Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Koníčky a zálibyNové

Spravují:

Misa, Claricia

Reklama


Zasláno do klubu

Rodokmeny, genealogie


honyk Východní Čechy 

Díky moc za odkaz, dávám sem celou důvodovou zprávu. Zajímavé myšlenkové pochody:

Podle stávajícího znění položky 2 písm. a) sazebníku stanoveného v příloze zákona o správních poplatcích je nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin zpoplatněno částkou 20,- Kč za každou matriční událost.

Podle ustanovení § 25b zákona o matrikách uplynula-li od dotčeného zápisu v matriční knize zákonem stanovená lhůta, může do matriční knihy, sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené od 31. 12. 2018 nahlédnout a činit výpisy z ní jakákoliv fyzická osoba, aniž by musela jakkoliv prokazovat svoji oprávněnost k nahlédnutí.

Nahlédnutí na matriční zápis, od kterého již zákonem stanovená lhůta uplynula, je tak umožněno jakékoliv fyzické osobě, a to vždy za přítomnosti matrikáře po uhrazení správního poplatku (srov. § 5 odst. 2 zákona o správních poplatcích).

Vzhledem k tomu, že ustanovení § 25b zákona o matrikách je v praxi využíváno zejména pro genealogické účely a pro účely pátrání po neznámých dědicích konkrétních fyzických osob, není v některých případech objektivně možné stanovit před provedením úkonu nahlížení přesnou výši správního poplatku a tento poplatek před nahlížením vybrat, neboť počet matričních událostí (od kterých se výše správního poplatku odvíjí) není žadateli o nahlížení předem znám (např. pátrá po nespecifikovaném počtu dětí konkrétních manželů apod.).

V této souvislosti v praxi dochází k situacím, kdy matrikář zápisy, na které žadatel požaduje nahlížet, předem vyhledává, a to výlučně pro účely stanovení výše správního poplatku. Matrikáři však žádný právní předpis takovou zákonnou povinnost vyhledávání zápisů nestanoví. Dochází tak k neúměrnému zatížení matrikářů, kteří v některých případech předem vyhledávají několik desítek až stovek matričních zápisů, a to výhradně pro účely vyměření správné výše správního poplatku. Nutno podotknout, že již samotný institut nahlížení podle § 25b zákona o matrikách, je v tomto ohledu v určitém smyslu obejit, neboť vyhledávání matričních zápisů provádí matrikář, a nikoliv samotný žadatel.

Z tohoto důvodu se jeví jako nezbytné v zákoně o správních poplatcích rozlišit správní poplatek za nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize a podkladů uložených ve sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu (navrhovaná změna položky 2 písm. a)) a vyhledávání (pátrání) v matričních knihách nebo sbírkách listin, prováděné žadatelem (navrhovaná změna položky 2 – nové písmeno f)).

Výši správního poplatku za nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize a nahlédnutí do podkladů uložených ve sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu se navrhuje zvýšit na 50,- Kč (za jednu matriční událost).

Pro vyhledávání v matričních knihách nebo sbírkách listin se navrhuje stanovit správní poplatek ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu, po kterou žadatel v matričních knihách vyhledává (pátrá). Výše správního poplatku byla stanovena zejména s ohledem na skutečnost, že přítomnost matrikáře po celou dobu nahlížení (vyhledávání) je povinná a neumožňuje matrikáři vykonávat žádnou jinou činnost (matrikář musí mj. též dohlížet, zda žadatel správně manipuluje s matriční knihou, v některých případech matrikář sám listy matriční knihy otáčí, aby bylo předejito případnému poničení ze strany žadatele).

Shora uvedený návrh je vytvořen v návaznosti na čl. I bod 2 tohoto návrhu, kdy se navrhuje v ustanovení § 25b zákona o matrikách upřesnit vyhledávání v matričních knihách.

Správní poplatek bude v tomto případě splatný až po provedení úkonu, tj. po ukončeném nahlížení (srov. § 5 odst. 2 zákona o správních poplatcích).