Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

Devínsky

Reklama


Zasláno do klubu

NAT98


Re: Straky
Napísali ste, že by ste si vedome nedovolili niekoho presviedčať alebo prehovárať, v ďalších riadkoch však píšete niečo, čo je v rozpore s tým.

Vaše slová p.Zámečník:

„Nie je mojou snahou nikoho presviedčať alebo prehovárať. Po prijatí Živého Slova by som si to jednoducho vedome nedovolil, pretože ako nás pred tým varuje Slovo Pána:
„To čo jednému prospieva môže druhému škodiť!“.“

„Keď som si vďaka Bohu pospájal toto všetko do súvisu Záhradnú slávnosť, Večné zákony, „šperky“, národ Český, národ Slovenský, pán Mečiar ... odrazu som akoby duchovným zrakom uvidel veľmi kultivované a predsa „do neba“ nahlas škriekajúce Straky.

„Straky“ , ktoré sa vrhli na kľúčové pojmy i kľúčové obrázky „Večných zákonov“, na „duchovné šperky“ pani Natálie bez ktorých by muselo byť pre nás mnohých chorobne ctižiadostivých a márnomyseľných Posolstvo Grálu hoc aj poznané, predsa však na veky v mnohom zapečatené.

Ak aj vy, nech už ste ktokoľvek, odporca či priaznivec pani Natálie neveríte už v žiadnu náhodu, istotne neuveríte ani tomu, že nie náhodou sa odporcovia „Večných Zákonov“, teda aj pani Natálie usídlili práve v obci Straky. Bolo to bezpochyby Niekým zariadené. To, že si toho doteraz, štvaní svojim pocitom rastúcej viny, ani len nevšimli a neuvedomili, svedčí o ich duchovnej stagnácii, krátkozrakosti a chcenej či nechcenej viazanosti, ale aj o zavrhnutiahodnom cieli pre ktorý to či už vedome, alebo nevedome robia. Tento názov najvernejšie symbolizuje a charakterizuje, priamo vystihuje ich skutočnú vnútornú snahu, tak ako sa v pravde ukazuje pred večnými zákonmi nášho Stvoriteľa Boha a Pána.“

Naozaj ste si istý, p.Zámečník, že ste si všetko správne dali do súvisu vďaka Jeho vedeniu a podľa Jeho vôle?

Názov obce Straky v žiadnom prípade nesúvisí s nekalou protizákonnou činnosťou alebo určitou povahovou vlastnosťou obyvateľov obce v takom obraze, ako sa to snaží vykresliť p. Dušan Zámečník. Každý z návštevníkov má možnosť počas záhradnej slávnosti i mimo nej opýtať sa na pôvod tohto názvu a i na mnoho iného. Dostalo by sa mu vysvetlenia, ktoré by mu neumožňovalo napísať niečo v tom zmysle, ako to popisuje p. Dušan Zámečník, avšak jedine v tom prípade, ak by pisateľ chcel zámerne uviesť ostatných do omylu alebo by v tom bol úmysel poškodiť na povesti určité osoby. To, s akým zámerom k tomu každý pristupuje, predsa každý cíti „až do končekov svojich prstov“...
Názvy obcí alebo miest sa v minulosti dávali podľa určitých geografických, pôdnych alebo iných pomerov. V tomto prípade táto rôznorodosť pôdnych druhov v oblasti Strák je v češtine hovorovo pomenovaná ako „strakatá půda“...

Záhradný dvor Listen:

„Čtyřikrát do roka pořádáme Zahradní slavnosti, kdy je zahrada a část dvora otevřená mnoha návštěvníkům, aby mohli spolu s námi přivítat přicházející roční období a oslavit společnou práci člověka a přírodních bytostí při obhospodařování země.“
„Mnoho věcí zůstává běžnému návštěvníku této zahrady ještě skryto, včetně přírodních bytostí, které zde stále vzorně plní svěřené úlohy. Mnozí lidé však mohou jejich přítomnost vycítit.“

http://www.listen.cz/listy.php

Chce to len poctivejší prístup k druhým a najmä k sebe a umelo vykonštruované senzáciechtivé teórie nebudú mať možnosť prejavu práve u tých, ktorí sa sami pred sebou hlásia k Pravde.
Tak sa stáva, že sa čitateľ Večných zákonov a Posolstva Grálu cíti zaskočený a dokonca pobúrený tým, čo vidí, zabúdajúc pritom na to, že práve ten ľudský duch, ktorí poznal Pravdu a hlási sa k nej, má sa stať novým a pracovať na sebe, aby bol vo svojom druhu príkladný a využíval darované mu schopnosti ku prospechu okolia.

Vaše slová p.Zámečník:

„A tak sa stalo, že mnohý “najhorlivejší stúpenci“ – Pravdy, samozvaní sudcovia, ktorý si brali knihy pani Natálie do rúk s tým aby v nich odhalili všetky jej „chyby, prešľapy a nedorozumenia“, nabrali si pri tom z jej duchovných „šperkov“ plnými priehrštiami. Netrvalo dlho a teraz sa ich pokúšajú tlmočiť verejnosti, preštylizované ich vydávajú za svoje, obchodujú s nimi!?“

Duchovné „šperky“ p. Natálie, ktoré spomínate p.Zámečník, nie sú určené len pre priaznivcov pani Makedonovej a jej kníh a nie sú jej vlastníctvom. Pochádzajú z nevyčerpateľného poznávania duchovných či prírodných zákonitostí, ktoré sú prejavom Stvoriteľovej vôle, vďaka ktorým človek môže a má poznávať ich prejav vo svojom živote spolu s druhými ľuďmi a v kontakte s prírodou a sú mu ukazovateľmi na jeho ceste k duchovnému domovu, pravdaže jedine vtedy, ak to chce poznať...
Sú známe tiež z obdobia, keď žil na Zemi Syn Boží a vtedajšiemu ľudstvu boli sprístupnené spôsobom vhodným pre ich vtedajšiu zrelosť, stále však ostávajú v platnosti. Podrobne sú vysvetlené v Posolstve Grálu od pána Abdrushina.

Posolstvo Grálu - I.diel , prednáška Strnulosť /úryvok/:

„V mojom Posolstve som priniesol vedenie o stvorení spolu s vysvetlením všetkých samočinne pôsobiacich zákonov vo stvorení, ktoré možno nazvať aj zákonmi prírodnými. V tomto vedení ukazuje sa bez medzier celé tkanie vo stvorení a umožňuje jasne poznávať všetky deje. Tak rozvíja v nedotknuteľnej dôslednosti účel ľudského života, tiež jeho otázku „odkiaľ" a „kam", takže dáva odpoveď na každú otázku, ak človek vážne hľadá.

Pri tomto sa musia zastaviť aj tí najzlomyseľnejší protivníci, pretože ich prefíkanosti už nestačia na to, aby mohli rušivo vniknúť do tohto dokonale povedaného celku a aby tak ľuďom vzali i túto pomoc.“

Abdrushin


Vaše slová p.Zámečník:

„Iba sa pýšia cudzím perím. Od hlavy až po päty ozdobený vznešenými prostými a pravdivými vetami, odmietajú ich sprostredkovateľku, nedokážuc vo svojej duchovnej pýche taktiež prebudenej jej dielom, prijať jej vysoký duchovný pôvod i poslanie.
„Každému co jeho jest, alebo Kto chce kam..““

V modlitbe Otčenáš sú slová ...buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi...

Podľa Vás, p.Zámečník, sú všetci tí, u ktorých je úprimná snaha sprístupniť spoznané duchovné poklady zo spomínaného Diela podľa svojho najlepšieho chcenia a vedomia, vhodná na označenie „samozvaní sudcovia“ a že sa chvália „cudzím perím“? Dúfam, že poctivosť a čestnosť ešte má u Vás miesto.

Na tomto fóre je už nepekným zvykom iných ako „JA“ označiť za ...sektárov, duchovne stagnujúcich, krátkozrakých, zatratených, zavrhnutých, samozvaných a pod. ... a tým dať priestor na to, aby dotyčný človek sám seba označil za „vediaceho“, berúc si neraz pritom na pomoc meno Najvyššieho, aby ten jeho vlastný názor mal pred ostatnými patričnú váhu. Čitatelia Posolstva Grálu vedia, čo z toho vyplýva....

Chýba tu porozumenie a rešpektovanie duchovnej zrelosti a rôznorodosti pováh, schopností a talentov, ktoré má každý rozvíjať tak, aby dával druhým zo seba to najlepšie v tom národe, kde momentálne pôsobí a v rešpektovaní toho najvyššieho princípu, ktorý napĺňa jeho srdce.

Vám ostatným, ktorí sa stotožňujete s príspevkom p.Zámečníka, chcem dať na vedomie jedno, na ktoré sa často nedbá:


Posolstvo Grálu - I.diel , prednáška Strnulosť /úryvok/:

„Hovoril som už tiež dostatočne o moci slova, o tajomstve, že dokonca ľudské slovo môže v okruhu zeme pôsobiť na činnosť stvorenia dočasne tvorivo alebo rozkladne. Znením, tónom a zaradením slova sa totiž uvádzajú do pohybu sily vo stvorení, ktoré nepôsobia podľa úmyslu rečníka, ale v zmysle slova, podľa jeho vlastného významu.

Význam slova bol však kedysi daný silami, ktoré slovo uvádzajú do pohybu a ktoré sú tým presne naladené na správny význam alebo obrátene, ale nie na chcenie hovoriaceho. Zmysel a slovo povstali z pohybu príslušných síl, a preto sú neoddeliteľne jedno!

Myslenie človeka pohýna zase iné prúdy síl, ktoré zodpovedajú zmyslu myslenia. Človek by sa preto mal namáhať vyberať správne slová na vyjadrenie svojho myslenia, a tým správnejšie a jasnejšie vyciťovať.

Dajme tomu, že sa človeka spýtajú na niečo, o čom počul, alebo čiastočne aj mohol vidieť. Po opýtaní by bez všetkého tvrdil, že on to vie!

Podľa mienky mnohých povrchných ľudí bola by táto odpoveď správna, a predsa podľa Pravdy je nesprávna a hodna zavrhnutia. „Vedieť", to predsa znamená môcť podať presné vysvetlenie od začiatku až do konca o každej podrobnosti, bez medzier a z vlastného prežitia. Len potom môže človek povedať, že to vie.

Veľká zodpovednosť spočíva vo výraze, a s tým spojenom pojme „vedieť"!

Raz som už poukázal na veľký rozdiel medzi „vedením" a „naučeným". Učenosť ešte ani zďaleka nie je skutočné vedenie, ktoré môže byť len čisto osobné, zatiaľ čo naučené ostáva vždy len prijatie niečoho neosobného.

Niečo počuť, prípadne aj čiastočne vidieť, nie je ešte ani zďaleka samotným vedením! Človek nesmie tvrdiť: Viem to, ale nanajvýš by mohol povedať: Počul som o tom, alebo videl som to. Ak však chce jednať správne, je podľa pravdy povinný povedať: Neviem to!

Tak by to bolo v každom ohľade správnejšie konanie, ako keby podával správu o niečom, s čím on sám nemal nič spoločné, čo teda ani nemôže byť skutočným vedením. Neúplnými správami by len uvaľoval podozrenie na iných ľudí, alebo by ich obviňoval a možno ich dokonca vrhal zbytočne aj do nešťastia bez toho, že by poznal vlastné súvislosti. Preto zvažujte starostlivo svojím cítením každé slovo, ktoré chcete použiť.“

Abdrushin


S pozdravom P.Popadič