Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Úlohy nášho politického vodcu
V nasledujúcich úryvkoch nadväzujem na predchádzajúcu tému, kde bolo poukázané na úlohy pani Natálie, aby si hľadajúci mohol vytvoriť ucelený obraz o tom, čo s jej poslaním na Zemi úzko súviselo.

Náš pravý politický vodca dostal za úlohu, okrem iného, byť na Zemi ochrancom Imanuela. O tom, v akej miere bude môcť byť naším ochrancom, sme už rozhodovali viackrát. Ochranu nebudú môcť požívať ľudia, mávajúci iba straníckymi knižkami, ale tí, ktorí budú DUCHOVNE čistí, t.j. úspešne posúdení vyššími duchovnými hierarchiami podľa vlastného vnútorného – duchovného – vyžarovania. Aj v tomto prípade sa dokonale naplnia slová: Nové pokolenie bude prenasledované, ale chránené.
Ako sa píše v knihe pani Natálie, náš politický vodca dostal duchovnú úlohu, hoci navonok by mal pôsobiť skôr pozemsky – politicky. Akú už len väčšiu úlohu mohol aj on dostať, ako PRIPRAVIŤ slovenský národ na dejinnú udalosť – NARODENIE IMANUELA a CHRÁNIŤ HO?
Zo skutočnosti, že sa nepodarilo zabrániť vstupu Slovenska do NATO a EU (dnes vidíme realitu, ako sa to ospevované EURO potáca a otriasa sa celá EU v základoch ...), takisto zo zlyhania vyvoleného národa v politickom prúde, ako sa pani Natália 6.10.1998 jednoznačne vyjadrila, je potrebné sa dívať na duchovný a politický prúd, ktoré mali splynúť v jeden – putujúci v ústrety Svetlu podľa večných Božích zákonov, ktorých napĺňanie v samotnom každodennom bežnom živote je jedinou cestou k Bohu.

Myslím si, že nie je tu vôbec zbytočné pripomenúť si opätovne veľmi dôležité slová z knihy Večné zákony – 2:
„Temní majú najväčší strach pred Imanuelom, ktorý má vládnuť v Tisícročnej ríši. Preto HLAVNÝM CIEĽOM TEMNÝCH JE POPRIEŤ EXISTENCIU A PRÍCHOD IMANUELA ako osoby.“


Nasledujúce úryvky poukazujú na úlohy a poslanie nášho pravého politického vodcu.


z knihy VZ-1:

„VYVOLENÝ národ dostal silnú politickú osobnosť - prastvoreného ducha, ktorý ho má viesť v tejto ťažkej dobe. V plnení pravého POSLANIA mu však prekáža vlastný ľud, lebo pod vplyvom temných verí, že zosobňuje opačný princíp. Nevie, že temní šíria jeho rozhodnutia v pokrivenej forme a tým mu kazia povesť. Ak národ NEZVLÁDNE túto skúšku, STIAHNE DO PASCE aj svojho VODCU. Ak sa však duchovne prebudí a vydá správnou cestou, bude chránený zhora.
Hviezda Syna človeka bude sledovať DUCHOVNÉ VYŽAROVANIE ľudí a CHRÁNIŤ ich pred katastrofickými udalosťami rôzneho druhu. Ak však ODMIETNU ponúkané POMOCI zhora a nechajú sa od nich odviesť temným pôsobením, STRATIA svoju VYVOLENOSŤ a budú si ju musieť znova VYSLÚŽIŤ ťažkým UTRPENÍM v súde, ktorého mohli byť ušetrení.“


z knihy VZ-2:

„Možno sa budete čudovať, ale dnešní Slováci sú vlastne pôvodný židovský národ zo staroveku, ktorý je vyvolený a chránený Bohom. Tento národ prešiel počas tisícročia dlhého vývoja takmer všetkými národnosťami a dnes, v čase súdu, resp. očisty, je vtelený na Slovensku. Dokonca ho vedie jeho bývalý staroveký vodca – Mojžiš, ktorý ho vyviedol z Egypta do novej vlasti, Kanaánu. Aj dnes je poverený podobnou ÚLOHOU priamo od Boha.
Súčasný štátny znak Slovákov hovorí tiež o tom, že sú chránení zhora, teda Bohom. Tri kopce naznačujú Božiu trojicu a dvojitý kríž symbolizuje dvojnásobnú Božiu ochranu.“

„Mojžiš sa tu naozaj inkarnuje, aby plnil ÚLOHU ochrancu vyvoleného národa v najťažšej, krízovej dobe - vo vrchole súdu. Z Biblie vieme, že Mojžiš na Zemi telepaticky komunikoval priamo s Bohom, lebo z hľadiska jeho vysokého duchovného pôvodu to bolo možné. Tabuľky s Božími zákonmi mu však odovzdal nie samotný Boh, ale jeho posol, anjel v UFO.
Pred svojím terajším vtelením na Zem Mojžiš vedel, že účinkom temna ho bude zvedená časť jeho ľudu považovať dokonca za svojho nepriateľa a že mu tým bude sťažovať plnenie jeho ÚLOHY. Napriek tomu ju z lásky k Bohu dobrovoľne prijal a plní ju, ako len dokáže, i keď nie tak, ako by mohol, keby mu nebolo zlyhalo tak mnoho jeho pravých pomocníkov. Veď ani Ježiš, ani Duch Pravdy práve pre podobnú príčinu NESPLNILI na Zemi svoje poslanie v TAKOM ROZSAHU, ako sa predpokladalo.“

„Nepoznám ho osobne. Poslala som mu moju knihu a neskôr aj list. Napísala som mu o jeho duchovnom pôvode a POSLANÍ, aby ho v najťažších chvíľach povzbudilo vedomie, že ho Boh na túto ÚLOHU predurčil. To, čo o ňom píšem, dostávam od Boha, podobne ako aj mnoho iných informácií.“

„Nejde o propagandu. To, čo píšem, prijmú aj tak iba tí, čo chápu moje knihy. Musím predsa NOVÉ POKOLENIE upozorniť, kto je jeho OCHRANCOM a kto ho do tejto ÚLOHY postavil. Napokon, každý má možnosť skúmať a overovať si pravdivosť môjho tvrdenia.“

„Bude náš politický ochranca duchovným otcom nového pokolenia, aj keď nevyhrá voľby?
Nikto iný na Zemi nie je hoden tejto ÚLOHY, iba on. Rozhodujúci je hlavne jeho vysoký duchovný pôvod a skutočnosť, že doteraz vydržal aj tie najsilnejšie nápory temna.“

„Pomohlo by vyvolenému národu, keby si zvolil iného svetlého ochrancu?
Nikto by nedokázal lepšie odolávať takému vysokému protivníkovi, pretože mu nie je z hľadiska pôvodu rovnorodý. Iný ochranca, i keď svetlý, by sa ním nevedomky dal ovládať a skončil by tak ako ostatní zvedení vyšší duchovia. Plnil by síce svoju ÚLOHU, ale seba a svojich prívržencov by doviedol do náruče temna, hoci by to navonok tak nevyzeralo.
Náš ochranca je z mužov najvyšším duchom na Zemi. Pod vplyvom Božích vnuknutí nevedomky bojuje so svojím protivníkom. Dostane ho do pasce, ktorú chystá on jemu. Jedine Boh vie, že mnohé zlyhania nášho vodcu sú vlastne rany pod pás, utŕžené od padlého archanjela.“

„Náš ochranca je vďaka svojmu vyššiemu pôvodu priamo spojený s Bohom, preto v DÔLEŽITÝCH otázkach koná tak, ako si to želá Boh, a nie on sám. Mnohé zdanlivo neúspešné akcie sa neskôr ukážu ako pozitívne, lebo sa zmenia okolnosti, ktoré dnes nikto z nás nemôže predvídať.“

„Prezraďte nám aspoň jednu z ÚLOH, ktoré plní náš ochranca tak, ako chce Boh, a nie ako my ľudia. Možno viacerí potom uveria, že je naozaj od Boha.
Temní chcú dostať Slovensko za každú cenu do vojenského paktu NATO a do Európskej únie. Boh to nechce, lebo v prípade vojny napadne nepriateľ všetky členské štáty NATO a obíde národy, ktoré nebudú jeho členmi. Záchrana vyvoleného národa bude spočívať v tom, že Boh navedie vojenského protivníka, aby z nejakého logického dôvodu obišiel túto krajinu. Keď takýto dôvod nepriateľ nebude mať, Boh ho podľa večných zákonov nemôže ovplyvniť nasilu.
Nečlenstvo v EÚ je zas ochranou našej krajiny pred medzinárodným hospodárskym bojkotom v prípade, že by sme konali inak, ako chce skrytý temný vládca sveta.“

„Okrem toho, že medailón dopĺňa jej úlohy, zvestuje aj vodcu vyvoleného národa, ktorý bude pôsobiť, i napriek DUCHOVNEJ ÚLOHE, skôr pozemsky. VĎAKA jeho demokratickej VLÁDE, i keď v dobe temna navonok zdanlivo nedokonalej, má byť OCHRANCOM IMANUELA a NOVÉHO POKOLENIA. Za vlády iného vodcu by sa prenasledovanie Imanuelovho ľudu urýchlilo, ako aj termín súdu.
Písmeno M zavesené na väčšom ramene dvojkríža zvestuje, že týmto politickým vodcom bude znovuvtelený Mojžiš. Menšie rameno znázorňuje Imanuelovu matku a jej pokolenie. Keďže je nesené väčším ramenom, znamená to, že je od väčšieho ramena závislé. Preto sa temní v politike snažia napádať a zničiť Mojžišovu vládu, aby tým zbavili BOŽEJ OCHRANY vyvolený ľud.
Dve srdcia pod krížom prezrádzajú, že sa obaja Boží vyslanci vtelia na Zem. Sú to vyššie bytosti, vyslané priamo od Boha, lebo dvojkríž stojí na Božej trojici. Je znázornená troma kopcami modrej farby, čo symbolizuje nebo a nie zem. Obaja Boží vyslanci budú pôsobiť vo vyvolenom národe ako vodcovia, preto sú nad srdciami dve korunky. Žena je duchovným vodcom a muž – politickým. Preto politika a duchovno idú dnes vo vyvolenom národe spolu ruka v ruke. ČISTÍ a úprimní spolupracovníci a prívrženci nášho pravého vodcu tvoria jeden prúd a prívrženci Imanuelovej matky druhý, ktoré SPLYNÚ vo vyvolený národ – Bohom chránený.“


z knihy Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny-Makedonovou:

„Dnes je podobná situácia s naším vodcom. Temní ľudia, ktorí sú tu vtelení, tak oni dobre vedia, že on je vyslaný od Boha, a že by mal ÚLOHU viesť vyvolený národ v tej najťažšej dobe, aby čo najdlhšie sa udržalo SVETLO VO VYVOLENOM NÁRODE, lebo v celom svete už dochádza k zmene vlád, že tí vyšší duchovia sú odstavení a už tam prichádzajú na ich miesta tí temní. Ale mnohí ľudia si to vôbec neuvedomujú. Tak sú pokrivení, že si to neuvedomujú.
Vo vyvolenom národe sa malo najdlhšie uchovať Svetlo, aby sa mohla odohrať jedna veľmi dôležitá UDALOSŤ, ktorá sa má odohrať v NOVEMBRI. A keďže temní vedia, že tá udalosť, ktorá TU má nastať, sa môže stať LEN VTEDY, keď bude TENTO SVETLÝ NA VRCHU, tak ich cieľom bolo ho maximálne znevážiť, ako kedysi Ježiša.“

„... tie tri kopce znamenajú Božiu trojicu, ako je znázornená aj v mojej knihe, graficky, že je to Boh Otec, a dvaja Synovia - Ježiš a Duch Svätý. A keďže ten kríž stojí na týchto troch kopcoch, tak znamená to, že ten kríž znázorňuje dvoch vyslancov od Boha, od Božej trojice, že budú vlastne touto Božou trojicou na Zemi vedení a chránení.
ÚLOHOU týchto vyslancov, jeden je politický, druhý duchovný, je PRIPRAVIŤ slovenský národ na túto udalosť, NARODENIE SYNA BOŽIEHO a CHRÁNIŤ HO. Vlastne tým, že OZNAMUJÚ jeho NARODENIE, tak VYTVÁRAJÚ to NOVÉ POKOLENIE, ktoré má byť vlastne Imanuelovo a tým ho vlastne chránia.“

„A v tomto 3.Fatimskom posolstve je uvedené, že vlastne na Slovensku sa narodia dvaja Boží vyslanci, od Boha priamo vyslaní, ktorí majú za ÚLOHU PRIPRAVIŤ pôdu na PRIJATIE IMANUELA, Božieho Syna.“