Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Kniha Života


Tak ako sa temnota stiahla nad Golgotou, keď Ježiš, živé Svetlo, sa lúčil s touto zemou, tak sa teraz temnota sťahuje nad ľudstvom, vracajúc mu späť tú veľkú bolesť, ktorú spôsobilo Božej Láske strašným spôsobom, svojím ľstivým rozumom, neschopným najmenšieho citového záchvevu. Tým rozumom, ktorý ako najsilnejší nástroj Lucifera vám bol posvätný!
Len to teraz skúste, ľudia, uchrániť sa svojím rozumom pred svätým Božím hnevom, ak môžete! Bráňte sa proti všemohúcnosti toho, ktorý vám milostivo prenechal k používaniu tú časť stvorenia, ktorú ste spustošili, znečistili ako stajňu najzanedbanejších zvierat, takže v nej už môže prebývať len utrpenie a bieda, pretože pred vaším nesprávnym konaním a temným chcením uniká všetok mier i radosť a všetko čisté sa s hrôzou ukrýva.
Skúste sa schovať pred neochvejnou Božou spravodlivosťou! Zasiahne vás všade, neúprosne plniac Božiu vôľu bez toho, že by vám niečo odpustila z nesmiernej viny, ktorú ste na seba uvalili svojou svojhlavosťou a vzdorom.
Budete odsúdení ešte skôr, než budete schopní vykoktať jediné slovo ospravedlnenia. Nič vám nepomôže, ani všetko prosenie, ani nariekanie, ani všetko rúhanie či preklínanie. Poslednú lehotu k zastaveniu a obráteniu ste premárnili a použili ju neodpustiteľne len na pestovanie svojich nerestí!
Nehovorím vám to ako výstrahu, lebo na to je už prineskoro. Som ďaleko od toho, aby som ešte ďalej napomínal, ako som to roky robieval. Len vy na to máte myslieť v prichádzajúcom prežívaní! Hovorím vám preto ešte raz, čo táto doba pre vás skrýva. Možnože vedomosť o tom vám uľahčí nejedno utrpenie, aj keď už nemôže ničomu zabrániť.
Vy viete, že je to splácanie dlhu, ktorý ste si sami dobrovoľne vzali na plecia, pretože vás k tomu nikto nenútil. Ak pomocou mojich slov môžete v utrpení dôjsť k poznaniu a pritom vo vás povstane túžba po Svetle a čistote, ktorá sa sformuje do pokornej prosby, to vám ešte môže byť záchranou pred zatratením, lebo Božia Láska stále bdie.
Potom budete smieť uvidieť nový život, ktorý Pán daruje len tým, ktorí sa ochotne zachvievajú v posvätných zákonoch Jeho stvorenia a ktorí jeho dom, v ktorom ste len hosťami, ochránia pred všetkým Svetlu nepriateľským konaním. Tým, ktorí opäť zločinne nespustošia krásne záhrady, z ktorých nádhery a čistoty sa majú navždy radovať, aby v nich zosilneli.
Ach, vy zaslepenci, prečo ste sa nechceli prebudiť! Koľkých mnohých ťažkostí ste mohli byť ušetrení. Takto sa však vaše bytie musí zahaliť do šedivého závoja hlbokého žiaľu, z ktorého vás môžu ešte raz oslobodiť a vykúpiť len ostré blesky svätého Božieho hnevu!
Nad vami sa rozpúta tento hnev s netušenou mocou vo Svätom súde!
Ale tento súd je iný, než si vy myslíte. Viete o nejakej knihe života, ktorú Boží sudca v určitej hodine otvorí každému!
Kniha života obsahuje mená všetkých tvorov, ktorí prišli k životu, a nič iné.
Popísanými listami veľkej knihy života, ktoré označujú pre a proti každej myšlienke a každého skutku jednotlivca, sú duše samotné, do ktorých sa vrylo všetko, čo v premenách svojho bytia zažili, alebo spôsobili.
V nich môže sudca jasne čítať každé pre a proti. Avšak aj čítanie si tiež vysvetľujete opäť nesprávne. Aj toto je omnoho jednoduchšie, ako si to predstavujete.
Sudca nedáva každej duši predstupovať pred seba, pred svoj trón, ale vysiela z Božieho príkazu svoje údery mečom do vesmíru! Údery meča sú lúče, ktoré vychádzajú a zasahujú všetko vo Stvorení!
Pochopte tú veľkú jednoduchosť a prekvapujúcu prirodzenosť! Sudca nevysiela lúče vedome alebo úmyselne k tomu či onomu. Nie, on ich na Svätý Boží príkaz jednoducho vysiela, lebo je to Božia sila. Nič iné by nemohlo takto pôsobiť, iba Jeho najsvätejšia vôľa!
Údery lúčov alebo žiarenia teda prenikajú celým stvorením, avšak takou silou, akej tu dosiaľ nikdy nebolo.
Nič nie je schopné skryť sa pred ich účinkami! A tak tiež zasiahne lúč Božej sily každú dušu v určenú hodinu v zmysle zákona pôsobiaceho vo stvorení.
Všetko, čo v sebe prechováva ľudská duša, keď ju zasiahne pre ňu neviditeľný Boží lúč, musí ožiť a dostať sa tiež k prejavu, k činu, aby sa tým uzavrel posledný kruh, ktorý túto dušu stlačí dolu, alebo povznesie nahor.
Všetko nesprávne a zlé, čo už taká duša v premenách svojho bytia bola schopná odložiť zásluhou prežitia skrze zákonité odpykávanie, je vymazané tak, ako by to nikdy nebolo. Preto ju to už viac neťaží, nie je to do nej vryté. Je od toho oslobodená a očistená. Preto jej to nemôže spôsobiť žiadnu škodu.
Len to, čo ešte nedospelo k uzavretiu svojho kruhu, a preto dušu ešte zaťažuje a je s ňou spútané, bude tlakom Svetla bezprostredne prinútené uzavrieť kruh tým, že ožije, pokúsi sa prejaviť a dostane tiež úder, aký mu patrí.
Presne podľa sily vlastného chcenia sa tieto údery v rozuzľujúcom zvratnom pôsobení obracajú proti duši ako východisku! Teraz bude všetko neodolateľným tlakom Svetla posilnené a zatlačené späť k východisku, k duši, či je to dobré alebo zlé.
A všetko to, čo by inak v ťažkopádnom pohybe zhusteného, zatvrdnutého prostredia obklopujúceho ľudské duše na zemi, bolo ešte možno potrebovalo mnoho tisícročí k uzavretiu kruhu, bude teraz vtesnané do niekoľkých málo mesiacov. Bude to spôsobené ľuďmi neočakávaným rozprúdením pohybu silou úderov zo Svetla.
Tak pôsobí svetový súd vo svojej jednoduchej prirodzenosti! Je to tentoraz vám už tak často zvestovaný "Posledný súd". Jeho účinky sú však celkom iné, než ste si mysleli. Čo vám o tom bolo už predtým zvestované, dialo sa v obrazoch, inak by ste tomu neboli vôbec porozumeli.
Posolstvom Grálu sa však vaše vedenie o dianí vo stvorení rozšírilo, a preto je možné oznamovať vám stále viac, pretože to už môžete chápať prostredníctvom môjho Posolstva.
Údery meča Súdneho dňa narážajú ako silné žiarenie Svetla na stvorenie a prechádzajú všetkými prieplavmi, vytvorenými už samočinným pôsobením Božích zákonov vo stvorení. Východiskom prieplavov je všetko cítenie, myslenie, chcenie a konanie ľudí.
Preto budú súdiace lúče vedené týmito existujúcimi prieplavmi s neklamnou istotou ku všetkým dušiam a zapôsobia tam primerane stavu dotyčných duší, avšak tak urýchlene, že celé bytie duší sa dostane za niekoľko mesiacov k poslednému uzavretiu kruhu celého doterajšieho pôsobenia. Duša, presne podľa jej skutočného stavu, bude buď povznesená alebo zvrhnutá, oživená a posilnená alebo zničená!
Taký je súd! Dnes môžete pomocou Posolstva porozumieť takto vysvetlenému deju.
Skôr by ste to neboli mohli pochopiť, a preto vám všetko muselo byť zvestované v jednoduchých obrazoch, ktoré približne zodpovedajú pôsobeniu skutočného deja.
A tieto údery Posledného súdu sú už na ceste k vám, ku každému vo stvorení, bez ohľadu na to, či má alebo nemá pozemské telo.
Tie prvé vás už zastihli a prebúdzajú k životu všetko, čo ešte visí na vašich dušiach.
Avšak aj tie posledné údery, prinášajúce zničenie alebo povznesenie, sú už vyslané s presvedčivou ostrosťou, aby dokončili očistu na tejto zemi! Ženú sa teraz na ľudstvo a nič ich nemôže zadržať. V hodine, ktorú Boh presne určil, nimi bude ľudstvo neúprosne, ale spravodlivo zasiahnuté!