Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


JAN. jan.jan@post.sk 
13.12.13Opäť zaujímavý dátum, preto opäť miesto na niečo zaujímavé z Biblie.

Evanjelium podľa Matúša 13/10-14:

,,10Pristúpili k Nemu učeníci a povedali: Prečo im hovoríš v podobenstvách? 11Odpovedal im: Pretože vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva nebeského, ale im nie je to dané. 12Lebo tomu, kto má, bude dané a bude mať nadbytok; tomu však, kto nemá, bude odňaté aj to, čo má. 13V podobenstvách im hovorím preto, že pozerajú, ale nevidia; a počúvajú, ale nepočujú ani nerozumejú. 14A plní sa na nich proroctvo Izaiášovo: Ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť, a očami budete pozerať, ale nebudete vidieť."

Evanjelium podľa Marka 13/5-13:

,,5Nato im Ježiš začal hovoriť: Hľaďte, aby vás niekto nezviedol. 6Mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som (Kristus); zvedú mnohých. 7Ale keď počujete o vojnách a zvesti o bojoch, nestrachujte sa. To musí byť, ale to nie je ešte koniec. 8Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad [i zmätok]. To je začiatok bolestí. 9Vy sa však majte na pozore: vydajú vás súdom, budú vás biť v synagógach a stavať pred vladárov a pred kráľov pre mňa, aby ste im vydávali svedectvo. 10Ale najprv sa musí evanjelium zvestovať všetkým národom. 11A keď vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa vopred, čo budete hovoriť; ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Lebo nie vy ste to, ktorí hovoríte, ale Duch Svätý. 12Brat vydá na smrť brata a otec dieťa; a povstanú deti proti rodičom a usmrtia ich. 13A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno; ale kto vytrvá do konca, bude spasený."

Evanjelium podľa Jána 13/16-20:

,,16Veru, veru, hovorím vám: Nie je sluha väčší ako pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. 17Keď to viete, blahoslavení ste, ak podľa toho aj konáte. 18Nehovorím o všetkých vás, ja viem, ktorých som si vyvolil, ale aby sa naplnilo Písmo: Ten, čo jedol môj chlieb, pozdvihol pätu proti mne. 19Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že ja som. 20Veru, veru, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma; a kto mňa prijíma, prijíma Toho, ktorý mňa poslal."

Ján Anton Sloboda.