Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


JAN. jan.jan@post.sk 
28.11.1998


Dnes je tomu deväť pozemských rokov, keď sa udiala najdôležitejšia udalosť v dejinách ľudstva, zrod KRÁĽA kráľov, PÁNA pánov, záchrancu neskoršieho stvorenia, Kráľa Tisícročnej ríše, Syna BOHA OTCA, IMANUELA ABDRUSHINA, začo buď BOHU veľká a pokorná vďaka.

Izaiáš 9/5-6: ,, 5Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

6Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí.“


V tichosti sa narodil, a v úplnej tichosti bol načas unesený, tak ako o tom hovorí Zjavenie Jána 12/5: ,, 5A porodila syna, chlapca, ktorý má spravovať všetky národy železným prútom. DIEŤA VŠAK BOLO UCHVÁTENÉ K BOHU A K JEHO TRÓNU.“

Navráti sa až vtedy, keď prejdú veľké bôle na Zemi, keď pôda bude pripravená na príchod Jeho, a keď Jeho ľud ho bude s radosťou vítať.

Navráti sa, aby započal s výstavbou Tisícročnej ríše, lebo len On jediný je toho hodný, nikto iný, lebo BOH tak rozhodol.

On, ktorý je Božou vôľou, Synom BOHA Otca.

On, skrze koho povstalo celé stvorenie.

On, IMANUEL, bude vládnuť rukou spravodlivou, a pod jeho vedením bude všetko na Zemi prekvitať. Všade bude len láska, mier, spravodlivosť a radostné tvorenie, v zmysle zákonov Božích.

Izaiáš 11/1-10: ,, 1Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok.

2Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej.

3V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia, a nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú, 4ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme. Biť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí.

5Spravodlivosť bude pásom na jeho drieku a pravda bude opaskom na jeho bedrách.

6Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Teľa, levíča a kŕmny dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie.

7Krava s medveďom sa budú pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok.

8Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a batoľa vystrie ruku nad brloh zmije.

9Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svätom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more.

10V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok.“


Už nebude potom viac žiadnych vojen, útlaku a nespravodlivosti, lebo temna už viac nebude, a ten ktorý padol, bude na tisíc rokov spútaný Synom Človeka IMANUELOM.

Preto aj nepriateľstvu a útokom bude koniec, ktoré sa teraz deje voči ľudom, ktorí o narodení IMANUELA sú presvedčení, tak aj tomu bude navždy koniec, lebo nie je prípustné, aby neustále boli napádaní tí, ktorí tomu uverili. Pán svojich verných vždy ochrany!

,, NENÍ NIC VYŠŠÍHO NEŽ BŮH! A VEDLE NĚHO MUSÍ VŠECHNO OSTATNÍ USTOUPIT DALEKO DO STÍNU. ŽÁDNÝ ČLOVĚK NEMÁ BÝT NUCEN KE ZMĚNĚ SVÉ VŮLE. V BUDOUCNOSTI VŠAK MAJÍ BÝT PONECHÁNI V KLIDU A MÍRU VŠICHNI TI, KTEŘÍ SKUTEČNĚ PATŘÍ K LIDU BOŽÍMU. NIKDO NESMÍ BEZTRESTNĚ NA NĚ UKÁZAT ŠPINAVÝM PRSTEM. BUDE PAK IHNED POZNAMENÁN A ZAHYNE. KAŽDÝ VÝSMĚCH A TÍM SPÍŠE ČIN SE ZCELA NEOČEKÁVANĚ, RYCHLE A HOŘCE VYMSTÍ NA TOM, KDO HO PROVEDL.

LID PÁNĚ SE KONEČNĚ SHROMÁŽDÍ POD JEHO PRAPOREM A BUDE CHRÁNĚN. AVŠAK JEN TEN, KDO MÁ ODVAHU PŘIZNAT SE K TOMUTO LIDU! NIKDO JINÝ. STOJÍME JIŽ NA PRAHU POČÁTKU TÉTO HODINY!" IMANUEL ABDRUSHIN.

Nezabúdajme v tento vzácny a tak významný deň, keď si pripomíname narodenie IMANUELA, že o čom hovorí aj prorok Izaiáš – kap. 66.

*V úvodzovkách, ide o môj vlastný výklad.

,, 5Počujte Slovo Hospodinovo, /IMANUELOVO/ vy, ktorí sa chvejete pri Jeho slovách! /ktorí ste ochotní tomu načúvať!/ Vaši bratia, čo vás nenávidia a odstrkujú pre Moje meno, vravia: Nech sa oslávi Hospodin, nech vidíme vašu radosť! /Ukážte nám Toho, o ktorom hovoríte, ktorého tak ospevujete. Kde je? Presné opäť v tom zmysle, *ak si Syn Boží, tak zostúp z kríža*/ Ale oni vyjdú na hanbu. /nebudú hodní tohoto zázraku – narodenie IMANUELA - pochopiť./

6Čuj, hukot znie z mesta! Hlas znie z chrámu! /z hradu Grálu, ktorý sa nachádza kde je Kráľom Parsifal, ako časť Imanuela, skrze koho celé stvorenie povstalo!/ Hlas Hospodina, ktorý odplatí svojim nepriateľom za ich činy. /Všetkým tým, ktorí nedbali na hlas IMANUELOV, ktorí popierali JEHO narodenie, hoci bolo zvestované v SLOVE PRAVDY – v POSOLSTVE GRÁLU, a v Novom evanjeliu – Večné zákony, ktoré je najnovším posolstvom od samotného IMANUELA ABDRUSHINA!/

7Skôr, AKO POCÍTILA BÔLE, rodička / pani Makedonová, IMANUELOVÁ matka/ porodila. Skôr, AKO PRIŠLI NA ŇU KŔČE, priviedla na svet chlapca. / Kráľa kráľov, Pána pánov – IMANUELA!/

8Kto počul niečo podobné, kto videl niečo také? /Narodenie IMANUELA, bez pozemského počatie. / Či sa zrodí krajina za jeden deň, alebo narodí sa národ naraz? Lebo Sion sotva pocítil bolesť, už porodil svojich synov. /Synov, ktorí čujú hlas PÁNOV./

9Či mám otvoriť život a nedovoliť narodiť sa /keď už som dal počať, či nedovolím sa narodiť?/ - hovorí Hospodin - alebo Ja, čo dovoľujem rodiť, mám uzavrieť život? / Neukázať sa?/ - hovorí Boh váš.

10Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. /IMANUELA/ Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním,
11aby ste sa dosýta nasali z jeho pŕs poskytujúcich útechu, aby ste sa napájali rozkošou na Jeho slávnych ňadrách.

12Lebo takto vraví Hospodin: Ajhľa, Ja /IMANUEL/ rozprestriem až k nemu blahobyt ako rieku a bohatstvo národov ako dravý potok. A budete sať, v náručí vás ponesú a na kolenách vás budú láskať.
13Ako keď matka teší niekoho, budem vás tešiť; v Jeruzaleme sa potešíte.

14Keď to uvidíte, radovať sa vám bude srdce, vaše kosti vyrašia ako čerstvá zeleň a RUKA HOSPODINOVA BUDE ZJAVNÁ PRI JEHO SLUHOCH A JEHO HNEV PRI JEHO NEPRIATEĽOCH.

15Lebo, hľa, HOSPODIN PRÍDE V OHNI /Príchod Syna Človeka v oblakoch/ A JEHO VOZY AKO POVÍCHRICA, ABY S PRCHKOSŤOU ODPLATIL SVOJÍM HNEVOM A SVOJÍM KARHANÍM V OHNIVÝCH PLAMEŇOCH.

16LEBO HOSPODIN /IMANUEL/ BUDE SÚDIŤ OHŇOM A SVOJÍM MEČOM KAŽDÉ TELO; MNOHO BUDE TÝCH, /TÝCH, KTORÍ NEDBALI NA VÔĽU PÁNA!/ KTORÝCH POBIJE HOSPODIN.

17Tí, čo sa posväcujú a očisťujú pre záhrady, /pre novú Dobu, dobu Tisícročnej ríše/nasledujú Jedného, /IMANUELA/ ktorý je v strede, /ako pravý Kráľ a Vodca z vôle Božej./ a tí, čo jedia bravčové mäso, ohavné zvieratá a myši, spoločne zahynú / vo veľkom súde/ - znie výrok Hospodinov.

18Poznám ich skutky /Ja IMANUEL/ aj ich myšlienky a prídem zhromaždiť všetky národy a jazyky. Prídu /národ vyvolený, ktorý bude v očiach IMANUELA milý a verný, napriek všetkým ohavným útokom a úkladom zo strany temna a tých, ktorí už nedbali na SLOVO a VôĽU PÁNA/ a uvidia Moju /IMANUELOVU/ slávu.

19Postavím medzi ne znamenie a pošlem z nich utečencov /svojich učeníkov/ k národom do Taršíša, Púlu, Lúdu, Mešechu a Rošu, Túbalu, Jávánu, na ďaleké ostrovy, ktoré nepočuli o Mojom mene a nevideli Moju slávu. Oni rozhlásia Moju slávu medzi národmi. 20Potom privedú ako obetný dar Hospodinovi všetkých vašich bratov spomedzi všetkých národov na koňoch a vozoch, na nosidlách, muliciach a ťavách na Môj svätý vrch do Jeruzalema - hovorí Hospodin - ako Izraelci prinášajú obetný dar v čistej nádobe do domu Hospodinovho.

21Aj z nich si vezmem niektorých za kňazov, za levítov - hovorí Hospodin.
22Lebo ako natrvalo budú predo mnou stáť nové NEBO a nová ZEM, ktoré utvorím - znie výrok Hospodinov - tak bude mať stálosť /večný život/ vaše potomstvo a vaše meno.

23A od novmesiaca po novmesiac a odo dňa odpočinku po deň odpočinku prichádzať bude každé telo klaňať sa predo mnou - hovorí Hospodin /IMANUEL/.

24Keď vyjdú, uvidia mŕtvoly ľudí, ktorí odpadli odo Mňa, /nechceli nič vedieť už o Imanuelovi a jeho vôli , hoci dobre vedeli, že sa narodil, ale napriek tomu to popierali, hoc do samotnej PRAVDY hľadeli/ lebo ich červ neumiera a ich oheň nehasne, a budú ošklivosťou pre každého. /Budú mementom pre ľudí Novej doby!/ Koniec citátu.


Preto vravím: ,,Šťastní to ľudia, ktorí budú smieť Imanuelovi verné slúžiť v Tisícročnej ríši lásky, spravodlivosti, mieru a Božej prítomnosti, a budú smieť to všetko prežiť.“

Želám preto v tak významný deň, všetkým ľudom dobrej vôle, ktorí sú ešte schopní tomu načúvať, a niečo aj preto urobiť, aby sa im to podarilo, aby smeli patriť k ľudu Pánovmu. Lebo verte, že niet väčšieho šťastia, ako slúžiť Pánovi. Amen.

Ján Anton Sloboda