Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
Tu je zem Slovenská, zem Slovenov...


Zabudli na to, ktorí už neraz zapredali za Judášky groš tento národ, túto prekrásne krajinu, že komu Boh dal túto zem, aby ju spravoval, tak ako Majiteľ určil, aby tu mohol vyrastať a silnieť národ Slovenský...

Žiarislav - Zem Slovenov

keď hore hľadíš čo vidíš - hory
keď z neba hľadíš čo vidíš -hory
tu žije národ v srdci pieseň horí
v oku jas zory
láska i vzdor

tu voňavá zem od koreňov
tu nebeská zem jasných kvetov
tu posvätná zem v sláve predkov
zem slovenská zem slovenov

tu predkovia svätili svätoháje
tu proti presile sa bili s rímom
tu pravdy slávili sme ako báje
stavali máje
ctili starešinov

tu na slnovrat vždy horeli vatry
tu pútnici stúpali k hradbám tatry
tu povstali sme stokrát proti zvôli
v slobodnej vôli
k slávnym činom

tu voňavá zem...

keď slabý povie vraj je nás málo
z popola to vieš rozdúchaj čaro
už uhlík svieti a kúdeľ horí
jak rodné hory
jak dobrý drak

zo svätých stromov čo ožívajú
už bubny doby sa ozývajú
sokoli rúči sa prebúdzajú
žiar v srdci majú
a orlý zrak

tu voňavá zem...

tu ženy statočné rodili deti
tu vedmy uzlili pupočné šnúry
tu slncový kôň na dušu nám svieti
a odpovie ti
presvetlí múry

http://hudba.zoznam.sk/ziarislav-a-bytosti/piesen/zem-slovenov/

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Sľúbil som.


To boli posledné slová, ktoré Pán ABDRUSHIN vyslovil, pri svojom odchode zo Zeme. Je preto priam zarážajúce, ale nie prekvapujúce, že ako sa stali už nie onedlho bielymi miestami slová v POSOLSTVE Grálu, tak ako v ďalších prednáškach, ktoré sú zasľúbeným k vytvoreniu Tisícročnej ríše mieru, zároveň k opätovnému návratu Syna Človeka, už ako budúceho Kráľa v Tisícročnej ríši. Už opäť sa nechce počuť a vidieť, strach si opäť vyberá svoju daň.

Ľudstvo má v duchu už od dávna vpísane, že kto ho bude viesť v Tisícročnej ríši. Dnes by mal už trochu znalý vedieť, že Stvoriteľ to nebude, ani Syn Boží Ježiš, tak prichádza k úvahe len jediný, a to Syn Človeka Imanuel, ako pravý Vodca vo vysnívanom tisícročnom kráľovstve tu na Zemi. Podotýkam, že nikto nie je schopný s výstavbou tejto Ríše lásky, pravdy, spravodlivosti a Božej prítomnosti ako Ten, ktorý bol vyvolený Bohom Otcom , teda sám IMANUEL! Preto tu poukážem na niektoré miesta v Posolstve Grálu, kde sa jasné poukazuje na opätovné vtelenie Syna Človeka. Podotýkam, že nechcem rozpútať diskusiu, že či áno alebo nie, ale bude dobré a správne, aby sa už predsa niektorí zamysleli nad tým, že to ich tvrdenie môže poriadne pokrivkávať práve v tejto veci, akou je zrod Syna Človeka, tesne pred Veľkým súdom – Veľkou očistou Zeme! Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
pokora
Tu začína cesta k Pravde, pričom každý z nás vie veľmi dobre ako stojí, či nestojí na tejto ceste ... Tak, ako bolo prijaté jedným z povolaných:

" V perlovém věnci ctností zaujímá pokora prvé místo. Ctnosti, které mají původ v ní, jsou: Ušlechtilost duše, srdečnost, stud, takt. Pokoře je nutno se učiti. Kdo již pokorný jest, má milost, dobropis z minula. Předpoklady k vývoji pokory: Úplné pochopení dokonalých zákonů Božích ve stvoření a jejich prožití, zaručují pochopení nutnosti pravé pokory. A naopak. Pokora přináší požehnání a poznání...

...Pravá pokora vyžaduje však nejvyšší pohyblivost, pilnost, vytrvalost, svědomitost, spravedlnost, vyrovnanost, mlčenlivost, skromnost, bdělost, zdrženlivost, živou účast na bytí každého kamene, každé rostlinky, každého zvířete, každého člověka a zcela zvláště, čisté lásky. Vyžaduje nejkrajnější zdrženlivost v posuzování bližního, která musí býti vždy větší, čím více člověk pokročí v poznání.

Každá kritika bližního je neslýchanou opovážlivostí, jest to vyvyšování se nad působení dokonalých zákonů ve stvoření a nakonec drastické odsouzení sebe sama. Vlastní cesta, která až k dosaženému stupni byla proputována, je tím znehodnocena, znesvěcena. Je to svévolné pohrdání vlastním prožíváním, kterému se člověk oddává a při tom upírá bližnímu právo vlastního vývoje. Čím dále člověk proniká, tím se stává také pokornějším, tím více se přibližuje porozumění a pochopení všelásky Otcovy, Bytí všeho bytí, tím více rozpoznává v každém tvoru Jeho tvůrčí, podporující lásku, kterou na základě svého poznání chce osvědčiti, aby ji dal v díku ve věčném kroužení dále k NĚMU.

Způsob vyjadřování takového člověka je pak téměř dětsky jednoduchý, lehce srozumitelný, protože i on sám se stal jednoduchým.

Krátké, rozhodné odmítnutí pochybujícího z naší strany poznámkou: "ten tomu přece nerozumí," svědčí o naší veliké pohodlnosti. Nikdy neodmítejme vysvětlení svou strohostí a strnulostí a neuzavírejme tu cestu, po níž jsme my směli jíti, abychom byli oporou a pochodní lidstvu. Naše spoutané "já" uvolniti vyjitím vstříc druhému, službou pro "Ty", s velkým " T ", službou "já" bližního, aby i on našel. Musíme však jeho bol spoluprociťovati, abychom nabyli síly k činu. Síly, kterou potřebujeme, abychom mu mohli býti popudem k pohybu kupředu. Prociťujeme-li s ním vědomě, poznáme jeho žal a příčinu jeho bolu a můžeme jej pomalu přivésti k vědomému prožití, stupeň za stupněm, osvětlujíce mu cestu a vyzařujíce jistotu kladným stanoviskem, přesvědčivostí v radostném vzhlížení k Bytí všeho jsoucna.

Pokora je - odvaha ke službě - odvaha k sloužení ve stvoření! ("Mut haben zum grossen " D ", zum grossen Dienen in der Schöpfung.") Tuto schopnost nese každý lidský duch v sobě, neboť ona patří ke stvoření, je její nutnou částí. Je třeba jen tuto schopnost rozvinouti. Jakmile se člověk vědomě a radostně vřadí do záchvěvů, zvonění a zpěvu vyvíjejícího se stvoření a dokonalých zákonů, bez podmínek, bez přání, bez otázek, konaje až do krajnosti svou práci bez ohledu na to, na kterém místě, aniž by mu přišla myšlenka, zda jeho výkon bude nebo nebude pozorován a uznán, pokud je mu to všechno samozřejmostí - pak přijal vysokou milost p o k o r y ! Odvahu ke službě ve stvoření přeměnil ve skutek. Cokoliv pak vykoná, ponese to pečeť pravé pokory ... "

Lucien Siffrid
 
milovať nadovšetko...
...a ani o tom nemusia vedieť, teda žijú zákony dané stvoriteľom v plnej miere, nepotrebujú sa prežehnávať, kolená si zodierať...ani sa pohoršovať nad chybami ostatných... . Jasne sa postaviť za Pravdu, to áno. Ale opakovaným útočením ju obhajovať...? To už pochybujem. Zázraky očakávať v zmysle Zákonov daných pre stvorenie ..., stvorenie v ktorom sa práve nachádza. Je smutné, že sa to jednotlivcom vymklo spod kontroly, ako vlastne už viac krát, vidíme však, že dianie pokračuje, lenže nie podľa fantázie... , ešte horšie však je, že nastalo ovplyvnenie ďalších v takej miere, že prebojovať sa späť, vyžaduje stále väčšiu námahu, ale nie je to nemožné. Konkretizovať to, by však znamenalo prekročiť schodíky bez prežitia, efekt by bol vlastne opačný.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Zachránení...


Zachránení budú len tí, ktorí si to zaslúžia, ktorí Boha milujú nadovšetko, ktorí budú pomáhať Imanuelovi pri výstavbe Tisícročnej ríše. Boh svoj ľud ochráni, pokiaľ ľud mu ostane byť verný do poslednej chvíle...

Ján Anton Sloboda.

 
uf,uf,
Pekný večer, to, že je rozum prebujnený neznamená, že ho nie je možné zdravo používať...s tými "lietajúcimi taniermi" by to bolo namieste. Alebo si snáď niekto myslí, že unikne so všetkými svojimi terajšími "názormi" a v bezpečí si bude hladkať ego..., je to omyl ak si niekto myslí, že bude zachránený akýmsi "korábom", veľa z Vás to tuší, nikto sa to neodváži nahlas povedať-napísať. Ak toto má byť fórum na podporu diela "Vo Svetle Pravdy", tak by to už malo konečne odznieť, a nielen to, ešte veľa iného...
 
Lietajuce teleso
Zdravim! Vo štvrtok minulý týžden podvečer som videl na oblohe niečo naozaj zvláštne. Bol som von s kamarátmi a rozpravali sme sa. V istej chvili som si všimol na oblohe hviezdu, dosť silno žiariacu. Niečo ako ked vidno na oblohe teraz Jupiter. Prvotná myšlienka bola, že sa objavila dalšia hviezda, ktorá by pribudla tak ako spomenutý Jupiter, alebo Venuša. Až som sa strhol, a začal som na ňu hľadiet. Ibaže svetlo sa v tom momente ako som sa naň zameral, pohlo. Ako píšem svetlo ako ked po západe Slnka vidno Jupiter. Svetlo sa velmi rychlo zmenšilo až na taku velkosť ako majú ostatné hviezdy, čiže také malé svetielko. V tom zmenšení svetla vyniklo, čo pred tým nebolo vidieť - teleso vo vzduchu a uprostred bolo to svetlo. Objekt vizeral ako čepeľ na hrote šípu. Čiže trojuholnik a zadna srana taky ešte ako keby predlženie v tvare štvorca. Pohyb bol o čosi rýchlejší ako ked pozeráte na oblohe lietadlá. Zvuk samozrejme žiadny nebol. Fotku ani video nemam, bola to len krátka chvila. Udialo sa to v Turčianskej kotline. Ťažko povedať čo to bolo, kludne to mohol byť aj vynález Viktora Schaubergera, ktorý poznal tajomstvo novej dimenzie pohonov. Ale čo to svetlo a tvar? No každopádne, som rád že som to tu napísal. Veď doba teraz je skutočne prevratná, ani by som sa nečudoval tomu, ak by to bola navšteva z daleka :) S pozdravom Miroslav Klein
 
Nepadnite nižšie než na kolená

Farár Ferdinand Valík (reinkarnovaný Ján Hus) vyslovil v súvislosti s vnútornou krízou človeka krásnu a povzbudivú vetu:
„Když vás něco sráží k zemi, nepadněte níž než na kolena.“
 
Život je káva (od neznámeho autora)

Skupina vysokoškolských absolventov so závideniahodnými kariérami prišla na návštevu za svojím profesorom z univerzity.
Reč sa čoskoro zvrtla na sťažnosti, na stres doma i v práci.

Profesor ponúkol svojim študentom kávu, odišiel do kuchyne a vrátil sa s konvicou a zbierkou najrôznejších šálok – porcelánových, umelohmotných, sklenených, starých i moderných, lacných i drahých, a povedal im, nech sa obslúžia.

Keď už všetci sedeli so šálkou kávy, profesor povedal:
„Pozrite sa - všetky tie pekné a drahé šálky ste si rozobrali a na tácke ostali už len tie lacné a ošarpané.
Hoci je normálne, že chcete pre seba len to najlepšie, je to súčasne hlavný zdroj vašich problémov a stresu.
To, o čo vám všetkým v podstate išlo, bola totiž káva, nie šálky.
Ale podvedome ste si vyberali tie najkrajšie šálky a rovnako podvedome ste ich porovnávali so šálkami tých druhých.
A teraz porozmýšľajte:
Život je káva, a vaša práca, peniaze a spoločenské uznanie sú len šálky. Sú len prostriedok, ktorý obsahuje a udržiava Život, ale nemenia kvalitu života.
Niekedy, keď sa sústredíme len na tú šálku, zabudneme si vychutnať kávu, ktorú v nej dostávame.“

Takže nedovoľte, aby u vás dominovali „šálky“… , vychutnávajte si radšej „kávu“ !
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Prechod Venuše 6.6.2012...
...v deň 14 rokov od Imanuelovho odkazu vyvolenému národu...

Ak niekto dnes nemal šťastie vidieť tento úkaz, kvôli zatiahnutej oblohe, alebo iným okolnostiam, tak aspoň takto, keď už inak sa nedalo:

http://www.youtube.com/watch?v=9Mjr3ody88Q&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=SVk_FvoTuNc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=SVk_FvoTuNc&feature=related

http://www.astro.cz/clanek/5203

http://veda.sme.sk/c/6406523/v-obrazoch-ako-venusa-preletela-pred-slnkom.html

Ján Anton Sloboda.

 
Imanuel: „Sľúbil som.“

Dnes ubehlo 14 rokov, čo bol 6.6.1998 prijatý najnovší Imanuelov odkaz vyvolenému národu.

V týchto súvislostiach si dovolím uviesť časť spomienky Dr.Hüttera, ktorému na jeho otázku: „Zostane Pán u nás?“, Abdrushin, IMANUEL prikývol a odpovedal:
„SĽÚBIL SOM.“
To boli vtedy (v r.1941) jeho posledné slová.
 
Kód kruhov v obilí
Ešte raz, lebo odkaz nefunguje http://www.cez-okno.net/clanok/ph/ruski-vedci-rozlustili-kod-kruhov-v-obili-posun-polov-sa-blizi
 
Kód kruhov v obilí
Zaujímavý článok, ktorý súvisí s predchádzajúcim príspevkom: http://www.cez-okno.net/clanok/ph/ruski-vedci-rozlustili-kod-kruhov-v-obili-posun-polov-sa-blizi Túto noc bude aj zriedkavý jav - prechod Venuše medzi slnečným diskom a Zemou. Čo nám prinesie?
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Proroctvo alebo nie?
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Sviatok Svätej Holubice.


Blíži sa veľký deň a sviatok, Sviatok Svätej Holubice, najkrajší a najdôležitejší sviatok pre celé Stvorenie, keď bude opäť vyliata sila od Boha Otca do celého stvorenia, teda aj na túto Zem, skrze Imanuela Ducha Svätého. Bez tejto obnovy sily by všetko postupne zaniklo, celé Stvorenie!

Preto utíšme sa. Pripravme v tento čas svojho ducha v pokore a vďake BOHU, aby sme smeli byť účastní tohto tak vzácneho a prekrásneho činu Boha Otca, skrze Ducha Svätého, ktorý sa opakuje vždy koncom mája, keď všetko tak krásne prekvitá. Nie nadarmo sa hovorí, že máj je najkrajším mesiacom v roku. Dnes už viem, že prečo je to tak, vďaka Synovi Človeka, ktorý nám to ozrejmil a vysvetlil, či už sám keď chodil opäť po tejto zemi, v Posolstve Grálu, či už cez Natáliu de Lemeny - Makedonovú vo Večných zákonoch, začo buď Bohu na večné veky nekonečná vďaka.

,Kto chce v sebe prežiť Svätodušné sviatky, obnovovanie prúdov sily zo Svetla, ten musí mať v sebe neskalenú túžbu po SVETLE a PRAVDE. Len tak sa môže otvoriť prúdeniu Božej milosti! " Imanuel Abdrushin

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Nebeské úkazy a rok 2012.


Zopár obrazových záberov zo včerajšieho zatmenia Slnka.

http://www.youtube.com/watch?v=vtoRcOVIRJA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=M0s1MA58oV0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=o8FRwaMEjsI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=4PMQndyJRZk&feature=related

Išlo o zriedkavé prstencovité zatmenie. Tu si môžete prečítať niečo o tomto nebeskom úkaze, aj o tom druhom - 14.11.2012: http://www.astro.cz/clanek/5170

Takže druhé zatmenie Slnka nás čaká 14.11.2012, už len ten dátum je viac ako zaujímavý, dokonca 28.11.2012, v deň 14. rokov od narodenia Imanuela, polovičné zatmenie Mesiaca.

Nič sa nedeje len tak, tobôž v roku 2012....

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Deň ,,D"!


Udalosti posledných dní nám stále viac napovedajú, že sa blížime k vyvrcholeniu Veľkej očisty Zeme. Všetko speje k svojmu koncu, aby mohol svitnúť nový deň, plný svetla, lásky, mieru, kde pre zlo už nebude miesta, ani pre tých, ktorí sa k zlu priradili. Božie mlyny už naberajú na rýchlosti, deň ,,D" sa blíži, deň ,,D" je dňom skutočnej slobody, víťazstva Svetla nad temnom, hoci tomu budú predchádzať také rany a údery, o ktorých sa ľudstvu ani nesnilo. Ale inak to nejde, ľudstvo to inak nechce, len takto, poriadne tvrdou rukou.

,,Každý vrchol súdu bude pre svetlých duchov Božou pomocou, preto sa ho nemusia obávať. Pre temných bude však trestom a pre zvedených svetlých ľudí bude tvrdým poučením, aby sa zbavili temných pút." Večné zákony 2.

Dnes to už počuť všade, či už v radoch veriacich, neveriacich..., že takto to už ďalej nejde, musí už niečo veľké prísť, aby sa to zmenilo. Len škoda, že sa o tom len hovorí, že len málokto ma ozaj skutočnú snahu a chcenie to zmeniť, alebo sa dozvedieť, že čo môže to zmeniť, kto?

Ľudstvo má len jednu možnosť, pripraviť sa čo najlepšie na túto významnú udalosť, aby mohlo prežiť a vojsť do novej doby. A k tomu nám dopomáha Slovo od Boha - Posolstvo Grálu, ktoré nás deň čo deň pripravuje, aby sme mohli vojsť do novej doby, kde bude vládnuť len vôľa Božia. Bude zlatým vekom, kde vládcom bude Syn Stvoriteľa Imanuel, kde ľudstvo bude musieť neustále žiť podľa zákonov Boha, nie podľa vlastných zákonov ako doteraz, ktoré ľudstvu vždy časom priniesli len bolesť a žiaľ, či vo forme útlaku, vojen, tyranie.

Všetko to teda speje ku koncu, aby mohol svitnúť ten veľký nový deň, deň skutočnej slobody! Úkazy na zemi a na nebi nám o tom každý deň hovoria. Preto ich vnímajme a pozorujme, aby sme neprepásli niečo veľké a dôležité....

,,Svatý Boží soud! Velká očista, osvobození a vykoupení ode všeho zlého, jež se po tisíciletí neustále pokoušelo otrávit život na Zemi! Všemu zlu má být konec, aby nastal nový počátek. Taková je všesvatá vůle Boží, kterou zvěstuji, a tak se to i stane!

Když se nyní budou objevovat viditelná znamení soudu a bude vzrůstat strach, začněte se ptát lidí a pátrat, co asi tato znamení znamenají, a hned se zvedne mnoho hlasů k těmto událostem. Konejšivých a utěšujících, varujících a napomínajících, prorokujících neštěstí i přislibujících štěstí. Nade všemi těmito hlasy však stojí neochvějně a vznešeně Slovo Poselství, které se všude pozemsky viditelně naplňuje!“ Citát z prednášky od Pána Abdrushina – Svatý Boží soud. http://slovo.vzestup.net/sbornikII/prednaska15.htm


Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 


Devínsky napísal: ,,6. júna veľmi zriedkavý prechod Venuše medzi slnečným diskom a Zemou s významnou symbolikou prichádzajúceho konca veku pre Mayov." Presne na deň 14. výročia odkazu Imanuela vyvolenému národu - Blíži sa deň hnevu, ktorý sa nachádza spolu s výkladom na začiatku druhého dielu Večných zákonov.

Ján Anton Sloboda.

Pozorný človek nieje ľahostajný k tomu, aké znamenia ukazuje „nebo nad hlavou“, lebo to nie sú iba zhluky náhod, ale malé, nám viditeľné výbežky prejavov vôle Stvoriteľa. Tie sú pre nás čitateľné, informujúce, varujúce, čo ale závisí od našich „čitateľských“ a pozorovacích schopností.
Máj 2012 vyzerá byť nezvyčajne bohatý na takéto znamenia:
- 5. mája mesiac v splne a zároveň v perigeu, čiže v najbližšej vzdialenosti k Zemi
- 20. mája prstencové zatmenie Slnka viditeľné nad východnou Áziou, Japonskom, severným Pacifikom a časťou severnej Ameriky, ktoré bude križovať najvýraznejšie tektonické zlomy planéty
- objavenie sa jednej z najväčších slnečných škvŕn (AR1476), ako zdroja erupcií, ktoré môžu v mesiaci máj ohroziť telekomunikačné a energetické siete
- 6. júna veľmi zriedkavý prechod Venuše medzi slnečným diskom a Zemou s významnou symbolikou prichádzajúceho konca veku pre Mayov
A k tomu zvláštne postavenie planét , ktoré sa podľa niektorých bude zhodovať s predpoveďami Nostradama:
V máji, keď bude Saturn v súhvezdí Kozorožca, Jupiter a Merkúr v Býkovi, Venuša v súhvezdí Raka a Mars v súhvezdí Panny, vtedy bude panovať strach, budú padať krúpy väčšie ako vajce. (X. blok, 67. quatrain)
Keď sa Slnko ocitne dvadsať stupňov v Býkovi, nastane veľké zemetrasenie. Veľké divadlo plné divákov sa ocitne v troskách. Nastane tma, vo vzduch, na oblohe i na Zemi nastanú také ťažkosti, že aj neveriaci sa budú dovolávať Boha a všetkých svätých. (IX. blok, 83. quatrain)
Zaujímavé je to, že o týchto predpovediach bola reč aj 5. mája na stretnutí politikov Putin a Donilon-Obamov poradca pre národnú bezpečnosť.
Čerpané zo zdroja: http://www.whatdoesitmean.com/index1577.htm
POSLEDNÍ NAPOMENUTÍ.
Dnes uplynulo presne 79 rokov odo dňa 7.5.1933, kedy bola Abdrushinom prednesená prednáška „Posledné napomenutie“, z ktorej uvádzam len krátky úryvok (doporučujem prečítať si ju celú).
Činím tak aj preto, že aj dnes sa niektoré predpovedané udalosti nenaplnia podľa želania ľudí, ale podľa toho, kedy bude „hore“ rozhodnuté, že sa to má splniť.
Mnoho vlažných odpadáva najmä preto, že sa čosi predpovedá, a potom keď sa to kvôli ľuďom oddiali, prestávajú veriť. Ľudia si neuvedomujú, že to oddialenie nastalo kvôli nim, a že je to pre mnohých milosť, lebo keby to nastalo skôr, nestihli by byť pripravení.

Abdrushin, IMANUEL:
„Jestliže se proto nyní nepřinutíte a zoufale nepoužijete veškerou sílu, abyste poznali své chyby, které tímto pojmenovávám, tak jen málokterý z vás uvidí POZEMSKÝ ZÍTŘEK, který MNE ZVĚSTUJE! Avšak ani všichni ostatní to pak neuvidí v duchu! Nedoufejte tedy, že byste mohli dojít poznání, až přejdete do jemnohmotné říše! Vy všichni, kteří jste se se mnou mohli setkat již na zemi, kteří jste zde společně se mnou, ba i ti, které cesta ke mně přivedla jen jedenkrát, vám nebude dána příležitost, ani v celém vesmíru, dohonit ještě, jestliže jste tady něco promeškali! Tam, kde jsem se namáhal, kde přesto pak duch ještě neprocitl k radostnému činu, tam je uzavřena každá nová cesta; začít znovu nebo něco dohánět není možné.
Myslete na to neustále, neboť neodvratné dění nadejde pro ty, kteří se musí nechat zatlačit ke straně pro maličkosti jakési ješitnosti, kterou snad mylně považují ještě za pokoru nebo za silné chtění ke službě.
Místo abyste se vzdělávali v nepříliš dlouhé, k tomu vyměřené době, v níž byste měli využít každé minuty v dění nepochopitelné velikosti a milosti smět spolupůsobit, vy čekáte! Čekáte na to, co se bude dít! Na dění, které však má být vyvoláno jinými než vámi! A přece jsem vám již tak často říkal, že kvůli vám samým muselo být tak mnohé dění oddáleno, právě v tom, na co nyní čekáte. Netrpělivě čekáte!“