Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

PeterFranko  
Zasľúbenie
Zasľúbenie. Za-sľubenie, čo znamená sľúbiť niečo čo sa aj plánuje uskutočniť, stať sa činom. Božie za-sľúbenia, sú Božie sľuby, ktoré sa bezpodmienečne vyplnia. Kto o tom pochybuje, pochybuje o samotnom Bohu. Boh zasľúbil očistu, po očiste tisíc ročnú ríšu a výstavbu tisíc ročnej ríše pod osobným vedením Imanuela. Tieto zasľúbenia sú súčasťou Božieho plánu, ktoré nám naznačujú priebeh VÝVOJA stvorenia.
V prednáške od Pána Abrushina „ Plamen učedníkú“ sa hovorí: „Říše tisíce let, která jest Bohem zaslíbená a která múže být vytvorena jedine samotným Bohem. Nikdy nemúže být vytvorená člověkem, í když se mnohý cíti k tomu povolán.“ Tu je poukaz, že tisícročná ríša je Bohom za-sľúbená a poukaz, že Kým bude vytvorená.
V prednáške od Pána Abdrushina „ Oddanost“ sa hovorí: „Radujte se, neboť Božská spravedlnost se blíží! Púsobí již ve všech zemích této planéty! Pohleďte na ten zmatek! To jsou dúsledky b l í ž i c í se Boží vúle! Je to nastávajíci očista! Bylo zaslíbeno, že noha Vyslance Božího nevstoupí do prachu toho, co bylo!“ Tu je za-slúbené, že na novú pôdu pripravenú očistou vstúpi noha Vyslanca Božieho. Táto udalosť doteraz nenastala, lebo očista ešte nie je ukončená. Všetko má byť nové, až potom keď sa staré zrúti vstúpi do nového prachu Vyslanec Boží! Pod novým prachom rozumejme novú hrubohmotnú zem, ktorá bude očistou pozdvihnutá do svetlejších úrovní. Tak ako sa hovorí v prednáške „ Veľká očista“ : „Celá země, která vás nosí, vyletí po očiste od temnot vzhúru i s vámi do čistších a svetlejších úrovní.“
V prednáške od Pána Abdrushina „Vánoce 1932“ sa hovorí: „Neboť tam, kde jsou možné změny nebo dokonce zlepšování, není a nebylo žádné dokonalosti! Vývoj je něco jiného, ponevadž je předvídan a chten v tomto stvoření. Vývoj musí se však bezpodmínečne projevovati jako dúsledok púsobení stávajicích zákonú. To vše nemúže však přivoditi takové věci, ktoré mnozí věřící přijímají jako úplne samozrejmé, zvlášte pokud se jedná o život Kristúv!“
Vo Večných Zákonoch 1,2,3 od Pani Makedonovej je opis VÝVOJA stvorenia!
Splodenie a narodenie Pána Ježiša na zemi bolo v období pred súdom, kde temno má výrazné pôsobenie. Pôsobenie temna je dočasné, pretože počas súdu bude v očiste zničené.
V závere prednášky „Vánoce 1932“ nám Pán Abdrushin hovorí : „ Chcete-li při tom obstát, uvažujte v budoucnosti jedno: Pohleďte, moje cesty nejsou vašimi cestami! Proto buďte bdělí a dbejte vždy na své cesty, které jsem vám Poselstvým ukázal. Starej se každý sám o sebe! Přicházejte ke mne sem k východu, zatím co já jsem obrácen k západu a musím vám hledět vstříc. Přicházím od Otce z nejvyššího východu a proto moje cesty nejsou nikdy vašimi cestami! Myslete na to vždy, když nechcete nebo nemúžete tak mnohému porozumět. Dbejte jedine své cesty, kterou jsem vám mohl ukázat a nedomnívejte se, že také moje cesta musí býti stejného druhu. V tom byste bloudili.“ Pán Abdrushin poukazuje, že v budúcnosti nemáme porovnávať jeho cesty s našimi cestami, lebo jeho cesty sú iného druhu. Týmto je poukázané že splodenie a narodenie na zemi môže mať aj iný druh, ktorý je predvídaný a chcený vo vývoji stvorenia.
V prednáške „Neposkvrněné početí a narození Syna Božího“ od Pána Abdrushina sa hovorí: „ Proto musel se i Kristus ku provedení svého poslání podrobiti nezvratne všem přírodním zákonúm, tedy vúli svého Otce. Že Kristus to vše činil, dokazuje celý jeho život. Normální narození, vzrúst, i u neho nastalý hlad a únava, utrpení a kenečne smrt na kříži. Podroboval se všemu, čemu jest podrobeno pozemské lidské tělo. Proč by jedine zplození mělo býti jiného druhu, když pro to nebylo nutností?“ Tu je nám jasne povedané, že splodenie Pána Ježiša, čo znamená vytvorenie nádoby do ktorej zostúpilo Božie bezbytostné jadro bolo rovnakého druhu ako u ľudí, pretože iný druh splodenia nebol nutný a v tej dobe ani možný. Neboli pre iný druh splodenia vytvorené rovnorodé podmienky, ktoré budú vytvorené až v tisíc ročnej ríši. A to duchovné dozretie ľudí, ktoré bude znamenať dobrovolné vradenie sa do Božej vôli a vytvorená ochrana kráľa tisíc ročnej ríše.
V prednáške „ Vývoj stvoření“ od Pána Abdrushina sa hovorí: „ Jednou má nastati na Zemi odlesk skutočného ráje pod vládou Syna Člověka na počátku tisícileté říše. Současne vznikne tehdy i pozemský obraz hradu Grálu, jehož praobraz nalézá se na nejkrajnější výši skutočného ráje jako dosud jedině pravý Chrám Boží.“ V tisíc ročnej ríši bude vytvorený obraz hradu Grálu, ktorý bude ochranou pre Imanuela.
V prednáške „Budiš světlo“ od Pána Abdrushina sa hovorí: „Pozdejší stvoření vzniklo púsobením čiste duchovních Prastvorených. Tento pochod jest sestupné , stále trvající, ovšem seslabené opakování prastvorení a odehrává se podle púsobení příslušných zákonú, při čemž se s každou změnou formy zákona zmení přirozeně přiměřeným zpúsobem také druh dění.“ Bytím Abdrushina na zemi sa zosilnil zákon Svetla na zemi, čím bola daná pozdejšiemu stvoreniu primeraná sila Svetla k očisteniu celého pozdejšieho stvorenia. Očistou sa planéta dvíha do svetlejších úrovní a tým nastane aj zmena formy zákona a tým sa zmení aj druh diania na zemi.

K pomoci nám bolo dané Zjavenie Jána v ktorom je opis vývoja stvorenia a Božie za-sľubenia. Zjavenie Jána nám rozlúštila Pani Makedonová, zároveň sa na nej aj Božie zasľubenia vyplnili.

V prednáške „Říše tisíce let“ od pána Abdrushina sa hovorí: “A pak – člověk při tom zapomnel na hlavní věc! Nepočítal s tím, že současne byla přislíbená podmínka, že před tisíciletou říší míru má se soudem všechno státi novým! To jest nutný základ nové říše. Nemúže vzniknout na dosavadní púde! Všechno staré musí býti napřed učiněno novým!“.
Záleží len na každom človeku či sa dokáže stať novým pre novú dobu!
Človek očistený až do základu svojej duše musí sa znovu zrodiť v prežití súdu!

Kto sa nesnaží, aby Slovo Pánovo tiež správne pochopil ten sa previňuje!
 
jestli je pravda ze pocala z ducha svateho, tak to je jako pana marie.
 
Richard22 xxx 
2Re: Počala z Ducha svatého
Pane Slobodo, vůbec mi nevadí, že pan Devinský smazal další příspěvek! … Co se nehodí, klidně škrtněte!
Ještě že jsou tady ti nevěřící Tomášové, Nonikové a Julové.

Ale čemu že to vlastně věříte?

  1. Početí z nehmotného Ducha svatého

2. Neviditelné a nezjistitelné jemnohmotné těhotenství
3. Běžný hrubohmotný porod
4. Dematerializace novorozence
5. Únos do jemnohmotného – astrálního UFO
6. Transport v jemnohmotném diskoplánu skrze všechny jemnohmotné a duchovní úrovně až ke zlaté bráně ve Hradu Grálu
7. Průlet ke stupňům Božího trůnu
8. Materializace – zhmotnění těla novonarozeného Imanuele
9. Zajištění technických prostředků pro přežití hrubuhmotného Imanuele v Božsky bytostné sféře až do jeho dospělosti, včetně pravidelného zásobování čerstvými potravinami atd..
10. Návrat Imanuele - Krále Tisícileté říše v UFO do hrubuhmotnosti, kde se ujme řízení očisty Země a výstavby říše.

Tedy klobouk dolů, není těch zázraků přespříliš?

P.S.
Také při zpětném transportu bude nutná opětovná dematerializace z důvodů transportu rychlostmi mnohonásobně převyšujícími rychlost světla. Žádný hmotný živý organismus totiž nemůže v hmotné podobě přežít obrovské gravitační zrychlení při akceleraci kosmického korábu větší než 10 G . Zkuste počítat, jak dlouho by trvalo, než by se dosáhlo např. rychlosti 1000 x převyšující rychlost světla, a jak dlouho opětovné brždění. Uvážíme-li že transport při 1000x převyšující rychlost světla na tyto obrovské vzdálenosti by trval celé věky, pak by se mohlo stát, že by se Imanuel vrátil také až po zániku všeho hmotného ve vesmíru, … pak se nedivím nevěřícím Tomášům, že pochybují o všem, co zde předkládáte! Ani já jen tak neuvěřím a dovolují si pochybovat….
 
pan Sloboda, dejte nejaky odkaz, kde si prectu blize o tom tehotenstvi, zajima me to, ale nemam cas to vyhledavat, dekuji. nonik
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:


,,Bežný porod hrubohmotného těla by se neobejde bez asistence lékařů, eventuálně alespoň porodní báby! Podle toho, co tady píšete, usuzuji, že jste musel být přítomen při porodu, anebo alespoň znáte očité svědky!" Koniec citátu.

Iste, podľa niekoho pri takom niečom, ako je narodenie Imanuela tesne pred prvou veľkou očistou Zeme, tak musia byť prítomné zástupy lekárov, ešte väčšie sestričiek, pôrodných báb, samozrejme, že aj pod drobnohľadom kamier TV, tlače a rozhlasu, a ešte zopár stovák neveriacich Tomášov, aby ešte ďalšie a väčšie zástupy neveriacich Tomášov uverili, že sa niečo stalo, čo je v plnom súlade zo zákonmi Pána.

Vieme ako to dopadlo, keď chodil Syn Boží Ježiš po tejto Zemi, keď napriek všetkým tým zázrakom, ktoré vykonal, tak sa vždy niektorí dožadovali ďalších a ďalších zázrakov, len aby uverili. A vieme, že ako to dopadlo...

Len čo je čudné p. Coufalík, že ako ste na také niečo mohol prísť, že ja potrebujem uveriť niečomu len vtedy, keď som by mal byť pritom. Omyl, lebo ja také nič nepotrebujem, ja skrátka som tomu už dávno uveril, nakoľko už od začiatku som vedel a jasne cítil, že poslanie pani Makedonovej je pravé a v plnom súlade so samotnou Pravdou. Preto aj to počatie a narodenie je pre mňa úplne jasnou a nezvratnou záležitosťou, teda som presvedčený o tom, že sa stala tak, ako to bolo predpovedané pani Makedonovou. To, že niektorí to stále potrebujú spochybňovať a pod., len svedčí o tom, že samotnú a jednoduchú Pravdu nedokážu ešte prijať v úplnej jednoduchosti a prostote, v úplnej Pravde, lebo inak by už dávno museli uznať, že sa mýlili.Ale nakoľko opak robia, tak sami svedčia o sebe, že Pravda samotná je pre nich na určitých a dôležitých miestach uzamknutá. Preto sa potrebujú neustále niečo pýtať, preto vedia niečo tak dôležité aj znevažovať, lebo sa sami a dobrovoľne uzatvorili a uzatvárajú pred samotnou Pravdou, ale nakoniec aj v tom je tá veľká a spravodlivá spravodlivosť, že každý dostáva len toľko, koľko si zaslúži. Niekto viac, niekto menej, a niekto nič. Preto to ukončím jednou vetou z evanjelia Jánovho:

,,Blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili."

Ján Anton Sloboda.

Richard22 xxx 
Počala z Ducha svatého?
Tak to už taky jednou bylo! Obávám se pane Slobodo, že další diskuse na téma, kterak nehmotný Duch svatý může zplodit hrubohmotné tělo a stát se Otcem Imanuela se dostává do oblastí neřešitelných hypotéz, které jsou jednoznačně v rozporu s Prazákony Stvořitelovými!

Hrubohmotné zjemnělé tělo samozřejmě není jemnohmotné! Ale vy sami stále ještě lavírujete a nevíte jaké? Jednou tvrdíte to, pak zase ono! Chtěl jsem Vám jen naznačit, že žádné jemnohmotné plození, ani jemnohmotné porody se nikde ve stvoření nekonají!

Bežný porod hrubohmotného těla by se neobejde bez asistence lékařů, eventuálně alespoň porodní báby! Podle toho, co tady píšete, usuzuji, že jste musel být přítomen při porodu, anebo alespoň znáte očité svědky!

Richard Coufalík
 
JAN. jan.jan@post.sk 
A čo tak...


A čo tak sa podpísať pravými menami, keď sa chcete k niečomu vyjadrovať páni?

Alebo je vám to tak príjemné, aby ste tu vystupovali ako nejakí špióni?

Pani Makedonová hovorila vždy otvorene, či už to bolo v TV, rozhlase, v tlači, na verejných vystúpeniach. Prečo tak nekonáte aj vy všetci, ktorí ste tu teraz zavítali, žeby opäť tí istí, len pod inými prezývkami?, z otázkami, s pomílenosťou a nepochopeným určitej udalosti a veci, s výsmechom, ktorí len hovorí o niekom, že ako to s ním vyzerá, keď potrebuje sa takto vyjadriť. Istotne to malé ľudské ego niečo také potrebuje, keď má nutkanie napísať niečo také, len aby sa zviditeľnil, viď 11:23:48.

Jeden tu kladie otázky, pričom mu nevadí, že odpovede sa už dávno nachádzajú v samotných Večných zákonoch 1, 2, 3, tak ako aj tu na tomto fóre, len ono by si to chcelo aj nájsť, ak by bol ozajstný a vážny záujem. Asi je to len preto, len aby sa opäť niečo rozprúdilo, teda nič nové na tomto fóre.

Druhý tu hovorí o jemnohmotnom tele a pritom mu vôbec nevadí, že zavádza! Sama pisateľka Večných zákonov jasne stále hovorila o hrubohmotnej schránke, ktorá ako jasne povedala, bude žiariť, a že pôjde o bežný pôrod. (Samozrejme, že ak takýto chytráci pri tom neboli, tak ako by mohli aj uveriť, veď to by bolo pod ich úroveň. Nebol som tam ja, tak to nemôže byť ani pravda a punktum. Presne opäť v tom zmysle, že ak si Syn Boží, tak zostup z kríža, aby sme my dôležití, podľa nás osobne, uverili, že ním si.) Teda už z tejto podstaty veci musí byť jasné, že bude už to telo zjemnené pre poočistnú dobu, tak ako to napísal aj pán Devínsky.

A tretí s istým výsmechom zašiel ešte ďalej, len aby bol asi zaujímavý, iste to bolo myslené pre záchranu niektorých, len aby neuverili tomu, že Syn Svetla IMANUEL sa narodil. Iste to on vie lepšie, preto ten výsmech v pozadí, len aby znevážil túto tak výnimočnú udalosť, ktorá sa už aj tak stala.

Takže čo dodať záverom, že to už tu bolo niekoľkokrát, ale vždy s mizivým ba až s nulovým výsledkom, nakoľko Večné zákony sa opäť predávajú, nakoľko dopyt sa zvýšil, napriek všetkému tomu zápornému čo bolo už neraz povedané na adresu pani Makedonovej a jej poslania, tak ako aj na verných čitateľov Posolstva Grálu a Večných zákonov. Asi účinok to má opačný, nie taký, aký by ho určití ľudia očakávali.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
13.10.1917


Presne vtedy bolo posledné , šieste, zjavenie Matky Božej vo Fatime. Preto je na mieste, aby v tento deň bolo tu na tomto mieste zverejnené Tretie Fatimské posolstvo, tak ako ho zverejnila pani Natália de Lemeny - Makedonová v brožúrke - TRETIE FATIMSKÉ PROROCTVO NAPRIEK 40 - ROČNÉMU ODPORU CIRKVI ODHALENÉ!, (veď kto iný by ho mohol lepšie podať opäť ľudstvu ako sama autorka zjavenia?, to len tak na okraj), a následné v októbri 1998 vo Večných zákonoch 3.

Ján Anton Sloboda.

Čo obsahuje tretie fatimské posolstvo?1. Dôležitým medzníkom vo vývoji ľudstva je rok 1998, kedy sa celý svet bude rozhodovať medzi duchovnou premenou a samozničením.

Prežiť triedenie ľudstva budú môcť len tí, čo budú schopní duchovnej premeny. Keby sa ľudia dozvedeli o tomto proroctve, ktoré malo byť posledným varovaním, ešte v roku 1960, mali by takmer štyridsať rokov čas na duchovné prebudenie a narovnanie sa z pokriveností života. Na tento účel napísal Duch Pravdy Novú Bibliu - Posolstvo Grálu.

Tým, že cirkev 3. fatimské proroctvo zablokovala, bude musieť ľudstvo prežiť túto premenu zrýchlene, za oveľa kratšiu dobu. Je to však aj jeho vinou, lebo bolo ľahostajné k mlčaniu cirkvi, ktorá stále tvrdí, že sa riadi Bohom, ale v skutkoch dokazuje opak. Pod rúškom duchovnej slobody rešpektuje, aj keď nepriamo, všetky posolstvá od falošných zjavení a médií, ale to pravé posolstvo, od skutočnej Božej matky z Fatimy zatajuje. Z Panny Márie, ktorá mala úlohu byť iba pozemskou matkou Ježiša, urobila učiteľku a vykupiteľku ľudstva a stotožnila ju s Božou matkou, len aby zakryla pôsobenie tej pravej na Zemi.2. Na Slovensku sa v roku l998 narodí prorokom Izaiášom zvestovaný Imanuel, Duch svätý a Apokalypsou oznamovaný kráľ celosvetovej tisícročnej ríše. Slováci sa vďaka tomu, že vzíde z jeho národa, stali vyvoleným národom.3. Otcom Imanuela bude Duch svätý, preto tehotenstvo Imanuelovej matky nebude bežné. Napriek tomu, že sa fyzicky doteraz jej gravidita nebude dať dokázať, narodí sa jej v novembri 1998 riadnym spôsobom dieťa - Imanuel. To bude jeden z dôkazov, že nepočala pozemsky.

Dieťa bude mať hneď po narodení znamenie, ktoré nosil v sebe aj Ježiš - zlatý kríž a bielu holubicu. Budú ho vidieť duchovným zrakom mnohí ľudia z celého sveta, ktorí sa prídu na neho pozrieť.4. Matkou Imanuela bude Prakráľovná - Božia matka, ktorá sa narodí vo vyvolenom národe a porodí ho vo svojich 48 rokoch. Svoj duchovný pôvod potvrdí nielen netradičným počatím a tehotenstvom, ale aj tým, že napíše Nové evanjelium, ktorého pôvodcom bude Duch svätý. Vyloží v ňom okrem iného Apokalypsu a fatimské proroctvá, lebo sa cez ňu aj vyplnia.

Duchovný pôvod Imanuelovej matky je v Apokalypse naznačovaný dvanástimi hviezdami (12.kap. 1.verš), čo je v celom svete známy symbol Prakráľovnej. Jej úloha - vychovať nové pokolenie je tam naznačená tým, že bude mať svoje potomstvo, (12.kap. 17.verš) ktoré bude prenasledované, ale zároveň aj chránené. Z hľadiska svojho vysokého duchovného pôvodu je schopná napájať sa aj zo Zeme priamo na Boha a oznamovať jeho vôľu až do doby Imanuelovej dospelosti, kedy sa stane kráľom tisícročnej ríše.5. Ak ľudstvo po spoznaní 3. Fatimského proroctva prejaví záujem o Nové evanjelium a spomínané Posolstvo Grálu a úprimne sa bude snažiť o prenesenie nových duchovných poznatkov do všedného života premenou hodnôt, oddiali Stvoriteľ jeho rýchlo sa blížiace samozničenie.

Ak však bude svet ľahostajný k novému poznaniu a k narodeniu Božieho syna, dopustí Stvoriteľ, aby ľudia duchovne pokročili utrpením - sebazničením, ktoré bude dôsledkom nahromadenia vlastných chýb a vín za tisícročia. Preto vojny, krízy a katastrofy nie sú Božím trestom, ale iba spätným účinkom ľudských omylov.6. Nové pokolenie sa bude počas vrcholiacich hospodárskych, politických a prírodných katastrôf formovať Posolstvom grálu a Novým evanjeliom. V najväčšej kríze bude zachránené pred zničením zásahom zhora, aby mohlo potom pokračovať na Zemi vo vyššom stupni duchovného vývoja pod vedením kráľa tisícročnej ríše.

 
Julo, druhá veta môjho príspevku (o jemnohmotnom tele) patrila niekomu inému (Richard22).
Nerozumiem však Vašim výtkam!
Pýtali ste sa ma, či na základe môjho príspevku správne chápete, že po očiste nebude nutné hrubohmotné plodenie. Na to som Vám odpovedal inými slovami, že to vôbec nevyplýva z toho, čo som v tom príspevku napísal.
Na to ale odpovedáte s výtkou, že posudzujem Vaše chápanie, neviem odpovedať a že vstupujem do diskusie, čim bránim iným odpovedať na Vaše otázky. ???
Mám za to, že som Vám odpovedal na všetky otázky takým spôsobom akým som uznal za vhodné. Nečakajte, že Vám prinesiem hotové riešenia len tak pod nos. Čítajte viac, a s pokorou v srdci premýšľajte!
 
Nevím na základě čeho chcete posuzovat moje chápání?

Nevšiml jsem si, že bych ve svých příspěvcích hovořil o jemnohmotném těle. Naopak jsem hovořil pouze o hrubohmotném těle.
Pokud neumíte odpovědět na položené otázky, proč vstupujete do diskuze a nepřenecháte odpovědi těm, kteří je skutečně znají (byť jste moderátorem)?

Zkusím je tedy položit ještě jednou:
1. Byl Imanuel výjimkou? (7.říjen 2008 8:02:23)
2. Platí pro Imanuele jiná pravidla než pro Ježíše? (7.říjen 2008 9:38:39)
3. Takže mám to chápat tak, že po očistě nebude nutné hrubohmotné plození? (10.říjen 2008 5:49:28)

Hezký den
 
Julo, Vaše chápanie nemá nič spoločné s tým, čo som napísal.

Inak, reč je o hrubohmotmom, nie jemnohmotnom tele.
 
Richard22 xxx 
Imanuelovo jemnohmotné tělo
Zárodky lidského ducha na své cestě do hmotných světů pozdějšího stvoření musely nejprve procházet jemnohmotnou úrovní – tzv. květinovými zahradami, kde dostaly formu jemnohmotného dětského tělíčka, které vyrůstalo a zrálo v květech. Tedy tato tělíčka se nerodí jako v hrubohmotnosti. To snad je téměř všem čtenářům Poselství dostatečně známo!

Tato jejich cesta jemnohmotnými úrovněmi a postupný vývoj z hlediska našeho pozemského času mohla trvat velmi dlouho – možná tisíce i desetitisíce let. Má-li se vtělit někdo z Božského, musí být činěny mimořádné přípravy velmi dlouho dopředu. Zákony stvoření, které Stvořitel vtiskl do svého díla, nemůže ani On sám obejít!

Tedy ani Imanuelovo jemnohmotné tělo, jako obal ducha, nemůže být jiného druhu, než u kteréhokoliv jiného lidského ducha! Nerozhoduje, má-li se vtělit do hrubohmotnosti do těla z masa a krve a nebo řídit výstavbu z jemnohmotnosti, či jak je v Janově zjevení psáno, že přijde „na oblaku“!

I vyzářený paprsek Božského ducha pro své působení v hmotnosti musí mít zahalení či tělo příslušného druhu. Kde je vezme? … není přece žádnou záhadou, musí to být zas jen v mezích Prazákonů stvoření!

… Jsou snad „Večné zákony“ jiné a nebo dokonce v rozporu se zákony Stvořitelovými?
 
Takže mám to chápat tak, že po očistě nebude nutné hrubohmotné plození?
Na rozdiel od Ježiša, bolo Imanuelovo telo zrodené pre obdobie po očiste, k Jeho funkcii Kráľa, kedy už bude Zem nová, pozdvihnutá na vyššiu vibračnú úroveň, to je do sféry jemnejšej hmoty. To bude znamenať, že všetky pozemské telesné schránky budú musieť byť s touto novou úrovňou rovnorodé.
 
Re:Natalia2
"V dokonalosti stvoření jakožto díla Božího jest akt plození nezbytně nutný. Všemoudrost Stvořitelova zařídila od prapočátku všechno ve stvoření tak, že ničeho není příliš mnoho a také nic není zbytečné. Kdo chová takovou myšlenku, praví tím současně, že dílo Stvořitelovo není dokonalé. Totéž platí o těch, kdo tvrdí, že narození Kristovo událo se bez normálního plození, předepsaného Stvořitelem lidstvu. Muselo tu býti normální zplození člověkem z masa a krve! Také v tomto případě!
Každý člověk, který jest si toho správně vědom, velebí tím Stvořitele a Hospodina více než lidé, kteří chtějí připustit jiné možnosti. První mají tak neochvějnou důvěru v dokonalost svého Boha, že podle jejich přesvědčení není vůbec možná výjimka nebo změna v zákonech, které dal. A to je větší víra! Kromě toho dosvědčuje to bezpodmínečně také všechno ostatní dění. Kristus se stal pozemšťanem. Tímto rozhodnutím bylo mu i podrobiti se zákonům, jak je chtěl jeho Otec ke hrubohmotnému rozmnožování. Tak to podmiňuje dokonalost Boží.
Když se na to řekne, že „u Boha není nic nemožného“, neuspokojuje takto zakryté vysvětlení. Vždyť v tomto výroku jest opět jiný smysl, než mnozí lidé si ve své pohodlnosti představují. Jest třeba jen říci, že u Boha jsou nemožny nedokonalost, nelogičnost, nespravedlnost, libovůle a mnoho jiného, aby to odporovalo doslovnému znění tohoto rčení podle obyčejné představy. Mohlo by se také dokazovati, že není-li v tomto smyslu u Boha nic nemožného, byl by mohl jediným aktem vůle učiniti všechny lidi na zemi věřícími! Nebylo by pak třeba, aby svého Syna vtělením vydával pozemským trampotám a smrti na kříži. Taková veliká oběť byla by zůstala uspořena. Ale že se tak stalo, svědčí o neoblomnosti Božských zákonů zavedených ve stvoření od počátku. Do těchto zákonů v jejich dokonalosti není možno násilně zasahovati, aby se přivodila nějaká změna.
Ze slepé sporné strany mohlo by se znovu tvrdošíjně namítnout, že bylo ve vůli Boží vše, co se stalo. To jest zcela správně vysloveno, ale není to žádný protidůkaz, nýbrž ve skutečnosti jen přitakáním stávajícímu odůvodnění. Jest třeba jen upustit od naivnějšího pojetí a jíti za hlubším vysvětlením, jak to nezbytně vyžadují všechny výroky duchovního druhu.
Byla to vůle Boží! Ale to nemá nic společného s libovůlí. Naopak! To neznamená nic jiného než potvrzení zákonů, vložených Bohem do stvoření, které nesou jeho vůli a spojené s tím bezpodmínečné vpravení se do nich, poněvadž nepřipustí výjimku nebo obcházení. Právě v nutnosti splnění projevuje a osvědčuje se Boží vůle."
Abdrushin "Neposkvrněné početí a narození Syna Božího"

Platí pro Imanuele jiná pravidla než pro Ježíše?
 
Re:Natália
"Probuďte se konečně ze svých snů a staňte se v sobě opravdovými! Právě dnes pravím vám ještě jednou, že podle zákonů ve stvoření není možno, aby pozemské tělo člověka mohlo býti zrozeno bez předchozího hrubohmotného plození. Právě tak není možno, aby hrubohmotné tělo po své pozemské smrti bylo povzneseno do jemnohmotné říše. Tím méně ovšem do bytostného nebo dokonce do duchovního! A poněvadž Ježíš musel se zrodit zde na zemi, podléhalo toto dění také hrubohmotnému Božímu zákonu předchozího plození.
Bůh musel by jednat proti svým vlastním zákonům, kdyby to s Kristem mělo býti tak, jak se to v podáních vypravuje. To však není možno, poněvadž Bůh je dokonalý od počátku, a proto je do-konalá i jeho vůle, která spočívá v prazákonech stvoření. Kdo se ještě odvažuje myslet jinak, ten pochybuje o této dokonalosti a tím také nakonec o Bohu! Neboť Bůh bez dokonalosti by nebyl Bohem. Tu není žádné výmluvy! Touto prostou jistotou nemůže lidský duch otřásti, i kdyby se proto musely zachvět základy mnohých dosavadních názorů. Zde jest jedině buď – anebo. Všechno nebo nic. Není tu možno postavit nějaký most, protože v Božství nemůže býti něco polovičatého a nehotového. Nemůže tak býti ani v tom, co se Boha dotýká!
Ježíš byl zplozen hrubohmotně, neboť jinak nebylo by pozemské zrození vůbec možno." Abdrushin "Vánoce 1932"

Otázka s zní: Byl Imanuel výjimkou?
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Natália


Dnes je 6.10. keď sa na Slovensku oslavuje meno Natália. Presne toto meno niesla aj pani Makedonová, ktorá prišla naplniť to, čo bolo BOHOM dávno zasľúbené, zrod Kráľa Tisícročnej ríše IMANUELA - Ducha Svätého. Zrod sa uskutočnil 28.11.2008, teda čochvíľa si budeme pripomínať túto tak významnú udalosť.

Ale teraz späť k menu Natália, aby sme si povedali, že aký je význam tohto mena.

Natália - pochádza z Natalis, Dies Natalis – znamená „Deň narodenia - zrodenia, zrod večného života.“

A presne to sa stalo, že ona bola tou, ktorá bola dávno vybraná, aby sa smel Syn Svetla Imanuel narodiť, bez pozemského počatia, hoci niektorí to stále popierajú, že to nie je možné, ale zabúdajú na jedno, že aký bol a je pôvod pani Makedonovej. Myslím, že netreba sa už o tom zmienovať, nakoľko to bolo už aj neraz vysvetlené a povedané. Preto by som chcel tu upriamiť na pozornosť výňatku z Poselství Grálu, kde sám autor píše toto:

,,Proč by jediné zplození mělo býti jiného druhu, když pro to nebylo nutnosti? " Koniec citátu.

Ako vidno z tejto vety, tak tu je to aj potvrdené, že k takému počatiu je možne dôjsť, len musí byť tu na Zemi na to vhodná nádoba, ktorá je toho schopná, aby počala bez pozemského muža. A takou nádobou bola pani Makedonová, ktorá má pôvod v Matky Božej Alžbete, a ktorá stála pri zrode Parsifala. Preto niet sa ani čo čudovať, že musela stáť aj pri zrode Kráľa Imanuela, tu na Zemi. Tak ako Hore, tak aj tu dole.

Preto je na mieste, aby tu a teraz bolo niečo dané, z jedného rozhovoru s pani Makedonovou:

Nitra - 14.11.1998:

„Podľa Vášho výkladu je v 3.Fatimskom posolstve zvestované, že Imanuelova matka sa spozná podľa toho, že bude mať neobvyklé tehotenstvo, aby jej ľudia verili, že počala z Ducha Svätého. Aké dôkazy viete o tom podať?“

„V mojej knihe „Večné zákony“ opisujem, ako som sa dozvedela o mojom nehmotnom počatí, aj prečo sa to malo takto udiať, a ako bude v dôsledku toho prebiehať moje nehmotné tehotenstvo. Tí, čo moju knihu pochopili, nepotrebujú a ani necítia potrebu hľadať iné dôkazy. Avšak tí, čo si nenájdu čas na prečítanie knihy, kde by spoznali, prečo cirkev (poz.: podotýkam, že keby len cirkev...) zavádza ľudí nesprávnymi výkladmi Biblie, dostávajú toto netradičné tehotenstvo ako zázrak, resp. pomoc.

Pomocou nehmotného tehotenstva a riadneho pôrodu majú pochopiť počatie Božieho Syna z Ducha Svätého.“

Chcem preto aj upriamiť pozornosť na stretnutie s čitateľmi Večných zákonov, ktoré sa udialo presné pred desiatymi rokmi v Košiciach, na ktorom som sa ja osobne zúčastnil, kde bolo povedané toto. Viac na týchto odkazoch:

http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?rootId=5413687#article-5413687

http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?rootId=5413614#article-5413614

Ján Anton Sloboda

 
NATÁLIA
Pre dnešok je uvedené v kalendári meno NATÁLIA.

Spomeňme si teda na tú Natáliu spred 10-tich rokov, ktorá aj kvôli nám prišla plniť svoje poslanie na Zem.
 
PeterFranko  
Očista
Tak ako povolaný národ Židovský za pôsobenia Božieho Syna Ježiša, nepochopil svoju úlohu, tak isto povolaný národ Nemecký, za pôsobenia Syna Človeka nepochopil svoju úlohu. Povolaní za čias pôsobenia Pána Abdrushina čakali, mysleli si, že Boh za nich vykoná prácu a oni vpochodujú do tisícročnej ríše, kde budú spolupôsobiť na výstavbe. Zabudli na nutný prechod, ktorým MUSIA ľudia prejsť kým budú môcť vstúpiť do tisícročnej ríše. Povolaní v Nemeckom národe nepochopili svoju úlohu. Predstavovali si, že budú spolupôsobiť hneď pri výstavbe ríše mieru. A tento názor medzi stúpencami Posolstva Grálu pretrváva dodnes. Nutným prechodom k tisícročnej ríši je očista. Pán Abdrushin nám priniesol dar, Posolstvo Grálu, Božie Slovo. Tým sme dostali náuku o súde, hriechu, spravodlivosti, o očiste a tisícročnej ríši. Úlohou Nemeckého národa bolo sprostredkovať Slovo aby v čase očisty a najväčšej núdze, prebúdzajúci sa duchovia našli spásu v SLOVE, skrze povolaných. Očistou sa musí pripraviť pôda pre tisíc ročnú ríšu. Očistu bude riadiť BOH otec, po odchode Pána Abdrushina zo zeme. Očista je pomoc. Povolaní mali Slovu poskytnúť pravú pôdu, pôdu ktorá musí byť predtým očistená.
Prednáška Slávnosť Žiariacej Hviezdy v zborníku nezaradených prednášok od Pána Abdrushina: „Proto ve své Moudrosti chceš nýni vytvořit, před počátkem nové doby, nejprve takovou púdu, jaká je vhodná a patří ke Tvému království, na jaké Tvému Slovu vzejde přebohaté ovoce a jaká musí přinést svatý mír. Tobě budiž dík, ó Otče, nýni a provždy, po všechny věky, za tuto velikou pomoc! Ty sám vybuduješ na zemi dílo, kvúli němuž jsi mě sestal, jak bylo zaslíbeno!“ Tým dielom je súd a veľká očista, ktorú Boh bude vykonávať pred počiatkom novej doby. Jedine Boh smie súdiť. Syn Človeka Abdrushin ešte raz priniesol Jeho SLOVO, kvôli ktorému ho Boh poslal na zem. Teraz Boh vykoná očistu ako bolo zasľúbené! Až po očiste nastane ríša mieru, ktorú bude osobne viesť Imanuel v krvi a mäse na zemi, tak ako to stojí v Slove.

Pane Bože, ďakujem ti za Slovo a za očistu ktorú teraz vykonáš pre naše dobro. Nech všetci hľadajúci nájdu spásu v Slove, aby si sami vybielili svoje rúcha. Kto Slovo neprijme bude v očistných búrkach spolu s temnom zvrhnutý do rozkladu.
 
Zaujímavá stránka
http://absolutnapravda.sk