Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Humor a zábava

Spravuje:

arnost

Reklama


Zasláno do klubu

agitprop


Guyver japok je hovno bůh, hekatomba nebude!  ...ha d´ar dreitourienn Mallozh-Ruz!!!
Existuje na toto téma i pěkná píseň:
大刀向鬼子们的头上砍去! 大刀向鬼子們的頭上砍去! Dàdāo xiàng guǐzi men de tóu shàng kǎn qù! Cut the devil's head off with the Dàdāo!
全国武装的弟兄们! 全國武裝的弟兄們! Quánguó wǔzhuāng de dìxiongmen! Armed brothers across the nation!
抗战的一天来到了, 抗戰的一天來到了, Kàngzhàn de yītiān láidào liǎo, The day of war has come,
抗战的一天来到了! 抗戰的一天來到了! Kàngzhàn de yītiān láidào liǎo, The day of war has come,
前面有东北的义勇军, 前面有東北的義勇軍, Qiánmian yǒu dōngběi de yìyǒngjūn, The Volunteers are fighting on the northeast front,
后面有全国的老百姓, 後面有全國的老百姓, Hòumian yǒu quánguó de lǎobǎixìng, The country's people support them in the back,
咱们中国军队勇敢前进, 咱們中國軍隊勇敢前進, Zánmen Zhōngguó jūnduì yǒnggǎn qiánjìn, March bravely, our Chinese army,
看准那敌人! 看準那敵人! Kàn zhǔn nà dírén! Aim straight at the enemy!
把他消灭,把他消灭! 把他消滅,把他消滅! Bǎ tā xiāomiè, bǎ tā xiāomiè! Destroy them, destroy them!
冲啊! 衝啊! Chōng a! Charge!
大刀向鬼子们的头上砍去, 大刀向鬼子們的頭上砍去, Dàdāo xiàng guǐzi men de tóu shàng kǎn qù! Cut the devil's head off with the Dàdāo!
杀! 殺! Shā! Kill!

http://www.youtube.com/watch?v=Fkdpf-kR7RQ