Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Koníčky a zálibyNové

Spravují:

Misa,
ClariciaReklamaFórum o Actapublica - tam směřujte příspěvky o této aplikaci, dotazy na funkčnost apod.
Fórum o eBadatelna (SOA Praha) - připomínky k této aplikaci směřujte tam
Fórum o archivním katalogu AHMP - diskuse o (ne)fungování badatelského systému AHMP, zpřístupňovaných datech, apod.
Fórum o genetické genealogii - o testech DNA a všem souvisejícím

Rody "stěhovavých" povolání - společný projekt pro mapování mlynářů, kovářů, pivovarníků, ovčáků a dalších povolání, která se za svou prací stěhovala z místa na místo.
Rozcestník genealogických odkazů
Genebáze

Žádosti o čtení záznamů patří spíše na http://genealogie.taby.cz - tady většinou mnoho pochopení nenajdou.

To je zákon o matrikách, já mluvím o zákoně o evidenci obyvatel a žádostech o výpis z evidence obyvatel. Tam je vnuk. Ten může zažádat přes určitý formulář a pošlou mu z MV datum a místo úmrtí, ale jen dědečka. Pradědečka mu nedají, i když to tam mají, prtotože podle nich prvanuk už není příbuzný.
No lety, cca rokem a půl :)
 
Ne, může i pravnuk, to už před lety upravili, viz § 8a 6)
Tak centrální evidence existuje a skoro nikdo se do ní nedostane, je to centrální evidence obyvatel, tam mají všechny lidi a úmrtí od 1953.
Rejtříky nikdo dělat nebude, o skenování nepředání rejstříků už jsem četl od jednoho zaměstnance v Zámrsku dávno na začátku digitalizace. Už nežije. To je ale nereálné. Kor když vidím jak dlouho trvá takovým LItoměřicím než jenom zinvenbtarizují roční předávku matrik. Osvícenější matrikářky předávají index do 1949 do archivu předčasně a to pomáhá.
Řešení je změna skartační lhůty pro úmrtní matriky na 50 nebo 60 let. To je reálné a dá se to rozumě zdůvodnit. Řeší to půl problému. Většina hledaných údajů na úřadech jsou úmrtí do 1949 v samostatných matrikách. Další část by řešila změna zákona o evidenci oybvatel a přidání, že může zažádat o výpis úmrtí i pravnuk. Teď může maximálně vnuk.
 
honyk Východní Čechy 
Opět se neřeší příčina. Co práce by se ušetřilo, kdyby byly k živým matrikám rejstříky. Ideálně digitalizované (s možností vyhledávání). Kvůli lhůtám ale spíš v nějaké centrální databázi s automatickým filtrem stále ještě 'živých' záznamů. Na matriku bych šel najisto pro konkrétní údaje. Tvorbu rejstříků by zajišťovaly archivy. Je to ostatně i v jejich zájmu.
honyk Východní Čechy 

Díky moc za odkaz, dávám sem celou důvodovou zprávu. Zajímavé myšlenkové pochody:

Podle stávajícího znění položky 2 písm. a) sazebníku stanoveného v příloze zákona o správních poplatcích je nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin zpoplatněno částkou 20,- Kč za každou matriční událost.

Podle ustanovení § 25b zákona o matrikách uplynula-li od dotčeného zápisu v matriční knize zákonem stanovená lhůta, může do matriční knihy, sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené od 31. 12. 2018 nahlédnout a činit výpisy z ní jakákoliv fyzická osoba, aniž by musela jakkoliv prokazovat svoji oprávněnost k nahlédnutí.

Nahlédnutí na matriční zápis, od kterého již zákonem stanovená lhůta uplynula, je tak umožněno jakékoliv fyzické osobě, a to vždy za přítomnosti matrikáře po uhrazení správního poplatku (srov. § 5 odst. 2 zákona o správních poplatcích).

Vzhledem k tomu, že ustanovení § 25b zákona o matrikách je v praxi využíváno zejména pro genealogické účely a pro účely pátrání po neznámých dědicích konkrétních fyzických osob, není v některých případech objektivně možné stanovit před provedením úkonu nahlížení přesnou výši správního poplatku a tento poplatek před nahlížením vybrat, neboť počet matričních událostí (od kterých se výše správního poplatku odvíjí) není žadateli o nahlížení předem znám (např. pátrá po nespecifikovaném počtu dětí konkrétních manželů apod.).

V této souvislosti v praxi dochází k situacím, kdy matrikář zápisy, na které žadatel požaduje nahlížet, předem vyhledává, a to výlučně pro účely stanovení výše správního poplatku. Matrikáři však žádný právní předpis takovou zákonnou povinnost vyhledávání zápisů nestanoví. Dochází tak k neúměrnému zatížení matrikářů, kteří v některých případech předem vyhledávají několik desítek až stovek matričních zápisů, a to výhradně pro účely vyměření správné výše správního poplatku. Nutno podotknout, že již samotný institut nahlížení podle § 25b zákona o matrikách, je v tomto ohledu v určitém smyslu obejit, neboť vyhledávání matričních zápisů provádí matrikář, a nikoliv samotný žadatel.

Z tohoto důvodu se jeví jako nezbytné v zákoně o správních poplatcích rozlišit správní poplatek za nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize a podkladů uložených ve sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu (navrhovaná změna položky 2 písm. a)) a vyhledávání (pátrání) v matričních knihách nebo sbírkách listin, prováděné žadatelem (navrhovaná změna položky 2 – nové písmeno f)).

Výši správního poplatku za nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize a nahlédnutí do podkladů uložených ve sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu se navrhuje zvýšit na 50,- Kč (za jednu matriční událost).

Pro vyhledávání v matričních knihách nebo sbírkách listin se navrhuje stanovit správní poplatek ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu, po kterou žadatel v matričních knihách vyhledává (pátrá). Výše správního poplatku byla stanovena zejména s ohledem na skutečnost, že přítomnost matrikáře po celou dobu nahlížení (vyhledávání) je povinná a neumožňuje matrikáři vykonávat žádnou jinou činnost (matrikář musí mj. též dohlížet, zda žadatel správně manipuluje s matriční knihou, v některých případech matrikář sám listy matriční knihy otáčí, aby bylo předejito případnému poničení ze strany žadatele).

Shora uvedený návrh je vytvořen v návaznosti na čl. I bod 2 tohoto návrhu, kdy se navrhuje v ustanovení § 25b zákona o matrikách upřesnit vyhledávání v matričních knihách.

Správní poplatek bude v tomto případě splatný až po provedení úkonu, tj. po ukončeném nahlížení (srov. § 5 odst. 2 zákona o správních poplatcích).

Já vím, to je ten jejich prapodivný výklad, který chápou jen oni. Radši všechno zakážeme s rezervou, co kdyby třeba v knize o úmrtí byl někdo živý. Já tam naštěstí nic nepotřebuju, Plzeň se včas vydělila (i když ta mě už kdysi nakrkla taky, když najednou stáhla školní kroniky a že si kvůli nim musím do archivu osobně, i když je maj naskenované...)
To jo, ale my co hledáme po celé republice víme, že v MZA dali lhůtu na zveřejnění úmrtních knih na 75 let na ActaPublica a je to důsledek GDPR. Já nemám sílu se tam s níma hádat. Teď tam takových knih mají málo, občas jim tam někdo pošle něco před skartační lhůtou. Viz aktuality na ActaPublica.
Jo, taky jsem narazil na http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=301&CT1=0 kde vidím například:

2. V § 25b odst. 1 se slova „nebo povolí“ nahrazují slovem „, povolí“ a za slova „matriční knihy“ se vkládají slova „nebo v matriční knize vyhledávat“.

3. V § 25b odst. 2 se za číslo „1958“ vkládají slova „nebo v nich vyhledávat“.

a Změna zákona o správních poplatcích
1. V položce 2 písmeno a) zní:
„a) Nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize, nahlédnutí do podkladů uložených ve sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu nebo nahlédnutí do druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 na konkrétní zápis
Kč 50 “.
2. V položce 2 se doplňuje písmeno f), které zní:
„f) Vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin nebo v druhopisech matričních knih vedených do 31. prosince 1958 Kč 200 za každou i započatou hodinu“.

Dnes zní písmeno a
a) Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin
Kč 20 za každou matriční událost

Hm.
GDPR se týká jen žijících osob. U matrik zemřelých tak nedává pražádný smysl, tam bych žijící opravdu nečekal.
Jinak mi lhůta 75 let u zemřelých přijde zcestná, fakt nechápu čeho tím chtějí dosáhnout, kromě většího prudění badatelů. Snad je to zas přejde...
Taky jsou koukal a jsou tam dvě novelizace na matriční zákon, jedna se toho netýká a v druhé řeší zdražení poplatků a postup (k horšímu, ten je ve druhém čtení). Zase tam nikoho nenapadlo vyřešit, aby se na té matrice dalo zažádat o neúřední kopie bez osobní návštěvy. Já utratim 10x víc času a peněz za cetsu. To ohledně nahlížecí lhůty u úmrtí jim tam k nám na úřad prý přišlo (já to neviděl, ale asi se ještě poptám), nic jsem se tady ohledně toho nedočet, ale asi to bylo z MV nebo od někoho ohledně návrhu a tad do toho se to nepromítlo. Ale asi to někdo brzo nyvrhne, řekl bych že v tom bude mít prsty GDPR.
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?idsb=634

Já už jsme do toho chtěl sám pustit a začít působit ke změně skartační lhůty u úmrtí na 50 let, čímž by se spousta matrik dostala do archivů. Hlvaně ty kvlki kterým se musí na úřady, tj. většina úmrtních pod 1950 (vyjma těch, co jsou společné NO, což je menšina a většinou malé obce). Docela jsme to odkládal a budu se do toho muset nějak pustit, tohle mi přijde rozumný, tak snad na to někdo uslyší. Jde i odůvodnit šetřením nákladů atd. Stejně tam ty staré úmrtní matriyk mají k ničemu a chodí do toho jen rodopisci. Jestli se chce někdo přidat a sehnat třeba nějaké dobrovzdání z archivů a úřadů jak by se to promítlo do praxe nebo pomoci jinak, tak do toho. Dají se možná hodit pozměňovací návrhy i do tohohle.
Hm, na http://www.psp.cz/sqw/sntisk.sqw?F=N žádnou novelu nevidím.
ak mi dneska matrikářka hlásila, že je návrh na změnu matzričního zákona a lhůtu pro nahlížení do úmrtních matrik chtějí změnit na 75 let.
 
No to je skvělé. Ještě jednou panu MŽ díky.
ELIOMYS Jižní Čechy, střední a jižní Morava  Mapa předků
Pan MŽ našel: https://digi.ceskearchivy.cz/4250/78

Svatby, co nejsou v Nadějkově nebo v Milevsku, jsou často v Jistebnici nebo Chyškách.
Ten svědek Jakub Panec ze Zhoře je možná můj předek.
Díky.
ELIOMYS Jižní Čechy, střední a jižní Morava  Mapa předků
Rádo se stalo, já byl jen zprostředkovatel.

Stran otázky svatby s Kateřinou - matrika Milevsko 2 je z mé strany téměř neprobádaná. Pro matriku Milevsko 3 mám index oddaných ( https://genealogie-rz.webnode.cz/indexy-matrik/ ), kde jediná kombinace Bartoloměj + Kateřina před r. 1697 je v r. 1695 Bartoloměj Buzek ze Zbelítova s Kateřinou Vítovou ze Stříteže ( https://digi.ceskearchivy.cz/5535/332 ). To už je ale hodně divoká spekulace. Takže spíš ten sňatek bude jinde.
melancholka  
Vánoční trojčata z Bráníku
 
Trojčata z Val. Bystřice http://digi.archives.cz/da/permalink?xid=be87bb28-f13c-102f-8255-0050568c0263&scan=115
 
Ještě doplňuji otázku pro Kozulenu: Ono to spíše vypadá, že Malík si vzal vdovu Annu po Janu Ejemovi +1759, ač mám v dalším zápisu, že Anna byla rozená Ejemová. Ale stejně by mě zajímalo, co o Ejemech v Mokropsích máte.