Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Jozef Potúček
Zomrieť nie je to isté ako zomrieť
Pán P.S. vo svojom príspevku minulý týždeň uvádza citát a komentár:

V roku 1998 zomrie mnoho významných osôb: pápež Ján Pavol II., Jeľcin, Alžbeta II., Havel, Arafat, Kohl, Mandela a iní, aj ja, autor proroctva. (Krajiny všetkých spomenutých vládcov budú v dôsledku vojny a katastrof koncom tohto astrologického roka veľmi spustošené.)

Toto proroctvo je uvedené slovami: "Každý pozorný čitateľ si všimne, že aj toto proroctvo sa napĺňa do bodky, čo svedčí o jeho pravosti." Pozorný čitateľ však vie, že pápež v tom roku nezomrel, mnohé zo spomínaných osôb žijú ešte aj dnes a že sa proroctvo nesplnilo. Pýtam sa, akú hodnovernosť bude mať v očiach ľudí Posolstvo Grálu, ktoré písal Boží Syn, ak sa údajne Imanuelovo proroctvo vysvetlené pani Makedonovou ukázalo ako nepravdivé?
****

K tomu moje osobné svedectvo (inak aj iní tu prispievajúci čitatelia VZ to vedia), ktoré z našich úst na internete už odzneli:
Pani Natália 7.11.1998 na stretnutí s čitateľmi VZ povedala verejne k tejto téme to, že smrť menovaných nebola myslená fyzicky !!!

K čomu teda vedú tieto nedorozumenia? Však neustále sa tu naráže na nejaké nepochopenie tých, ktorí by radi videli nezrovnalosti. Slúži toto Svetlu?
Vo vlastnom záujme preto nesúďte, Vy, ktorí nepoznáte podrobnosti a súvislosti s tým spojené, lebo tento súdiaci meč sa otočí voči vám.
To, čomu neviete porozumieť, nechajte radšej tak, nechajte to na pokoji, lebo sa to vo Vašich rukách môže stať "uhoľným kameňom", ktorý Vás spáli a už sa viac nespamätáte.

Kráčajte radšej pokojne svojou cestou za Svetlom a všetko sa Vám postupne vysvetlí.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Tak ako včera, tak aj dnes!Naozaj zaujímavá zhoda okolnosti, keď sa chce zase na niečo poukázať, či už takým alebo onakým spôsobom, že čo sa nenaplnilo podľa ľudských prianí, ale podľa zákonitosti Pána, z dôvodu opätovného zlyhania nás ľudí. Tak ako to bolo aj pred nedávnom, tak ako je to aj dnes.

Všetko sa deje vždy tak ako má, a nie tak, akoby to ľudstvo rado videlo, čiže podľa zákonov Pána, a nie podľa zmýšľania ľudí. Preto tu uverejním časť prednášky od Abdrushina - ,,Nový rok 1935, ktorá sa nachádza v Posolstve Doznívá. Skúste sa ozaj všetci vážne zamyslieť nad týmito Slovami, ktorí tu vypisujete o akýchsi nezrovnalostiach vo Večných zákonoch, že či to nie je úplná zhoda s tým, o čom píše samotný Autor Posolstva Grálu v tejto prednáške, keď sa na niečo poukazuje, či už z toho, alebo oného dôvodu. Či už z posmechom, alebo akokoľvek inak.


,,A ona se naplní! Každé slovo!

Každé slovo! Jak často mě již lidstvo zahrnulo posměchem a výsměchem, když jsem varovně říkal tak mnohé, co se zdánlivě ihned nesplnilo. Stoupenci stali se z toho důvodu pochybovačnými a vlažnými a mnohý, kdo to myslel dobře, radil, že bych takové věci neměl ani říkat, protože to zmenšuje hodnotu učení anebo dokonce musí ji zkazit.

Tito chytří lidé netušili, že jsem tak musel mluvit, že to bylo ode mne splnění a že jsem při tom nemohl dbáti na mínění lidí, lhostejno, jestli to mysleli přátelsky nebo nepřátelsky.

Nesměl jsem dbát ani posměchu ani nepřátelství. Musel jsem nechat všechno přejít a také klidně přihlížeti, jak se ode mne odvrátil i takový stoupenec, který měl v sobě veliké podmínky pro službu Grálu; musel jsem tak mluvit i nadále, protože jsem tím splňoval a pro toto splnění jsem na zem přišel!

Lidé nevěděli nebo nevěřili, že já jsem živý zákon sám a živé Slovo, Boží Slovo, které neprorokuje, ale které je tvořivé, pratvořivé: Čin!

A kdyby mě celý svět trvale zasypával posměchem a vysmíváním a kdyby se byli všichni pochybovačně ode mne odvrátili, byl bych přece mluvil, aniž bych vynechal jediného slova, tak jak jsem to učinil; protože v těch slovech bylo svaté splnění!

Působím-li ve všemohoucí vůli Boží, jíž jsem já sám, čím je mi posměch lidstva! Proč bych dbal pochybovačné lidské malichernosti, shovívavého usmívání nebo také nenávisti pozemských lidí!

Znám jen poslání svého Otce a nic jiného! A toto bude mnou splněno, ať již s uznáním, nebo bez uznání.

Říkal jsem často: Mé Slovo jest čin! A přece si nikdo nikdy neučinil o tom správné představy. Byla to jen vina lidí samotných. Mluvil-li jsem o soudu, měli za to, že je to jen proroctví a čekali na brzké splnění, jestliže naslouchali mým slovům s důvěrou. Ti ostatní čekali jen na to, aby mne mohli napadnout, když se nic nesplní v době, kterou si oni při tom mysleli.

Ani jeden z lidí nevěděl, že mým Slovem ihned nastalo také dění, které ve světovém soukolí vyvstalo jako zrozené. Nebylo to přece jen lidské slovo, nýbrž Slovo Boží, které působí tvořivě v okamžiku, kdy bylo promluveno a které ve své činnosti nikdy neustane, až se úplně naplní!

Zatím co mnoho lidí přijímalo má slova jako proroctví, byla tato slova již prvními ranami soudícího meče Božího proti všemu lidstvu, které se domýšlelo býti chytřejší a moudřejší než Bůh sám. Chtělo žít jen podle své vůle a dokonce se odvážilo všechny Bohem z nejsvětější lásky vyslané pomocníky vítat posměchem a vraždit.

V době, kdy mne a mé Slovo ve své nevědomosti zesměšňovali, běželo totéž Slovo živě působíc svými drahami v celém stvoření, aby na konec, při uzavření kruhu, vracelo se zpět k zemi, odkud vyšlo a při tom dusilo a ničilo nebo probouzelo a povznášelo.

A čas tohoto návratu je nyní zde! Ve všech částech světů Slovo již soudilo a nyní zasáhne hrubohmotnost této země, jakož i všechny duše putující v hrubých pozemských tělech. Násilím strhne všechny zdi, které si duše vystavěly jako úkryt a ochranu. Nový rok přináší návrat mých slov a tím i soud! Pamatujte si: Ani jediné z mých slov se neztratilo! Všechno žije a doléhá nyní na lidi, naplňujíc, co v těchto slovech spočívá.

Slovo potřebovalo zákonem podmíněné doby, aby proběhlo všemi světy, dříve než se v uzavření kruhu vrátí zpět ke svému východisku k zemi a přinese s sebou a v sobě konečné naplnění.

Konečný účinek bude nyní trvale bít celé lidstvo, až se i poslední z mých slov zcela naplní!

Zpětná působení přicházejí vždy rychleji a budou nakonec shrnuta v poslední, trvalý, nepřerušený úder, veliký úder, protože síla Boží byla nyní uvolněna na zemi, aby přitáhla a osvobodila vše, co se ještě zachvívá ve svém koloběhu.

V Božské velikosti je všechno prosté, jen když tomu člověk chce rozumět! Ještě jednou vám o tom podám souhrnný obraz:

Během posledních let musel jsem v určitých dobách mluvit o veškerém dění, které mělo přijít, aby se splnilo. Nemělo to být výstrahou lidem, jak oni si to mysleli, ale byl to čin, splnění, které jsem tím přinášel! Každým slovem vznikalo současně duchovně toto dění. Síla slov byla vynesena do světa, aby proběhla cestami všech prazákonů stvoření a nakonec, ve zcela určité době, se vrátila na zemi. Co jsem tedy řekl, musí se zcela přesně splniti podle Slova, beze změny ve smyslu! Nemohou nastat přesuny ani změny; neboť Slovo z Boha je život a zákon. Síla Páně sama tvoří.

Proto musel jsem mluvit před lety s postupujícím vývojem a svým Slovem pevně zakotvit vždy nové dění v této hrubohmotnosti. Potřebujete jen v mé řeči rozděliti, co jsem mluvil tvořivě, a co v poučování; snadno rozeznáte tyto dva druhy řeči, kterých jsem užíval a které zcela přesně znáte, jestliže jste se o to snažili.

Tak stalo se mé Slovo činem a přineslo soud ve všech světech tak jako nyní na této zemi přinese soud vám!

O všech těchto věcech nevíte vy lidé ničeho.

Teprve po mnoha letech budete mnohému lépe rozuměti a tušiti velikost, která je ve všem, co se již stalo a co se v novém roce ještě stane!
Vděčně a jásavě budete velebit potom lásku Boží, neboť to všechno děje se pro vás, vy lidé, k vašemu zachránění z bahna, které jste si sami vyvolili.“, koniec citátu.

Takže vážení, nepripomína vám to naozaj niečo, keď je zase niekto a niečo znevažované, popierané, vysmievané, kto tak veľa urobil pre záchranu ľudstva, a zase tými, ktorí si myslia, že sú to zase oni, čo to zase vedia lepšie.

Tak ako to bolo včera, tak je to presné aj dnes. Uší sú zapcháte, a oči už nevidia!

Ján Anton Sloboda.

Večné Zákony


Posolstvo Grálu je Božím Slovom a v súlade so zákonom rovnorodosti mohlo byť prijaté a dané ľudstvu len samotným Bohom.

Na základe Posolstva Grálu vieme čo máme robiť a ako máme žiť. Vieme, že život má svoje pravidlá a len dodržiavaním týchto pravidiel, ktoré sú odpočiatku dané budeme žiť zmysluplne, radostne a dostaneme sa domov.

V Posolstve Grálu nájdeme príkazy, rady, varovania... Hovorí nám o temne odkrýva nám ho, ukazuje nám ho, poukazuje ako pôsobí, radí a prikazuje ako sa máme pred temnom chrániť.

V Posolstve Grálu nám sú vyjavené deje minulé, dej prítomný a deje budúce. Deje budúce sú v Posolstve Grálu zahmlené, sú Autorom úmyselne zabudované na rôzne miesta, kľúč sa nachádza v samotnom diele. Len postupným čítaním po poriadku od začiatku do konca a vnútorným súhlasom so Slovom a osobným rozhodnutím nechať sa Slovom viesť, poslúchať Slovo, žiť Slovo sa nám Slovo odomkýna a vidíme súvzťažnosti, náväznosti, väzby...

Deje budúce tu na Zemi, kto bude Slovo na Zemi viesť a usmerňovať, kto nás povedie k Svetlu. Vieme, že Slovo je Boh. Vieme , že Svetlo je Boh. Na Zemi jedine čo je rovnorodé so Svetlom je Slovo! Božie Slovo osobne nám darované Bohom, žijúcim v pozemskom tele. Nijak inak sa k nám na Zem nemohlo Slovo dostať len osobným odovzdaním cez Božích Synov tu na Zemi žijúcich. A naozaj vieme, kto povedie výstavbu v tisícročnej ríše mieru?

Kráľom, kde panuje Slovo a kde sa všetko zachvieva vo Svetle je Imanuel. Ľudstvo nedokázalo prijať Slovo, osobne nám Slovo dal Ježiš a Abdrushin. A teraz nevieme, že kto vybuduje ríšu mieru? Odpoveď na túto otázku nám dala aj Pani Makedonová vo Večných Zákonoch.

Avšak vieme, že čo máme robiť aby sme sa stali obyvateľom tisícročnej ríše, toto za nás nikto neurobí, nie je na čo čakať, každý sám sa musí očistiť stať sa v sebe novým, každý sám sa musí vpraviť do Božej Vôle, nikto iný za nás to neurobí. Kto spozná Slovo ako Spásu, kto dostal Slovo, musí Slovo dať hľadajúcim aby aj oni v ňom našli spásu. Preto buďme pozorní a ochotní podať pomocnú ruku hľadajúcim. Dávajme im Slovo a nič iné! Veď prečo prišli Boží Synovia na Zem, prečo dali Slovo verejne? Každý človek má právo slobodne sa dostať k Slovu. Nesmieme ho zatajovať a skrývať! Ponechajme ľuďom slobodu, nech každý pochopí Slovo tak aký je on sám. Každý sa musí sám pohybovať smerom k presvedčeniu. Boh chce ľudí slobodných, ktorí sa slobodne z vlastnej vôle rozhodli žiť podľa Božej Vôle. Len tí sa stanú obyvateľmi ríše mieru, lebo tam bude VLÁDNUŤ len Božia Vôľa.

Peter Franko
 
Konečne som pochopil!
Rád by som aj ja niečím prispel k diskusii. K PG som sa dostal zhruba pred 7 rokmi. Odvtedy sa snažím urobiť ho živým v sebe, aj v mojom okolí. Až pred pár mesiacmi som sa osobne zoznámil z ľuďmi, ktorí Svetlo zakotvujú na Zemi a na ktorých prúdi v spätnom pôsobení veľké požehnanie. Knihu VZ som niekoľkokrát videl v kníhkupectvách, ale po prečítaní mena autora som ju ani nevzal do ruky. PG mi bolo príliš vážne, aby som potreboval čítať niečo iné. Minulý týžeň som narazil na NAT98, kde som čítal príspevky ľudí, ktorých som osobne stretol a ku ktorým cítim veľkú vďačnosť za ich službu Svetlu. Nerozumel som, prečo obhajujú Slovo pred ľuďmi, ktorí očividne nechcú o ňom nič vedieť. Až neskôr som pochopil, aký je to akt lásky voči dopisovateľom aj čitateľom. Dopisovatelia sa svojimi príspevkami sami odsúdia a čitatelia sa mnohým obohatia. Pán Peter S. trafil kliniec po hlave za čo mu moc ďakujem. Ak by niekto chcel, môžem môj príspevok aj podoprieť citátom slova Pána v neskrátenej podobe, ktoré sa vzťahuje na túto tému. Knihy pani Makedonovej mali určite veľký prínos pre ľudí, pretože upriamili pozornosť hľadajúcich na PG, ale hlavne pôsobia ako skvelý filter. S pozdravom a prianím všetkého dobrého Ivan Baláž
 
Nezrovnalosti a Zákon rovnorodosti
Na tomto fóre sa píše, že priaznivci Večných zákonov, na rozdiel od čitateľov diela Vo Svetle Pravdy, nikdy nepoukazovali na nezrovnalosti medzi Posolstvom Grálu a knihami pani Makedonovej. Upozorňovanie na rozpory medzi týmito dvoma knihami sa ale nedeje náhodou a preto, že z nevidenia nezrovnalostí medzi Posolstvom Grálu a Večnými zákonmi sa robí zo strany priaznivcov pani Makedonovej takmer cnosť. Rád by som poukázal na jednoduchý dôvod týchto rozporov.

Podľa zákona rovnorodosti sa ku každému človeku dostane také poznanie, aké mu je rovnorodé. Napríklad k ľuďom, ktorí hľadajú iba upokojenie svedomia, sa dostáva učenie dávajúce pocit, že sú už vykúpení z hriechov a spasení - stačí, že uverili náboženským vodcom. K vážne hľadajúcemu sa ale dostáva skutočné poznanie v miere jeho naozajstnej túžby po Pravde. Žiaľ, väčšina sa dnes o duchovné poznanie vôbec nezaujíma a Slovo hodnotí iba ako nezmysel, ktorý ich vyrušuje.

Keď si uvedomíme fakt, že ani pani Makedonová sa o duchovno do svojich 42 rokov nezaujímala, ale potom náhle našla to, čo vedie k večnému životu, je prirodzené, že našla odozvu u rovnorodých čitateľov, ktorých duchovný život dovtedy veľmi nezaujímal. Náš terajší život je ale výsledkom mnohých predchádzajúcich inkarnácií a ak sme nikdy o Pravdu nemali záujem, nedá sa predpokladať, že by v nás mohla vzniknúť zo dňa na deň potrebná hĺbka pre jej plné prijatie iba preto, lebo sa blíži súd. To mi pripadá skôr ako alibizmus. Veď poznanie nie je vecou momentálneho rozhodnutia, ale dôsledkom duchovnej práce na sebe, prežitia vnútorných zápasov a prebudenia ducha k vedomiu.

Nechcem spochybniť vážne úsilie priaznivcov pani Makedonovej, ale chcem apelovať na ich vlastné slová - všetci sa nachádzame na inom stupni duchovného vývoja. Prečo by malo byť potom problémom pochopiť rôznosť medzi priaznivcami Posolstva Grálu a posolstva pani Makedonovej? A že obe diela nie sú rovnakého druhu, dokazuje práve početné poukazovanie na rozpory medzi oboma knihami.

Ak nezrovnalosti vo Večných zákonoch priaznivci pani Makedonovej nevidia, nie je to preto, lebo ich nie sú schopní vnímať? Nedeje sa to náhodou úplne zákonite preto, lebo ešte nemajú potrebnú hĺbku k tomu, aby si tieto nezrovnalosti uvedomili? Spomeňte si na svoje vlastné slová: pani Natália nás priviedla k poznaniu. Skutočný hľadajúci v diele Posolstvo Grálu našiel rovnorodo to, čo v sebe prežíval, bol Pánovým Slovom pritiahnutý ako zrelý k jeho prijatiu. Nešlo iba o prvotnú informáciu o Pravde a svete ducha, ako u čitateľov, ktorých rovnorodosťou pritiahla pani Makedonová. Tých však ona ako nezrelých nasmerovala na Posolstvo Grálu, ktoré ešte neboli schopní plne prijať. Preto ešte mnohí z nich nevidia nezrovnalosti medzi Posolstvom Grálu a Večnými zákonmi.

Čo hovorí samotná pani Makedonová o svojej knihe? Nie náhodou, že jej kniha je skrátenou a zjednodušenou verziou Posolstva, prístupnou širokým masám? Nevyjadruje sa o Posolstve Grálu ako o náročnej knihe prístupnej iba hĺbavým hľadateľom univerzálnej pravdy? Prečo by malo byť teda problém prijať na základe rovnorodosti fakt o rozdielnosti zástancov Posolstva Grálu a Večných zákonov a prijať túto inakosť? Veď práve tá menšia hĺbka nazerania, ktorá je pochopiteľná pri kratšom čase poznávania, spôsobuje neschopnosť vidieť početné a závažné nezrovnalosti medzi oboma dielami. To je samozrejmé a pochopiteľné. Nemal by to teda byť dôvod k hádkam, ale prehĺbeniu poznania.

Slová pani Makedonovej o potrebe zjednodušiť Posolstvo Grálu sú v rozpore so slovami jeho autora: Postavte Slovo na vysokú skalu, aby sa človek musel namáhať, aby ho dosiahol. Lebo práve tá námaha je duchovnou prácou človeka na sebe. Aj Abd-ru-shinove slová z úvodu Posolstva: "Hovorím len k tým, ktorí vážne hľadajú. Musia byť schopní a ochotní vecne skúmať toto vecné! Náboženskí fanatici a kolísaví rojkovia mali by sa radšej vzdialiť, lebo Pravde škodia." hovoria úplný opak toho, ako tvrdí pani Makedonová. Nie je zjednodušenie Slova v jej knihách, v ktorých sa dopustila obrovských nezrovnalostí a protirečení s Posolstvom Grálu znehodnocovaním Pravdy? Vraj Večné zákony sú pre tých, ktorí nemajú čas na čítanie Posolstva? A na sedenie pred televíziou čas majú? Bez vlastnej námahy to jednoducho nejde.

Samozrejme, že je dôležité to, ako žijeme, nie to, čo čítame... Nezrovnalosti ale prinášajú falošné poznanie a to človeka vždy môže iba brzdiť. Prajem jasnosť mysle. Peter S.
 
Proroctvá sa plnia
Pán Gabriel, vystihli ste to veľmi dobre. Skutočne ide o to, ako žijeme, nie o to, čo čítame.

Trochu nesúhlasím s tým, že úsudok by mal dozrieť, aby človek vedel, čo je správne. Abd-ru-shin v tejto veci apeluje na prvý dojem - ten vraj nikdy neklame. Po uvažovaní už pracuje rozum a vtedy je človek schopný ospravedlniť alebo logicky odôvodniť čokoľvek.

Píšete, že mnohé proroctvá sa nenaplnili podobne ako to, ktoré prezentovala pred širokou verejnosťou pani Makedonová. Pokiaľ viem, tak všetky veľké proroctvá sa splnili. Ak sa splnili proroctvá starozákonných prorokov, Sibyly, Malachia alebo dokonca Nostradama, nezdá sa mi, že by sa nesplnilo toto proroctvo, keby pochádzalo priamo od Imanuela. Ešte raz chcem zdôrazniť, že je nepravdepodobné, aby bolo dané zo Svetla posolstvo takéhoto druhu, ktoré nemá pre ľudstvo žiadny skutočný význam, iba ak by malo potvrdiť pravosť poslania pani Makedonovej.

Píšete, že "Proroctvo malo prebiehať ako zrýchlená očista". Nechápem, ako by Slováci mohli prispieť prijatím nejakého učenia k očistite sveta, ktorá by ich smrťou významných osobností v zahraničí, katastrofami a vojnami ani nazasiahla. Veď očista vyžaduje osobitne od každého človeka zmenu, a to nie je možné rozumovým prijatím nejakého učenia. Tým sa predsa nikto duchovne neprebudí, ani nezmení.

Vysvetlenie, že slová proroctva samotného Imanuela boli zmarené tým, že Slováci neprejavili záujem o slová pani Makedonovej, znižuje Božiu veľkosť tým, že robí Najvyššieho závislým na ľudskom rozhodnutí. Proroci už storočia vopred ohlásili neprijatie Božieho Syna Ježiša a jeho zabitie a všetko sa splnilo. Prečo by Boží Syn Imanuel nevidel stav dnešného ľudstva ani rok dopredu?

Nemám dojem, že by pani Makedonová nebola prijatá - jej knihy Večné zákony 1,2,3 boli úplne vypredané a medzi ľuďmi má veľa vyznávačov. Abd-ru-shin ale písal, že doba súdu je už určená a nezmení sa kvôli malému pozemskému človekovi.

Pani Makedonová nikdy nespomenula, že by sa proroctvo nemuselo splniť, ak by ľudia neprijali jej knihy, a takéto vysvetlenie pôsobí iba ako snaha uhladiť ďalšiu nezrovnalosť medzi Posolstvom Grálu a Večnými zákonmi pani Makedonovej.

Pripadá mi zvláštne tvrdiť, že prijatím kníh pani Makedonovej malo ľudstvo byť očisťované vojnami, ale z dôvodu ich neprijatia je očista odložená. Či nie je náhodou pri videní dobrej snahy dôvod počkať s trestom? Veď takéto tvrdenie podporuje zdanie, že je dobré, keď sa ľudia nezaujímajú o Pravdu, lebo by to prinieslo vojny a smrť.

Píšete: "Pani Makedonová mnohým ukázala cestu k slovu Pána! Vďaka jej za to!"

Pozrime sa, čo vlastne urobila pani Makedonová. Vďaka nej sa široká verejnosť dozvedela napríklad proroctvá, údajne priamo od Imanuela, ktoré sa nevyplnili. Všetci sa dozvedeli, že vychádzala z diela Vo Svetle Pravdy. Akú teraz budú mať ľudia dôveru k Posolstvu, na ktoré poukázala a aj dôveru k samotnému Imanuelovi? Veď ona pred širokou verejnosťou spochybnila Jeho i samotné Posolstvo. Ak by sa taký človek potom stretol so slovom Imanuela, bude mu dôverovať? Veď týmto pani Makedonová nahrala najviac temnu.

Pani Makedonová pod hrozbou súdu priviedla ľudí k slovu a k duchovnému životu. Takéto hlásenie sa k Slovu je však povrchné a nemá žiadnu skutočnú hodnotu. Urobila naozaj tak veľa? Veď k náprave má dôjsť nie zo strachu pred niečím, ale z úsilia človeka žiť podľa Božích zákonov. Vtedy sám spozná, že inej cesty vlastne niet.

Viem pochopiť vďaku mnohých pani Makedonovej za to, že v nich prebudila túžbu po Pravde. Tento argument mi však pripadá tak, že keď niekto uverí v Boha v katolíckej cirkvi, stane sa katolík, ak v evanjelickej cirkvi, tak evanjelik a ak uveril vďaka pani Makedonovej, bude jej vyznávačom. Nie je cieľ viac ako prostriedok? Popri vďake za to, že človek konečne uveril v to, že je duchom a žije v zákonoch, ktoré dovtedy bezstarostne prehliadal, by sa nemalo zabúdať, že každé nesprávne poznanie, ktoré človek získal, ho bude brzdiť v stúpaní ku Svetlu. Abd-ru-shin píše, že aj ten, kto spôsobí to, že niekto bude jeho nesprávnym učením brzdený, bude zdržiavaný, kým sa aj posledný, koho na nesprávne učenie zlákal, neoslobodí.

Vôbec nikto nemá v úmysle súdiť pani Makedonovú - jej učenie by však mal každý dôsledne zvažovať a o to na tomto fóre dúfam ide. Peter S.
 
NA ZAMYSLENIE
Otázky a odpovede z knihy Večné zákony:

Otázka č. 15
Prečo Abd-ru-shin varuje pred akýmikoľvek meditáciami, zjaveniami a médiami? Ja som dostala práve týmto spôsobom mnohokrát pravdivé informácie.

Každý človek, teda aj médium prijíma informácie aj zo Svetla, aj z temna, a vôbec o tom nemusí vedieť. Pravdivé správy pochádzajú takisto aj z temných vplyvov, lebo vyšší temní duchovia sú jasnovidní. Nebezpečenstvo z používania uvedených praktík je dvojaké.

Po prvé, človek sa vopred nedozvie, či prijal informáciu zhora, alebo zdola. Často to zistí, až keď je neskoro.

Po druhé, pri napájaní sa na tieto druhy informačných zdrojov sa stáva človek nesamostatným, nevyvíja dostatočne svoju slobodnú vôľu a intuíciu. Duch mu zlenivie, lebo sa nemusí namáhať pri dôležitých rozhodnutiach ani pri skúmaní nových podnetov a ľudí.

Otázka č. 242
Mávate aj vidiny, alebo len slovné vnuknutia?

Oboje a k tomu aj sny, niekedy i nepravé. Spočiatku som mala problémy ich rozlíšiť, teraz som už trochu nadobudla prax. Mnoho vidín je však určených len pre moje osobné poznanie, aby som niektoré udalosti lepšie pochopila, prípadne ma varujú.

Pekný deň želá RASTISLAV SKOKAN
 
BEZ KOMENTARA

Otázka č.138
Proroctvo, ktoré ste prečítali z UFO-Magazínu vo vašom televíznom vystúpení, mi nie je celkom jasné. Môžete mi ho dešifrovať a prípadne aj zdôvodniť, prečo ho považujete za pravé?

Moje vysvetlenie, prečo som toto proroctvo prečítala, vystrihli v televízii pre nedostatok času, preto to zopakujem. I keď nepoznám jeho autora Schwanberga, viem iste, že mu ho nadiktoval Imanuel, lebo on sám ma na proroctvo upozornil a pomohol mi ho vyložiť. Do redakcie UFO-Magazínu prišiel list so spomínaným proroctvom bez udania adresy a mena odosielateľa, podpísal sa pravdepodobne pseudonymom. Uvádzam celé proroctvo s mojimi vysvetleniami v zátvorke:

Zem podľa čínskeho horoskopu vstupuje rokom 1998 do znamenia Leva / Tigra (toto obdobie trvá astrologicky asi do 15.2.1999), čo znamená toľko, že všetko nezdravé a neschopné v myslení zahynie.

1. Vojna Arabov - moslimov so svetom. (Temní sa ju už dávno snažia vyvolať, ale Boh ju odďaľuje, aby sa čo najviac ľudí stihlo duchovne očistiť správnym duchovným poznaním, a nie utrpením).

2. Všetky cirkvy a sekty, je ich 2750, vyvolajú psychologickú svetovú vojnu (keď sa dozvedia, že svetový duchovný vodca sa čoskoro narodí, a nebude z ich sekty). Medzi chudobou a bohatstvom dospeje svet k premene myslenia.

3. Zmena viacerých vlád na našej zemeguli.

4. Ukončí sa spojenie a zmizne orbitálna stanica.
5. Moria sa oteplia, Zem zmení svoj tvar.

6. Vyhynú niektoré druhy stromov.

7. V roku 1998 zomrie mnoho významných osôb: pápež Ján Pavol II., Jeľcin, Alžbeta II., Havel, Arafat, Kohl, Mandela a iní, aj ja, autor proroctva. (Krajiny všetkých spomenutých vládcov budú v dôsledku vojny a katastrof koncom tohto astrologického roka veľmi spustošené.

8. Zástupca Pána je už tu. Prejaví svoju tvár pre počiatok Nového sveta. (zástupca Pána, teda Boha, je Imanuel - Syn človeka, lebo jedine Stvoriteľov syn môže byť zástupcom Boha na Zemi. Keď je už tu znamená to, že zostúpil dolu, nad hmotnosť aby už pripravoval a riadil akciu „príchod v oblakoch“.
Ďalšia časť proroctva - Prejaví svoju tvár pre počiatok Nového sveta - oznamuje, že sa tento rok narodí - časť z neho sa vtelí na Zem ako dieťa Imanuel.)

9. Začne sa premena myslenia ľudí, keď spoznajú svojho skutočného Pána. Nič sa nezatají, všetko všetkým sa vysvetlí. (Mnohí pochopia omyly vo výkladoch Biblie aj pravdivosť kníh Posolstva grálu a Nového evanjelia. Toto poznanie sa rozšíri do celého sveta, aby tí, čo majú pochopiť, pochopili.)

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Kto teraz nechce...Včera, tak ako každý večer, som opäť siahol po Posolstve Grálu, aby som si prečítal ďalšiu prednášku, ktorá nasledovala. Nečítam tak, že vyhľadávam jednotlivé prednášky, ale tak, ako to bolo určené Pánom, pekné za radom, lebo len tak dostáva mozaika Poznania ucelený obraz.

Včera to bola prednáška - ,, Kdo nyní nechce znáti moje Slovo kvůli něčemu jinému, toho nebudu já znát v hodině jeho nouze!“ ,ktorá sa nachádza v Poselství Doznívá. Môžem povedať, že až dovčera som si nevšimol, že sa táto prednáška nachádza aj v prerobenom povojnovom vydaní Posolstva Grálu – Vo Svetle Pravdy, a to pod názvom – Meno. Nie pod názvom už hore zmienením, ale len pod názvom - Meno. Aký je vtom rozdiel, že na jednej strane je výstraha, dokonca sám autor píše, že to nie je len výstraha, ale priam úderom, pred niečím už v názve, a na druhej strane je len názov ,,Meno“, a nič viac. Samozrejme, že kto si prečíta obe prednášky, tak zistí, že tá v prerobenom už nie je taká, ako v tom pôvodnom vydaní. Sú z nej vyňaté tri strany, dobré počujete, tri strany len z tejto jednej prednášky! O koľko hodnotného je len tu jednotlivec ukrátený, ktoré sú varovaním pred niečím, ktoré už veľa napovedá aj pôvodný názov tejto prednášky, že kto teraz nechce poznať moje SLOVO kvôli niečomu inému, toho ani JA nebudem poznať v hodine núdze! To by malo byť varovaním, pre každého, kto sa dostal k Slovu Pánovmu.

V prerobenom Posolstve Grálu sa táto prednáška končí týmito slovami: ,,Len zúfalstvo to ešte môže dokázať, aby rozbilo tvrdé kruniere, ktoré ľudí teraz obklopujú a držia takým spôsobom obmedzených.“, koniec citátu.

Ale v tej pôvodnej prednáške to nie je ešte koniec, ale pokračuje to ďalej týmito slovami. Uvediem to aj s poslednou vetou, ktorú som tu dal v slovenskom preklade.

,, Jen zoufalství může ještě dokázat rozbít tvrdé krunýře, které lidi nyní obklopují a takovým způsobem nyní omezují.

Nepotřebuji vám proto říkat, s jakými city přijímám nepřátelství, které lidé proti mně vysílali. Můžete si domyslet, co vidím před sebou v důsledku zákonů, když tak mnozí o mém Poselství soudí, nebo se mu posmívají a když vás, kteří se snažíte mne následovat, považují za lidi, jdoucí po bludných cestách. Každý z nich musí nyní jíti kolem meče Božské vůle. Za každé slovo, za každou jednotlivou myšlenku musí tu stát, neboť nebude mu již nic z toho prominuto!

Budou nyní biti silou, které se nemohou ubránit. Jsou před ní bezmocni, protože ona probíhá a uhodí do nich těmi nitkami, které si sami spředli a utkali svým chtěním a jednáním!“, koniec citátu.

,,Kto teraz nechce poznať moje SLOVO kvôli niečomu inému, toho ani JA nebudem poznať v hodine núdze!“ Poznať moje SLOVO, tak toho nebudem poznať ani Ja, tak to nám odkazuje Syn Svetla, Imanuel Abdrushin, ten ktorí je Božím mečom a Sudcom z vôle Otcovej.

Pani Makedonová v jednom z rozhovorov odpovedala na určité otázky takto:

,, Čo myslíte, pani Makedonová, čím si vaša kniha získala taký záujem?

Neviem na to jednoznačne odpovedať. Kniha sa dotýka viacerých tém, možno preto prináša aj mnohé ohlasy.

Prezradíte tým, čo ju ešte nepoznajú, akých tém sa dotýka?

Už samotný názov prezrádza, že kniha oboznamuje čitateľov s večnými zákonmi, ktoré neboli doteraz nikde tak podrobne a zreteľne publikované ako v prameni, z ktorého som čerpala. Ja som ich podala iba v jednoduchšej a pre súčasný život prijateľnejšej forme.

Prečo si myslíte, že by mal človek poznať večné zákony, keď doteraz sa bez nich zaobišiel?

Už nie je tajomstvom, že sa kozmickou rýchlosťou blíži doba duchovnej premeny človeka, keď zanikne všetko neužitočné a ostane len to, čo je presne podľa týchto zákonov schopné začať žiť nanovo. Preto sa nové pokolenie začína už teraz formovať poznaním týchto zákonov a ich zavádzaním do bežného života.

Keď som si knihu prezrela, všimla som si, že je obsahovo veľmi rozmanitá, ale napísaná jednoduchou a zrozumiteľnou formou. Pomáhal vám niekto pri jej písaní?

Áno, mala som pri tom veľkú pomoc - nie pozemskú, ale duchovnú. Sám autor, z ktorého knihy som čerpala, mi pomáhal, i keď nie tradičným spôsobom, lebo už nežije na Zemi.

Rozumiem, písali ste ju ako médium a on je duch, ktorý vám ju diktoval. Je to tak?

Nie, trafili ste vedľa. Ja nie som médium, nepísala som automaticky. Autor, ktorý je niečím viac než bežným človekom, ma poveril touto úlohou - napísať skrátenú verziu jeho pôvodnej knihy. Tá je pre svoju obsiahlosť a náročnosť prístupná iba hĺbavým hľadateľom univerzálnej pravdy. Pre jej neprístupnosť širokým masám hrozí ľudstvu prehliadnutie dôležitých udalostí, ktoré sa majú stať ešte pred obávaným súdom.

Je tým pôvodným prameňom náboženská kniha? Do ktorého duchovného smeru sa dá zaradiť?

Je to akoby nová biblia, ktorá okrem všetkých duchovných otázok o stvorení, zákonoch, súde a zmysle ľudského života obsahuje aj proroctvá pre súčasnú dobu a tisícročnú ríšu.

Prečo o nej verejnosť nevie, keď je taká dôležitá?

Poznajú ju len tí, čo naozaj vážne a dôsledne hľadajú kľúč k Pravde. Keďže aj z týchto hľadajúcich mnohí plne nepochopili pôvod autora knihy, zaniká tým aj jej hodnota.

Už nás nenapínajte, kto je vlastne tým autorom.

Ak ho neprezradím, nerobím to preto, že vás chcem napínať, ale preto, že holá pravda je taká neuveriteľná, že by ju aj tak väčšina neprijala. V mojej knihe postupne, pomocou večných zákonov, odhaľujem jeho život a dielo, a tým sa stáva pre čitateľa zrozumiteľnejším a prijateľnejším, ako keby som to povedala hneď na začiatku. Asi som volila správnu cestu, lebo takmer každý čitateľ si po dočítaní mojej knihy ide kúpiť aj pôvodný prameň.

Vy ste teda mali za úlohu urobiť pôvodnej knihe reklamu?

Nie, ja som len ukázala jej autora v pravom svetle.

Ako viete, že vám pri písaní pomáhal on?

Vnukol mi písať aj také veci, ktoré som predtým nepoznala. Trebárs to, že sa onedlho znova vtelí na Zem a že bude celosvetovým kráľom tisícročnej ríše - teda nového pokolenia, ktoré sa formuje jeho a mojou knihou.

Kde je záruka, že ste si to všetko nevymysleli?

Mnohé fakty potvrdzujem citátmi z Biblie a aj z pôvodného prameňa. Napokon, kto moju knihu čítal, pochopí, že má svoju logiku a hodnovernosť. Myslím, že súčasný čitateľ je už natoľko duchovne vyspelý, že by sa nedal obalamutiť kadejakými nelogickými výmyslami. Okrem toho neutíchajúci dopyt po knihe nasvedčuje, že dnešnému čitateľovi asi má čo povedať.“

A prečo toto všetko teraz píšem a zverejňujem tu na tomto fóre, ale bude to zverejnené aj na www.forum-november1998.weblahko.sk ,lebo ako keby sa tu odrazu roztrhlo vrece s príspevkami – Nezrovnalosti, ktoré majú ukázať, že kde sa pisateľka Večných zákonov mýlila a pod. Pekné to tu napísal pán Ivan dňa 22.jún 2007 18:43:49, kde píše mimo iné aj toto: ,,...tie nezrovnalosti sú väčšinou len nepochopením napísaného textu, súvislostí, alebo svojským výkladom každého jednotlivca.“, koniec citátu. Preto s tým sa len dá vskutku súhlasiť. Veď nie je už žiadnym tajomstvom, že kým bola vedená pri písaní a vo svojom poslaní pani Makedonová, čo sa ľahko dozvieme pri Odpovedi a otázky č. 2, ktorá sa nachádza vo Večných zákonoch 2:

,, Prečo ste odpísali Posolstvo grálu, keď si ho môže každý prečítať v origináli?

Túto otázku mi mohol položiť len ten, kto moju knihu iba prelistoval, ale ju nečítal. Až na zámerne vybrané citáty nie je ani jedna veta z Posolstva odpísaná. Mojím cieľom, ktorý som si mimochodom neurčila sama, malo byť, aby si čitatelia doplnili medzery z Posolstva grálu a uvedomili si určité súvislosti. Žiaden človek, i keď si to myslí, nie je schopný na jedno prečítanie pochopiť jeho celok bez prehliadnutia dôležitých detailov.

Okrem toho má moja kniha, pretože je skrátenou a jednoduchšou verziou Posolstva grálu, slúžiť tesne pred súdom ako náhrada pre tých, ktorí si ho už nestihnú prečítať. OBSAHUJE NAJAKTUÁLNEJŠIE A NAJDÔLEŽITEJŠIE INFORMÁCIE OD IMANUELA - ABD-RU-SHINA.“

Ďalej v Odpovedi a otázke č. 90, sa dočíta čitateľ toto:

,, Písali ste túto druhú knihu sama, alebo vám aj pri nej pomáhal Imanuel?

Moje knihy som nemohla napísať sama, bez Božej pomoci. To pochopí každý, kto aspoň trochu rozumie duchovným záležitostiam. Imanuel je mojím inšpirátorom a pôvodcom ideí. Je ako otec, z ktorého pochádza zárodok života. Ja som jeho formovateľkou, matkou, ktorá mu dala na Zemi telo - podobu knihy.“

Samozrejme, že ktokoľvek môže pochybovať o tom, dokonca to môže odmietať, ale už nič nezmení na fakte, že kniha – Večné zákony 1, 2, 3, je na svete, ktorá je poslednou pomocou zo Svetla, pre záchranu tých, ktorí v tom to spoznajú. Nie pre tých, ktorí tomu neveria a sú voči tomu dokonca nepriateľský a nevraživo naladený, ale pre tých, ktorí v tom spoznali poslednú pomoc od Imanuela Abdrushina pred veľkou očistou Zeme, keď všetko temné a nepravé bude zmetené, aby viac neprekážalo v pravom vzostupe ľudstva.

Nové – Evanjelium, tak to predsa znamená dobrá a radostná správa. A tou dobrou a radostnou správou pre ľudstvo je predsa narodenie Kráľa kráľov pred prvou veľkou očistou Zeme! Stalo sa prostredníctvom tej, ktorá je zároveň aj pisateľkou Večných zákonov, pani Natáliou de Lemeny – Makedonovou, za čo buď BOHU veľká vďaka.

Preto pamätajte všetci na tieto Slová: ,, Kto teraz nechce poznať moje SLOVO kvôli niečomu inému, toho ani JA nebudem poznať v hodine núdze!“

Pekný nedeľný deň želám. Ján Anton Sloboda.


 
Proroctvá
Mnohý zapochybovali v dielo pani Makedonovej , ked sa proroctvá v nej uvedené nestali.Pochyboval som aj ja.Ale časom úsudok dozreje a človek pochopý , že všetko od niečoho závysí.


Proroctvo malo prebiehať , ako zrýchlená očista v prípade , že sa časť ludstva prebudí a pochopí dielo pani Makedonovej s poukázaním na pravé slová Pána.Tá časť ludstva malo byť Slovensko , tak ako za čias Ježiša Palestína.


Nepostavili sme sa k týmto dielam s plným pochopením , ani silou niečo urobiť!Zrýchlená očista formou proroctva bolo zmarené , a ostáva ťažká agonia tejto časti stvorenia s postupným pádom svetového poriadku.


To isté sa stalo s mnohými proroctvami , ktoré stratili na ostrosti a sile pričinením nás , ludí!My sme zabočily trocha iná a tým zmenily aj chod udalostí!Ale súd nás nemynie!Je cielom temna je aby predpovede stratily "tvár", aby sme sa nebály naplnenia a dalej žily v chriechu a bezbožnosti!


Môžme pochybovať a neveriť , ako pred tisícročiami a storočiami , ked malo prísť k splneniu proroctiev!Ale mnohé sa staly a bolo neskoro sa pridať a voliť to správne!Dnes sme znova na rázcestí a pred volbou!


Súd nie je o tom , ktoré dielo uznávame , ale ako podla neho meníme svoje životy a svoje okolie.Nejde ani o to či uznávame záchranu ludí mimozemskými korábmi inými civilizáciami , ale vieru v Boha a Jeho spravodlivosti!


Vo stvorení nie sme jediný , ani jedinečný !Tak ako je na poli mnoho krásnych kvetou tak je vo stvorení mnoho krásnych svetou , či onich vieme , alebo nie!Príde čas , ked uvidíme , čo máme a pochopíme , čo máme pochopiť!Teraz nám bráni obmädzenosť nášho mozgu a naučených vedomostí , ktoré sú voči slovám Pána ničím!


Pani Makedonová mnohým ukázala cestu k slovu Pána!Vdaka jej za to!Temno tieto informácie neponúka!Uvedomme si to!Nie je v našej kompetencii ju súdiť!My sme tá časť sveta , ktorá je súdená!
Slovom Pána a jej pričinením!Mnohý by si to bez nej ani neuvedomily!


Je len jeden Boh a jedna Sila!Jej prináleží všetko!Je len na nej , či nás nechá naučiť sa lekciu , alebo tvrdohlavosťou odmietneme pomoci a povieme nie , na večný život a možnosť slúžiť niečomu viac , ako "demokracii" a "kapitalizmu "!
 
JAN. jan.jan@post.sk 
JednoduchosťV jednoduchosti je krása! Príroda je toho jasným dôkazom, vo svojich rôznorodých obmenách.

Ján Anton Sloboda.

http://www.youtube.com/watch?v=yhZDO5wgxJQ

http://www.youtube.com/watch?v=G4Trcxx5I8E

http://www.youtube.com/watch?v=q9ak4Nx2VtI

 
Staré čínské přísloví
"Kohout, který kokrhá nejhlasitěji, obvykle stojí na hnoji."
 
Nezrovnalosti
Rád by som sa ešte spýtal na úsudok priaznivcov kníh Večné zákony 1, 2, 3 ohľadne slov pani Makedonovej, ktoré som si na tomto fóre prečítal. Týka sa proroctva, o ktorom pani Makedonová vyhlásila, že pochádza od samotného Imanuela (Večné zákony 2.):

... I keď nepoznám jeho autora Schwanberga, viem iste, že mu ho nadiktoval Imanuel, lebo on sám ma na proroctvo upozornil a pomohol mi ho vyložiť.

V tomto proroctve - www.okoun.cz/boards/nat98?contextId=4564562 - na rok 1998 sa okrem iného v 7. bode píše:

V roku 1998 zomrie mnoho významných osôb: pápež Ján Pavol II., Jeľcin, Alžbeta II., Havel, Arafat, Kohl, Mandela a iní, aj ja, autor proroctva. (Krajiny všetkých spomenutých vládcov budú v dôsledku vojny a katastrof koncom tohto astrologického roka veľmi spustošené.)

Toto proroctvo je uvedené slovami: "Každý pozorný čitateľ si všimne, že aj toto proroctvo sa napĺňa do bodky, čo svedčí o jeho pravosti." Pozorný čitateľ však vie, že pápež v tom roku nezomrel, mnohé zo spomínaných osôb žijú ešte aj dnes a že sa proroctvo nesplnilo. Pýtam sa, akú hodnovernosť bude mať v očiach ľudí Posolstvo Grálu, ktoré písal Boží Syn, ak sa údajne Imanuelovo proroctvo vysvetlené pani Makedonovou ukázalo ako nepravdivé?

Ak sa splnili po stovkách rokov napríklad proroctvá v Biblii, ako treba nahliadať na proroctvo, ktoré sa nevyplní ani na ten istý rok, v ktorom bolo dané? Bolo by také niečo možné, keby proroctvo bolo skutočne od Imanuela? A bolo by vôbec dané posolstvo takéhoto druhu zo Svetla, keď nemá pre ľudstvo žiadny skutočný význam?

Pani Makedonová vo svojej knihe píše:
"Do mojich 42 rokov som žila životom obyčajnej ženy. Vydala som sa, mala som deti, pracovala som, realizovala som sa v práci. Myslela som si, že som našla zmysel života v práci a rodine."

Ja sa pýtam, dá sa nezaujímať o svet ducha, pokiaľ človek prechováva v sebe živý duchovný zárodok, nehovoriac o jadre praduchovnej bytosti? Ak ste čítali o detstve Ježiša, Krišnu alebo knižaťa Abd-ru-shina, určite viete, ako to myslím.

Keď sa chce, dá sa povedať, že pani Makedonová tak musela žiť preto, aby dokázala napísať knihu pre podobne žijúcich. Ako som písal v predchádzajúcom príspevku, vysvetliť sa dá takmer všetko, bez ohľadu na to, či to je, alebo nie je pravdivé alebo dokonca možné.

Prajem všetkým silu ostrého vnímania. Peter S.
 
Mať svoj svet
Ak je človek o niečom presvedčený, nedá sa jeho názor zmeniť zrejme žiadnymi argumentmi. Odôvodniť a dokázať sa dá takmer čokoľvek, keď človek chce. Po skúsenostiach s čitateľmi Biblie, ktorí vedia dokázať akékoľvek tvrdenie svojho učenia, bez ohľadu na to, či je v rozpore s Pravdou, začínam vnímať márnosť snáh sporov medzi zástancami a odporcami kníh Večné zákony.

Ako sa tu často hovorí, schopnosť vidieť je daná osobnou schopnosťou človeka a jeho duchovnými kvalitami. Keď je však rozdiel medzi posudzovanými učeniami a čitateľom malý, je vysoko pravdepodobné, že čitateľ nebude schopný tieto rozdiely vnímať. Na ukážku uvádzam úryvok z knihy "Zem naša škola života". Skôr, než budete posudzovať text autora, chcem uviesť, že dielo Abd-ru-shina nazýva Božím slovom z čistého zdroja a skromne uvádza, že si nenárokuje na bezchybnosť:

... V bytostnej sfére sa nachádzajú očistení ľudskí duchovia. Tým je mienené duchov očistených od závislosti na svojej hmotnej existencii a duchov týmto čakajúcich na svoj duchovný vývin. Tento ďalší vývin ducha prebieha práve v duchovných úrovniach – v rajoch. Tieto duchovné úrovne teda sú mimo hmotné vnímanie. Znamená to, že tieto úrovne sú svojím vyžarovaním všade a vo všetkom tak, ako je múdrosť Stvoriteľa. To je pre nás, pozemských ľudí, trochu obťažná vec pre pochopenie, ale je to tak a nie ináč. ...

Verím, že rozpor medzi týmito slovami a Posolstvom Grálu je vnímateľný viacerým. Či budete považovať túto knihu za dobrú, pretože poukazuje na Posolstvo Grálu, alebo za zavádzajúcu a znevažujúcu Slovo, ponechávam na Vás.

Kde je hádka, urážanie a nenávisť, okamžite prichádza k zatemneniu ducha a strate schopnosti nazerať čisto a jasne. To snáď každý z tu prítomných vie, lebo pozná zákon rovnorodosti a nebude predpokladať, že sa tým priblíži Pravde. Žiaľ, väčšina príspevkov zrejme náhodného návštevníka odradí od čítania Posolstva Grálu práve tým, že mnohí účastníci fóra tvrdia, že Abd-ru-shinove dielo dobre poznajú. Preto chcem podporiť vznikajúcu vzájomnú úctu medzi zúčastnenými na tomto fóre. Ďakujem za pozornosť pri čítaní. Peter S.
 
Tiež som sa nemienil zúčastniť na tejto diskusii o "nezrovnalostiach", lebo ako to čítam, tie nezrovnalosti sú väčšinou len nepochopením napísaného textu, súvislostí, alebo svojským výkladom každého jednotlivca.
Pozastavujem sa osobne nad diskusiou o "nezrovnalostiach".
Ak by si čitateľ VZ dovolil vyvolať diskusiu o PG vzhľadom na VZ - asi by sa tu strhla nevídaná búrka o strhávaní diela PG do nížin. Ale žiaden čitateľ VZ to nenavrhuje a nikdy ani nenavrhol.

Z jednoduchej príčiny - u čitateľa VZ NEEXISTUJE pochybnosť o pravosti PG !!!
Už toto by mohlo byť nepriamym dôkazom.

Zato naopak je to rozšírené.
Pretože PG a VZ považujem za Slovo od jeného autora - nemienim ich rozpitvávať a hľadať tam protirečenia - ktoré tam nie sú.
Ak som niečomu vo VZ nerozumel hľadal som POTVRDENIA jedného diela v druhom a naopak, vrátane bežne nedostupných informácií a detailným porovnávaním. A verte mi či neverte , na každú pochybnosť som v nich našiel odpovede.
(Jeden príklad za všetky: V trojdielnom vydaní PG je preklad v prednáške 61. Praduchovné úrovne VI. str. 963, kde sa píše o Schwanhilde 3 odstavec od spodu:
" Táto zodpovednosť dáva Schwanhilde (vládkyni ostrova Labutí) zvýšenú silu a moc." Lenže pozrite si originál diela a uvidíte, že tam nie je použité slovo Macht - moc, ale slovo Sein - bytie. A teraz tá veta správne znie :"Táto zodpovednosť dáva Schwanhilde zvýšenú silu a BYTIE." - čo úplne zmelnilo zmysel a účinok tejto jedinej vety a informáciu v nej obsiahnutú. A to je len jedno jediné slovíčko ! A tých "nepresností" či chýbajúcich častí je v novom 3 dielnom PG podstatne viac.)

Ale toto moje skúmanie netrvalo pár piatkov, či jednu dve diskuse na webe (čo môže inšpirovať, ale odpovede nedá). Lebo ako bolo Pánom povedané, každý v jeho diele nájde to čo hľadá. Kto hľadá pozitívne nájde to, lebo je s tým rovhorodý. Kto hľadá negatívne - tiež to nájde, lebo jeho duch nevidí a ani nesmie vidieť vzhľadom na živosť Slova ostatné protirečivé a potvrdzujúce informácie.
Túto námahu si však musí dať každý SÁM. Druhí mu vtom síce pomôcť môžu, ale ho môžu aj zaviesť na nesprávnu cestu. Jednoduhšie je skúmať sám, ako filtrovať správne cesty iných od nesprávnych.

S dielom VZ je to ako s každou novou informáciou. Staré "overené" diela sú osvietenými ľuďmi bezpochyby prijímané. O Biblii ako takej (bez ľudských vysvetliviek) dnes nepolemizuje žiaden kresťan, či čitateľ PG, alebo VZ.

O PG dnes nepochybuje žiaden vidúci, ktorý toto dielo pochopil, alebo čitateľ VZ. Ale o väčšine členov rôznych cirkví sa to nedá povedať.

O VZ dnes ako o najnovšej informácii zo Svetla nepochybuje len málo prívržencov PG (lebo pochybujem, že kto pochopil knihu VZ si neskôr nezaobstaral aj dielo PG, ak ho už predtým nemal). Ostatní túto knihu napádajú, zavrhujú, poprípade znevažujú ju a jej pisateľku (nepoužívam slovo autorku zámerne).
Jediná chyba diela VZ je tá, že je ešte stále veľmi nové a "hľadajúci" sa nemôžu oprieť o žiadnu autoritu, či spolok, ale jedine len a len o seba samého - do ktorého negatívne búši obrovská vonkajšia presila.

Je to stále o tom istom. Dejiny sa opakujú, len ľudia to nevidia.

Ivan
 
Jozef Potúček
Poznámka k nezrovnalostiam
Hoci som chcel k tomuto niečo povedať len na záver, činím tak teraz, aby neboli nejaké zbytočné nedorozumenia a aby som sa už k tomu nemusel vracať:
1/ Pani Natália de Lemeny-Makedonová sa v úzkom kruhu vyjadrila, že keby mala trochu viac času a viac pokoja na písanie, bola by tá štylizácia určite lepšia.
Toto dokázala vo VZ-3, kde časť textov aj doplnila a upravila.
Akú úlohu malo napísanie jej kníh, to nech si každý zistí sám.

2/ Ak ona napísala vo svojich knihách, že "Okrem Božieho syna by už žiaden vyšší duch nemal dosť síl na prerazenie odporu temna na Zemi. Preto mohol byť Duchom Pravdy jedine ďalší Stvoriteľov syn – Imanuel", tak sama potvrdzuje, že na Zemi žil Imanuel.
Vetou "Bezbytostný Imanuel ešte nikdy nežil na Zemi, vtelí sa až teraz, tesne pred súdom ako budúci kráľ sveta" myslela to, že sa Imanuel vtedy na Zemi nenarodil od malička, nie to, že by tu nebol!
Imanuel, Kráľ Tisícročnej ríše, sa podľa Božích zasľúbení mal narodiť, čiže inkarnovať sa, od narodenia!

A tak je to aj s jej inými "kvázi" nezrovnalosťami. Dalo by sa tu odcitovať z iných statí a kapitol od Abdruschina, alebo jej kníh, ktoré by naopak potvrdzovali to, čo napísala, ale k čomu by to bolo?
Ja nebudem tu podsúvať hľadajúcim Slovo, aby som ich presvedčil o svojom pohľade na vec. Každý nech Pravdu nájde tak, ako sa Svetlu sám otvorí.

3/ A ešte jedna zaujímavosť k čitateľom VZ a PG:
Keby sme úbytok tých, čo predtým verili poslaniu pani Natálie, hodnotili pomerným spôsobom, nie absolútnymi číslami, tak by sme došli k výsledkom, ktoré hovoria, že práve najvyšší počet a úbytok čitateľov VZ je medzi tými, ktorí sa k Posolstvu Grálu dostali práve prostredníctvom VZ-1,2,3, a oveľa menší úbytok je u tých, ktorí najprv čítali PG a až potom uverili v pravdivosť VZ-1,2,3.
Bolo mi umožnené spoznať práve prostredníctvom VZ-1,2,3 takých skvelých ľudí, ktorí čítali skôr Posolstvo Grálu a až potom VZ. To, že sa tu všetci neozývajú, neznamená, že nie sú.

Ja osobne medzi takýchto patrím, k Posolstvu Grálu som sa dostal pred 14-timi rokmi.
Môžem povedať, že keď pani Natália odišla zo Zeme, práve tie prednášky, odseky a vety, ktoré sú v povojnovom 3-dielnom Posolstve Grálu vynechané z predvojnových pôvodných vydaní (Posolstvo Grálu, Posolstvo doznieva, Zborník nezaradených prednášok a 3 x Dodatky), tak práve tie v tých búrlivých dňoch ma presvedčili, že mala pravdu.
Dokonca som si skopíroval len tie vynechané texty a zviazal do jedného celku a prečítal som si len to - naozaj silné duchovné prežitia.
Doporučujem aj ostatným.

Ak sa niekto nachádza vyššie ako ten druhý, určite aj viac vidí.
Nesnažme sa však ukazovať seba samého, akoby sme boli viac než ten druhý, lebo nie je našou úlohou navzájom sa súdiť, to je úloha JEHO!

Na záver:
Viac už k nezrovnalostiam nemám čo povedať, vnímam to akosi inak.
Nikoho tu nepresviedčam, ja len oznamujem.
Kto verí, je to jeho vec, kto nie, je to tiež jeho vec.

Želám Vám veľa síl, aby ste našli to, čo potrebujete.
 
Nezrovnalosť IV
Otázka č.247 z knihy VEČNÉ ZAKONÝ
„Prečo ste v prvej knihe napísali, že Prakráľovná nikdy nežila na Zemi, keď zároveň tvrdíte, že ste sa na svoje terajšie poslanie pripravovali piatimi životmi?
Kvôli lepšiemu pochopeniu vám to vysvetlím porovnaním s Imanuelom. Bezbytostný Imanuel ešte nikdy nežil na Zemi, vtelí sa až teraz, tesne pred súdom ako budúci kráľ sveta. No časť z jeho praduchovnej osobnosti, Parsifala, tu žila už dvakrát, raz ako knieža Abd-ru-shin, druhý raz ako autor Posolstva grálu. Keď niekto povie, že Imanuel už žil na Zemi, tak sa nemýli, je to pravda, len nie celá. Tým, že obe osoby - Imanuel a Parsifal majú spoločné duchovné jadro, ktoré napriek oddeleniu ostáva stále spojené, celé, sú vlastne jednou bytosťou - Imanuelom…“


SBORNÍK NEZAREZENÝCH PŘEDNAŠEK
7. Prohlášení
(29.prosince 1929)
„Já jsem Syn Člověka Imanuel Parsifal Abdrushin Oskar Ernst Bernhardt, osmnáctého dubna jeden tisíc osm set sedmdesát pět, přicházející!
Mluvím jen k těm, kteří vážně hledají. Musí být schopni a ochotni věcně zkoumat toto věcné! Náboženští fanatikové a kolísaví blouznivci ať se vzdálí, neboť oni Pravdě škodí. Zlomyslní a nevěcní však sami naleznou svůj ortel ve slovech….”

O kom tu p. Makedonová píše, ako to, že bez bytostný Imanuel na Zemi ešte nežil ?
Keď sam autor tvrdí , že je tým prisľúbeným Imanuelom, Synom Človeka, Parsifalom ? Keď na konci predvojnového vydania VO SVETLE PRAVDY je nasledovný dodatok:


ZÁVĚR
Abdrushin dokončil nyní svoje poselství lidstvu.
Po dokončení povstal v něm Bohem poslaný Syn Člověka

IMANUEL

kterého sám Syn Boží, Ježíš, zaslíbil lidstvu k soudu i ke spasení,
když již staří proroci na něho poukazovali.

Nosí znamení svého vznešeného poslání:
Živoucí kříž Pravdy,
zářící z něho a Božskou holubici nad sebou,
jako je nosil Syn Boží.

Lidstvo, probuď se ze spánku svého ducha!

RASTISLAV SKOKAN


 
Čo hovorí pani Makedonová o Imanuelovi v diele Večné Zákony:

Večné Zákony 1

Str. 212 ... Imanuel v hmotnosti je Abdrushin – Duch pravdy autor Posolstva Grálu

Str. 215 ... Okrem Božieho syna by už žiaden vyšší duch nemal dosť síl na prerazenie odporu temna na Zemi. Preto mohol byť Duchom Pravdy jedine ďalší Stvoriteľov syn – Imanuel.

Str. 278 V 6. kapitole Zjavenie sa opisuje roztvorenie prvých šiestich pečatí. Jazdci na koňoch naznačujú blížiace sa udalosti, časovo na seba naväzujúce. Prvá pečať sa otvorila príchodom víťaza na bielom koni, ktorý zavítal tesne pred súdom na Zem. Bol to Ježišom ohlasovaný Duch Pravdy – Syn človeka, Abdrushin. ...

Večné Zákony 2 otázka 59
Dáte mi konkrétnu radu, ako sa môžem správne duchovne vyvíjať ?
Duchovný vývoj a viera v Boha je intímna záležitosť, ktorá nepotrebuje učiteľa ani prostredníka, zvlášť nie v dnešnej dobe, keď sa už nedajú rozlíšiť praví učitelia od nepravých. Aj nájsť správnu duchovnú literatúru nie je jednoduché. Rozoznať ju možno len poznaním Božieho slova – Biblie, avšak očistenej od nesprávnych výkladov. Tie objasnil Duch Pravdy – Abdrushin vo svojej knihe Posolstvo grálu, ktorá je taktiež Božím slovom. Ten, kto pochopí aspoň jednu z uvedených kníh, má s čím porovnávať a dokáže už rozoznať pravé učenie, knihu či učiteľa od nepravého. Avšak spoznať Božie slovo sa na jedno prečítanie nedá.

Večné Zákony 2 otázka 247

Kvôli lepšiemu pochopeniu vám to vysvetlím porovnaním s Imanuelom. Bezbytostný Imanuel ešte nikdy nežil na Zemi, vtelí sa až teraz, tesne pred súdom ako budúci kráľ sveta. No časť z neho praduchovnej osobnosti, Parsifala, tu žila už dvakrát, raz ako knieža Abdrushin, druhý raz ako autor Posolstva grálu. Keď niekto povie, že Imanuel už žil na Zemi, tak sa nemýli, je to pravda, len nie celá. Tým, že obe osoby – Imanuel a Parsifal majú spoločné duchovné jadro, ktoré napriek oddeleniu ostáva stále spojené , celé, sú vlastne jednou bytosťou - Imanuelom.

Natália de Lemény - Makedonová


 
Dobrý den.
Pokud se nemýlím, tak to, že Imanuel ještě nebyl na zemi tvrdila paní Makedonová.
Přesto vy tvrdíte, že Abdrushin byl Imanuel. Chcete tím tedy říci, že se paní Makedonová mýlila?

S tím, že k dokonání soudu ještě Syn Člověka přijde, či lépe řečeno účinky Jeho působení jsou již vidět, s tím přece souhlasím, avšak z oblaků, tak jak je již dávno zaslíbeno ve zjevení Janově.

Nesrovnalost III nebyla o tom, že by ještě neměl přijít, ale o tom, že paní Makedonová tvrdila(pokud jsem to správně pochopil), že Abdrushin nebyl Imanuel.
Ve svém příspěvku tedy potvrzujete její mýlku.
Děkuji.
Jan Marschner
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Z marca 2006.


JAN.jan.jan@post.sk ... 28.marec 2006 19:24:51

Dejiný sa opakujú - Slovo Syna Človeka.

Asi si každý všimol, ako niektorí čo tu veľkoryso prispievajú, ako sa odvolávajú na niekoho, že ten napísal to, ten to, ale vôbec už nehľadia na určite odkazy v ,,Posolstve Grálu, ktoré jasné poukazujú na opätovné vtelenie Syna Človeka Imanuela, ako budúceho kráľa Tisícročnej ríše. Zase sa nechce niečo vidieť, a zase sa nechce niečo počuť!!!

Pre niektorých, a hlavné pre tých čo si už namýšľajú, že dobré poznajú ,,Posolstvo Grálu, tak hlavné pre tých sa stávajú určité miesta v Posolstve, ako keby bielymi miestami, čiže už ako keby to tam nebolo. A keď sa poukáže naň, tak napriek tomu je to popierané, alebo prekrúcané, ale len tak, aby to bolo v ich prospech. Zabudli na jedno, že každý má sám skúmať, sám hľadať, spoliehať sa sám na seba, a dávať si pozor pred rýchlymi a nelogickými závermi, ktoré sú veľakrát mylné a nesprávne. Preto pre mňa osobne je oveľa dôležitejšie to, čo oznámil ľudstvu prostredníctvom svojho Slova Syn Človeka Duch Pravdy Imanuel Abdrushin!!! To je pre mňa ten správny skúšobní meter pre všetko ostatné, čo sa podáva, ako že vraj pravdivé, hoci veľakrát ide len o videnie nejakého človeka, ktoré môže byť len vtedy správne, ak je v plnom súlade so Slovom Božím!!!

Ľudstvo má v duchu už oddávna vpísané, že kto ho bude viesť v Tisícročnej ríši. Keďže by každý mal vedieť, že Stvoriteľ to nebude, a ani Syn Boží Ježiš, tak prichádza k úvahe jediný, a to Syn Človeka Imanuel, ako pravý Vodca vo vysnívanom kráľovstve tu na Zemi. Podotýkam, že nikto nie je schopný s výstavbou tejto Ríše lásky, pravdy, spravodlivosti a Božej prítomnosti, ako Ten, ktorý bol vyvolený Bohom Otcom - IMANUEL!!! Preto tu poukážem na niektoré miesta v ,,Posolstve Grálu, kde sa jasné poukazuje na opätovné vtelenie Syna Človeka. Podotýkam, že nechcem tu rozpútať diskusiu, že áno alebo nie, ale bude dobré a správne, aby sa už predsa niektorí zamysleli nad tým, že to ich tvrdenie môže poriadne pokrivkávať práve v tejto veci, akou je zrod Syna Človeka pred Veľkým súdom.

Pre upresnenie použil som povojnové a značné upravené trojdielne vydanie ,,Posolstva Grálu - Vo Svetle Pravdy, ktoré vyšlo v roku 1998. Týmto chcem poukázať nato, že aj v tejto úprave sú jasné poukazy nato, čiže na opätovné narodenie Syna Človeka. Veď ak tieto veľké úpravy urobil Abdrushin, tak ako niektorí to zaryto tvrdia, a že už viac nepríde, tak potom prečo práve tieto poukazy zostali tam? Alebo chce niekto tvrdiť, že ak by to tak bolo, že už sem Imanuel nepríde, tak hádam mi niekto nechce tvrdiť, že Abdrushin, ktorý bol dôsledný vo všetkom čo konal, tak by pri prepise pozabudol nato?

Podľa mňa nie!!!, akurát mám dojem, že niekto pristúpil k tomu, aby bolo pozmenené, ale bez účasti Abdrushina, po jeho pozemskom odchode. Preto niektorým to vadí, že sa vydáva predvojnové vydanie, lebo odhaľuje to, čo druhý neradí vidia, a to Pravdu ako takú, akú tu zanechal samotný Syn Človeka Imanuel Abdrushin pre ľudí, ktorí chcú načúvať, a ktorí majú veľkú túžbu po nepokrivenej Božej Pravde!!! Preto ja osobné už radšej čítam predvojnové vydanie, nakoľko cítim, že je to tak správne. Chcem ešte podotknúť, že na záver uvediem dve jasné dôkazy o tom, že kto bude vládcom Tisícročnej ríše, z predvojnového a neupraveného vydania!!! Ale teraz sa vráťme k poukazom o opätovnom narodení Syna Človeka Imanuela, tak ako nato poukazuje práve to povojnové vydanie:

Prednáška - Vývoj Stvorenia: ,,Raz má nastať na Zemi odlesk skutočného raja, a to pôsobením SYNA ČLOVEKA, NA POČIATKU TISÍCROČNEJ RÍŠE. Súčastne s tým vznikne tiež pozemský obraz hradu Grálu, ktorého praobraz sa nachádza na najvyššom vrchole stvorenia ako doteraz jediný pravý chrám Boží."

Prednáška - Zostúp z kríža: ,,Terajší súd vyžadoval také veľké prípravy, že to ľudia nemôžu ani pochopiť. Ale pracuje tak presne, že v skutočnosti nenastanú nijaké omeškania ... až na miesta, kde má spolupracovať chcenie ľudí. Samotní ľudia sa však snažia s pochabou vytrvalosťou vyhýbať každému splňovaniu alebo stavať sa mu do cesty rušivo a nepriateľsky ... v namyslenosti pútajúcej k zemi.

Našťastie bolo s tým teraz počítané, keď ľudia tak veľmi sklamali za pozemského času Syna Božieho. Ľudia môžu svojím zlyhaním sťažovať pozemskú cestu Syna Človeka až do určitého času, takže bude nútený ísť po bočných cestách a robiť obchádzky. Ale nedokážu zadržať Bohom chcené dianie alebo dokonca nejako oddialiť jeho vopred stanovený koniec, lebo im už bolo odňaté územie temna, dodávajúce im silu pre ich pochabosti. No i hradby ich rozumového pôsobenia, spoza ktorých ešte ako z krytu vystreľujú jedovaté šípy, sa čoskoro zrútia pod tlakom prenikajúceho Svetla. Potom sa to cez nich prevalí a nebude im udelená žiadna milosť za zlo, ktoré stále znovu neblaho vytvárali svojím zmýšľaním. Potom deň, po ktorom vrúcne túžia všetci usilujúci k Svetlu, nepríde ani o hodinu neskoršie, než je určené."

Prednáška - Syn Človeka: ,,Nebude to vôľa ľudí, ktorá by raz mohla uznať Syna Človeka, vyslaného Bohom, ale bude to moc Božia, ktorá ho má vyzdvihnúť v hodine, keď ľudstvo v bezmocnom náreku bude úpenlivo prosiť o spásu. Potom zmĺknu všetky urážky, lebo hrôza zavrie ústa posmievačom. Ľudia budú prijímať všetky dary, ktoré Stvoriteľ ponúkne tvorom prostredníctvom Syna Človeka. Kto ich však nebude chcieť od neho prijať, bude zavrhnutý na všetky veky."

Prednáška - Ja som vzkriesenie i život, nikto neprichádza k Otcovi, iba skrze mňa!: ,,So zakotvením Svetla príchodom Božieho vyslanca zosilnie sila Svetla aj bez pričinenia ľudských duchov natoľko, že nastane očista. Táto povznesie tým omilostenú časť hmotnosti ešte v poslednej chvíli do svetlejších výšin, takže prejde ponad nálevku rozkladu a môže zostať zachovaná.
Očistou sa prirodzené vymetie všetko temné. Zmetú sa tiež plody a prisluhovači temna aj s ich dielami, zatiaľ čo ľudskí duchovia, ktorí potom ešte zostanú, musia vďačne zo všetkých síl usilovať k Svetlu.

Aj toto mimoriadne dianie sa úplne zachvieva v zákonoch stvorenia a vo svojom pôsobení sa neodkláňa od nich ani o vlások.
NÁSILNÁ OČISTA, SPOJENÁ ZO ZAKOTVENÍM SVETLA, VYROVNÁ SA ÚPLNÉMU ZNOVUZRODENIU."

Prednáška - Tajomstvo krvi: ,,Neskoršie pohovorím ešte veľmi podrobne o všetkých detailoch, ktoré som dnes podal len v hrubých rysoch."

V Odpovediach a otázkach , od Abdrushina, str. 57 je takýto poukaz: ,,Z tohto dôvodu musia niektoré otázky ostať nepovšimnuté. BUDÚ ZODPOVEDANÉ AŽ PO PRVEJ VEĽKEJ OČISTE!!!, EŠTE S MNOHÝMI PODROBNEJŠÍMI VYSVETLENIAMI."

Preto je na mieste, že kým, ak nie samotným Imanuelom Abdrushinom?

A ešte je tu nezmenené vydanie Posolstva Grálu, ktoré sa skladá z dvoch kníh: Vo Svetle Pravdy a z Posolstvo Doznieva, ktoré vydáva vydavateľstvo - Hlas Zlín.

Prednáška - Řiše tisíce let - vlastný preklad: ,, Behom tisíc rokov bude vládnuť jedine Božská vôľa, ktorej musí sa podriadiť každý ľudský duch, ktorý mohol obstáť v súde.

Božská vôľa sama nezostane na zemi v krvi a mäse po tisíc rokov, ale po vykonanej výstavbe odíde hore do hradu Grálu. Na jeho miesto bude však vládnuť na zemi behom týchto tisíc rokov vždy nositeľ jeho vôle, ktorý s nim bude priamo spojený. Bude to vždy jeden z Prastvorených, čisto duchovných, ktorý už svojim pôvodom, vedením a mocou bude ďaleko prevyšovať ľudských duchov tohto neskoršieho stvorenia. Bude to vždy rytier svätého Grálu, z hradu, kde skôr bol už pripravený, aby bol nositeľom meča Imanuelovho, nositeľom Božskej vôle.

Bude vždy nazývaní nositeľom meča, nakoľko vo svojej úlohe bude plniť Slovo Imanuelove, to slovo, ktoré je duchovné označené ako meč. Bude potom vládnuť na zemi v mene svojho Pána. A každý nový vládca na zemi behom tisícročnej ríše bude vždy jeden z Prastvorených, ktorý bude poslaný z Grálu. Nijak inak. V tom je záruka, že tento Bohom určený čas zostane tak isto takým, akým podľa vôle Božej má byť.

Po uplynutí týchto tisíc rokov nebude už vyslaný žiadny nový Prastvorený. Tým bude vrátene ľudstvu opäť právo jeho vodcovstva v tomto neskoršom stvorení, k nemu patria a patriť budú, len k požehnaniu tak, aby našlo pravé šťastie.
Ak by nastalo však potom ešte raz zlyhanie, ako dosiaľ, tak musí počítať ľudstvo s úplným zničením."

A na záver prednáška - Velikonoce 1935, ktorá sa tiež už nenachádza v povojnovom vydaní, a asi prečo?
,,A jednou až přejde soud Páně, vám opět vykvetou opravdové velikonoce. Pak k vám budu opět mluvit a budu vám říkat o novém živote, který Pán dá jen těm, kteří budou ochOtně chodit podle svatých zákonu jeho stvoření. Budou osvobození ode všeho konaní Světlu nepřatelského. Již nikdy nebudou moci rouhavě zpustošit krásné záhrady, jejichž nádherou a čistotou mají se po všechny věky oblažovati, aby jejich duch zesílil!"

Záverom by som predsa chcel uviesť časť jednej prednášky od Syna Človeka Imanuela Abdrushina.

Prednáška - Boj v prírode: ,,Kto chce skutočné ,,počuť" a dokáže vážne hľadať, nájde v mojom Posolstve všetko, čo potrebuje! V ňom je tiež uvedené vysvetlenie o veľkom zlyhaní ľudstva, ktoré malo za následok také nevysloviteľné útrapy v najrozličnejších podobách.

Kto je však duchovné hluchý, ako sú mnohí, ten má naporúdzi iba hlúpy úsmev neporozumenia, ktoré ma vzbudiť zdanie poznania. V skutočnosti sa v tom zračí len ľahkomyseľná povrchnosť, čo je toľko, ako najväčšia obmedzenosť. Na koho ešte dnes zaúčinkuje hlúpy smiech duchovne obmedzených, ten sám nie je nič hoden. Takým patria Kristove slová: ,,Nechaj predsa mŕtvych, nech pochovávajú svojich mŕtvych!" Lebo kto je duchovne hluchý a slepý, je vlastne ako duchovné mŕtvy!

Ján Anton Sloboda.