Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Autorské práva
Poselství Grálu „Ve světle Pravdy" od Abd-ru-shina
v podobě, která se od roku 1949 tiskne
a nabízí k odběru jakožto „nové vydání"

Vážené dámy, vážení pánové,
k tomuto tématu jsou zde formou opisu zveřejněna dvě prohlášení slečny Irmingard Bern-hardtové, která hovoří sama za sebe.
„Prohlášení" z 15. května 1956 je psané na stroji a opatřené soudně ověřeným podpisem slečny Irmingard Bernhardtové.
* * *
PROHLÁŠENÍ
Poselství Grálu přepracoval v letech 1939 až 1941 sám autor, pan Oskar Ernst Bern-hardt.
V září 1938 jsme byli — pan Oskar Ernst Bernhardt, jeho paní Maria Bernhardtová,
můj bratr Alexander a já — gestapem násilím vykázáni do Schlaurothu u Görlitz.
V březnu 1939 jsme se svolením gestapa přestěhovali do lázní Kipsdorf v Kruš­
ných horách. V onom roce začal pan Oskar Ernst Bernhardt přepracovávat Poselství
Grálu. Koncem května 1941 byl rukopis přepracovaného Poselství Grálu připraven
k tisku.
Toto přepracování se vztahovalo na změny různého druhu. Zčásti se jednalo o opravu interpunkčních znamének, o úpravu slovosledu, o škrtnutí nebo krácení celých vět nebo odstavců obsahujících opakování myšlenek, které již byly vysloveny v předcho­zích větách či odstavcích.
Autor však škrtl také slova, věty i celé strany, když byl toho názoru, že by lidé přece jen nepochopili myšlenky v nich uvedené. Pro tento názor bylo rozhodující to, co musel prožít během posledních několika let před svým odchodem.
Korektury prováděl pan Oskar Ernst Bernhardt tou formou, že do jednoho výtisku Poselství Grálu, který byl k tomuto účelu určen, psal tužkou své odkazy, prováděl škrty a dělal značky tam, kde si přál změny nebo doplnění. Tyto změny nebo doplnění napsal pokaždé na zvláštní list papíru. Protože hrozilo nebezpečí, že se tyto tužkou psané poznámky snadno rozmažou a stanou se tak nečitelnými, přepsala jsem je pak vždy psacím strojem na proužky papíru, vymazala jsem odpovídající tužkou psaný text v pracovním výtisku Poselství Grálu a vlepila jsem strojem popsané proužky.
Stránky v Poselství Grálu, na nichž byly škrtnuty větší odstavce, jsem pokud jde o škrty, přelepila, případně jsem stránku se změněným obsahem napsala na stroji zcela znovu a tuto novou stránku tam potom vlepila.
Protože se změnilo také pořadí přednášek, bylo třeba některou přednášku vyjmout z řady a vložit ji na jiné místo.
Všechny změny jsem vykonala přesně podle instrukcí autora Poselství Grálu. Ten každou změnu zkontroloval.
Tento postup je také příčinou toho, proč už je k dispozici jen málo listů s ručně psanými změnami pana Oskara Ernsta Bernhardta.
Vomperberg dne 15. května 1956
Irmingard Bernhardtová — Ověřeno okresním soudem ve Schwazu 15. května 1956 —
„Prohlášení" z 1. prosince 1985 je k dispozici v rukopisu a bylo sepsáno slečnou Irmingard Bernhardtovou z podnětu Nadace Poselství Grálu ve Stuttgartu.
PROHLÁŠENÍ
ke vzniku díla
„Ve světle Pravdy" Poselství Grálu od Abd-ru-shina (Oskara Ernsta Bernhardta).
Autor Poselství Grálu mi vždy diktoval přednášky předtím, než je přednesl. Já jsem je těsnopisem zaznamenala a pak pořídila jejich čistopis na psacím stroji.
Podle těchto čistopisů pak Abd-ru-shin přednášel, zpočátku v několika velkoměstech (Vídeň, Stuttgart aj.) a potom, když se r. 1928 přestěhoval na Vomperberg u Schwazu v Tyrolích, před malým kruhem lidí, kteří ho tam následovali.
Přednášky byly pro účastníky rozmnožovány. Později byly jednotlivé přednášky zve­řejňovány v časopisech a v knižní podobě.
V době pronásledování (internace) od r. 1938 Abd-ru-shin přednášky třídil — vyřadil některé, jejichž zveřejnění už nepřicházelo v úvahu — krátil přednášky, aby zabránil opakování, ke kterému docházelo na základě volného sledu přednášek — shrnoval části přednášek v obsáhlé přednášky a přepracovával jednotlivé odstavce — jakožto autor nově sestavoval své přednášky, aby dosáhl uzavřené formy Poselství, které měl lidem přinést.
Překontroloval tedy přednášky a dal jim nynější pořadí, v němž lidem stupeň za stupněm otevírá vědění, jež přinesl svým Poselstvím, aby je poznáním veškerého dění ve stvoření, rozšiřovaným od přednášky k přednášce, vedl ke zralosti jejich ducha.
Takto uspořádané přednášky rozdělil do tří částí, do tří svazků Poselství Grálu.
Nynější vydání Poselství Grálu je výsledkem jeho práce, dílem, na něž on osobně naposled položil ruku.
Proto se nazývá „vydáním poslední ruky".
První výtisky Poselství Grálu obsahovaly chyby sazby u jednotlivých slov, v řazení vět i v interpunkci; tyto chyby jsem odstranila podle mých originálních podkladů, taktéž i takzvaná poněmčení, která do textu neoprávněně vnesli korektoři.
Nadace Poselství Grálu ve Stuttgartu má ode mne, jakožto majitelky autorských práv, na dílo Poselství Grálu výhradní všeobecnou licenci pro tisk, pro překlady do všech živých jazyků a pro šíření díla v podobě vydání poslední ruky.
Vydání Poselství Grálu vydávaná touto nadací jsou proto svým obsahem (textem), rozdělením a pořadím přednášek „jediným autorizovaným vydáním" díla.

Vomperberg dne 1. prosince 1985
Irmingard Bernhardtová