Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Richard22 xxx 
Imanuelovo jemnohmotné tělo
Zárodky lidského ducha na své cestě do hmotných světů pozdějšího stvoření musely nejprve procházet jemnohmotnou úrovní – tzv. květinovými zahradami, kde dostaly formu jemnohmotného dětského tělíčka, které vyrůstalo a zrálo v květech. Tedy tato tělíčka se nerodí jako v hrubohmotnosti. To snad je téměř všem čtenářům Poselství dostatečně známo!

Tato jejich cesta jemnohmotnými úrovněmi a postupný vývoj z hlediska našeho pozemského času mohla trvat velmi dlouho – možná tisíce i desetitisíce let. Má-li se vtělit někdo z Božského, musí být činěny mimořádné přípravy velmi dlouho dopředu. Zákony stvoření, které Stvořitel vtiskl do svého díla, nemůže ani On sám obejít!

Tedy ani Imanuelovo jemnohmotné tělo, jako obal ducha, nemůže být jiného druhu, než u kteréhokoliv jiného lidského ducha! Nerozhoduje, má-li se vtělit do hrubohmotnosti do těla z masa a krve a nebo řídit výstavbu z jemnohmotnosti, či jak je v Janově zjevení psáno, že přijde „na oblaku“!

I vyzářený paprsek Božského ducha pro své působení v hmotnosti musí mít zahalení či tělo příslušného druhu. Kde je vezme? … není přece žádnou záhadou, musí to být zas jen v mezích Prazákonů stvoření!

… Jsou snad „Večné zákony“ jiné a nebo dokonce v rozporu se zákony Stvořitelovými?
 
Takže mám to chápat tak, že po očistě nebude nutné hrubohmotné plození?
Na rozdiel od Ježiša, bolo Imanuelovo telo zrodené pre obdobie po očiste, k Jeho funkcii Kráľa, kedy už bude Zem nová, pozdvihnutá na vyššiu vibračnú úroveň, to je do sféry jemnejšej hmoty. To bude znamenať, že všetky pozemské telesné schránky budú musieť byť s touto novou úrovňou rovnorodé.
 
Re:Natalia2
"V dokonalosti stvoření jakožto díla Božího jest akt plození nezbytně nutný. Všemoudrost Stvořitelova zařídila od prapočátku všechno ve stvoření tak, že ničeho není příliš mnoho a také nic není zbytečné. Kdo chová takovou myšlenku, praví tím současně, že dílo Stvořitelovo není dokonalé. Totéž platí o těch, kdo tvrdí, že narození Kristovo událo se bez normálního plození, předepsaného Stvořitelem lidstvu. Muselo tu býti normální zplození člověkem z masa a krve! Také v tomto případě!
Každý člověk, který jest si toho správně vědom, velebí tím Stvořitele a Hospodina více než lidé, kteří chtějí připustit jiné možnosti. První mají tak neochvějnou důvěru v dokonalost svého Boha, že podle jejich přesvědčení není vůbec možná výjimka nebo změna v zákonech, které dal. A to je větší víra! Kromě toho dosvědčuje to bezpodmínečně také všechno ostatní dění. Kristus se stal pozemšťanem. Tímto rozhodnutím bylo mu i podrobiti se zákonům, jak je chtěl jeho Otec ke hrubohmotnému rozmnožování. Tak to podmiňuje dokonalost Boží.
Když se na to řekne, že „u Boha není nic nemožného“, neuspokojuje takto zakryté vysvětlení. Vždyť v tomto výroku jest opět jiný smysl, než mnozí lidé si ve své pohodlnosti představují. Jest třeba jen říci, že u Boha jsou nemožny nedokonalost, nelogičnost, nespravedlnost, libovůle a mnoho jiného, aby to odporovalo doslovnému znění tohoto rčení podle obyčejné představy. Mohlo by se také dokazovati, že není-li v tomto smyslu u Boha nic nemožného, byl by mohl jediným aktem vůle učiniti všechny lidi na zemi věřícími! Nebylo by pak třeba, aby svého Syna vtělením vydával pozemským trampotám a smrti na kříži. Taková veliká oběť byla by zůstala uspořena. Ale že se tak stalo, svědčí o neoblomnosti Božských zákonů zavedených ve stvoření od počátku. Do těchto zákonů v jejich dokonalosti není možno násilně zasahovati, aby se přivodila nějaká změna.
Ze slepé sporné strany mohlo by se znovu tvrdošíjně namítnout, že bylo ve vůli Boží vše, co se stalo. To jest zcela správně vysloveno, ale není to žádný protidůkaz, nýbrž ve skutečnosti jen přitakáním stávajícímu odůvodnění. Jest třeba jen upustit od naivnějšího pojetí a jíti za hlubším vysvětlením, jak to nezbytně vyžadují všechny výroky duchovního druhu.
Byla to vůle Boží! Ale to nemá nic společného s libovůlí. Naopak! To neznamená nic jiného než potvrzení zákonů, vložených Bohem do stvoření, které nesou jeho vůli a spojené s tím bezpodmínečné vpravení se do nich, poněvadž nepřipustí výjimku nebo obcházení. Právě v nutnosti splnění projevuje a osvědčuje se Boží vůle."
Abdrushin "Neposkvrněné početí a narození Syna Božího"

Platí pro Imanuele jiná pravidla než pro Ježíše?
 
Re:Natália
"Probuďte se konečně ze svých snů a staňte se v sobě opravdovými! Právě dnes pravím vám ještě jednou, že podle zákonů ve stvoření není možno, aby pozemské tělo člověka mohlo býti zrozeno bez předchozího hrubohmotného plození. Právě tak není možno, aby hrubohmotné tělo po své pozemské smrti bylo povzneseno do jemnohmotné říše. Tím méně ovšem do bytostného nebo dokonce do duchovního! A poněvadž Ježíš musel se zrodit zde na zemi, podléhalo toto dění také hrubohmotnému Božímu zákonu předchozího plození.
Bůh musel by jednat proti svým vlastním zákonům, kdyby to s Kristem mělo býti tak, jak se to v podáních vypravuje. To však není možno, poněvadž Bůh je dokonalý od počátku, a proto je do-konalá i jeho vůle, která spočívá v prazákonech stvoření. Kdo se ještě odvažuje myslet jinak, ten pochybuje o této dokonalosti a tím také nakonec o Bohu! Neboť Bůh bez dokonalosti by nebyl Bohem. Tu není žádné výmluvy! Touto prostou jistotou nemůže lidský duch otřásti, i kdyby se proto musely zachvět základy mnohých dosavadních názorů. Zde jest jedině buď – anebo. Všechno nebo nic. Není tu možno postavit nějaký most, protože v Božství nemůže býti něco polovičatého a nehotového. Nemůže tak býti ani v tom, co se Boha dotýká!
Ježíš byl zplozen hrubohmotně, neboť jinak nebylo by pozemské zrození vůbec možno." Abdrushin "Vánoce 1932"

Otázka s zní: Byl Imanuel výjimkou?
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Natália


Dnes je 6.10. keď sa na Slovensku oslavuje meno Natália. Presne toto meno niesla aj pani Makedonová, ktorá prišla naplniť to, čo bolo BOHOM dávno zasľúbené, zrod Kráľa Tisícročnej ríše IMANUELA - Ducha Svätého. Zrod sa uskutočnil 28.11.2008, teda čochvíľa si budeme pripomínať túto tak významnú udalosť.

Ale teraz späť k menu Natália, aby sme si povedali, že aký je význam tohto mena.

Natália - pochádza z Natalis, Dies Natalis – znamená „Deň narodenia - zrodenia, zrod večného života.“

A presne to sa stalo, že ona bola tou, ktorá bola dávno vybraná, aby sa smel Syn Svetla Imanuel narodiť, bez pozemského počatia, hoci niektorí to stále popierajú, že to nie je možné, ale zabúdajú na jedno, že aký bol a je pôvod pani Makedonovej. Myslím, že netreba sa už o tom zmienovať, nakoľko to bolo už aj neraz vysvetlené a povedané. Preto by som chcel tu upriamiť na pozornosť výňatku z Poselství Grálu, kde sám autor píše toto:

,,Proč by jediné zplození mělo býti jiného druhu, když pro to nebylo nutnosti? " Koniec citátu.

Ako vidno z tejto vety, tak tu je to aj potvrdené, že k takému počatiu je možne dôjsť, len musí byť tu na Zemi na to vhodná nádoba, ktorá je toho schopná, aby počala bez pozemského muža. A takou nádobou bola pani Makedonová, ktorá má pôvod v Matky Božej Alžbete, a ktorá stála pri zrode Parsifala. Preto niet sa ani čo čudovať, že musela stáť aj pri zrode Kráľa Imanuela, tu na Zemi. Tak ako Hore, tak aj tu dole.

Preto je na mieste, aby tu a teraz bolo niečo dané, z jedného rozhovoru s pani Makedonovou:

Nitra - 14.11.1998:

„Podľa Vášho výkladu je v 3.Fatimskom posolstve zvestované, že Imanuelova matka sa spozná podľa toho, že bude mať neobvyklé tehotenstvo, aby jej ľudia verili, že počala z Ducha Svätého. Aké dôkazy viete o tom podať?“

„V mojej knihe „Večné zákony“ opisujem, ako som sa dozvedela o mojom nehmotnom počatí, aj prečo sa to malo takto udiať, a ako bude v dôsledku toho prebiehať moje nehmotné tehotenstvo. Tí, čo moju knihu pochopili, nepotrebujú a ani necítia potrebu hľadať iné dôkazy. Avšak tí, čo si nenájdu čas na prečítanie knihy, kde by spoznali, prečo cirkev (poz.: podotýkam, že keby len cirkev...) zavádza ľudí nesprávnymi výkladmi Biblie, dostávajú toto netradičné tehotenstvo ako zázrak, resp. pomoc.

Pomocou nehmotného tehotenstva a riadneho pôrodu majú pochopiť počatie Božieho Syna z Ducha Svätého.“

Chcem preto aj upriamiť pozornosť na stretnutie s čitateľmi Večných zákonov, ktoré sa udialo presné pred desiatymi rokmi v Košiciach, na ktorom som sa ja osobne zúčastnil, kde bolo povedané toto. Viac na týchto odkazoch:

http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?rootId=5413687#article-5413687

http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?rootId=5413614#article-5413614

Ján Anton Sloboda

 
NATÁLIA
Pre dnešok je uvedené v kalendári meno NATÁLIA.

Spomeňme si teda na tú Natáliu spred 10-tich rokov, ktorá aj kvôli nám prišla plniť svoje poslanie na Zem.
 
PeterFranko  
Očista
Tak ako povolaný národ Židovský za pôsobenia Božieho Syna Ježiša, nepochopil svoju úlohu, tak isto povolaný národ Nemecký, za pôsobenia Syna Človeka nepochopil svoju úlohu. Povolaní za čias pôsobenia Pána Abdrushina čakali, mysleli si, že Boh za nich vykoná prácu a oni vpochodujú do tisícročnej ríše, kde budú spolupôsobiť na výstavbe. Zabudli na nutný prechod, ktorým MUSIA ľudia prejsť kým budú môcť vstúpiť do tisícročnej ríše. Povolaní v Nemeckom národe nepochopili svoju úlohu. Predstavovali si, že budú spolupôsobiť hneď pri výstavbe ríše mieru. A tento názor medzi stúpencami Posolstva Grálu pretrváva dodnes. Nutným prechodom k tisícročnej ríši je očista. Pán Abdrushin nám priniesol dar, Posolstvo Grálu, Božie Slovo. Tým sme dostali náuku o súde, hriechu, spravodlivosti, o očiste a tisícročnej ríši. Úlohou Nemeckého národa bolo sprostredkovať Slovo aby v čase očisty a najväčšej núdze, prebúdzajúci sa duchovia našli spásu v SLOVE, skrze povolaných. Očistou sa musí pripraviť pôda pre tisíc ročnú ríšu. Očistu bude riadiť BOH otec, po odchode Pána Abdrushina zo zeme. Očista je pomoc. Povolaní mali Slovu poskytnúť pravú pôdu, pôdu ktorá musí byť predtým očistená.
Prednáška Slávnosť Žiariacej Hviezdy v zborníku nezaradených prednášok od Pána Abdrushina: „Proto ve své Moudrosti chceš nýni vytvořit, před počátkem nové doby, nejprve takovou púdu, jaká je vhodná a patří ke Tvému království, na jaké Tvému Slovu vzejde přebohaté ovoce a jaká musí přinést svatý mír. Tobě budiž dík, ó Otče, nýni a provždy, po všechny věky, za tuto velikou pomoc! Ty sám vybuduješ na zemi dílo, kvúli němuž jsi mě sestal, jak bylo zaslíbeno!“ Tým dielom je súd a veľká očista, ktorú Boh bude vykonávať pred počiatkom novej doby. Jedine Boh smie súdiť. Syn Človeka Abdrushin ešte raz priniesol Jeho SLOVO, kvôli ktorému ho Boh poslal na zem. Teraz Boh vykoná očistu ako bolo zasľúbené! Až po očiste nastane ríša mieru, ktorú bude osobne viesť Imanuel v krvi a mäse na zemi, tak ako to stojí v Slove.

Pane Bože, ďakujem ti za Slovo a za očistu ktorú teraz vykonáš pre naše dobro. Nech všetci hľadajúci nájdu spásu v Slove, aby si sami vybielili svoje rúcha. Kto Slovo neprijme bude v očistných búrkach spolu s temnom zvrhnutý do rozkladu.
 
Zaujímavá stránka
http://absolutnapravda.sk
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Priamy zásah...


***A prídu dni, keď nebo bude ľudom napovedať, že veľký súd je blízko...***


,,Závěr celé studie, na jejíž tvorbě se podílel tým více než 90 spoluautorů zní takto: výjimečná jasnost gama záblesku GRB 080319B by mohla být vysvětlena tak, že výtrysk byl namířen téměř přesně do směru, kde se nacházela Země. Ta tedy dostala přímý zásah proudem energie a částic, pohybujících se rychlostí okolo 0,9999995c."

Viac na: http://www.astro.cz/article/3355

Ján Anton Sloboda.

 
Dobrý večer! Syn Boží - Ježiš hovoril ľuďom o Zákonoch Božích v podobenstvách. Jedno ďalšie s nich by som tu rád napísal. Evanjelium podľa Matúša 18 kapitola: ...Vtedy pristúpil Peter a spýtal sa Ho: Pane, keď sa brat previní proti mne, koľko ráz mu odpustiť? Až do sedem ráz? Ježiš mu odpovedal: Nehovorím ti, že až do sedem ráz, ale až do sedemdesiatkrát sedem ráz! Preto podobné je kráľovstvo nebeské človeku-kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžen desať tisíc talentov. Pretože nemal čím zaplatiť, rozkázal ho pán predať aj so ženou, aj s deťmi a so všetkým, čo mal, a zaplatiť. Sluha mu však padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi, a všetko ti zaplatím! A pán sa zľutoval nad sluhom, prepustil ho a dlh mu odpustil. Keď tento sluha vyšiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžen sto denárov. Chytil ho a škrtil, hovoriac: Zaplať, čo si dlžen! Jeho spolusluha padol mu k nohám a prosil ho: Pozhovej mi, zaplatím ti! On však nechcel,ale odišiel a uvrhol do vazenia, dokiaľ by dlh nezaplatil. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, náramne sa zarmútili, šli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa prihodilo. Vtedy predvolal si ho pán a povedal mu: Ty zlý sluha, celý dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil, či si sa nemal aj ty zmilovať nad svojím spolusluhom, ako som sa aj ja zmiloval nad tebou? A rozhneval sa jeho pán a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil celý dlh. Tak i moj Otec nebeský urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi jeho previnenia. M.K.
 
Dobrý deň! Ja by som tu rád prispel jedným z mnoha podobenstiev od Božieho syna Ježiša. Evanjelium podľa Matúša 20 kapitola: Kráľovstvo nebeské je podobné človeku hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si robotníkov na vinicu. Zjednal robotníkov za denár na deň a poslal ich na vinicu. O deviatej hodine vyšiel zase a videl,že iní stoja,zaháľajúc na námestí. A povedal im: Choďte aj vy na vinicu, a čo bude spravodlivé, dám vám. A oni šli. Keď potom vyšiel o dvanástej a o tretej poobede, urobil podobne. A keď vyšiel o piatej večer, našiel tam iných stáť, i povedal im: Čo tu stojíte, zaháľajúc celý deň? Odpovedali Mu: Nikto nás nenajal. Povedal im: Choďte aj vy na vinicu a čo bude spravodlivé, dostanete. Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu šafárovi: Zavolaj robotníkov a vyplať ich, počnúc od posledných až do prvých. Prišli tí, čo boli najatí o piatej hodine večer, a dostali po denári. Keď prišli prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. A keď dostali, reptali proti hospodárovi: Títo poslední pracovali hodinu a urobil si ich rovnými s nami, ktorí sme znášali bremeno dňa i pálu slnka. On však odpovedal jednému s nich: Priateľu, nekrivdím ti, či si sa nezjednal so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje, a choď! Ja však tomuto poslednému chcem dať toľko ako tebe. Či nemám právo urobiť so svojím, čo chcem? A či zazeráš na mňa preto, že som dobrý? Tak budú poslední prvými a prví poslednými, lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Verím, že všetkých ktorý si to prečítajú, to posilní povzbudí do života. M.K.
 
Re: Syn Člověka
Vážený pane „ AslanL“.

Dlouho jsem váhal, zda mám reagovat na Vaši repliku. Nakonec jsem se rozhodl napsat něco ke dvěma Vašim výtkám na mé psaní, protože si myslím, že míří mimo mne.

Prvním je váš výrok: "To si vážne myslíte, že Časť Stvoriteľa – Syn Človeka – Imanuel, je tak slabý, že by aj napriek zlyhaniu ľudstva nedokázal za pomoci bytostných síl dokončiť súd, ktorý už započal. Ale, kto by obstal?"
Tady si druhou krátkou větou vlastně odpovídáte (pokud ovšem dobře chápu její smysl). Kdo by zůstal naživu (duchovně i fyzicky), kdyby Pán pokračoval v Soudu a pustil do toho bytostné síly naplno? NIKDO! A o to právě šlo. Lidé se měli spolupodílet na své vlastní záchraně. V prvé řadě povolaní - Německý národ. A ti selhali, nespolupracovali s Pánem, jak slíbili předtím, a proto nemohla být vystavěna TŘ lidmi (!) pod Pánovým vedením. To není o síle nebo slabosti Pána, Pán je (nám) nepochopitelně silný, ale kdyby použil svoji sílu jen zčásti, tak by byla po všech (!) lidech veta! Proto bylo nutné "pozastavit" Soud, aby se mohli inkarnovat další lidé do druhého povolaného národa, který se měl pokusit o něco podobného (pravděpodobně ale jinak, neb s těmi nejlepšími duchy to nevyšlo).

S tím souvisí i "nesplnění" Pána. On splnil vše, co mohl a co záviselo plně jen na něm. Lidé nepohli ani prstem, proto je nemohl vést v nutné výstavbě a tedy tady, ne ze své nedostatečnosti, plánované budování muselo být odloženo.

Druhý Váš výrok "Prepáčte, ale tu posudzujete, „že se Syn Člověka, Imanuel, nevrátí, neb svůj úkol, který nemohl (z viny lidí) splnit, předal Otci, aby jej převzal a naplnil.“" nemohu prepáčit, neb neposuzuji, jen konstatuji. Jen říkám jinými slovy výrok samotného Pána: "TY SÁM VYBUDUJEŠ NA ZEMI DÍLO, KVŮLI NĚMUŽ JSI MĚ SESLAL". Zde není řečeno "Já se vrátím a s tvojí pomocí vybudujeme Tisíciletou říši" nebo něco podobného. Je zde jednoznačně řečeno, že SÁM OTEC VYBUDUJE NA ZEMI TO, CO MĚL UDĚLAT IMANUEL. Nevkládám do toho nic víc, než je tam napsáno. A mně z toho plyne, že se Imanuel již nevrátí. Zbytek - o tom co se stane, jsem jasně označil za svůj názor, na který vyzývám k polemice (důvodné!).
Tedy Vaše následné zařazení tohoto mého logického vývodu slovy "Zas ako ľudský duch sa snažite posudzovať čo urobí STVORIŤEĽ, teda BOH, ktorý je nad náš pôvod, ktorého ani nemôžme plné nikdy chápať. Nepoznáme celkové súvislosti, nemáme celkový prehľad, ale hneď si myslíme, že to bude asi tak ako si to my sami vymysleli." je pro mne nepochopitelné, protože jsem neposuzoval, co udělá Stvořitel a pokud si Vy myslíte, že to bude podle toho, jak si to Vy představujete, tak to neříkejte o ostatních. Já jsem jen nadhodil jednu z mnoha možných cest jako podklad k výměně názorů bez osočování a napadání.

Píšete "Mne osobné ... vystáva len jedno jediné – a to – že sa mám zmeniť, ... A samozrejme nezabudnúť na blížnych a pomáhať tam kde je to potrebné a chcené... A ostatné neriešim, nechávam to na väčšiu múdrosť ako je ľudská." Tak se toho držte, neodsuzujte ostatní za jejich názory a nemlaťte je Slovem po hlavě, když jsou rozdílné od Vašich....

Ostatní směs Vašich názorů a citací Slova nechávám bez komentáře.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Rozhovor s Natáliou de Lemeny - Makedonovou


Je na mieste, aby dnes, práve v tomto čase, bol uverejnený rozhovor s pani Makedonovou, ktorý bol urobený v septembri 1998.

Ján Anton Sloboda.

Viac na: http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?rootId=6406654#article-6406654

 
Tomas_Erst  
Oprava
Soud však ještě neskončil a tak ani budování Říše tisíce let nemůže započít dříve, dokud nebude dokonána i očista světa!
 
JAN. jan.jan@post.sk 
K Sviatku Čistej Ľalie


,,Nech čistota a čestnosť sprevádza ľudí na púti ich životom, tak ako sama láska a PRAVDA."

To zo srdca želám všetkým ľudom dobrej vôle, ktorí sa o to denno denne usilujú.

Ján Anton Sloboda.

 
Tomas_Erst  
Bílý Rytíř
Pojem „Bílý Rytíř“ je v 3.dílném PG zcela neznámý! Bylo však vynětím ustanovení o Bílém Rytíři z Poselství Grálu zrušeno také jeho poslání? Ale podobný osud postihl také Rytíře svatého Grálu, vyslaného z hradu, kde dříve byl již připraven, aby byl nositelem meče Imanuelova, nositelem Božské vůle! Slehla se po něm zem, selhal také a nebo se ještě ani nedostavil?

Byl snad Imanuelův meč tak zkřiven a vytupen, že ztratil působnost? … nikoliv, to jen se většina lidí zase nechala někým oklamat! Historie se opakuje, ale Slovo, které bylo nyní Pánem přineseno v nezměnitelné písemné podobě, nelze jen tak snadno lidem odebrat!

Soud však ještě neskončil a tak ani budování Říše tisíce let nemůže započít dříve, dokud bude dokonána i očista světa! … vždyť vše staré a zkažené musí nejprve zaniknout!!
Proč zde byla tak úporná snaha jistých lidí vytvořit zdání, že Imanuelův meč přinesený k Soudu na Zem, byl vzat nazpět k Bohu Otci. Toto zdání bylo však jen klamné, a Imanuelův meč nyní musí provést poslední ostrý řez…
 
Jak podle Vás, pane Franko, naplní svůj úkol Bílý rytíř? Děkuji za odpověď.
Syn Človeka
Vážený pán „madai“

Už aj z Biblie vieme, že Stvoriteľ je TROJJEDINÝ.
Kresťania sa začínajú modliť: V mene OTCA, i SYNA, i DUCHA SVÄTÉHO.

Stvoriteľ je Trojjediný, On samotný, a časť neho Syn Boží Ježiš – Láska Božia, a časť Syn Človeka Imanuel – Vôľa Božia.

---------------------------------------------
Z Pánovho Slova:
11.Bůh. ( výňatky )
Jest jen jeden Bůh, jedna Síla. Ale co je pak Trojice? Trojjedinost? Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý?
A jako Bůh Syn je od Otce, tak je od něho i Duch Svatý. Oba tedy jsou jeho částí, patří k němu zcela a neodlučně, protože by jinak část jemu chyběla. Je to jako paže jednoho těla, které konají samostatné pohyby a přece k tělu patří, má-li býti úplné. Také tyto paže mohou konati samostatné pohyby jen ve spojení s celkem a jsou tedy nezbytně s ním jedno.
Tak jest Bůh Otec ve své všemohoucnosti a moudrosti, maje po pravici jako část sebe Boha Syna, lásku, a po levici Boha Ducha Svatého, spravedlnost. Oba vyšli od Boha Otce a patří k němu jako k jednotě. To je Trojice jednoho Boha.
Před stvořením byl Bůh jediný! V době stvoření vydal ze sebe část své vůle jako samostatně ve stvoření působící a stal se tím dvojjediným. Když se ukázalo nutným dáti zbloudilému lidstvu prostředníka a čistota Boží nepřipustila přímé spojení s lidstvem, které se samo spoutalo, bez vtělení, oddělil z lásky část sebe k přechodnému vtělení, aby se mohl opět státi srozumitelným lidstvu a stal se tak zrozením Kristovým trojjediným.
-----------------------------------------------Uvedomme si, že Syn Boží a Syn Človeka je v skutočnosti Stvoriteľ sám!
Neexistuje tu, žiadna oddelenosť, to lem nám zdá, že každý Syn Boží je samostatnou osobnosťou – ale tak to nie je, je to Sporiteľ sám, len v inom prejave. Časť z neho sa obalila obalom úrovne v ktorej prebýval, a navonok vyzeral ako obyvateľ príslušnej úrovne.

Prečo si myslite pán „madai“, že Trojjediný Stvoriteľ, musí vyslať ďalšiu Časť seba samého, aby sa nám javil podľa vašej zvláštnej úvahy „třetí (a poslední) Syn“
To si vážne myslíte, že Časť Stvoriteľa – Syn Človeka – Imanuel, je tak slabý, že by aj napriek zlyhaniu ľudstva nedokázal za pomoci bytostných síl dokončiť súd, ktorý už započal. Ale, kto by obstal? A kto skutočné vie ako búde prebiehať a ako dlho bude Boží súd v hmotnosti?


----------------------------------------------
60. Syn Člověka. ( výňatky )

Posláním Syna Člověka jest pokračování a dovršení poslání Syna Božího, protože poslání Syna Božího mohlo býti jen přechodným. Vedle pokračování a dovršení jest tedy současně i jeho utvrzením.
Kdežto Syn Boží narodil se přímo bezprostředně do svého pozemského poslání, muselo putování Syna Člověka před jeho posláním projíti mnohem větším okruhem, než mohl vejíti v začátek svého vlastního poslání. V poměru k Synu Božímu má také pozemštější úkol a jako podmínku k jeho splnění musel, přicházeje z nejvyšších výšin, projíti také nejhlubšími hlubinami. A to nejen v záhrobí, nýbrž i na zemi, aby mohl na sobě samém "prožíti" veškerý bol a veškeré utrpení lidstva. Teprve tím jest mu možno, až přijde jeho hodina, účinně zasáhnouti do nedostatků a svou pomocí přivoditi změnu. Z toho důvodu nesměl státi mimo život a prožívání lidstva, ale musel býti vlastním prožitím účasten i hořkých stránek a pod nimi trpěti. Zase jen kvůli lidem musela takto probíhati doba jeho učení. Avšak lidé budou se snažit, aby právě toto mu vytýkali, protože lidskému duchu v jeho omezenosti zůstává takové vyšší vedení nesrozumitelným a on jest schopen úsudku jen podle zevnějšku. I jemu bude jeho úkol ztěžován tak, jako kdysi svého času Kristovi. Právě to, co musel vytrpěti pro lidi, aby poznal nejbolestnější body bloudění, co tedy vytrpěl nebo v prožití naučil se znáti pro pozdější blaho lidí, budou tito lidé chtíti použít jako kamene, aby ho po něm hodili v rostoucí nenávisti, podníceni k tomu temnem, které se chvěje v bázni před zničením.
-----------------------------------------------------


Prepáčte, ale tu posudzujete, „že se Syn Člověka, Imanuel, nevrátí, neb svůj úkol, který nemohl (z viny lidí) splnit, předal Otci, aby jej převzal a naplnil.“
Zas ako ľudský duch sa snažite posudzovať čo urobí STVORIŤEĽ, teda BOH, ktorý je nad náš pôvod, ktorého ani nemôžme plné nikdy chápať. Nepoznáme celkové súvislosti, nemáme celkový prehľad, ale hneď si myslíme, že to bude asi tak ako si to my sami vymysleli.

Dostali sa ku mne informácie, že u vás v Čechách sa už dokonca objavil „třetí (a poslední) Syn“, a niektorý čitatelia Posolstva tomu uverili, dúfam, že k nim nepatrite!

Mne osobné z pôsobenia Ježiša a Imanuela na Zemi, vystáva len jedno jediné – a to – že sa mám zmeniť, podľa Zákonov a rád, ktoré vo veľkej Láske doniesli na túto Zem, ak sa chcem aj naďalej vyvíjať tu na Zemi v budúcej ríše Božej a ďalej v duchovnej ríši – v našom skutočnom domove. A samozrejme nezabudnúť na blížnych a pomáhať tam kde je to potrebné a chcené. Žiarivým príkladom skutočnej pomoci bolo pôsobenie Ježiša a Imanuela na Zemi.
A ostatné neriešim, nechávam to na väčšiu múdrosť ako je ľudská.


---------------------------------------------
Z PÁNOVHO SLOVA

- Přeceňování sama sebe jest nyní více než kdykoliv dříve základním zlem u všech pozemských lidí! Je to silná udice, na které drží temno velikou silou všechny lidi, poněvadž zná jejich ješitnost a slabost, jejich duchovní lenost a pohodlnost. Temno vědělo, jaký tím vypěstovalo jed, a jak zhoubné účinky to musí přinésti během času. Ale vědělo především i to, jak těžce právě toto zlo půjde vyhubit!

- Sloužím Bohu Otci se vším, co jsem! Tak musíte chápat můj pozemský život a mne samotného! Nesmíte si činiti ze mne snad nějakou modlu, neboť to by bylo nesprávné a mne by to jen skličovalo a působilo by mi to překážky!
Mé celé působení není nic jiného než služba! Proč vy nechcete učiniti totéž?

- Nepřišel jsem, abych vysvětloval bibli s jejími lidskými chybami, nýbrž proto, abych nově zvěstoval Slovo Páně, jakož i v JEHO JMÉNU zasadil nová přikázání, která od nynějška lidstvo nutně potřebuje, aby mohlo obstát v Boží říši na Zemi!

- Pravda je neoblomná, křišťálově jasná, neosobní! Ona jest! Nepřijde člověku naproti a neslouží mu! On ji nemůže také pro sebe používat tak, jak by si sám rád chtěl namlouvat! Nýbrž člověk musí jí sloužit, když chce obstát.

- Ale vy, kteří mé Slovo chcete následovat, buďte připraveni za všechno, co jste přijali, nyní vystoupit! Proměňte nyní Slovo v čin! Kráčejte směle vpřed. Bůh je s námi! Země se musí sklonit. Světlo zná jen Světlo samotné! Nemůže strpět i ten nejmenší prášek!


 
PeterFranko  
Je nesprávne ak sa tvrdí, že Pán Abdrushin nesplnil svoju úlohu na zemi. Pán Abdrushin svoju úlohu splnil v plnej miere. Splnil aj keď ľudia zlyhali. Jeho úlohou bolo pripraviť ľudí na súd. Daroval nám Posolstvo Grálu. Svojím Slovom nám vytvoril cestu po ktorej sme mali SAMI kráčať. Pán v svojom prehlásení sám povedal, že je mu ľahostajné ako ľudia príjmu jeho Posolstvo. Tým je vylúčené aby nesplnil svoju úlohu kvôli ľudom. Zároveň je vylúčené aby Pán kvôli ľudom Slovo pozmenil. Pán splňoval. Dal nám Posolstvo Grálu.
Úlohou ľudí bolo Slovo prijať a sprostredkovať celému ľudstvu. Ľudia sa prijatím Slova mohli pripraviť na súd, na očistu. Prijatím Slova a jeho každodenným žitím by sa v ľuďoch pripravila pôda ako základ na tisícročnú ríšu. Syn Človeka v osobe Abdrushina splnil svoju prvú úlohu. Pán dobre vedel, že príde v oblakoch a sám vystavia tisíc ročnú ríšu. Slovom sa ľudia mohli pripraviť na veľkú očistu. Zlihaním ľudí nedostali milióny ľudí včasnú pomoc v Slove. Slovom si mali vybieliť svoje rúcha, zbaviť sa viny a pripraviť pôdu, teda seba na tisícročnú ríšu. Pán Abdrushin vôbec nemusel prísť, splnil by svoju úlohu aj pri príchode v oblakoch. Ale svojím dobrovoľným príchodom, dal ľudom dostatok času na duchovné vzdelávanie, keby sami chceli. Pred výstavbou ríše mieru dal ľudom dostatok času napraviť sa z svojich chýb a nastúpiť na Bohom chcenú cestu.
Na Slove sa ľudia súdia. Tým nám bola poskytnutá včasná pomoc. A tak Syn Človeka Abdrushin splnil svoju úlohu, príchod v čase súdu. Ak si zoberieme za základ Božskú podstatu Pána Abdrushina, tak jeho Slovo je dokonalé, nezmeniteľné, pretože jeho vyslovením sa stalo aj činom. Ak pán povedal, že osobne bude Syn Človeka viesť výstavbu ríše mieru, potom tak sa aj stane. Po očiste ktorej priebeh záleží na ľuďoch, nastane ríša mieru a pokoja. Tak Syn Človeka splní aj svoje ďalšie dve úlohy príchod v oblakoch a výstavbu tisícročnej ríše. Ak Pán povedal, že výstavbu bude v krvi a mäse viesť Božská vôľa, tak z toho vyplýva, že Syn Človeka príde.