Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Věda a technika, mládežiPro lingvisty

Spravují:

Barclay,
Mori

Může vás zajímatReklamaTento klub je určen hlavně pro pranýřování konkrétních překladatelů a nakladatelství za jejich neprofesionální práci. Proto prosím uvádějte u příkladů chybných vydavatelských a nakladatelských počinů název knihy, překladatele, nakladatelství popř. vydání knihy, aby byli čtenáři včas varováni a knihu nemuseli kupovat, protože jde o nejlepší obranu :-)

Pro diskuzi o českých/nečeských obratech a větách je pak ideální klub Čeština

Překládání, jeho dějinám, kritice, teorii i praxi se věnuje měsíčník Plav

"Bílé zuby" od Zadie Smithové, BB Art, překlad Yvette Nováková.
'Pass. Me. The. Fuck. Ing. Buck. Et,' said Crispin, as if the very words were vomit.
"Podej. Mně. Ten. Blábol. Ing. Kozel. A kol.," odsekával Crispin, jako by ta slova byla zvratky.

Není divu, že lidi té moderní literatuře ňák nerozuměj.
(Wittgenstein ... 13.srpen 2007 16:50:33, Nyx)


Pan_Obi Live like a windrammer  as you fuck!
A bylo plné úhořů?
mpts Je rozumění nerozumění  také rozuměním?
ČT, Profesionálové: hovercraft → vrtulník — předtím i potom záběry na vznášedlo uhánějící nad hladinou Temže.
 
JVjr Dobrý den, servere Oko-une,  tak jste mě konečně dostali
BTW, zkusme si tedy dát sondu do víceméně náhodného nedávného titulu – le Carrého Malá bubenice, zde již zmíněná (viz vlákno).

TLDR: Možná je to lepší než předchozí autorova překladatelka, ale ne o moc; nejmíň v půli stupnice nedobrosti. (Že odpovědný redaktor Miloš Urban takovou práci nezvládá, víme už dávno; „korektury Marie Černá a Igor Pejchal“).

(A abych se do toho tentokrát zase moc nezabrousil, roztřídím excerpce do kategorií a z každé vezmu jen tři reprezentativní případy – samozřejmě jen z těch úvodních cca 40 stránek, co jsou dostupné na webu. No dobře, tak čtyři; výjimečně pět, ony se ty kategorie překrývají.)

  1. Relativně nejméně závažné, i když nejvíc nápadné, jsou nečesky neobratné až kalkované, případně nesmyslné formulace jako to citované "aspoň", které musejí zarazit každého pozornějšího čtenáře .

(výroba časovacího zařízení pro bombu)
Natáhnete hodinky. Přesvědčíte se, že minutová ručička stále pracuje.
Wind up the watch. Make sure the minute hand is still working.

Přesto jsme stále hledali našeho muže. Očekávali jsme, že shromáždí posily, vyrazí na nás znovu. Neudělal to. Přestal obchodovat.
All the same, we kept looking for our man. We expected him to collect reinforcements, come back at us. He didn't. He ceased trading.
Dotyčný terorista se skrývá v jeskyni, nikoli kšeftě – anglické (cease) trading neznamená jen nákup zboží za účelem dalšího prodeje, ale provozování jakékoli živnosti, praxe a v idiomaticky přeneseném smyslu aktivity vůbec, takže nelze překládat takto otrocky: srovnej české „Zavřel krám“, které by se do neformálního kontextu úplně hodilo.

miniaturní částečky nevybuchlé trhaviny, potvrzené jako standardní ruská plastická, známá Američanům jako C4 a Britům jako PE a Izraelcům jako to, co tak označují
minuscule particles of undetonated explosive, confirmed as standard Russian plastic, known to the Americans as C4 and to the British as PE and to the Israelis as whatever it was known as

Všechno na to ukazovalo. (následuje výčet …) děsivý pocit provinění v osobě pana atašé;
Everything pointed to it. (…) the Labour Attache's appalling sense of guilt

Na pomezí s dalšími kategoriemi jsou případy, kdy neschopnost udržet gramatickou vazbu mění význam; pořád o palestinských teroristech:
Normally these people are low grade. Peasant kids trying to be heroes.
Obvykle tihle lidé nejsou žádný velký formát. Děti rolníků, kteří se pokoušejí o hrdinství.

Anebo vynechávka subjektu (daná snad rozhodnutím, že „Havran Gavron“ v originále je vtipné, ale česky ne) ignorující, že v kontextu pak antecedent dává přesně opačný smysl; schválně, kdopak to mluví? (Hádá se vedoucí tajné operace se šéfem, tuším celé služby:)
Tlaky na Kurtze přicházely ze dvou stran: první, vcelku primitivní, chtěl výsledky, jinak mu Miša Gavron zavře krám. Druhým byla Gavronova hrozba, že pokud se žádné výsledky nedostaví, nedokáže už dál tlumit sílící volání po vojenském zásahu. Toho se Kurtz děsil.
„Kážeš mi tu jako Angličani!“ krákal na něho svým nakřáplým hlasem během jejich častých výměn názorů.
The pressures upon Kurtz were of two kinds: the first, crudely enough, was to show progress or have Misha Gavron close his shop. The second was Gavron's threat that if no such progress was forthcoming, he would no longer be able to hold back the mounting outcry for a military solution. Kurtz dreaded this.
„You preach at me like the English!" Gavron the Rook squawked at him in his cracked voice, during one of their frequent arguments.


2. Podíváme-li se přece jen na původní text i jinde, o překladatelsko-redakční koncepci vypovídá nespočet vynechávek, volných digestování a nežádoucích záměn:

But Schulmann had a different suggestion, and a more ingenious one: (…)
Ale Schulmanna napadlo něco logičtějšího.

took the suitcase to Elke's room, which was on the ground floor, and laid it on the foot of her bed, thinking loyally that by leaving it flat he was being kinder on the clothes and records. (…) From the garden, where she was implacably breaking hard ground with a hoe, his wife had heard nothing
odnesl kufr do Elčina pokoje v přízemí a dal ho na postel, protože se domníval, že když ho položí naplocho, bude to ohleduplnější k oblečení i k deskám. (…) Jeho manželka na zahradě, kde se neúprosně probíjela tvrdou půdou, nic neslyšela

(z výčtu poděkování v úvodní Autorově poznámce)
Of the Palestinians, some are dead, others are taken prisoner, the rest presumably are for the most part homeless or dispersed. The fighting boys who looked after me in the upper flat in Sidon and chatted with me in the tangerine groves; the bomb-weary but indomitable refugees of the camps at Rashidiyeh and Nabatiyeh: from what I hear, their fate is little different from that of their reconstructed counterparts in this story.
Palestinci, kterým bych rád poděkoval, jsou zčásti mrtví, zčásti v zajetí a ostatní pravděpodobně živoří bez střechy nad hlavou nebo někam uprchli. Děkuji bojovníkům, kteří se o mě starali v bytě v Sidónu a povídali si se mnou v mandarinkových hájích; děkuji uprchlíkům v táborech Nabátíja a Rášidíja unaveným nálety. Podle toho, co slýchám, se jejich osudy liší jen málo od osudů jejich fiktivních protějšků v tomto příběhu.
(kromě jiných masakrů autorova stylu a překladatelských vsuvek, o nichž více vzápětí, bych ještě podotkl, že anglický prézens „I hear“ opět znamená spíš kumulativní předpřítomné „jsem se zprostředkovaně dozvěděl“ než „zas a znova každou chvíli se doslýchám něco nového“)

Much later, when it was too late to matter, Alexis also learned – by way of the Swedish security service, who had also formed an interest in Elke's love life – that Schulmann and his sidekick had actually produced, in the small hours while others slept, a collection of photographs of likely candidates. And that from them she had picked one out,
Mnohem později, když už na tom vůbec nezáleželo, se Alexis také dozvěděl – prostřednictvím Š védské bezpečnostní služby – že jí Schulmann a jeho pobočník skutečně někdy v době, kdy ostatní lidé spí, předložili kolekci fotografií pravděpodobných kandidátů. A Elke mezi nimi vybrala jednoho,

(Němec prezentující anglicky si nemůže vzpomenout, jak se řekne Anbau)
"Annexe," Alexis called in reply before the rest, and won restrained laughter from the knowing, and less restrained irritation from the Silesian supporters' club.
„Přístavek,“ zavolal Alexis dřív, než se ostatní vzpamatovali, a vysloužil si smích od zasvěcených a těžko ovládanou podrážděnost z klubu Slezanových příznivců.

3. Zúčastnění přece jen mají jistý kredit, ze svých lepších časů, takže se nedopouštějí úplně školáckých chyb. Ne: jen posouvají význam; všechny složky tam jsou, akorát vztah mezi nimi je jiný. Věcně asi nejvážnější je otočení smyslu jediným slůvkem

But brothers for certain and operating out of Jordan, which we knew already. (…) By then we knew who they were – West Bankers from a grape-growing village near Hebron, fled after the war of ‘67.
Ale určitě bratři a operují z Jordánska, což už jsme věděli. (…) To už jsme věděli, o koho se jedná – bydleli na Západním břehu ve vinařské vesnici poblíž Hebronu, kam utekli po válce v roce 1967.
(Tipuju, že kolem Arga by se pořád ještě našel někdo, komu kdyby přidrželi pistoli u hlavy nebo ho aspoň pozvali do televizní soutěže honorované lépe než každodenní práce, vzpomněl by si, že šestidenní válka přinesla okupaci západního břehu, do té doby spravovaného královstvím z východu, a tedy nutnost protiizraelsky naladěných rodáků přejít Jordán. Ovšem aby takovýto encyklopedický fakt propojili se svou každodenní prací, to už čekat nemůžeme.)

Dále třeba v téže souvislosti
Talmudic scholar who was mildly celebrated for his hawkish opinions regarding the rights of Palestinians on the West Bank. In a word, he believed they should have none, and said so loud and often, in stark defiance of the opinions of (…) who was of Israel's liberated left,
vykladač talmudu, těšící se mírné oblibě pro své tvrdě odmítavé stanovisko ohledně práva Palestinců na Západní břeh. Stručně řečeno se domníval, že by žádné právo mít neměli, a prohlašoval to hlasitě a často v příkrém rozporu s názorem (…) která v Izraeli patřila ke svobodomyslné levici
(Opět, odna bukva, kakaja raznica: nejde o singulárně-akuzativní právo na sebeurčení, které si tehdy dokázal představit málokdo, nýbrž plurálně-lokativní občansko-lidská práva ve srovnání i jen s arabskými občany Izraele v původních hranicích.)

A do třetice (tým Mossadu zajal nicnetušícího teroristu jedoucího autem z Turecka do Německa)
thought he had somehow contrived to forget or shed the false number plates and papers for his onward journey, till they found them to their pleasure neatly fitted into his smart black grip, under several handmade silk shirts and flashy ties, all of which they were obliged to appropriate for their own purposes, together with his fine gold watch by Cellini and his linked gold bracelet and the gold-plated charm that Yanuka liked to wear against his heart, believed to be a gift from his beloved sister Fatmeh.
mysleli, že se mu nějak podařilo zapomenout nebo odhodit cestou falešné poznávací značky a papíry, ale ke své radosti je objevili úhledně poskládané do jeho elegantního černého kufříku pod několika ručně šitými hedvábnými košilemi a třpytivými kravatami, které se cítili povinováni zabavit pro vlastní potřebu spolu s jeho parádními zlatými hodinkami od Celliniho a jeho náram ek ze zlatých článků a pozlacený amulet, který Januka s oblibou nosil na srdci, protože věřil, že je to dar od jeho milované sestry Fátimy.
Že ta „vlastní potřeba“ a doprovodné sloveso vyzní jinak v překladu než originále (použití coby falešná stopa v další části operace), se mi možná jen zdá (o podivně vyšinuté vazbě ani nemluvě); ale opět si ta překladová interpolace asyndetického originálu vybrala nejhorší možnou interpretaci: on nemá proč věřit, žádná složitá rodinná historie tam není, normálně se stýkali; že je to dar od ní, věří oni na základě svých omezených zpravodajských informací.

Nebo capsule CV jednoho agenta:
developed a literary interest, edited a magazine, and published a completely unregarded novel. His obligatory three years in the Israeli Army left him miserable, and on release he went to earth in Tel Aviv, where he attached himself to one of the intellectual weeklies that come and go like pretty girls. By the time it collapsed, Leon was writing the whole thing single-handed. Yet somehow, among the peace-obsessed, claustrophobic young of Tel Aviv, he experienced the deep reawakening of his identity as a Jew and, with it, a burning urge to rid Israel of her enemies
začal zajímat o literaturu, redigoval časopis a vydal román, jenž zcela zapadl. Po povinných třech letech v izraelské armádě se cítil prachmizerně a po propuštění zalezl do Tel Avivu, kde se připojil k jednomu z intelektuálských týdeníků, co přicházejí a odcházejí jako hezké holky. V době, kdy časopis zbankrotoval, psal už Leon veškerý obsah sám. Přesto se nějak přihodilo, že ten mírem posedlý klaustrofobický mladík v Tel Avivu pocítil, jak se někde v něm v hloubce znovu probouzí jeho židovská identita a s ní i palčivé nutkání zbavit Izrael jeho nepřátel
(Sám přece nebyl nijak pacifistický, natož klaustrofobní, jen se v takovém prostředí začal vymezovat. Young nebo youth, bába nebo sníh…)

4. Last but not least je tu obecný přístup k autorovu právem oslavovanému stylu, který, jak už jsme nemohli nevidět, je v nejlepším případě žavesový, v nejhorších zločinný. Ale zjišťuju, že to by mi zabralo nejméně tolik času a snad i místa jako předchozí tři čtvrtiny; takže zas jindy, jestli ne jinde.
Ilmarinen My nevěříme v Ďábla ale Ďábel věří v nás 
Děkuji všem
 
Dík
Dekuji vam mnohokrat.
S tim jidlem bych to resila vysvetlivky. Kuratko na spejli mi zni ponekud srandovne, predstavuji si celeho ptaka nabodeneho na spejli, ac vim, ze to neni jakitori. Grilovane kure? Kureci spiz na grilu? Hnetenky jsou podobne slovo hnetynky, to je zase neco jineho.
Nerikam nikde, ze ceske preklady jsou vsechny spatne. Je ale spousta blbych prekladu a spousta necitlive prelozenych veci, stejne jako v anglictine. Tohle konkretni Za sklem mi proste nejak nesedlo a vic se mi libi anglicky. Jsou ale knizky, ktere jsem zkousela cist v x prekladech a porad mne nudi, takze predpokladam, ze to nebude tim, ale mnou.
Preji hezkou dobrou noc.
Micana Tady bude do prdele hygge.  .
To je strašně moc otázek. Sama do toho nevidím, ale tenhle text je pro měvcelku směrodatný vhled profesionálky, která nakoukla do reálné anglosaské praxe. ( i když bych asi někde neformulovala tak ostře, ale pokud vím, autorka to psala začerstva po návratu z americké překladatelské konference, kde se rozpálila doběla)

U nás je historicky překlad něco strašně důležitého a ceněného, takže tradičně se tu s tím hrozně patláme. A zmršených překladů je mnoho, nicméně se obvykle nemrší tak, že se vynechá třetina každé věty, mrší se jinak.
pixycz Bódéťti to Kájostálo, žral si  málo Bájo Bágo!
Dík!
JVjr Dobrý den, servere Oko-une,  tak jste mě konečně dostali
Ilmarinen: V principu ano (odpovídá Rádio Jerevan; myslím se to zde řešilo již v letech, nebo počkejme, až přijde Wittgenstein).

Wendolene: Ano, špatné české překlady jsou špatné, ááno. Dokonce by se dalo i říci, že masově rozšířené (ale počkejte, až přijde Wittgenstein! ne že bych tedy chtěl podceňovat Micanu).

Přítel, kterého jsem úplně nechtěl rušit po telefonu, píše (po mém shrnutí):

"Protože jí ten šéf tyká* a ona mu vyká**, je ten překlad naprosto luxusní, protože využívá nástrojů češtiny k převodu sociálních vztahů (na rozdíl od toho anglického, kde bych to Miss vynechal!).
*nokotterú … za prvé tykání (nokotte iru), za druhé stažený tvar bežný pro hovorovou řeč (nokotteru), za třetí ještě protažené (závěr otázky, kdy stoupá intonace)
**nai desu… vykání střední úrovně, mezi lidmi, co se znají, ale mají mezi sebou vertikální vztah šéf–podřízená 「あ、二枚しかないです」, úplné vykání by bylo ありません arimasen
Jinak nevidím nic špatného na generickém maskulinu zaměstnanec.
umareru = narodit se. V češtině to sedí přesně, (pouze) v angličtině možná lépe vyhovuje to posunutí na REborn."

Co se týče hnětánků, zní mi (JVjr) poněkud nezvykle jako něco z Rettigové, ale kolik lidí, tolik chutí (následuje opět přítel):

"nigiru = hníst, takže to je překladatelský vklad. Asi cítil, že způsob výroby (uhňácat tu rejži rukou) je pro běžného čtenáře, jehož znalosti Japonska končí gejšou a kamikaze, názornější než tvar. Navíc to není vždy kulička, na rozdíl od domácích (homemade) právě ty v konbini bývají kvůli logistice trojúhelníkové. Protože to na rozdíl od výše uvedených slov není zažité pro 100% populace, nelze ponechat, není-li cílové publikum nerdi (otaku) či světaznalí cestovatelé, co všude byli a všechno znají. Za druhé ti, co to znají jen trochu (to jsou ti nejhorší), by si pak mohli začít plést onigiri s nigiri (suši), ale to už jen hledám důvody. Já v tom vidím překladatelskou volbu a líbí se mi."
Myslim, ze uz tady byl. Ale ten clanek mi pripada trosku nefer, i kdyz skoly nemaji prekladatelstvi coby obor, neznamena to, ze pachaji uplna zverstva. Je x prekladatelu, kteri se k tomu dostali oklikou, bezne se preklada z francouzstiny, skandinavskych jazyku (scandi noir je silene popularni), spanelstiny atd. Jsou vysledne knihy odflaknute? Ma clovek s titulem na preklad lepsi vysledky nez neprofesional, ktery jazyk dokonale umi? Pokud to budu brat podle tech profiku na lingvistiku, tak vaham. Americane nemuseji obor na universite dobre ovladat, staci si odsedet x kreditu a dostanete diplom tak i tak. A co samotne ceske preklady, ktere v posledni dobe jsou prospikovane anglicismy, neznalosti realii a neschopnosti prepsat ruske jmeno do cestiny?
Micana Tady bude do prdele hygge.  .
Ilmarinen My nevěříme v Ďábla ale Ďábel věří v nás 
Ok, nevěděl jsem.
Děje se to i při překladech z bližších jazyků?
Mate pravdu, je to Sajaka. Zvorala jsem to. Preklad delala Anglicanka, venuje se prekladum z japonstiny jiz nejaky ten patek - Ginny Tapley Takemori. Co to vykani/tykani a divne nazvy jidel?
JVjr Dobrý den, servere Oko-une,  tak jste mě konečně dostali
Tam samozřejmě je コンビニ店員として生まれる前のことは、どこかおぼろげで、鮮明には思いだせない。

Jinak je dosti známý fakt, že americké překlady z japonštiny jsou (své)volnější než české.

A jmenuje se Sajaka, nikoli Sajako. (A ano, že přechýleny jsou fiktivní ženy v textu a ne živé na obálce, se taky docela rozmáhá.)
pixycz Bódéťti to Kájostálo, žral si  málo Bájo Bágo!
„Hadžime.“
Ilmarinen My nevěříme v Ďábla ale Ďábel věří v nás 
Počkat, tam kde je v angličtině is somewhat unclear in my memory, je česky má pro mne jen nejasné obrysy a nedokážu si z té doby skoro na nic zřetelně vzpomenout? To by mě zajímalo, co je v původní verzi.
Neni to vylozene sem, ale nevim kam
Zacala jsem cist ukazku romanu Za sklem (Kniha Zlin) od , ale nejak mi to nesedi, tak jsem presla na anglicky preklad. Zajimalo by mne, jak se preklada 'onigiri' v cestine, protoze v te ceske verzi uzil Jan Sykora spojeni "rýžové hnětenky," coz na mne pusobi divne. Vzdy jsem videla 'ryzove kulicky' nebo proste ponechan japonsky nazev 'onigiri.' A slovo 'konbini' nepreklada, proste ho uziva tak, jak je, jen jinym fontem, stejne jako 'suši s tófu'. Jmeno autorky je ponechano bez ova, tj. Sajako Murata, ale roman je samo s ova. A pripada mi divne, jak vedouci oslovuje podrizenou jen prijmenim a tyka ji, v anglickem prekladu ji rika Miss. Do ceskeho prostredi to jde, ale v japonskem?
Cele cesky mi to prislo necitlive prevedeno.
Corn dog je cesky prelozeno parek v testicku, onigiri je hnetenka, yakitori je kuratko na spejli.

Cesky preklad: „Furukurová, kolik pětitisícových bankovek máš ještě v kase?“

Anglicky preklad: "Miss Furukura, how many five-thousand-yen notes are there left in that till.?"

Cesky preklad: "Život před tím, než jsem se narodila jako zaměstnanec kon­bini, má pro mne jen nejasné obrysy a nedokážu si z té doby skoro na nic zřetelně vzpomenout. (je zde muzsky rod, slovo zamestnanec)

Anglicky preklad: "The time before I was reborn as a convenience store worker is somewhat unclear in my memory."
 
JVjr Dobrý den, servere Oko-une,  tak jste mě konečně dostali
Roztomilá chou-kielbasa false friend
(akorát pojednaná tak, že jsem drahnou chvíli rozpaloval zombie kudrlinku):

"překlepy, chybějící uvozovky, nepřesné zacházení s ruskými výrazy a jmény a nejbolestněji polský slovosled a chybné české vazby) a ojedinělých překladatelských hrubek (muž postávající u studny se například stává Woodym ve chvíli, kdy mu manželka připomíná, ať přinese voodúúú)"

https://www.svetovka.cz/2021/07/06-2021-recenze1/
 
Tak tomu uz nemuze ublizit ani zhulena bejvalka. V originale je tolik WTF, ze by si to jeden mohl splest se surrealistickym umenim.
mpts Je rozumění nerozumění  také rozuměním?