Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Wow.... Pravdupovediac po prečítaní si príspevku z 22.11.2010 od "anonyma" som bol trocha zmätený. Prinútilo ma to sa zamyslieť sa. O deň neskôr sledujem tri reakcie na tento príspevok. Očividne každý si z napísaného vzal to svoje a reagoval svojským spôsobom. Pani/slečna Marta uviedla pätoro cirkevných prikázaní na pravú mieru a v p. Devínskom tento príspevok vyvolal celkom zaujímavú a poučnú spomienku. Pán Ivánek ja naozaj nerozumiem čo vás mohlo tak pobúriť. Z príspevku z 22.11 som vôbec ale vôbec necítil, že by šiel proti zámeru tohto fóra a už vôbec nie že bol pridaný na toto fórum za cieľom vyvolať búrku. To, že autor v predmete neuviedol "Na zamyslenie", či čokoľvek podobné neznamená, že cieľom nebolo práve vyvolať reakciu podobnú p. Devínskemu. Ako môžte z takou ľahkosťou odsúdiť autora tohto príspevku, nazvať ho "kresťanským anonynom" čím priamo narážate na vierovyznanie autora a potom drzo uviesť stať z Ústavy Slovenskej republiky, ktorá hovorí o slobode vierovyznania. Vaša rekcia mi príde smiešna, ba až tragikomická nakoľko si odporujete sám vo vlastnom argumente. Pokiaľ sa Vy sám považujete za jedného z nemnohých putujúcich na ceste inšpirovanej Posolstvom Grálu a Večnými zákonmi, potom by ste si určite mali v budúcnosti rozmyslieť či a ako budete reagovať na ostatných prispievajúcich. Juraj
 
Re: článok z 22. 11 od anonyma
Nepodpísaný autor je anonym.
Asi sa hanbí za svoj prejav.
Niet sa čo čudovať.
V záhlaví tohto fóra je jasne napísané, že je pre putujúcich na ceste inšpirovanej Posolstvom Grálu a Večnými zákonmi.
Neviem, prečo niekto niekto napáda niekoho, kto mu neubližuje!

Je na mieste otázka, prečo tento príspevok bol daný na túto webovú stránku.
Dúfam, že kresťanský anonym dal tento príspevok aj na webové stránky iných diskusných fór, ktoré napríklad patria k tým, čo sú inšpirované islamom alebo ortodoxným židovstvom... alebo že bol poslaný aj iným inštitúciám, ktoré sú vo svete aj spoločnosti činné a propagujú napr. neviazanú sexualitu, drogy, mafiánstvo, či anarchiu ako takú!
Ak nie, prečo je to potom tu!

Je to aj porušenie ústavného zákona čl. 12 Ústavy Sloneskej republiky, ktorý hovorí:

Čl.12

(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

(2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti,

vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie,

národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

(3) Každý má právo slobodne rozhodovať o svojej národnosti. Zakazuje sa akékoľvek ovplyvňovanie tohto rozhodovania a všetky spôsoby nátlaku smerujúce k odnárodňovaniu.

(4) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody.

Miroslav Ivánek


 
Púte sú v katolíckom svete stále populárne a masovo rozšírené. Počúval som rozprávanie jedného pútnika, ktorý absolvoval púť do Santiaga de Compostela v Španielsku. Niekoľko dní peši prechádzal prírodnou krajinou desiatky kilometrov. Takáto cesta je ideálnou príležitosťou pre vnútorné zamyslenie sa, vyčistenie a posilnenie, sprevádzaná prekonávaním prekážok a únavy vo fyzickej rovine.

Hovoril ďalej o tom, ako púť ukončil v Santiágu: Po mnohých dňoch vyčerpávajúcej cesty dorazili pútnici do cieľa svojej cesty – do chrámu v Santiágu postavenom na mieste uloženia telesných pozostatkov svätého Jakuba. Vrcholnou snahou a následným zážitkom, ako pútnik hovoril, bolo dostať sa k soche svätého Jakuba za hlavným oltárom pripojením sa k dlhočiznému radu z boku chámu. Tam sochu ozdobenú mnohými vzácnymi drahými kameňmi pútnici po jednom za sebou bozkávali a objímali.

Tu ma jeho rozprávanie zarazilo. Nieje takéto počínanie modloslužobníctvom? Otvoreným verejným porušovaním prvého príkazu z desatora: Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, nebudeš sa im klaňať , ani uctievať! Pre mňa osobne, z úcty k desatoru, by bolo takéto konanie nepredstaviteľné! Iba pred pár dňami som videl v TV záber, ako pápež, hlava katolíckej cirkvi, pri svojej návšteve v Santiagu tiež objímal túto sochu. To mi dáva podnet k zamysleniu a otázke: Katolíci, kto je vlastne vaším Bohom?
Po prečítaní tohto príspevku mi okamžite vystúpili všetky pokriveniny a dogmy, ktoré sa nachádzajú v Desatore... v Pätorocirkevných prikázaní (ktoré nie sú od BOHA ale zostavené cirkvou) a v ďalších modlitbách, vymyslených cirkvou. Som vďačná za POSOLSTVO GRÁLU a VEČNÉ ZÁKONY 1.2.3. diel, vďaka ktorým poznám PRAVDU a hneď dokážem oddeliť zrno od pliev a preto viem, kto je mojim BOHOM.
Societas_Iesu  
Exodus 20,1-17: Potom Boh hovoril všetky tieto slová: "Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať, lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy. Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo! Lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo. Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil! Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela, siedmy deň je však sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach! Lebo za šesť dní Pán utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, v siedmy deň však odpočíval. Preto ho Pán požehnal a zasvätil ho. Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh! Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! 10. Nepožiadaš dom svojho blížneho, ani nepožiadaš manželku svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani vola, ani osla, ani nič, čo je tvojho blížneho! Pätoro cirkevných prikázaní V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na celej svätej omši. Zachovávať prikázané dni pokánia. Aspoň raz do roka sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi. Podporovať cirkevné ustanovizne. Šesť hlavných právd Boh je len jeden. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce. Duša človeka je nesmrteľná. Milosť Božia je pre spásu potrebná. nicejsko-carihradské vyznanie viery Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca; Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva, ako Otcovi a Synovi; On hovoril ústami prorokov. Verím v jednu, svätú, katolícku, apoštolskú Cirkev, vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. apoštolské vyznanie viery Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mrtvych. Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. zamyslite sa - kto je vlastne vašim Bohom
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Nemyslite si...


Niečo od Pána ABDRUSHINA, niečo, čo som si dnes smel prečítať, začo Bohu ďakujem, že ešte môžem takto pokročiť, takto pochopiť. Takže krátky výňatok z prednášky - Velikonoce 1932. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Alžbeta


Keďže dnes sa slávi na Slovensku meno Alžbeta, tak si myslím, že sa práve dnes hodí, práve v tento deň, jeden citát z Večných zákonov. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
Horehronie
V jednom denníku NČ zo dňa 15.11.2010 na strane 22 je článok. ktorý korešponduje s príspevkom pána Devínskeho spred niekoľkých mesiacov.
Ten článok má názov:,, Text prišiel nebeskou poštou."

,,Ja som si to objednal pekne tam hore a jedného dňa mi to došlo. Zásielka trvala asi dva mesiace, odkedy som dostal prvý nápad.
A ten vznikol tak, že do počítača som napísal slovo Horehronie," prekvapil Kamil Peteraj /textár/, ktorý dal text dohromady len za dva dni. Nič sa neplánovalo." ...
 
PRED a PO vyvrcholení prvej veľkej Očisty
Z toho, čo som čítal v Posolstve Grálu alebo vo Večných zákonoch 1,2,3 mi jasne vyplynulo, že mnoho vecí sa ujasní a vysvetlí až po prvej veľkej Očiste, ktorej vrchol je predo dvermi.
Písal o tom Abdrushin a tiež pani Natália.
To všetko, čo je však pre nás podstatné a najdôležitejšie, sme už dostali jasne a jednoznačne vysvetlené.
Názory a pohľady na rôzne nie večné, svetské veci, ktoré sa týkajú hrubohmotnosti a jemnohmotnosti, môžu byť tiež rôzne, aj pohľad na tú istú vec môže byť podaný z rôznej strany, a nemusí byť vždy nesprávny.
Ale to podstatné pre naše putovanie je, že prazákony stvorenia, prvotné stvorenie, duchovná ríša, kam sa máme vrátiť, zostanú; vôľa Božia je nám jednoducho poznateľná, zostáva nemenná a dokonalá.
Takže je len na každom z nás, ako ten čas do dňa D využijeme, aby sme si všetky PODSTATNÉ nejasnosti v SEBE ujasnili a zariadili si svoje životy podľa Vôle Najvyššieho.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Rozhovor s Natáliou de Lemeny - Makedonovou...


...ktorý bol urobený pred 12 rokmi - 14.11.1998!

1. časť: http://www.youtube.com/watch?v=DjjNZXVuVEc

2. časť: http://www.youtube.com/watch?v=DjjNZXVuVEc

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:


Pán Juraj, a čo to mení na podstate veci, nič, vôbec nič, skôr by som povedal, že opak je pravdou.

A ak je pravdou to, čo tvrdia vedci, tak to nič nemení na podstate veci, skôr len niečo potvrdzuje, vznik niečoho, (že niečo, tie dve veľké priesvitné gule predstavujú, predelené úzkym svetelným pásom), že práve v tomto čase, nie pred niekoľkými miliónmi rokov, bol tento úkaz spozorovaný človekom. Dokonca v čase, keď sa blíži ten veľký deň, deň Veľkej očisty.

Viete, rozum Vás môže ošialiť , ale cit nie. A pokiaľ ja niečo cítim, že to má s niečim súvis, tak rád sa podelím s tým, s ostatnými, hoci netvrdím, že niekto iný nemôže mať iný názor na danú vec.

Ján Anton Sloboda.

Pravdupovediac som váhal, či mám alebo nemám reagovať, pravdupovediac som chcel prispieť svojim pohľadom na vec už skôr. Tak som sa nakoniec rozhodol. Skôr však než pristúpim k samotnému príspevku p. Jana. Jedna vec, ktorú potrebujem zdôrazniť a to, že nechcem a mojim cieľom nie je prinesť rozpor na toto fórum. Prosím Vás teda aby ste nasledovné brali ako môj pohľad na vec. Berte ma ako človeka, ktorý sa dostal na toto fórum a zvedavosť mu nedovolila nereagovať. Ja a istotne i mnohí z Vas sme boli svedkami rôznych žabomyších vojen, ktoré nikam neviedli. Dúfam teda, že prípadné reakcie na môj príspevok sa nebudú uberať týmto smerom. Koniec koncov sa nachádzame na fóre, teda ľudia majú možnosť vyjadriť svoj názor i ked možno odlišný od ostatných prispievajúcich. Avšak už k samotnému príspevku p. Jana. Nemôžem poprieť že ma tento objav nezaujal. Avšak... Pred Vašim odkazom ste uviedol citát z knihy Vo svetle Pravdy od p. Abd-ru-shina. Je samozrejmé, že ste uviedol tento výrok do súvislosti s daným objavom. Avšak... Prečo? Podľa reakcií vedcov je táto štruktúra "stará" niekoľko miliónov rokov. To znamená že tu bola, len sme ju našimi zmyslami doposial nemohli vidieť. Vďaka technológii sa nám však stala viditeľnou. Mne osobne to príde ako spájanie do seba dve nesúvisiace veci. Podobne ako sú na tom rôzne konšpiračné teórie keď si ľudia dajú do súvislosti veci, ktoré do seba možno logicky zapadajú no sú iba dohadom a dajú sa ľahko napadnúť proti argumentom. Čo sa snažím povedať je, ako možte s určitosťou povedať, že daný objav má súvis s nastávajucou očistou? Cieľom tohto príspevku je maximálne priniesť konštruktívnu diskusiu na danú problematiku. Nič viac a nič menej. Opäť to zdôrazňujem, pretože to považujem za nutné. Lúčim sa s pozdravom a teším sa na Vašu odpoveď.. Juraj
JAN. jan.jan@post.sk 
Nebeský úkaz


,,Ľudia! Keď nadíde hodina, v ktorej podľa Božej vôle nastane na zemi nutná očista a triedenie, potom dávajte pozor na vám zasľúbené, čiastočne nadpozemské znamenia na nebi!" Abdrushin.

Myslím, že odkaz hovorí za všetko: http://tvnoviny.sk/spravy/zaujimavosti/astronomov-vystrasili-obrovske-bubliny-vo-vesmire.html

Záhadnú gigantickú štruktúru objavil v centre našej galaxie Fermiho teleskop, astronómovia úkaz nevedia vysvetliť.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Zrod Imanuela


A je tu opäť november, dvanásť rokov po najdôležitejšej udalosti v dejinách ľudstva, keď došlo koncom novembra 1998 k narodeniu Imanuela, kráľa Tisícročnej ríše. Udialo sa to v úplnej tichosti, keď ani samotné temno to nečakalo, tak rýchlo, že nemohlo urobiť nič, čo by uškodilo Imanuelovi, ktorý bol ihneď unesený, tak ako o tom hovorí Zjavenie Jána, tak ako o tom hovorila pani Makedonová, bez účasti ľudí. Preto nejeden časom zlyhal, preto nejeden časom odpadol, nakoľko si namýšľal, že ak on nebol tejto udalosti prítomný a účastný, tak nič sa nestalo. Dokonca časom začal tvrdiť, že poslanie pani Makedonovej bolo nepravé, že si to vymyslela. Darmo, takí sme my ľudia, že ak sa nám niečo nesplní podľa nášho priania, tak obrátime sa chrbtom k tomu, čo nám pomohol najviac. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Kto si plní svoje poslanie...


Tak začína jedná veta z rozhovoru s Natáliou de Lemeny - Makedonovou, ktorý bol uverejnený - 8.11.1997, takmer pred 13 rokmi, v čase, keď som po prvýkrát počul o nej samej, o jej poslaní, o jej knihe. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.


 
Priepasť vlastných prianí versus realita
Sme tesne pred novembrom a je to už 12 rokov.

Bolo by krásne, keby sa naplnilo svetové dianie na Zemi v tom lepšom variante, t.j. keby ľudstvo pochopilo pred dvanástimi rokmi to, čo pochopiť malo a celkové dianie by sa odvíjalo vo svojom lepšom scenári.
Žiaľ, ľudstvo opäť nepochopilo.
A slovenský národ tiež nie, takže už v októbri 1998 pani Natália neskrývala sklamanie zo zlyhania Slovákov v politickom prúde. Robiť si naďalej v tomto smere nejaké ilúzie je podľa mňa zbytočné, najmä ak vidíme, ako sa Slováci zachovali aj v posledných parlamentných voľbách.
Možno tu treba zopakovať, že všetko úsilie pani Natálie v tom období, napriek sklamaniu z volieb 1998, smerovalo k tej dejinnej udalosti, ktorú zvestovala vo svojich knihách a ktorú mala svojím poslaním aj naplniť.
Ale aj tu sa ľudia rozhodli.

Čo nám vlastne pani Natália povedala, ak slovenský národ odmietne dvojitú pomoc, ktorú má aj vo svojom štátnom znaku?
Obšírnejšie som sa k tejto téme vyjadril už pred rokom v úvahe „Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha“.

Vo VZ-1 sa hovorí aj o 144 tisíc vyvolených:
„Najvyspelejší z vyvoleného národa budú žiť PO OČISTE na Sione a v Jeruzaleme. Ostatní zachránení budú vrátení na Zem na rôzne miesta. V 14. kapitole, 4. verši sa uvádza, že VYVOLENÍ sú to tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Nemyslí sa to doslovne. Nepoškvrnenosť a panenstvo sa viaže na duchovnú čistotu, teda panici sú tí, ktorí sa nedali zviesť nijakými vášňami, temnými vodcami a náboženstvami. V ich ústach sa nenašla lož: sú bez škvrny, hovorí 5. verš. Ich výrazným znakom je, že sú pravdiví, najmä v svojich skutkoch, a OČISTENÍ od negatívnej karmy. BUDÚ ŽIŤ NA NOVEJ pôde, skyprenej zemetrasením v Jeruzaleme, lebo všetko staré bude tam už vtedy zničené. Ich prirodzený, jednoduchý život sa bude postupne zdokonaľovať, avšak úplne iným spôsobom než predtým - duchovným. BUDE TO OBDOBIE PRÍPRAVNEJ FÁZY NA TISÍCROČNÚ RÍŠU počas dospievania Imanuela.“

Sme my už očistení?
Pani Natália tu jasne zdôrazňuje, že vyvolení, ktorých spomína Zjavenie Jána v 14.kapitole, sa myslia PO OČISTE, nie teraz. O zlyhaní 144 tisíc povolaných, ktorí na Patmose sľubovali, písal aj sám Abdrushin, a nie raz.
ON – IMANUEL jasne a jednoznačne vyjadril svoje sklamanie nad týmito povolanými z Patmosu a naznačil v roku 1940 aj riešenie:

„Nedivte sa, že som tak často smutný. Malo vás byť 144 tisíc, a je vás hŕstka. A ešte ste všetci nedokonalí a slabí. A ešte mnohí z vás odpadnú.
Ale ja prosím svojho všemohúceho Otca, aby tým, ktorí zostanú verní, dal tisícero-násobnú silu, aby splnili to, čo malo splniť 144 tisíc.“

Takže nemiešajme hrušky s jablkami, nerobme si ilúzie, že sa nič nezmenilo, naopak, už dávno zlyhalo 144 tisíc povolaných z Patmosu, zlyhal vtedy aj povolaný národ, zlyhal teraz aj vyvolený národ, v obidvoch prúdoch, takže svoju vyvolenosť si budeme musieť ako JEDNOTLIVCI vydobiť v nastávajúcom utrpení tak, ako to napísal Imanuel a ako to písala, či osobne vravela aj pani Natália na stretnutiach v októbri a v novembri 1998.

Utrpenie – nešťastie, či dar?
O utrpení Abdrushin hovorí ako o dare. Ak nám teda ON a tiež pani Natália oznámili, že už len v utrpení sa po zlyhaní môže pozemské ľudstvo pozviechať, tak to presne platí na túto dobu a je to o nás!
Ako celok sme sklamali a tí, ktorí naďalej kráčajú so snahou žiť podľa Pravdy, majú byť oporou pre tie milióny, ktoré si záchranu ešte zaslúžia. My, jednotlivci, môžeme byť teda tými skalami v príboji Očisty, keď sa budú snažiť zachrániť mnohí topiaci sa.
Takže ak chceme, aby na Zem prišlo Kráľovstvo Božie, nebedákajme nad tým, že kvôli zlyhaniu mnohých teraz budeme musieť trpieť aj my, ako prví. Naopak, my nebudeme žiadnou výnimkou, lebo sme sa sami dobrovoľne prihlásili, že chceme byť blízko Kráľa Tisícročnej ríše, rozhodli sme sa v prvej línii bojovať proti temnu, a to ešte v dobe, keď si to drvivá väčšina ľudstva vôbec ani neuvedomuje, presne tak, ako je to v každej vojne.
Ten, kto sa dá na cestu horekovania a lamentovania nad svojím vlastným utrpením s tým, že vyčíta iným ich zlyhania, a pritom sa sám prihlásil do prvej línie v boji Svetla proti temnu, vyčíta takto triesky v očiach svojich blížnych, ktorí navyše doteraz ani nechápu, čo sa na Zemi deje a čo sa tu bude diať, nech nezabúda na slová Syna Božieho o trieske v oku blížneho a brvne v oku svojom.

Kto dostal viac, bude sa od neho aj viac požadovať. Keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. Kto je vyššie, tá istá chyba a prípadný pád má pre neho horšie následky, než u toho, ktorý je pod ním. Ten, kto vie, má aj väčšiu zodpovednosť.
Preto každý nech sa sám díva v zrkadle Pravdy na seba, máme všetci čo robiť sami so sebou, aby sme si zavčasu vybielili svoj vlastný šat, aby sme zhodili masky, ktoré máme ešte nasadené a pripravili sa na príchod Syna Človeka v oblakoch.
Na svadbu Ženícha sa dostanú len tí, ktorí budú pripravení na Jeho príchod a budú mať dostatok oleja vo svojich lampách.

Na záver povzbudivé slová od Ducha Pravdy:

„Pochopíte, oč jde? Vám chybí přesvědčení o všemohoucnosti Boží, která je s vámi, působíte-li ve službě Grálu! A nedostatkem tohoto přesvědčení podvazujete účinky, které by se vámi musely vítězně projeviti ve veškerém vašem konání a dokonce i ve vašem myšlení!
Kdekoliv jste sraženi zpět, všude, kde z vašeho jednání a chtění nevyzařuje bezpodmínečné vítězství, jste sami vinni; chyběla vám síla přesvědčení, s níž musíte zvítězit!
Vy sloužíte Bohu svým chtěním, svými činy a Bůh jest s vámi, stojíte-li pevně v jeho vůli a nestavíte-li mezi to vůli svou!
A kdyby se všechny mocnosti této země proti vám spojily, nic nepořídí, pokud vy následujete a provádíte to, co vám určuje vůle Boží.“
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Dnes už je neskoro...


Dnes už je neskoro plakať nad rozliatym mliekom. Chlieb sa totiž lámal hlavne v roku 1998! To ostatné už je dnes len dôsledok toho nesprávneho, že sa národ tu na Slovensku rozhodol tak, ako sa rozhodol, nič viac a nič menej...

Ján Anton Sloboda.

26.9.2010 Nový čas priniesol rozhovor s pánom Vladimírom Mečiarom.

Otázka na pána Mečiara:

Čo ste si pomysleli po zverejnení výsledkov volieb?

Pán Mečiar odpovedá:

Bolo to smutné ... Bral som to takto - SLOVÁCI, DAL SOM VÁM VŚETKO, ROKY ŽIVOTA, VEDOMOSTI... TAKTO STE MA DO RI.. KOPNÚŤ NEMUSELI.

Teraz sa pýtam ja, kde ste boli všetci čitatelia Večných zákonov od pani Natálie, keď boli voľby? Koho ste volili?

Keď by pána Mečiara volilo čo len tých biblických 144 000, ktorí sú tu na Slovensku, tak by sa pán Mečiar aj jeho strana dostala do parlamentu a mohlo to vyzerať ináč.

Otázka sa môže postaviť aj takto: Kde ste boli všetci v roku 1998, keď pani Natália zvestovala narodenie Imanuela v novembri 1998 a zvestovala pravé a plné znenie 3. Fatimské posolstvo???

Teraz, my, ktorí sme boli vtedy na správnom mieste, musíme znášať dôsledky aj za Vás !!!

 
Stretnutia
17.10.1998 bolo dôležité stretnutie čitateľov kníh Večné zákony 1, 2 a 3, kde práve vtedy sa tretí diel predával na tomto stretnutí ako novinka, s Natáliou de Lemeny Makedonovou v Bratislave -Petržalke - Zrkadlovom háji.
Stretnutie bolo moje osobne prvé a preto veľmi emociálne. Moderovala ho pani Maja Velšicová a veľmi dobre to zvládla - aj spievala.
Stretol som tam niektorých priateľov, s ktorými som až doteraz vo veľmi blízkom kontakte.
Na konci stretnutia tam bol papier, kde sa mohli zapísať tí, ktorí chceli pomáhať pani Natálii v jej poslaní. Samozrejme, že som sa tam zapísal.

Ďaľšie a posledné stretnutie tohto druhu s pani Natáliou bolo až 7.novembra 1998 - teda po 21 dňoch - obidva dátumy boli soboty.
V tomto medziobdobí som stretol ďalších dôležitých ľudí, ktorí už boli z blízkeho kruhu pani Natálie.

Práve posledné stretnutie s pani Natáliou 7.11.1998 bolo také, kde som sa niekoľkokrát osobne medzi štyrmi očami s pani Natáliou rozprával. Bolo to také úchvatné, že pri prvom rozhovore s ňou som sa nezmohol na nič iné - ako na slová vďaky a len vďaky! Potom-neskôr- som sa jej nesmelo opýtal na to, či je skutočne určitý človek, ktorého som spoznal z rozprávaní ... vtelený jeden významný prorok. Bola veľmi prekvapená, ale potvrdila mi, že je to tak.
Na toto som ale prišiel ja sám.

Od tej doby som ju ja osobne nevidel.

Teraz, keď je dvanásť rokov od týchto udalostí, tak si na to spomínam.Miroslav Ivánek
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Priateľ, nekrivdím ti...


Keďže dnes je jeden z dátumov, ktorý je viac ako zaujímavý, keď rok sa zhoduje s dňom a mesiacom - 20.10.2010, takže niečo z evanjelia podľa Matúša, ako ináč, z 20. kapitoly. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.