Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
Hodnotný príspevok.Chcel by som sa prihovoriť za príspevok pána Franka, aby sa zase niečo cenné nestratilo, a aby aj tento príspevok bol tak isto zaradený, medzi zaujímavé príspevky.

Pekné, jasné, jednoduché a zreteľné vysvetlenie. Ďakujem Vám zaň pán Franko.

Pekný deň želám. Ján Anton Sloboda.

Čo je na tomto článku tak úžastného, keď sa zase niečo popiera a zatracuje?

Pán J.M., podľa Vás pod koho vedením bude vystavaná Tisícročná ríša lásky, spravodlivosti a pokoja? Lebo je zjavné, z toho tu napísaného, a nie len z toho, že Vy niečo popierate, stoj čo stoj.

A ešte jedná otázka, čo tým chcel Ježiš povedať, keď vyslovil toto: ,,37Lebo ako bolo za dní Nóacha, tak bude pri príchode Syna človeka; 38ako totiž v dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Nóach vošiel do korábu, 39a nič nespozorovali, až prišla potopa a zmietla všetkých: tak bude aj pri príchode Syna človeka.

40Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane; 41dve budú mlieť na mlyne, jedna bude vzatá, druhá ostane. 42Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." Mat. 24/37-42.

Čiže ako budú vzatý, a kým?

Ale tento článok skôr považujem za nešťastný, keď bol tu daný práve v tento čas, keď sa vylieva sila do celého stvorenia, skrze Imanuela. Preto oveľa väčšiu hodnotu dávam príspevku, ktorý bol tu daný pánom Frankom, dňa 25. 5. 2007 o 23:53:45.

Želám krásne a duchaplné prežitie Turíc, všetkým ľudom dobrej vôle.Poďakovanie
Tak jasné a logické priblíženie súvislostí v otázke povolanosti som už dávno nečítal. Autorovi patrí srdečné poďakovanie...
"Tak byl národ Egypťanů ve své nespravedlnosti a nemravnosti těžce drcen a souzen Boží vůlí a národ Židů byl při tom osvobozen ke vzestupu, ke splnění povolání, aby ve svém okruhu s rostoucí zralostí připravil půdu pro přijetí Syna Božího na zemi. Byl to počátek kruhu, který v sobě skrýval mocné dění a který se musí uzavříti opětným přchodem Abdrushina na tuto zemi! Lidstvu byla tím vložena do rukou možnost vzestupu do netušených výšin.–" Abdrushin /A vyplnilo se …!/
Povolaný národ nebyl na zemi pro to, aby se do něj narodil Syn Boží a Syn Člověka. Měly to být národy, které na zemi mají nejvyšší spojení do Světla a k Pravdě o Bohu a Stvoření. Tuto Pravdu pak měli roznést do celého světa. Povolaný národ měl vždy povinnost uskutečnit pravé žití dle zákonů Božích v celé své zemi. Jeho smlouva se Stvořitelem, který mu dal své požehnání a zvýšenou sílu byla vždy zavazující a v případě nesplnění vysokých požadavků na čistý a harmonický život dle Božích zákonů, a v případě odvrácení od Světla, znamenala jeho konec. Povolaný národ musí nést ve svém středu vysoké vědění o Bohu a dokázat vytvořit most ke kterémukoliv náboženství a lidem. Na povolaný národ čeká obrovské množství práce. Tedy "Povolaný národ" nerovná se tomu, že se do něj má narodit Syn Boží nebo Syn Člověka. Tito se vtělili jen kvůli velké nouzi lidstva, aby nezahynulo, když už nedbalo ani proroků a Zákona. Cožpak člověku nestačí, že již má napsané SLOVO od samotného krále Stvoření. Chce snad ještě aby jej zachránil bez jeho přičinění. Člověk má sloužit Stvořiteli a ne obráceně! Představa záchrany lidstva skrze vesmírné koráby je stejně zavrženíhodná, neboť jsou to koráby z posmrtného světa a člověk nadaný schopností vidět zemřelé duchy je může spatřit. Povolaný národ musí postavit do svého úkolu nevýslovná píle vědoucích lidí. Musí zformovat a připravit cesty pro všechny lidi. Tito vědoucí budou spolu spolupracovat, neboť mají napaměti veliké množství práce a potřeba každičké ruky. Kolik je práce, zjistí každý teprve, když se do činnosti pustí. Kdo je Povolanným národem zjistíte dle nového (neopsaného) vědění o Stvoření, jež z něj bude vycházet. Takovému národu má v jeho činnosti pomáhat každý další národ, aby se Světlo mohlo roznést do celého Světa. Přít se o to, který to je nemá smyslu, neboť ho každý pozná dle jeho díla... Tak se i ukáže co je v každém z nás, jestli jsme schopni jít s kůží na trh pro druhé,nebo jen čekat až to někdo udělá za nás... Přeji tedy každému aby načerpal při letošní slavnosti tolik síly a mohl v následujících měsících působit hrubohmotně tak, aby se spolupodílel na vyvolání velikého dění. Aby na nás neplatila slova "VY ČEKÁTE NA DĚNÍ, KTERÉ MÁTE VYVOLAT VY SAMI".
Prijatie Boha.
Odpustiť, od – pustiť, znamená pustiť sa temna. Pustiť sa znamená prijať. Prijať dobro – „Pravdu“. Spása je v prijatí Slova. Slovo je Boh. Spása je v prijatí Boha. Vyvolený národ jeho spása spočíva v prijatí Boha. Tak ako mal židovský národ prijať Ježiša, tak mal nemecký národ prijať Abdrushina. Tí ktorí neprijali Ježiša ako Božieho Syna, tak im mohlo byť odpustené v prijatí Abdrushina ako Božieho Syna – Syna Človeka. Abdrushina zvestoval Ježiš ako Ducha Pravdy. Tí ktorí neprijali Abdrushina, tak im mohlo byť odpustené v prijatí Imanuela – kráľa tisícročnej ríše. Tak ako nespoznali prítomníci Ježiša , tak nespoznali prítomníci Abdrushina. Tí ktorí neprijali Božích Synov, bola poskytnutá tretia možnosť. Tri krát bol povolaný vyvolený národ. Ich povolanosť – úloha spočívala v prijatí Božích Synov. Židovský, Nemecký a Malý národ. V roku 1998 na Slovensku sa narodil Kráľ tisícročnej ríše. Božích Synov spoznáme podľa Slova. Biblia, Posolstvo Grálu, Večné zákony. Kráľ tisíc ročnej ríše je „Nové Meno“, zvestované v zjavení Jána, Izaiášom a vo Fatimskom posolstve. V minulosti si ľudia stotožnili Ježiša a Syna Človeka do jednej osoby. V súčasnosti si ľudia spojili dva deje, úlohy Imanuela do jedného. Kruh sa musí uzavrieť povedal Alfa a Omega, Začiatok a Koniec. Ako začal Začiatok v Parsifalovi tak prebehne Koniec v „Novom Mene“. Pri obidvoch prípadoch bola spoluformovateľkov Prakrálovná. Ako bolo Hore tak bude aj Dole, pretože Dole je obrazom toho čo je Hore. A splní sa príď kráľovstvo Božie. Peter Franko