Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Hľadajúci
Pre pána J.P.
Vážený pán J.P., ďakujem Vám znova za vyčerpávajúcu odpoveď.
V predchádzajúcom príspevku ste napísali: "Jednou nastane doba veliké pozemské výstavby, která bude vyžadovat i pozemské vedení lidí konkrétními Světlem povolanými vůdci." Vo svojom poslednom príspevku píšete: "Proč bychom měli čekat na Světlem povolané vůdce? Naším jediným vůdcem je Pán."

Mám to vnímať ako protirečenie, alebo nechápem dobre to, čo ste napísali?

Pochopiteľne, našim jediným pravým Vodcom a Vzorom je Pán. Nemá však Pán vo svojej blízkosti, ktorá je pre nás nedosiahnuteľná svojich pomocníkov, verných rytierov? Ak by v dobe splňovaní poslal takéhoto pomocníka, alebo i viac pomocníkov na Zem, mali by sme sa im ako "čitatelia" Jeho Slova otočiť chrbtom? Alebo v radosti a nadšení prijať to, s čím, s akými úlohami na Zem prišli.

Vo Svetle prebieha ten najvyšší pohyb, o akom si len ťažko dokážeme urobiť predstavu. Tento pohyb zahrňuje aj spoluprácu medzi všetkými, ktorí v takýchto úrovniach pobývajú. Z toho sa dá usúdiť, že hoci každý naplňuje Vôľu Pána v tom najvyššom a najčistejšom nasadení, zároveň však toto nasadenie, harmónia a vzájomná spolupatričnosť musí prebiehať i medzi nimi NAVZÁJOM.

Nie inak tomu má byť v príslušnom odstupnení aj na Zemi. Myslím, že by bolo pokrytecké, strnulé a zbabelé, keby sme vo svojom srdci nosili hoci ako čistý obraz o Pánovi, pritom však na druhej strane by sme neakceptovali alebo odsúvali bokom každého, kto práve s konkrétnou úlohou zo Svetla na Zem prichádza. Aj preto som Vám položil predošlé otázky, pretože by som rád poznal Váš názor /o presvedčení zatiaľ v tejto veci nemožno hovoriť/, ako bdelo a zodpovedne by sa mal zachovať hľadajúci, ktorý síce Pánove Slovo prijal, ale predsa len hrozí, že môže ustrnúť na svojej ceste tak, ako ste o tom písali vo svojich príspevkoch.

Samozrejme, skupiny, ktoré sa vytvorili okolo Slova Pravdy sú špatným príkladom toho, ako by mali ľudia s takýmto Poznaním na Zemi pôsobiť. Nie je v tom však ďalší chybný krok, aby sme vytvárali nové skupiny, hoci aj pod rúškom "tvrdej práce na sebe samom v určitej nevyhnutnej izolácii", aby sme sa nebodaj nestali korisťou autorít hociktorej z nemenovaných skupín? A navyše, je takýto pohľad na vec správny? Nie je tým znova vylievané to povestné "dieťatko" z vaničky spolu s vodou?

Napísali ste ďalej: "Máme být jednotní v duchu. V pozemském má být každému ponechána jeho cesta, neboť jedině na ní může skutečně dozrát."
Je samozrejmé, že každému má byť ponechaná slobodná vôľa, ale zároveň podaná pomocná ruka, aby sa naučil byť samostatný a plne zodpovedný sám za seba. Nedá sa to však docieliť práve spoluprácou medzi podobne zmýšľajúcimi ľuďmi? Nemá byť práve námaha v tomto smere tým naším skutočným učením sa a pri odstraňovaní našich nedostatkov?
Spomeňme na životopisy Pripravovateľov. Spolupôsobenie, kastovníctvo, jednotný rys vysokého vedenia z Výšin až po tých najposlednejších, ale prepotrebných spolupracovníkov na Zemi vystupuje do popredia z každého takéhoto splňovania na Zemi.

Myslím si, že spolupráca, "Společné púsobení" je tým najvyšším cieľom a úlohou, ktoré máme splniť. Má to byť však spolupráca, čerpajúca zo Slova a tak sa v prísnej d§slednosti opierajúca o Zákony vo Stvorení. Spolupracovať v duchu, ale bezpodmienečne aj v pozemskom smere, pretože máme vybojovať víťazstvo v hmote a nie iba na úrovni myšlienok a citov.
Často sa stretávame s tým, že mnohí, i vážne sa tváriaci čitatelia sa zaštiťujú a upokojujú myšlienkou vnútornej "sebarealizácie", akéhosi očistenia a čakajú, dokonca sa tešia na vyvrcholenie očisty s úmyslom, ako sa im potom uľaví a ako radostne vykročia do "nového". Dovoľte mi svoju drsnosť v tomto smere, ale je to jed, ktorý omamuje a uspáva ich ducha!

Stojíme v súde, očista prebieha a základy budúcej zasľúbenej Ríše Pokoja a Mieru musíme predsa budovať UŽ DNES, v duchu i v hmote! Nemôžme sa uspokojovať s obrazom, že keď Očista prehrmí, my spokojne "rozhrnieme závesy na okne" a vykročíme v ústrety tomu novému. Veď je to taký istý nezmysel, ako by sme chceli tvrdiť, že v záverečnom dianí nás na určitý čas odvedú zo Zeme mimozemšťania a „naočkujú“ nás sem znova, keď bude po všetkom.

Nie, žiadne takéto a ani podobné teórie sa neopierajú o Zákony Stvorenia a tak ani nemôžu vyplývať u Vôle Pána. Jediná cesta je cesta nepredstaviteľného úsilia a nasadenia pri spoločnom úsilí na ozdravení života. Spolupráca pri riešení konkrétnych úloh, spolupráca na výstavbe základov Tisícročnej ríše je to pravé pochopenie Slova Pravdy v čine a jedine týmto smerom vedie cesta, ktorá nebude Očistou zničená.

Konkrétny a názorný príklad z nedávnej minulosti - pre tých, ktorí celkom jasne nechápu, o čo ide - Nežná revolúcia.
Aké nadšenie bolo vtedy medzi ľuďmi, koľko zdravého sa v ľuďoch zrazu objavilo a ako nadšene bola vítaná takáto zmena. Ako nepripravení však boli ľudia, ktorí boli aktérmi a súčasníkmi tohto diania. Tá nepripravenosť sa s nami tiahne až dodnes, chaos a neporiadok, ktorý z dobrého nadšenia napokon vznikol napokon zadusil každé radostné nadšenie tej doby. Chybou bolo, že vtedajším vodcom chýbal jasný plán, nevyhnutne sa opierajúci o tie najušľachtilejšie ľudské princípy. Nemáme sa z toho poučiť? Nečkáme aj dnes na dianie a pritom zabúdame, že sa naň máme pripraviť inak, ako si myslíme? A navyše, dokážeme rozlíšiť medzi Múdrosťou Božou, ktorá riadi svet a ľudskou svojvôľou?

Každé dianie zo Svetla na Zemi musí mať aj svojich vykonávateľov z "mäsa a krvi". Takýto človek, alebo ľudia z toho najvyššieho poverenia prinesú ľuďom iba prácu a pohyb najvyššieho nasadenia! Veď Slovo je predsa Živé a je v Ňom ten najvyšší pohyb. Kto z Neho naozaj čerpá, musí zákonite prejaviť okolo seba život toho najčistejšieho druhu, pohyb v najvyššom zachvievaní tela i ducha a v neposlednom rade, takto konajúceho človeka bude tento Svetlý tlak nútiť, aby dňom i nocou pracoval, zvestoval, šíril a dával všade tam, kde sú zárodky veľkej duchovnej núdze.

A navyše, nesvedčí práve vážnosť doby o tom, že nad Zemou zaznieva Nové Volanie?

Na záver ešte jedna otázka pre Vás:

„Schopnost hledání a zkoumání, která vše podrobuje pronikavým zkouškám...“ Sme si istý, každý jeden z nás, aj tieto slová máme prežité? Nie, z presvedčenia možno celkom jasne potvrdiť, že je to iba rétorický zvrat, ktorého obsah nie sme schopní naplniť...