Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Vážený pane Hľadajúci,
Váš příspěvek svědčí o tom, že Poselství Grálu nečtete jen jako zajímavou knihu a pohyb Vašeho ducha si dokáže z něj získat to co je jeho jádrem. Máte pravdu v tom, že slova (jejich obsah) Poselství jsou přinesená z nejvyšších výšin. Pokud jim však chce z hlediska jejich obsahu člověk správně porozumět, tak se především musí zbavit svých dosavadních představ a omylů. Rozhodně zde nechci vystupovat jako někdo, kdo vše pochopil a může dát komukoliv jasnou odpověď na jakoukoliv otázku. To může jen Pán, já nikoliv. V mých textech se jen zrcadlí vlastní prožití Pánových slov v každodenním životě.

Jsem i rád, že se neztotožňujete se vším co píši a je to pro nás příležitost, abychom, navzdory našemu přesvědčení společně hledali skutečný obsah Pánových slov.

Království Boží na Zemi jako pozemský obraz duchovních úrovní, mělo vzniknout už dávno, před tisíciletími, jen kdyby, lidé následovali Boží zákony. Dobrovolně, svou svobodnou vůlí se lidé měli vřadit do působení Boží vůle v celém stvoření. Stalo se však něco jiného, to nemusím rozvádět.

Tisíciletá říše však pro pozemské lidstvo znamená něco, co doposud ve svém vývoji nepoznalo. Nebude již moci vládnout pozdějšímu stvoření a bude násilím podrobeno Boží vůli.

Problém je však v tom, jak si lidé vysvětlují budování Tisícileté říše. Tisíciletá říše bude školou pro lidstvo, teprve tam se lidé naučí, jak opravdu žít podle Božích zákonů. To co dnes, i při nejsilnějším úsilí považujeme za život podle Božích zákonů je ve srovnání s tím, jak opravdu máme žít z pohledu Boží vůle jen karikaturou opravdového života. Není divu. Po tisíciletí jsme hřešili proti Světlu, proviňovali jsme se na poslech božích, v neposlední řadě i na Synech Božích a najednou, když nám Syn Člověka přinesl jako poslední záchranu Slovo, tak najednou jsme schopni budovat Království Boží na Zemi? Nikoliv.

Nebudou to lidé, kteří položí základy Tisícileté říše. Tisíciletá říše se obsahem tohoto pojmu totiž netýká jen této malé Země, ale celého Stvoření. Lidé se nanejvýš mohou státi schopni býti v ní trpěni! Vzhledem ke svému dosavadnímu vývoji.

Představa, že lidé založí na Zemi byť jen základy Říše Tisíce let pramení jen z lidského velikášství, které lidstvo v sobě živí po tisíciletí. Znovu Vám odcituji Pánova Slova, přečtěte si je prosím pozorně:

„…Říše tisíce let, která jest Bohem zaslíbena a která může být vytvořena jedině samotným Bohem. Nikdy nemůže být vytvořena člověkem, i když se mnohý cítí k tomu povolán.
Ve všech takovýchto případech nastane časem selhání, poněvadž člověk, který se domnívá, že již dosáhl úspěchu, dokazuje, že byl jen člověkem, který se o to pokusil!
Toto všechno ještě prožijete. Dívejte se proto kolem sebe a buďte bdělí! Proste Boha v čisté pokoře o žhavě vytouženou pomoc. Nespoléhejte se na lidský rozum ani tehdy, bude-li vám vznešenými slovy slibovati ráj. Jedině Bohem vám může být dán a nikým jiným v celém stvoření! K němu se obraťte, neboť na vás se vyplní jeho svaté Slovo!…“ (Plamen učedníků)

„…Říše tisíce let! Vždy znovu pokoušejí se lidé, kteří chtějí vědět, podati vysvětlení o způsobu, jak bude uskutečněna tato veliká doba míru a radosti, která má nastati v této říši. Nikdy však se ještě nepodařilo přiblížiti se pravdě! Všichni šli nesprávně, protože pozemští lidé vyhradili si pro sebe v této říši příliš veliké místo a chtějí hráti zde příliš velikou roli, jako je tomu ve všem, co si lidé myslí. Mimo to nechali platit dosavadní pojmy, stavěli na nich dále, a proto musela každá z těchto staveb býti již předem považována za nesprávnou, lhostejno, jak byla vytvořena. …“ (Říše tisíce let)

Pokud se nestaneme včas použitelným stavebním kamenem, tak do říše tisíce let nikdy nebudeme moci vstoupit. Tento použitelný stavební kámen však jedině Boží vůle, svou „rukou“ dá na místo kam patří. V tom je ten rozdíl oproti našemu dosavadnímu bytí. Nebudeme to my, kdo bude určovat jak to na Zemi v Tisícileté říši bude vypadat, ale Vůle Boží.

„…Poněvadž lidští duchové prokázali úplnou neschopnost poznat svou úlohu v tomto stvoření, protože prokázali svou nechuť k plnění tím, že zamítli a nesprávně vykládali všechny výstrahy proroků a povolaných, ba dokonce i výstrahy samotného Syna Božího a zpečetili své nepřátelství jeho ukřižováním, zasahuje tentokrát Bůh násilím.
Proto tisíciletá říše!
Pozdějšímu stvoření může býti pomoženo již jen násilím, právě tak jako lidstvu, které prokáza-lo, že se svobodným chtěním nepohybovalo se nikdy tak, aby šlo správnou cestou, kterou ve stvoření jíti musí, aby bylo takovým, jak chtěl Bůh a působilo požehnaně jako takoví tvorové, jakými skutečně jako duchovně existující jsou.
Z toho důvodu bude lidstvo nyní v soudu zbaveno práv, bude vyděděno z dosavadního práva, kte-rým lidská vůle ovládá toto pozdější stvoření jako vedoucí a formující! Lidstvo bude na tisíc let zbaveno práv, aby konečně mohl nastati mír a snaha ke Světlu podle prazákonů ve stvoření, jimž se člověk stavěl dosud nepřátelsky vstříc.
Možnost a záruka dlouho vytoužené říše míru přináší tedy sama vydědění všech dosavadních práv lidstva v pozdějším stvoření! Tak stojí člověk před svým Bohem! Za to musí se nyní zodpo-vídati. To jest smysl a nutnost tisíciletého království Božího zde na zemi. Je to smutná pravda a pro toto lidstvo nemůže býti již nic více zahanbujícího! …“ (Říše tisíce let)

Pán po nás žádá, abychom následovali Jeho Slovo a se zbytkem sil usilovali o to, abychom v soudu obstáli. To ještě neznamená, že se tím staneme bohumilými lidmi. To se teprve budeme muset naučit v říši tisíce let, pokud budeme shledáni k tomu schopnými.

Přeji krásné jarní dny