Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Potřeba mezistupňů ke Slovu?
"Dnes však je každému člověku Slovo přístupné v knize, takže nemusí přijíti ke mně. Hledá-li opravdu, může získati knihu Pravdy. Může ji míti v mnoha řečech, jen když skutečně chce! Je-li v jeho duši touha po ní, pak bude bezpodmínečně tak duchovně veden, že se mu dostane příležitosti narazit nějakým způsobem na Slovo. Zcela určitě toho dosáhne. Nikdo přece není ve skutečnosti tak chudý, aby nenašel k tomu nějakou příležitost.
A i kdyby musel pozemsky hladovět, aby pro sebe Slovo Pravdy získal, měl by z toho jen prospěch!" – Abdrushin /Oběť/

Jak je vidět, tak člověk opravdu nepotřebuje mezistupně ve formě ctižádostivých rádoby "povolaných", kterým jde jen o získávání dalších oveček, jejichž počtem rádi vyzdvihují hodnotu svého působení.
Samotnými stupni ke Slovu je Jeho samotná forma, kterou Syn Člověka po namáhavém prožívání stavu lidstva zformoval. Cokoliv jiného jsou jen překážky, které lidé ve svém chtění se za každou cenu uplatnit, kladou hledajícím do cesty.
 
M.Šupa:"Bod. č. 1:
Konečným cieľom dôvery, ktorá vzniká u ľudí na základe pozitívneho prežívania účinkov Vody Svetla, nie je osoba jej výrobcu, ani osoby jej sprostredkovateľov. Táto dôvera k nim je iba určitý NEVYHNUTNÝ prostriedok, pomocou ktorého majú byť nasmerovaní ku tomu jedinému a najvyššiemu cieľu: K poznaniu Svetla Pravdy. " - to je teda ale šupa!

Takže novinka? Nie nič nové, ale p. Šupa asi niky nebol príslušníkom žiadnej cirkvy, alebo je jej dorým odštiepeným žiakom?
Veď práve táto NEVYHNUTNOSŤ ĽUDSKÉHO SPROSTREDKOVATEĽA je hlavnou dogmou všetkých cirkví !!!! TOTO JE TEN LOV ĽUDSKÝCH DUŠÍ ! TOTO JE TO UDRŽIAVANIE V SLADKOM SPÁNKU pre lenivých duchov.


Fakt sa už nemusíte k ničomu vyjadrovať, už ste sa odkryli naplno. 
Reagovať na príspevok p. Šupu by bolo iba ztratou času. "Slepému Slnko neukážeš"
 
Vážený pán Peter a ostatní...
Naposledy sa chcem ešte vyjadriť k niekoľkým bodom.

Bod. č. 1:
Konečným cieľom dôvery, ktorá vzniká u ľudí na základe pozitívneho prežívania účinkov Vody Svetla, nie je osoba jej výrobcu, ani osoby jej sprostredkovateľov. Táto dôvera k nim je iba určitý nevyhnutný prostriedok, pomocou ktorého majú byť nasmerovaní ku tomu jedinému a najvyššiemu cieľu: K poznaniu Svetla Pravdy.

Bod. č. 2:
Kto s hľadajúcich sa však chce dostať až k tomuto najvyššiemu cieľu, musí vynaložiť istú mieru vlastnej námahy. Nijaký dobrý učiteľ matematiky predsa nepovie žiakom výsledok ihneď, ale snaží sa ich priviesť k tomu, aby sa k nemu dopracovali oni sami.

Takýto účel teda plní stránka Vody Svetla i všetky ostatné, spriatelené stránky. Každá z nich totiž obsahuje určitú dávku poznania, ktoré má viesť hľadajúcich čoraz ďalej, až k zdroju, z ktorého je vo všetkých textoch čerpané. K zdroju, ktorý nie je nijako a pred nikým utajovaný.

Lebo presne takýmto spôsobom majú byť ľudia vedení k Posolstvu. Ono samotné totiž musí stáť na vysokej skale a nemá byť nikomu podsúvané.

Bod č. 3:
Každému by malo byť známe, že všetky objavy a vynálezy, ktoré dnes využívame, boli ako predobrazy najskôr sformované v jemnejších úrovniach. Zostáva však úlohou ľudí samotných, či sa medzi nimi nájde niekto, kto na základe svojej túžby pomáhať blížnym a určitej, požadovanej kvality vnútorného života, dokáže tieto predobrazy prijať a priniesť na zem, k využitiu v každodennej realite. Takýmto spôsobom bola teda prijatá i technológia výroby Vody Svetla.

Inak povedané, v prísnom riadení Zákonov vo stvorení je treba nevyhnutne splniť určité podmienky, na základe ktorých môže byť následne určitému jednotlivcovi darované vedenie o nejakom, všeobecné blaho prinášajúcom vynáleze. No a vo vzťahu k objavu výroby Vody Svetla splnil tieto predpoklady práve pán Marschner, čím sa stal uschopneným tento objav prijať a zrealizovať.

Praktický uzáver je teda nasledovný: Všetkým tým, ktorí chcú vniknúť do tajomstva technológie výroby Vody Svetla je týmto ukázaná jednoduchá cesta, prostredníctvom ktorej sa i oni sami môžu dopracovať k tomuto poznaniu. Veď nakoniec, je dokazateľné a všeobecne známe, že mnohé významné objavy vznikli duplicitne a úplne nezávisle na rôznych koncoch zemegule.

Ak však ale niečo takéhoto sami nedokážu, ak teda na to nemajú požadované vnútorné predpoklady a nespĺňajú kritéria, dané Zákonmi stvorenia, je z ich strany úplne nezmyselné požadovať poznanie, na ktoré stavom svojho vlastného vnútra nedozreli.

Pre ľudí je v predobrazoch nachystané ešte množstvo prevratných objavov a vynálezov, avšak možnosť ich prijatia je podmienená ich vnútornou zrelosťou. No a táto podmienka vnútornej zrelosti je zároveň aj ochranou pred ich zneužitím.

Požadovanie zverejnenia technológie výroby Vody Svetla je teda svedectvom elementárneho nepochopenia fungovania Zákonitostí vo stvorení.

Bod č. 5:
Keď malo byť ľuďom darované, alebo zvestované niečo významného zo Svetla, pre ich vlastnú duchovnú nezrelosť, nepohyblivosť a nedôveru, muselo byť svetlé pôsobenie sprevádzané vždy určitými „zázrakmi“ a uzdraveniami. Nimi bola v ľuďoch vzbudená dôvera, ako nevyhnutný most k ich dušiam, na základe ktorej im potom mohlo byť zvestované príslušné posolstvo zo Svetla. Dôvera, na základe ktorej boli vôbec ochotní mu načúvať.

Nech už ide o Mojžiša, ktorý smel robiť takzvané „zázraky“, nech už ide o starozákonných prorokov, ktorí taktiež robili „zázraky“ a uzdravovali, alebo samotného Pána Ježiša.

No a podobné to bolo i za čias pôsobenia Syna Človeka, kedy túto schopnosť liečiť a uzdravovať mala pani Mária.

A nie inak je tomu aj dnes, v období vrcholu súdu. Ľudstvo na zemi totiž nebolo duchovne nikdy zrelé natoľko, aby pochopilo a prijalo zvestovania a výstrahy zo Svetla ako také, samy o sebe. Vždy museli byť ľuďom poskytnuté nejaké „dôkazy“ a „zázraky“ ktoré vzbudili ich pozornosť a dôveru, na základe ktorej boli potom ochotní načúvať slovám zvestovateľov, alebo Vyslancov zo Svetla.

No a Voda Svetla bola ľuďom darovaná predovšetkým za týmto účelom. Kto to nie je schopný pochopiť, ten iba dokazuje, že je absolútne odtrhnutý od vnímania skutočnej, pozemskej reality. A v tomto svojom nepochopení a odtrhnutosti od reálneho života potom ani nie je schopný priniesť ľuďom skutočnú a účinnú pomoc v ich súčasnej duchovnej prázdnote a nevedomosti. Nie je toho schopný preto, že nehľadá a teda ani nikdy nenájde cestu k ich dušiam.

Bod č. 6:
Vzhľadom k všetkému, vyššie spomenutému, nebudem už viac reagovať na túto tému, pretože sa mi zdá, že snahou diskutujúcich nie je veci správne pochopiť, ale iba pútať čas, pozornosť a energiu, ktorá by mohla byť využitá omnoho užitočnejším spôsobom.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
7.11.1998
A opäť tu máme november. Píše sa rok 2007, ktorý je rokom Božej vôle, keď všetko sa ukazuje v tom pravom svetle, teda aj každý z nás, či si je toho vedomý, alebo nie je.

Pred deviatimi rokmi bol urobený rozhovor s Natáliou de Lemeny - Makedonovou, ktorá prišla naplniť svoje poslanie, ktoré bolo posvätné a pre ľudstvo tak dôležité.

Preto, aj keď už ubehlo deväť pozemských rokov, tak tento rozhovor je stále živý a aktuálny, a má ľudom s dobrým a otvoreným srdom čo povedať. Zvestuje aj to, čo sa naplnilo koncom novembra 1998 - narodenie Syna Svetla Imanuela.

Ale viete čo je zvláštne, že dnes pri pohľade na zasneženú krajinu, som si uvedomil blízkosť Vianoc. Bolo to také krásne a silné prežitie, ktoré sa slovami nedá ani opísať. A Vianoce, to je narodenie Božieho Syna.

Ale teraz k rozhovoru, ktorý bol urobený 7.11.1998, s pani Natáliou de Lemeny - Makedonovou.

http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?rootId=5534117#article-5534117

Ján Anton Sloboda.
 
Každý ma svoj spôsob....aj voda svetla je len pomôcka...netreba ale iné dôležité zanedbávať napr: vitamíny lieky...
K zamyšlení
Lidský duch je jiskra, která se odštěpila z Božího vyzařování. Nese v sobě cosi z Věčnosti a k Věčnosti jí to stále přitahuje.

Odštěpila se sama, spolu s jinými a sama se k Věčnosti musí i vrátit.
 
Re: p. Karel
Zcela souhlasím s příspěvkem p. Karla. Člověk musí spoléhat na své cítění než na lichotivé řeči, které se šíří kolem různých spolků a jejich výrobků. Je docela možné, že tzv. "voda světla" má určité výsledky při léčení, ale na druhou stranu je mají i např. lidé, kteří praktikují hypnózu. Člověk po hypnoze se cítí uvolněný a zbavený svých problémů, ale jen zdánlivě. To co je pod povrchem je sice očím skryto (viz příspěvek p. Slobody, 6.listopad 2007 9:57:12), ale spoutává to lidského ducha na dlouhý čas a zároveň klade nesmírnou odpovědnost na zdánlivého pomocníka - hypnotizéra. Všichni co znají Poselství ví o čem mluvím.

Čtu nepřetržitě Poselství již 15 let a za tu dobu jsem nedospěl k jinému poznání, než že člověk o všechno má usilovat svou vlastní vnitřní (mnohdy i pozemskou) námahou a bezohledným odvažováním a zkoumáním. Vše ostatní jsou jen berličky, které nemohou člověka posunout kupředu. Chápu, že některé přípravky mohou člověku zdravotně pomoci, ale zcela odmítám tvrzení, že člověka otevírají duchovním pomocem, resp. Světlu. Bylo by to zcela proti tomu co nám přináší Slovo – požadavek vlastní hybnosti ducha.

V Poselství je také přesně vysvětleno, co je to bezohledné odvažování a zkoumání. Je to odciťování. Zkoumání skrze své cítění nepotřebuje hrubohmotný důkaz o pravdě, ale stačí mu pouhý vjem citu, aby poznalo skutečný vnitřní obsah forem, které se rádoby jeví jako skvělé, světlé a ušlechtilé. Cit bezpečně pozná jakoukoliv faleš a nesouznění se Slovem.

Zdánlivá duchovní harmonie mnohdy pozemského člověka povzbuzuje, ale lidského ducha uspává. Pro mnohé lidi (mě z toho nevyjímaje) je lepší, aby prožívali starosti, bolest, strádání, ale i utrpení, protože lidského ducha daného člověka to udržuje v bdělosti, aby neusnul.

Citace:
„Proto musíte být trvale udržováni v bdělosti, jako těžce nemocný, který by ve spánku mohl zemřít. Musíte být bdělými za každou cenu i za cenu hrůz a zděšení! Tak dlouho, až se sami přetvoříte k dobrovolné bdělosti.“ Přednáška Oběť, Poselství doznívá.

Přeji hezký večer
Jaroslav Peroutka
 
Já si na nachlazení dávám saunu nebo slivovici a obojí funguje bezvadně a spolehlivě :-)
Nech si každý vyskúša napr: VS: protivír extra keď ho chytá prechladenie a chrípka, nech potom súdi....mne bolo včera veľmi zle dal som si protivír extra cítil som silné teplo po celom tele a je mi lepšie. Nech ale nikto nečaká zázraky...
 
NEJPROKAZATELNEJSI DUKAZ JE DUKAZ PADEM NA DRZKU !
 
"Co je dobré a co je zlé, to cítí každý nevysloveně až do konečků svých prstů." Abdrushin /Zodpovědnost/

Nevidím jediný důvod, proč by člověk měl mít osobní nebo fyzickou zkušenost se vším co mu dnešní svět nabízí. Kdyby musel tímto způsobem zkoumat např. každou náboženskou nebo duchovní společnost i s jejími produkty, aby zjistil pravdu, tak by s tím do konce života nebyl hotov.

Naštěstí každý má možnost naslouchat svému cítění, které je projevem jeho duchovní jiskry, která i v tom největším bahně zůstává čistá. Odpověď na různé otázky tak přichází ve zlomcích vteřiny (první dojem) a není třeba o čemkoliv dále hloubat.

Pan P.P. má jistě pravdu v tom, že všichni jsme nedokonalí. Bylo by tedy dobré, aby si toto uvědomili i lidé, kteří si na laciný vývěsní štít píší vysoké pojmy Světla, které navíc spojují s obchodními praktikami.

Po čase možná zjistí, že jsou jen lidmi, kteří se o něco pokouší z čehož může vzejít zase jen lidské, nedokonalé a nezralé, což se Světlem a Božským nemá nic společného.
 
Česká televízia

Čo sa stane, keď určití ľudia v nebdelosti a ľahkomyselnosti nechajú strhnúť to Najčistejšie do bahna okultizmu a náboženských siekt…

http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/1100627928-ta-nase-povaha-ceska/407235100011018-03.10.2007-20:00-panbuh-za-kazdym-rohem.html
 

K uvedeným bodom ešte čosi chýba:

8.) bod - prípadný osobný rozhovor so samotným výrobcom Vody Svetla.

9.) bod.- vlastná skúsenosť

Človeče neodsudzuj druhých, lebo sám budeš súdený!

"Keď už niečomu nerozumiete, alebo sa Vám zdá, že to nie je možné či pravda, nenapádajte to. Prijmite TO čomu teraz rozumiete a ostatné nechajte tak. Možno po rokoch zistíte, že sa Vám otvára nové nazeranie na predtým neporozumené a nepochopiteľné a sami sa budete čudovať, ako ste to dovtedy nemohli vidieť. Niektorí z Vás tomu rozumejú o čom hovorím, na iných to ešte asi len čaká.
Ivan "

Ako ľudia nie sme dokonalí, každý z nás sa iste úprimne snaží za "pochodu" vysporiadať sa z vlastnými prešľapmi a chybami. Myslíte si, že i samotní učenníci okolo Pána Ježiša boli bez chýb?
Vycibrená a ostrá rétorika či skvelý písomný prejav nie je ešte známkou duchovnej zrelosti, ktorá sa má prejavovať mimo iného aj v ochote pomôcť blížnemu.

Ako je tu vidieť, u niektorých čitateľoch Posolstva Pravdy sa viac prebudila schopnosť kritiky a poukazovanie na „svetlé“ hodnoty vo mne a na „temné“ úmysly v „tebe“. Téma Vody Svetla zdá sa sa, osvetľuje charaktery i tých, ktorí ju doteraz vlastne ani ešte neskúsili užiť.
Ak sa niekto vyjadrí, že on o istej veci niečo „vie“, tak by zároveň musel zobrať do úvahy všetko, čo sa danej veci týka. Inak nech radšej povie „počul som o tom“.

Berte to len ako ponuku, - ber alebo nechaj tak -. A ak sa to nepozdáva administrátorovi tohoto fóra, nič mu nebráni v tom, aby vymazal určité odkliky alebo odkazy na web stránky, ktoré sú už u niektorých tŕňom v oku.

P.S.
Voda, ktorú používate každodenne z verejného vodovodu, je tiež podrobená takýmto prísnym skúmaním alebo ju užívate plnými priehrštiami bez toho, aby ste vedeli, aký človek sa podieľa na jej výrobe a distribúcii, čo obsahuje a v akom technickom stave je potrubie, cez ktoré je vedené?

Na tomto fóre http://vodasvetla.cz/Texty/forum.html je mnohé vysvetlené, stačí len zadať správne údaje…
 

Dobré vidíme len srdcom...

...pokiaľ je srdce čisté...
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Dobré vidíme len srdcom


,,Dobre vidíme len srdcom. To, čo je podstatné, je pre oči neviditeľné." Antoine de Saint-Exumpéry

Krásna myšlienka, že? A nakoľko pravdivá, že?

Ako vidno, tak niektorým naďalej asi prekáža, že niektorí majú tú schopnosť, spoznať to, čo druhým začína byť známe až vtedy, keď sa popália na niečom, niekom, hoci ich srdce búši a kričí, ale oni už zase nepočujú, že to čo tak skalopevne obhajovali, samozrejme aj v plnej miere užívali, bolo predsa nie k ich prospechu. Ale keď to spoznajú, tak v tej chvíli už bude znieť možno to staré a známe: NESKORO!, lebo obruč okolo nich je už prisilná a nedá sa len tak ľahko roztrhnúť.

Dobré vidíme len srdcom - teda duchom, ktorý ako každý vie, tak prehovára k nám citom, a ktorý sa nedá už ošialiť všakovakými zázračnými tretkami, pokiaľ nadobudol bdelosti a ostražitosti. Takýto ľudia už dávno vycítia niečo, čo nosí krásne pozlátko, ale jeho vnútrajšok prináša časom opačný účinok, hoci sprvu to vyzeralo tak báječne a povznášajúco. Takýto nepotrebujú urobiť ten posledný krok, prv uži až tak posudzuj - rada od užívateľov aj vody svetla, a až potom môžeš hovoriť o tom.

Ale naozaj je k tomu potrebný aj tento krok? Myslím, že nie, lebo kto skúma aj slová, samozrejme aj preciťuje, tak spozná aj veľakrát podstatu toho druhého.

,,Byť ostražitým je najlepšou obranou a najostrejším bojom!" Abdrushin.

Ján Anton Sloboda.

 
Dodatok k skúmaniu vody svetla.
Moje osobné skúmanie združenia – ľudskosť a vody svetla.
1) Pred časom som viedol osobnú korešpondenciu s M. Šupom.
2) Prečítal som si dostupné materiály na internete.
3) Navštívil som prednášku združenia – ľudskosť. Na nej som sa osobne stretol s R. Skokanom. Viedol ju T. Lajmon.
4) Viedol som niekoľko rozhovorov s R. Skokanom medzi 4 očami.
5) Vypočul som si niekoľko prednášok Jána Marschnera – výrobcu vody svetla.
6) Preštudoval som si Zjavenie Jána odhalené Lucienom Siffridom.
7) A neposlednom rade aj príspevky sympatizantov združenia – ľudskosť a vody svetla.

Na základe týchto krokov som si urobil vlastný úsudok ohľadom činnosti združenia – ľudskosť a vody svetla.

Z vašej strany ako ľahko posudzujete druhého človeka. Ako iných súdite a odsudzujete bez toho, že by ste druhého človeka sám najprv spoznali. Moje stanovisko poznáte, zverejnil som ho na tomto fóre, viac už nemám čo k tomu povedať.
Peter Franko
 
VLASTNÉ SKÚMANIE.

Vážený pán Franko, prečítali ste si môj príspevok pozorné? Ako môžte tvrdiť nasledovné:

“Hovoríte, že máme skúmať vodu svetla. Ale zrazu pri skúmaní už nehovoríte o nepreberaní cudzích názorov. Varovanie sa niekam vytratilo. Už nehovoríte, že Pán požaduje vlastné skúmanie. Ale skryto podsúvate svoj názor ako sa má voda svetla skúmať, a to jej užitím. Už nie Pán požaduje vlastné skúmanie, ale nenápadne ste tam podsunuli svoj názor, Pána ste zamenili za seba.“

Kde vo svojom príspevku, som nehovoril o poctivom skúmaní každého z nás? Pán predsa od nás požaduje vlastné skúmanie, zo všetkým s čim sa stretneme. Kládol som otázky ako môže pôsobiť voda svetla, také ktoré by si mohol klásť človek ktorý sa snaží skúmať. Ale ako ste skúmali vy osobné ak píšete:
„Ja som vodu svetla neužíval. A ani nemám takú potrebu. Načo mi je voda svetla, keď mám Posolstvo Grálu Vo Svetle Pravdy. Voda svetla je len ľudský vytvor.“

Keď by ste si dali námahu tak z jednej, alebo možno viacerých prednášok uverejnených na stránke www.vodasvetla.cz , je jasne povedané, že voda svetla vznikla v spolupráci z bytostnými, ako protihodnota, keď ľudia dávali určité dary bytostným prírody.
Tak prosím vás kde je vaše skutočné skúmanie, ktoré my sám vyčítate?

RASTISLAV SKOKAN
 
Pán Rastislav Skokan z vášho príspevku vyžaruje zmätok. Skáčete z jedného do druhého, spájate veci so sebou nesúvisiace a nespojiteľné.

Úvod príspevku je dobrý. Hovoríte o nepreberaní cudzích názorov. Hovoríte, že veci s ktorými prichádzame do styku máme precítiť vo všetkých obmenách. Hovoríte, že Pán požaduje od nás vlastné skúmanie.

Hovoríte, že máme skúmať vodu svetla. Ale zrazu pri skúmaní už nehovoríte o nepreberaní cudzích názorov. Varovanie sa niekam vytratilo. Už nehovoríte, že Pán požaduje vlastné skúmanie. Ale skryto podsúvate svoj názor ako sa má voda svetla skúmať, a to jej užitím. Už nie Pán požaduje vlastné skúmanie, ale nenápadne ste tam podsunuli svoj názor, Pána ste zamenili za seba.

Ja som vodu svetla neužíval. A ani nemám takú potrebu. Načo mi je voda svetla, keď mám Posolstvo Grálu Vo Svetle Pravdy. Voda svetla je len ľudský vytvor. Výrobca, združenie – ľudskosť, propagátori hovoríte o vode svetla s veľkými písmenami. Vyznieva to ako keby voda svetla bola rovnorodá s priamym Božím vyžarovaním. Prisudzujete vode svetla schopnosti samotného Svetla. A Svetlo je Boh. Pán Skokan dokonca v svojom príspevku spomínate pôsobenie Ježiša Božieho Syna, ktoré nenápadne spájate s pôsobením vody svetla.

Citujem M. Šupu z príspevku zo dňa 3.listopad 2007 16:33:57 : „Voda Svetla prichádza zo Svetla a k Svetlu aj vedie ...No a vzbudenie takejto dôvery je ďalšou, vyššou úrovňou, vyšším zmyslom pôsobenia Vody Svetla. Prostredníctvom nej totiž vzniká určitý most k dušiam ľudí, po ktorom im môže byť postupne sprostredkovávaný nový druh Poznania“.

V neposlednom rade tvorcovia vody svetla prostredníctvom vody svetla chcú vytvoriť určitý most k dušiam ľudí, po ktorom im môže byť postupne sprostredkovávaný nový druh poznania. A vieme o aký druh poznania ide? Taký ako sú doterajšie ich príspevky? Tu nejde o vodu svetla, ale o druh poznania, ktorý cez tento most vytvorený vodou svetla chcú sprostredkovať - oni. Čo všetko sa môže po tomto moste sprostredkovať ani nemusím hovoriť. A pred týmto ja varujem a apelujem na bdelosť v otázkach duchovného rastu každého jednotlivca. Keď príde situácia, že sa každý bude musieť rozhodnúť buď – alebo, cez tento most vytvorený vodou svetla môže byť jej užívateľ ovplyvnení tak, že sa rozhodne nesprávne.

Peter Franko
P.S. Svojím záverečným vyhlásením mňa nezastrašíte.


 
ešte raz k vode svetla
V predošlom mojom príspevku som popísal prístroj na výrobu "živej a mŕtvej vody", ktorý vlastním (len som už naň zabudol) od r. 1986.
Nevyjadroval som sa k VS ako takej, ale priznám sa že jej nerozumiem a nedôverujem. Ale moju nedôveru podporili aj "nové" výrobky "voda svetla aktívna a pasívna", ktoré nesú tiež názov voda svetla, ale ich vlastnosti sú totožne popisované ako boli pri zavádzaní živej a mŕtvej vody v r. 1986, keď som si uvedený prístroj vyrábal a vyrobil na ňom desiatky litrov živej a mŕtvej vody. Dokonca si spomínam aj na podobné foto o liečení plesní na nechtoch a dodnes mám aj zoznam možných aplikácií - od poľnohospodárstva, cez vonkajšie až k vnútrnému užívaniu, dezinfekcii , podpore rastu organizmov, či jeho potlačeniu, liečbe konkrétnych chorôb...atď.
To čo sa uvádza na stránke VS je len slabá podmnožina jej použitia a mal som si možnosť aj overiť, že to funguje !

Lenže tu na stránke VS to považujem za zneužitie názvu a znaku na niečo, čo tým v skutočnosti nie je a za maximálne zavádzanie verejnosti. Zároveň Slovo a PG je deformované, ponížené a používané ako marketingový prostriedok na propagovanie a predaj výrobku (našťatie neviem za koľko, ale viem, že cena 1 litra výroby ž-m vody je pod 1 halier).

Z tohto dôvodu som pojal aj nedôveru voči ľuďom, ktorí to propagujú, prihliadnuc aj na ich neuveriteľné prešľapy, prekrúcanie PG a zavádzanie pri ich prednáškach po Slovensku, formou "lovenia" dušičiek, ktoré im majú potom slúžiť na presadzovanie ICH cieľov a myšlienok. Nevraviac, že niektorých vyjadrovanie na verejnosti a tu na chate je v slušnosti diametrálne odlišné.

Síce povedia 95% pravdy, ale tých 5% nepravdy a nezmyslov, ktoré tvrdia, túto pravdu úplne negujú a najviac ma zaráža ich presvedčenie, že jedine oni môžu mať jedinú pravdu, právo na jej rozširovanie a presvedčenie o ich vlastnej neomylnosti.
Dokonca si osobujú právo pozmeňovať a zatajovať originálne Slovo pred verejnosťou, namiesto neho ponúkať jeho ľudskú znetvoreninu a posudzovať komu by malo byť originálne Slovo prístupné a za akých podmienok.....Podľa môjho názoru - drzosť bez hraníc.

Toto som chcel povedať na záver, toto sú fakty v kocke, ktoré ma k tomu vedú a viac sa k tejto téme už nemám čo a nebudem vyjadrovať.

Ivan