Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Výzva.
Vážení čitatelia Posolstva Keďže som hlboko presvedčený, že nie iba diskusiou, ale konkrétnymi činmi v zmysle obrodzovania nášho národa v duchu Zákonov Stvorenia môžeme eliminovať mieru trosiek očakávaného očistného diania, dávam do pozornosti nasledujúce informácie. Všetkých mravných a čestných ľudí, ktorí už nechcú mlčať a zatvárať oči pred súčasným morálnym a mravným úpadkom, doliehajúcim na nás so všetkých strán, chcem upozorniť na zaujímavú web – stránku Rady pre reklamu: www.rpr.sk Nachádza sa tu Etický kódex, ktorým by sa mala každá reklama riadiť a zároveň hneď aj formulár sťažnosti. Každý z nás sa v bežnom živote neustále stretáva s porušovaním zásad tohto Kódexu v oblasti reklamnej praxe – hlavne vo vzťahu k mravnosti. Ak sa teda s niečím podobným stretnete, je možné ihneď reagovať, vyplnením spomínaného formulára a jeho okamžitým mailovým odoslaním v rámci príslušnej web - stránky. Spoločnými silami tak môžeme vyvinúť tlak na mravnejšie ponímanie reklamy a hlavne zastavenie súčasného prepadu všetkých hodnôt nezdravým vyzdvihovaním kultu nahoty, ktorý celú našu spoločnosť dennodenne vedome i podvedome ovplyvňuje. Na dokreslenie pripájam vlastný, otvorený list Rade pre reklamu. Vážená Rada pre reklamu. Píšem Vám ako člen Slovenského občianskeho združenia pre posiľňovanie mravov a ľudskosti. Jedným z cieľov nášho združenia, ako to v podstate vyplýva už z jeho názvu, je presadzovanie vysokého a ušľachtilého princípu mravnosti do štruktúry spoločenského povedomia. S veľkým záujmom som si preto pozrel Vašu web – stránku a samozrejme, hlavne kapitolu s názvom: Etický kódex. V časti: Všeobecné zásady reklamnej praxe, ma mimoriadne upútali odseky 1/1 a 3/6. V súvislosti s požiadavkami a kritériami, uvedenými v spomínaných odsekoch, chcem nastoliť istú dôležitú a principiálnu otázku, týkajúcu sa skutočného a reálneho stavu v súčasnej reklamnej praxi, ktorá je žiaľ v ostrom protiklade s týmito, Vami deklarovanými požiadavkami a svojim spôsobom je ich výsmechom. Stačí sa totiž iba rozhliadnuť okolo seba a každému bude ihneď jasné, že v reklamných agentúrach, pri grafickej a obrazovej úprave rôznych denníkov a časopisov, v televíznej reklame a podobne, sa vedome vsádza na najnižšie, pojmu „človek“ nedôstojné, zmyselné pudy. Odhaľovanie tela sa stalo programovou záležitosťou a v tisícorakých podobách na nás útočí zo všetkých strán. Stúpenci modly peňazí a zisku sa arogantne a trúfalo vysmievajú zo základných pravidiel slušnosti, ľudskej dôstojnosti a elementárneho citu pre mravnosť, vyzývavo ukazujúc spoločnosti, že svedomie je už úplne zbytočnou príťažou. Hlavné sú a majú byť, iba ...peniaze! Nejdem sa do detailov zmieňovať o rozsiahlej, najmä duševnej ujme, spôsobovanej podobnými postojmi nášmu národu, o ďalekosiahlych negatívnych vplyvoch na školopovinnú i dospievajúcu mládež, o jej citovom a mravnom živote, podobným jednaním trvalo a programovo narušovanom. Zaráža ma však jediné: Ostrý rozpor medzi hlasno navonok prezentovanými vyjadreniami kompetentných o ich úsilí smerovať náš národ ku krajšej a lepšej budúcnosti na jednej strane, na druhej strane však absolútna ignorancia, ba priam tichý súhlas s tendenciami, degradujúcimi duševný život tohto národa a ženu iba na objekt nízkych, zmyselných chúťok. Pýtam sa teda: Chceme a usilujeme sa naozaj o šťastie, blaho a vzostup tohto národa, ako je to zo všetkých strán verejne prezentované, alebo chceme v skutočnosti pravý opak? Ako je možné, že vzdelaní ľudia, zastávajúci vysoké posty v štátnych úradoch, alebo inštitúciách, nedokážu pochopiť fakty, naprosto pochopiteľné a zrozumiteľné aj najjednoduchšiemu sedliakovi? Každý sedliak totiž veľmi dobre vie, že ak zasadí zrnko pšenice, po určitej dobe získa klas, kde je už zrniek päťdesiat. Takisto však vie, že ak by vedľa neho sadil burinu, bude ňou čoskoro zarastená cela záhrada, udusiac pritom i ono pšeničné zrnko, ktoré by mohlo priniesť niekoľkonásobnú úrodu. Podobné skutočnosti sú prostým ľuďom naozaj dôverne známe! Jednoduchý sedliacky rozum predsa jasne hovorí, že zlo môže prinášať iba zlo! A naopak, iba zasievaním dobra sa nám môže dobro, v znásobenej miere, napokon aj vrátiť! Ak teda túto intelektuálne nenáročnú pravdu dokáže pochopiť prostý človek a následne ju využiť vo svoj prospech, prečo sa tak nedeje napríklad v televízii, či iných médiách, v štátnych orgánoch a organizáciách, usmerňujúcich chod našej spoločnosti? Veď spoločnosť, ktorá sa chce pozitívne vyvíjať, musí predsa úplne logicky preferovať hodnoty tomu zodpovedajúce a iba tieto vo všetkých smeroch podporovať! Zlo vždy zostane zlom a naopak, iba pozitívne a budujúce hodnoty môžu prinášať spoločnosti dobro a mier! Je to naozaj tak ťažké pochopiť? Určite tu neobstojí ani odvolávanie sa na „vyspelé“ západné štáty, kde podobné správanie sa reklamných agentúr funguje už niekoľko desaťročí a je na „vyššej“ úrovni. Čo kto zasieva, to musí zožať! Tento neúprosný zákon, ktorého platnosť je pevne vpísaná do prírodných zákonov, platí rovnako pre každého! I pre celú západnú kultúru! Doposiaľ ešte nebolo nikoho, kto sadil bodliaky a zožal pšenicu! To jednoducho nie je možné! Nechajme teda každého kráčať v ústrety vlastnej žatve! Lebo ona príde! Skôr či neskôr! My však buďme iní! Ukážme civilizácii lepšiu cestu! Toto nech sa stane našim vkladom do duševného bohatstva národov zeme! Začnime úplne vedome z preferovaním hodnôt, hodných bytosti zvanej „človek“! Každé pracovisko, inštitúcia, organizácia, združenie i jednotlivec, ktorému nie je ľahostajná kvalita súčasného života a z nej vyplývajúca budúcnosť nášho národa, by mal vedome priložiť ruku k spoločnému dielu. Lebo iba to, čo dnes zasejeme, budeme v budúcnosti žať! Ako som však už raz spomenul, ide tu o otázku principiálnu! Táto otázka znie: Je Rada pre reklamu ochotná angažovať sa aktívnejším spôsobom do hájenia a presadzovania mravných princípov obsiahnutých v Etickom kódexe na vlastnej web – stránke? Je RPR ochotná zastaviť a prísne postihovať všetky otvorené tendencie profitovať na programovom, cielenom a vedomom morálnom a mravnom rozklade spoločnosti? Je schopná dostať sa pri tejto činnosti až na úroveň sankčných opatrení voči otvoreným porušovateľom zmienených princípov, ktorí sa svojim každodenným správaním, v súčasnom ponímaní reklamnej praxe, arogantne vysmievajú všetkým slušným ľuďom do tváre a samozrejme, i existencii Rady pre reklamu aj s jej Etickým kódexom? Lebo všetci čestní ľudia, ľudia pre ktorých pojem “mravnosť” nie je iba prázdnym slovom, sú takýmto stavom hlboko rozčarovaní! Pred nedávnom som videl v stánku s dennou tlačou vystavený časopis, evokujúci svojou titulnou stranou druh časopisov, ktoré podľa Zákona č.445/1990 Zbierky, nesmú byť otvorene vystavované. Predávajúca ma však ubezpečila, že ide o úplne „normálny“ časopis a časopisy podobného druhu, by si nedovolila zmieneným spôsobom vystaviť. Nakoniec sme sa zhodli v názore, že už aj bežná tlač je obrazovo koncipovaná úplne nevhodne. Pohotovo mi ihneď ukázala titulnú stranu časopisu Plus 7 dní, kde sa nachádzala nahá dvojica. A to ani nehovorím o už, v podobnom zmysle takmer „štandardných“, titulných stránkach denníka Nový Čas, a keby som chcel, mohol by som spomenúť veľké množstvo ďalších príkladov. Vážení členovia Rady pre reklamu, obraciam sa na Vás nie len ako na členov nejakej inštitúcie, ale najmä ako na ľudí s vlastným cítením a myslením. Na otcov a matky, vychovávajúce svoje deti. Je Vám naozaj ľahostajné, ako je doposiaľ beztrestne, nepostihnuteľne, v neuveriteľne širokých rozmeroch programovo rozvracané duševné zdravie, citový a mravný život celých generácií detí a dospievajúcej mládeže? Nezaslúžia si predsa len niečo viac? Niečo čistejšie, krajšie a lepšie? Urobme predsa už raz tento život na zemi hodným ...ľudskej dôstojnosti! Našej vlastnej i našich detí! Každý na svojom poste a podľa svojich možností! Niektorý z nás majú tieto možnosti väčšie, iní menšie! Vy osobne a Vaša inštitúcia ich máte priam rozhodujúce! Prosím Vás preto nielen v mene mojom, v mene nášho občianskeho združenia, ale i v mene všetkých čestných ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud a budúcnosť nášho národa, chopte sa dôslednejšie a ráznejšie činnosti i práce, ktorou môžete mnohé zmeniť a ovplyvniť k lepšiemu. Lebo vec je naozaj, pri hlbšom zamyslení, ďaleko vážnejšou, akoby sa snáď mohlo niekomu pri povrchnom pozorovaní zdať. Ak totiž skutočne chceme budovať lepšiu a krajšiu budúcnosť pre nás i pre naše deti, cesta k nej je jedine cestou zasievania dobra, čistoty a ušľachtilosti. Inej cesty niet! Prajem Vám preto veľa sily odvahy a rozhodnosti pri hájení hodnôt, ktoré jediné robia túto civilizáciu skutočne ...ľudskou! Ľudia, pracujúci v Slovenskom občianskom združení pre posiľňovanie mravov a ľudskosti by samozrejme veľmi radi uvítali Vaše písomné stanovisko k uvedenej problematike, ale zo všetkého najradšej a predovšetkým Vaše ...konkrétne činy!
 
Reakcia.
Predchádzajúci príspevok ,,Reakia" je k príspevku p. Romana Vrábela.
 
Reakcia.
Pozdravujem, predovšetkým si treba uvedomiť, že temným ide o moc a vládu nad ľuďmi a zničenie ľudstva. Predovšetkým chcú odvrátiť ľudí od správneho duchovného vývoja a aby takto ľudstvo nezišlo z cesty, na ktorú ich temno zaviedlo - do zatratenia.
Citát.
Dovolil by som si na tomto mieste odcitovať jednu stať z Večných zákonov od pani Makedonovej, kde cituje z Posolstva grálu:,, Tým, ktorých Posolstvo zraňuje a uráža, vysvetľuje sám autor:,,Prísnosť je súčasťou čistoty, lásky a spravodlivosti. Kde chýba jedna z týchto vlastností, tam prísnosť zraňuje, lebo tam nie je niečo v poriadku."
 
zamyslenie sa...
Aj keď som nedostal pozvanie do tohto fóra, verím že sa Vás nedotkem. Mám na Vás jednu otázku. Viem si samozrejme tiež dať aj odpovede,ale zaujímajú ma tie Vaše. Nejde mi do hlavy, že z aktivít rôznych mocenských skupín, ako ste napr. spomínali Agendu 21 a pod., alebo harašenie okolo "kresťanskej mafie", môžu mať zúčastnení nejaký veľký úžitok. Veď každý človek sa na podobné posty dostáva pomerne v zrelšom veku a plány týchto skúpín sú skôr na dlhé roky. Takže málo kto z nich sa dožije naplnenia ich vlastných reforiem. A pochybujem, že by boli tak prajní a robili to pre svojich potomkov. Čo ich podľa Vás poháňa, aby robili takéto zákulisné projekty ? Vrábel Roman
 
Odkaz.
Vo Večných zákonoch - 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej sa píše, že v súčasnosti sú vtelení aj Hitler aj Judáš aj iní podobného typu a mali si svoju vinu odčiniť pri znovuvtelenom Mojžišovi tým, že mu budú pomáhať. Teda, to, čo píše pán Jozef v príspevku Judáš dnes si môže každý overiť vo VZ-3. M. Ivánek
 
Nahradzuje kvantita kvalitu?
Menej je častokrát viac. Ak v akejkoľvek forme niekto podáva informácie akoby z bezodného pytla sypané - na pokračovanie, kde možno už aj uprostred toho obrovského balíka informácií sa začína strácať súvis, a čitateľ nevie, čo bolo na začiatku, tak po čase to prijímateľov prestane až tak zaujímať a potom nastane, že aj dôležitú vec môžu prehliadnuť. K čomu takéto informácie potom sú? Škoda, že mnohí, ktorí hovoria, že chcú podľa Slova žiť, sa podľa Slova neriadia. Naozaj, všetkého veľa škodí - najmä ak kvalitu niekto nahrádza kvantitou. Jozef Potúček
 
Dodatok.
Dobrý deň, v predchádzajúcom príspevku som ponechal text bez obsahového členenia na jedotlivé odseky alebo odstavce, za čo sa ospravedlňujem a dúfam, že to nespôsobí nejaké problémy v pochopení toho, čo som príspevkom chcel povedať. Na doplnenie by som chcel ešte uviesť, že číslo 4662 spomínané v texte predchádzajúceho príspevku je zaujímavé tým, že: 4662 = 7 . 666 = 6 . 777 S pozdravom M. Ivánek.
 
Fórum.
Dobrý deň, prostredníctvom pána Mariána, ktorého poznám z diskusného fóra, som sa dozvedel o tomto už nie uzavretom diskusnom fóre. Keďže som tu zbadal veľa ľudí, ktorí predtým prispievali do pribinovho fóra, rád by som tu niečo uviedol k zaniknutiu diskusného fóra na pribinovi. K vymazaniu internetových stránok diskusného fóra na www.pribina.host.sk a www.jaspis.szm.sk. začiatkom roku 2005 a zaniknutiu tejto stránky dňa 9.7.2005. Úvodom uvediem text uverejnený na pribinovom fóre dňa 14.2.2005.: ,, Dobrý deň, chcel by som pripomenúť, že vymazaním stránok zmizli aj také príspevky, ktoré obsahovali dôležité oznamy, ako napr.: Oznam o narodení Imanuela podľa zvestovania v knihách Večné zákony 1,2,3 od pani Natálie de Lemeny Makedonovej, poukázanie na pravdivosť a dôležitosť kníh Večné zákony 1,2,3, teda Nového evanjelia, poukázanie na falošnosť knihy Večné zákony – 4, no a zmizlo aj moje vyhlásenie zo dňa 4.11.2004., ktoré chcem uviesť v tm istom znení: Informácie a údaje z astronómie a astrológie ako aj komentár okolo dátumu nadpozemského počatia v knihe Večné zákony – 4 boli autorovi knihy Večné zákony.-4 poskytnuté mnou za účelom objasnenia skutočnosti narodenia Imanuela v novembri 1998, teda v súlade s knihami Večné zákony – 1,2,3 od pani Natálie de Lemeny Makedonovej. Keďže autor Večné zákony – 4 použil informácie na opačný účel, ústne aj písomne som ho na to upozornil. Keďže moje námietky neboli akceptované, vyhlasujem, že sa od knihy Večné zákony – 4 dištancujem, aj od jej autora. Miroslav Ivánek. Toto bolo zverejnené dňa 14.2.2005. Dňa 9.7.2005. stránky diskusného fóra úplne zanikli s odôvodnením ich rekonštrukcie. Tým sa ale znemožnilo čitateľom diskusného fóra aj iným záujemcom prečítať si diskusné príspevky týkajúce sa poslania pani Natálie de Lemeny Makedonovej. Okrem horeuvedeného oznamu sa znemožnilo hľadajúcim dozvedieť sa z uverejneného príspevku zo 7.5.2005. pravdu vo výpovedi očitého svedka zhmotňovania sa tehotenstva pani Natálie de Lemeny Makedonovej v novembri 1998. Taktiež zanikli aj dôležité informácie z politickej oblasti a poslania pána Vladimíra Mečiara v súlade s tým, ako o ňom píše pani Natália vo Večných zákonoch 1,2,3. Zaniknutím stránok diskusného fóra zanikli aj upozornenia na niektoré falošné zjavenia, falošné posolstvá a knihy napr. od Svetlany. Kniha Večné zákony-4, ktorá nie je od Imanuela, zatajuje to najdôležitejšie z kníh pani Natálie Večné zákony 1,2,3., ktoré sú od Imanuela a to narodenie Imanuela v novembri 1998 pani Natálii de Lemeny Makedonovej na Slovensku. Preto sa aj knihy pani Natálie nazývajú Nové evanjelium, čo znamená Dobrá správa. To znamená, že si pani Natália nevymyslela sama túto správu, ale je od Boha – Imanuela. Sám Boh – Imanuel zvestoval cez pani Natáliu príchod – narodenie Imanuela Kráľa tisícročnej ríše. A Božie Slovo je predsa čin – skutok. To nie je proroctvo, ale skutok! Pani Natália de Lemeny Makedonová dňa 17.7.1997. prekonaním vplyvu Lucifera a napísaním o narodení Imanuela na Zemi duchovne porodila Imanuela! O tom predsa píše vo Večných zákonoch – 2. To je predsa čin – skutok! V hrubohmotnosti sa toto naplnilo a uskutočnilo dňa 28.11.1998., pričom pani Natália počala dňa 13.3.1998. Vo Večných zákonoch – 4 sa ale píše aj veľa iných závažných zavádzajúcich informácií a falošných tvrdení. Napríklad, úplne scestná interpretácia, že ako sa mohol narodiť, veď, kto by riadil súd? Akoby nebolo jasné od pani Natálie, že píše, že sa narodí iba časť jeho osobnosti a ona bude aj po narodení Imanuela, pokiaľ to ešte bude možné, dostávať informácie od Imanuela cez kanál, ktorý sa vytvoril písaním knihy. Poznámka: Pozrime sa na dátum 9.7.2005. z pohľadu čísel: Od 28.11.1998., teda od dátumu narodenia Imanuela na Zemi po dátum 9.7.2005. je 2415 dní. 10 obehov Venuše okolo Slnka je 10 krát 224,7 dňa a to je 2247 dní. Súčet čísel 2415 a 2247 je 4662 dní, čo je 7 krát 666 dní. Príspevok pána IF bol uverejnený na diskusnom fóre dňa 7.5.2005. o 21.47 hod. Z dátumu 9.7. vynásobením 9 krát 7 je 63, čo je presne počet dní od 7.5.2005. po 9.7.2005. Ak nahradíme rok 2005 ciferným súčtom 2+5=7, potom v dátume 9.7.2005. dostaneme čísla 9.7.7 a ich vynásobením 9.7.7 je 441. Doba obehu Venuše okolo Slnka je 224.7 dňa, čo po zaokrúhlení na celé dni dáva 225 dní. Doba obehu Marsu okolo Slnka je 686,7 dňa, čo podobne po zaokrúhlení dáva 687 dní. Ak k vyššie uvedenému číslu 441 pripočítame raz 225 a potom 687 tak nám vyjdú čísla: 441+225=666 a 441+687=1128. Mimochodom 3.666=1998, čo to znamená vysvetlila pani Natália v jednej prednáške pri rozhovore. 20.7.2005., Miroslav Ivánek. Pozn.: Dňa 20.7.2005. je Mars presne rovnako natočený voči Slnku ako planéta Urán.
 
Judáš dnes
Ešte jednu vec by som rád pripomenul. Jedná sa o reinkarnovaného Judáša, ktorý sa mal podľa "Posolstva hviezd" očistiť od ťažkej karmy pri Svanhilde. Pani Natália naozaj hovorila o reinkarnovanom Judášovi a je tu dnes na Slovensku. Ale on sa vôbec nenachádzal pri Svanhilde! On mal odčiniť svoju ťažkú karmu tým, že pomôže reinkarnovanému Mojžišovi, čo však neurobil. To, čo sa hovorí o Judášovi v "Posolstve hviezd", je prinajlepšom nepresné. Judáš naozaj pôsobil v čase, keď tu bola Svanhilda, ale pri nej vôbec nebol, takže sa ani pri nej nemohol očistiť! Jozef Potúček
 
Nepraví a zvedení vodcovia Nového pokolenia
Keďže je toto už verejné a Pribinovo fórum je zatiaľ zrušené, kde sa naposledy rozvinula okrem iného téma okolo narodenia Kráľa Tisícročnej ríše, tak by som sa aspoň tu rád vyjadril, lebo doleuvedenú úvahu som chcel poslať na diskusné fórum. Mimochodom aj na stránke www.bielaholubica.szm.sk je niečo nové, kde samotná pani Natália jasne odpovedá na niektoré z posledných príspevkov na Pribinovom diskusnom fóre. Nech si každý hľadajúci sám overí to, či má nasledovať Pravdu alebo nositeľov nekonečných "svetlých posolstiev z vesmíru", či odhocikadiaľ. Falošní učitelia Nového pokolenia Ak vyslanec, ktorý k pomoci ľudstvu plnil na Zemi od Boha poslanie, musel zdôrazniť, že výchova Nového pokolenia sa bude diať len prostredníctvom kníh, ktorých autorom je Duch Svätý, aby sa potom neskôr do úlohy učiteľov Nového pokolenia nepostavili nepraví alebo zvedení vodcovia, pretože na výchovu a zvestovanie príchodu Imanuela prostredníctvom nich je už neskoro, mal by sa každý, kto sa na tohto vyslanca od Boha odvoláva, vo vlastnom záujme podľa toho aj zariadiť. Tí, ktorí tak nečinia, a verejne vykladajú Božie zasľúbenia po svojom (samozrejme každého vysvetlenia sú tie „pravé“), dokazujú svojimi skutkami, že tento Imanuelov odkaz a zdôraznenie nerešpektujú. Komu dnes, tesne pred vrcholom Prvej veľkej očisty, nestačí SLOVO od Pána, kde je všetko nevyhnutné a potrebné pre hľadajúceho už povedané, tomu nepostačia a nepomôžu ani tisíce ďalších kníh od samozvaných učiteľov, či odkazov, proroctiev alebo posolstiev od akýchkoľvek „svetelných bytostí“. SVETLO nič nedáva navyše, inými slovami - NIEKEDY JE MENEJ VIAC ... ! Jozef Potúček
 
Pripájam sem aj niečo nové, je to odkaz na článok:
NWO – Nový Svetový Poriadok vedený UN (OSN), WTO (World Trade Organization) a World Bank (Svetovou Bankou) už ukazuje svoje výsledky. O tom je článok s názvom: Viditeľné znaky Nového Svetového Poriadku. Autor to popisuje z pohľadu občana USA, je to zamerané najmä na Agendu 21.
 
Ďalej som mal uložené niektoré svoje vlastné príspevky:

Ešte mikročipy:
Budou lidé hromadně a dobrovolně přijímat znamení šelmy?

Ohľadom času jeho smrti sa objavili špekulácie. Z toho aký mal vzťah k Fatime, aj v súvislosti s atentátom, si tak trochu myslím, že mohol mať so zjaveniami nejakú väzbu. Niečo ho tam priťahovalo, ale spracoval to po svojom.
Neviem, či ste zaregistrovali že pred pár rokmi Vatikán zverejnil 3. Fatimské posolstvo. No, pamätám si z toho pocit, že to, čo zverejnili bola buď iba malá časť z neho alebo úplný podvrh.

Na tému implantovania mikročipov pod kožu je tu článok: Implanted Microchips Common As Cellphones Within A Decade , kde sa píše o tom, kde sa momenálne mikročipy nasadzujú a aké majú byť najbližšie cieľové skupiny a metódy ako o ne prejaviť záujem.

Inšpiroval ma Protiprúdovský link od Tibora týkajúci sa premeny Zeme a civilizácie.
Podľa viacerých najrôznejších článkov to vyzerá, že na tieto zmeny pôsobia dve rôzne sily. Jedna je ako dôsledok ľudskej činnosti, t.j. neekologický spôsob života, priemysel, spaľovanie a ťažba fosílnych palív, a pod. Druhá sila je zmenené pôsobenie z vesmíru. Je to akoby sa chcel živý vesmír postaviť proti človeku, ktorý zišiel z cesty prirodzenosti snažiac sa ho zastaviť. Niečo podobné ako agresívna politika USA na jednej strane a ich vnútorné problémy so známkami rozkladu.
Zaujala ma Michalova poznámka k odchádzajúcim bytostiam.
Trochu som nad tým porozmýšlal, či je možné aby všetky tieto bytosti len tak zmizli. Ak by to tak naozaj bolo, musel by byť koniec veľmi blízko. Skôr si ale myslím, že dotyčná jasnovidná osoba vidí iba malý, ten najnižší úsek bytostného. Je aj možné že tak ako ide o očistu Zeme, tak s tým môže byť spojená výmena bytostných “starého typu” za nové, ktoré sú skryté jej zraku, ale to je iba moja špekulácia. Podľa Pogačnika podlieha v súčasnosti aj svet bytostných veľkým zmenám.

Neviem jednoznačne identifikovať či posolstvo od Svetlany je pravé alebo nie. Beriem ho na vedomie. Zaujalo ma že sa v ňom objavili nové postavy Mária a Judáš, ktoré ak si dobre pamätám, pani Natália nespomínala. Posolstvo hovorí že Judáš vedie Nové pokolenie. Otázka je, či ho vôbec niekto vedie?
 
Výpadok na servri Okoun mal za následok vymazanie všetkých príspevkov od 15.februára 2005. Iba málo som z toho mal uložené v počítači, tak to teraz sem vložím:

tereza95 ... 19.březen 2005 0:15:48
paranoja?
Mam taky maly namet na diskusiu. Nakolko si myslite ze sa v dnesnej dobe naplna scenar z Orwellovho romanu 1984? Mam na mysli sledovania, odpocuvania, agentov, cenzuru...etc. Mate nejake osobne skusenosti? Bat sa je podla mna zbytocne, predsa len ale spravicky o roznych Echelonoch a knihy od autorv ako Martin Herzan (Totalitni svetovlada) alebo Texe Marrs (projekt L.U.C.I.D.) vedia vyvolat pomerne paranoidne reakcie. Tym veciam co su v nich spominane tak celkom neverim, hoci nieco sa mi zda byt blizke realite.... Co vy nato?

Tibor ... 18.březen 2005 13:09:59
Tibor
http://www.prop.sk/zem_a_vesmir.htm

MichalT ... 16.březen 2005 12:25:24
Samozrejme tou farizejskou blahosklonnosťou som myslel ten článok na www.osud.cz.

MichalT ... 16.březen 2005 12:22:58
Zbežne som prebehol tie odkazy, ktoré sem dal pán Kopernický. Celkovo sa mi nepozdáva tón s akým je to prezentované: je to blízke farizejskej blahosklonnosti. Možno sa mýlim... K tým bytostiam, čo odchádzajú alebo už odišli. Ak by to tak bolo, tak by sa všetko rozpadlo. Nie? Ako by mohla existovať príroda bez jej bytostí?

MichalT ... 16.březen 2005 12:18:49
Zdravím. Čo si myslíte o údajnom Posolstve Syna Človeka na www.putnici.sk?

Devínsky ... 4.březen 2005 11:28:15
Sledoval som tie iné zdroje dosť intenzívne, dva roky som mal predplatený prísup na www.osud.cz. Chodilo, chodí, tam, aj inde, množstvo článkov z najrôznejších zdrojov, niektoré vyslovene mimo, ale zas a mnoho užitočných vecí. Bralo mi to dosť času a energie, tak som sa rozhodol že sa od toho oslobodím a predplatné som uplynutím minulého roku ukončil. Chcel by som viac času venovať Posolstvu.

Od Marka Pogačnika mám dve knihy: Elementárne bytosti a Promeny Zeme a osud lidstva. (môžem požičať) V tej druhej je už jednoznačne popísaná prekvapivá premena “jemnejšej” časti Zeme, ktorú autor bezprostredne zažil. Okrem toho sledujem ním pozorovaný ďalší vývoj na týchto stránkach, kam občasne vkladá nové veci, posledne o tsunami.
Snímky Slnka z družice SOHO sa dajú vidieť tu, potom spracované tu a s podobnou ale rozšírenou tematikou pracujú na Orbit Solar mystery.
Čo sa týka “obyvateľov Slnka”, tu mám jeden link z oblasti mimotelesného cestovania.
A na záver tu je o odchádzajúcich bytostiach zo Zeme niečo čerstvé zo stránok spomenutého Osudu.

Tibor ... 2.březen 2005 8:13:31
Tak isto ako Michal, to sledujem len minimálne-náhodne, ale nedávno som natrafil možno na niečo zaujímavé. "Možno" preto, lebo som to nečítal kôli veľkému rozsahu ale názvy kapitol boli veľmi zaujímavé. Keby sa to tam už nenachádzalo, tak vám to poskytnem, pretože všetko som si stiahol na neskoršie štúdium. je to na adrese www.prop.sk a je to v pravej časti pod obrázkom zemegule. Autorka Mária Sepešiová. Len pre zaujímavosť uvediem názvy článkov: 1. Prežijeme dni posledného súdu? 2. Tajné spoločnosti, tajné učenie I. 3. Na začiatku bol Adamu 4. U.F.O. ako ich nepoznáte 5. Záhadné tiene minulosti 6. Stratené kontinenty, stratené civilizácie 7. Paralelné vesmíre 8. Skúsenosti z blízkosti smrti 9. Zmena 10. Cykly a špirály 11. Judeo - kresťanský duchovný koncept 12. Zjednocovanie 13. Pozitívny a negatívny mikrovesmír 14. Úsvit veku Vodnára 15. Je na vine režim? 16. Kapitalizmus - záchrana sveta? 17. Pred Bohom rovní, ale nie rovnakí 18. Najväčší nepriateľ ľudstva: strach 19. Limity planéty Zem 20. Nový poriadok všetkých vecí 21. E Pluribus Unum - ale s kým na čele? Ak niekto vie o nejaký zaujímavých www adresách na danú tému, myslím že by sme si ich na tomto miete mohli povymienať. Dakujem a prajem aby sa každému podarilo spraviť také zmeny zo sebou aké sa dejú zo zemou...

MichalT ... 1.březen 2005 15:03:33
Tie veci, o ktorých ste písali sledujem v minimálnej miere a to z toho dôvodu, že svoju pozornosť som nútený zameriavať iným smerom, ale to, čo ste napísali ma veľmi zaujalo a mám záujem o podrobnosti. Teraz však ani neviem na čo sa mám spýtať... zaujalo ma tá vec ohľadne novej jemnohmotnosti. Môžete napísať niečo viac?

Devínsky ... 1.březen 2005 13:03:03
Je tu marec a to vo mne burcuje ostražitosť, keďže, ak si dobre pamätám, Deň hnevu predpovedal Abdrushin na mesiac marec.
Chcem však napísať niečo o pozorovaní zmien na Zemi v súvislosti s prichádzajúcou očistou. Sledujem už dlhšie rôzne iné zdroje informácií prevažne cez internet, alebo knižne o vývoji na Zemi a vo vesmíre. Sú to články najrôznejšieho pôvodu, ktorých hodnovernosť či serióznosť nieje často zaručená. Základná znalosť PG mi v týchto veciach dodáva istú schopnosť vyhodnotenia, zaradenia a hľadania reálneho jadra a súvislostí.
Z toho všetkého mi jasne vyplýva, že sa dejú vážne veci.
Na úrovni hrubohmotnej je nám všeobecne známy vývoj počasia a katastrofických udalostí, v oblasti slnečnej sústavy boli zaznamenané zásadné zmeny na všetkých planétach vrátane Slnka. Častokrát sú prekvapivé snímky Slnka a jeho okolia ktoré monitoruje družica SOHO. V jemnejších úrovniach ma zaujalo najmä svedectvo Marka Pogačnika, ktorý sa zaoberá prevažne krajinným liečiteľstvom, dokáže vyciťovať vyžarovania Zeme, elementárne bytosti a komunikovať s nimi. Pred práve siedmimi rokmi zaznamenal radikálnu zmenu v jemnejšom vyžarovaní Zeme ako planéty. Dnes hovorí že nová Zem na jemnohmotnej úrovni je vybudovaná a začína premena hrubohmotnej. Z iných zdrojov (channeling ignorujem) ktoré vnímajú elementárne a iné bytosti som zaznamenal správy o ich opúšťaní Zeme, či Slnka, respektíve o ich premene z dôvodov nastávajúcej zmeny či likvidácie ich doterajšieho životného priestoru. No, mám pri tom zmiešané pocity aj keď viem, že k zmene musí dôjsť!
Chcem sa opýtať čo si o tom myslíte, či ešte niekto tu tieto veci sleduje, akým spôsobom a či má tiež podobné skúsenosti. Nechcel by som týmto niekoho zviesť mimo, predpokladám že si to svoje každý vie ustrážiť, ale ak by bol záujem o nejaké podrobnosti, uvediem.
 
Devínsky  
Tibor:
Dakujem, zrejme sa obratim na neho.
 
Myslím, že keď boli nitky nadviazané v hrubohmotnosti, musia byť v nej aj rozviazané. To je vlastne uzavretie kruhu. Možno k tomu však netreba priamo inkarnáciu. Z Posolstva vieme, že máme duchovných pomocníkov, čo sú ľudskí duchovia, ktorí sa snažia svojim ,,chránencom" pomáhať. Myslím, že by bolo možné rozviazať karmu aj takýmto spôsobom.
 
Pôvodné predvojnové Posolstvo a aj Doznievania k Posolstvu existujú aj v slovenčine v tlačenej forme. Ja som ich zohnal sprostredkovane cez p.Sitára. Neviem kde je pôvodný zdroj, ale vytlačené boli tuším v Bratislave vo feb.2004
 
Vyzerá to tak, že pôvodnú verziu Posolstva ponúkajú na http://svetlo.hyperlink.cz aj v tlačenej forme. Potom aj pán Jozef P. písal o Josefovi Kovářovi ml. zo Zlína, ktorý vydáva predvojnové Posolstvo. V slovenčine to asi neexistuje. Z uvedenej stránky mám stiahnuté Posolstvo v elektronickej forme a postupne si ho v robote čítam ak mám na to kľud. Dnes to bola Symbolika v lidském osudu. To ma inšpirovalo kvyjadreniu názoru na problém s karmou o ktorom písali Michal a Tibor:

Človek niekoho zvedie z cesty, čím sa títo dvaja vzájomne spútajú vláknami. Ak potom ten zvedený odmieta pomoc toho prvého a nechce nastúpiť na duchovnú cestu, sú obaja stratení?
Myslím si, že celý problém môže skončiť uzavretím kruhu karmy iba symbolickou formou za určitého predpokladu. Je ním to, že ten prvý (vinník) prešiel od času keď nastal čin vyraznou vnútornou premenou. Nová rovnorodosť jemnohmotného okolia vinníka vtedy nedovolí vracajúcej sa karme ublížiť. Ak on nespraví nejakú chybu, napríklad že by podľahol úzkosti, tak sa tá vracajúca oslabená karma prejaví iba symbolicky. Samozrejme, že najlepšie by bolo keby nu zvedený odpustil. Vtedy by sa karmické spojenie rozpojilo zo strany zvedeného.
Nieje mi jasné to, že v prípade ak vinník prejde trvalou vnútornou zmenou a symbolické vyrovnanie karmy za pozemského života ešte nenastane, či kôli tomu bude musieť prísť znovu na Zem aj keď by to bol jediný dôvod na inkarnáciu.
 
Pan Michal:
Uvedomil som si to už po napísaní že to s tým mixom neznie dobre, nemyslel som to hanlivo.
 
Pekný deň. Na začiatok chcem povedať niečo k slovu, ktoré som použil v poslednom príspevku. Slovo mix som nemyslel nijak hanlivo, avšak tým netvrdím, že Vy ste to takto pochopili. Myslel som tým, že prednášky z Doznievaní sú pomiešané s prednáškami z Posolstva Grálu - veľké vydanie. Toto vysvetlenie je tu len na to, aby bolo jasno a aby snáď nevznikli omyly. Pretože ja si aj to súčasné Posolstvo vážim. V súčasnom Posolstve je napríklad prednáška "Antikrist" štvrtá. Je v nej hneď napísané, že vinu na všetkom nesie pripútanie k rozumu. Toto vôbec nemusí byť každému jasné, pretože človek je akoby hneď vrhnutý do pravdy, bez prechodu. V pôvodnom Posolstve to poradie bolo úplne iné. Menovaná prednáška sa nachádzala až takmer na konci. Je to úplne iné čítať Posolstvo v pôvodnom znení ako v súčasnom. Ja tvrdím, že pôvodné Posolstvo je jednoduchšie prijať, lebo doslova vedie človeka od stupňa k stupňu. Toto v súčasnom Posolstve nie je dodržané. Preto mi pripadá dosť nepochopiteľné, keď niektorí tvrdia, že Pán prepracoval Posolstvo za účelom lepšieho prijatia ľuďmi. To lepšie prijatie je zrejme myslené v tom zmysle, že z pôvodného Posolstva boli vyňaté slová, vety, prednášky, z ktorých priamo vyplývalo kto On je. Napríklad na konci knihy Posolstvo Grálu, Vo Svetle Pravdy, veľké vydanie, bolo prehlásenie v zmysle ,,Ja som Syn Človeka...". Otázka: vyňal by kvôli ľuďom Abd-ru-shin túto zmienku o sebe? Spravil to Ježiš? A teraz nasleduje obrovský rozpor: v diele "Pôsobenie Abd-ru-shina, Márie a Irmingard..." od pána Herberta Vollmanna je uvedený Abd-ru-shinov list, v ktorom On niekomu píše, aby toto prehlásenie z knihy vyrezal, že tak to bude pre ľudí prijateľnejšie. Vidíte? Ako ide človek hlbšie a hlbšie, stále viac sa zamotáva do protikladných vyhlásení a názorov až z toho môže akurát zúfať a hľadanie vzdať. Čo sa mňa týka, ja to nevzdám. Vidím, že z Vás mám zrejme k dispozícii najviac dokumentov, ale preto nechcem pôsobiť ako tútor. Nechcem Vás zaviesť na nesprávnu cestu. Ak máte niekto záujem o Posolstvo Grálu, veľké vydanie, je ho možné stiahnuť v elektronickej podobe z internetu, adresa: http://svetlo.hyperlink.cz