Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
Niečo od M. Halsebanda v deň pred Štedrým dňom.


M. Halseband - Konec lidské vůle

„Brr, to se tu sešla pěkná sebranka!“ řekl malý bytostný, celý šedivý a uchopil výtvor zformovaný z myšlenek jednoho člověka.

Byl to temný, těžkopádný a škaredý výtvor, malý pracovníček ho energicky posunul dál a čistotně si pak utřel ruce svým červeně pomalovaným kapesníkem.

„To je ohavnost, k čemu nás tito lidé nutí!“ bručel přitom nazlobeně. „Ale jen počkejte!“

Pozorně sledoval škaredý výtvor, který vplynul do spleti vláken, jež z jednání lidského ducha vyrůstala. Tak byla tato vlákna za dozoru bytostných soustřeďována a postupována dále. Vlákna prokluzovala sem a tam, zesilovala, když k nim přitékala stejnorodá síla a slábla, když příliv stejnorodosti ustával.

„Vůbec si nezasluhují, aby byli nazýváni lidmi, tak tupými a škaredými se stali,“ vadil se malý sám se sebou rozhořčeně. „Temno je kolem tohoto člověka. Musím se podívat, zda z něho vycházejí také tak špatné výtvory.“

Vyšplhal se na kámen, jehož vrcholek vyčníval ze spleti vláken a zvolal:

„Haló bratře, jak se ti slouží na přední vartě?“

Okamžitě se prodrala zmatkem forem zelená čepička a ozvala se odpověď:

„Je tu smutno. Ještě jednou jsme zformovali ty nejkrásnější útvary a poslali jsme mu je po posledních světlých vláknech. Ale on už není schopen ono čisté, jež poskytujeme, přijímat. Jeho rozum opanoval celé jeho myšlení, všechno znetvořuje a překroutí, až z toho vznikne cosi zkaženého. A kolik světlých vláken měl kdysi při své cestě na zem! Mohl vybudovat ty nejkrásnější stavby, kdyby si byl udržel toto světlé spojení. Jen se jednou podívej, co jsme nabízeli a jak s tím nakládal!“

Bytostný se zelenou čepičkou ukazoval na mírnou stráň. Tam stál přehnaně zdobený bílý dům, obklopený květinovými zahradami s umělými vodními nádržkami.

„Vidíš, co z toho udělal?“ zeptal se zelený bytostný.

„Vždyť jsem viděl, jak ta stavba vznikala. Žádná linie, jen samý hrbol, samá vypouklina, samý výstřelek. A ty zahrady – samá zmatenina jako jeho rozum. Nikde nic přirozeného,“ potřásl šedivý bytostný hlavou.

„Při tom to lidé shledávají skvostné a on se tím stal proslulým,“ řekl zelený.

„Ano, a já musím všechnu tu ohavnou ješitnost, která z něho proudí, dále zpracovávat. Vždyť té ješitnosti je víc než dost,“ dodal šedivý trpce. „Podívej, další zásilka! Vezmu si na to kleště, abych tu lepkavou mazlavou věc rychleji odbavil!“ Sáhl za sebe pro nářadí a kleštěmi vtahoval tento ohavný výtvor do přediva.


„Smutné služby musíme vykonávat, bratře,“ řekl mezitím, „a jak by se přece mohli mít lidé krásně na tom nádherném Božím světě. Zapomněli, nebo lehkomyslně od sebe odhodili vše, co jim ještě mohlo připomenout věčné zákony. Jejich hříchy je tisknou stále více k zemi a vzdalují je od Světla života.

My nešťastníci jsme museli klesat s nimi a byli tím stále více vzdalováni od svaté Síly, takže nás mohli lidé nutit ke zpracovávání tohoto hnusu, který vycházel z jejich pokřivených duší. Slyšíš zpívat bratry?“

Z dusivých výparů, ve kterých mizela temná klubka vláken, znělo mnoho slabých hlásků:

Lano splétáme
lidem k záchraně
avšak oni, lidé sami, musí dobré chtění –
v sobě pevné mít!
Splétáme k dobrému
tak jako ke zlému
zachránit se musí sami, jiná pomoc není –
nežli dobro chtít!


„Oni vězí v pláni závisti, která bují bez konce,“ řekl šedivý bytostný, „a zpívají si, aby jim ty strašlivé útvary nevzaly jejich poslední radost v těžké službě, již tam konají. Vždyť také den ze dne sem táhne stále víc těchto škaredých výtvorů. Ach, jak málo světlých vláken zůstalo, všechno utlačují ta temná.“

Tu radostně uchopil útlý světlý paprsek, který vycházel z člověka a vetkal jej pečlivě mezi světlá vlákna.

„Konečně zase jednou!“ prohodil a podíval se láskyplně ještě jednou na světlé formy.

„Jak je dobře, že se již brzy přiblíží vysvobození. Nevíš něco nového, bratře?“

Zelený bytostný přikývl: „Svaté Světlo zesiluje, srší z něj jiskry. Jistě jsi to také poznal podle neklidu svých údů. Všichni toužíme po čisté práci ve Světe.“

„Ano,“ řekl šedivý bytostný zamyšleně, „jeden bratr chtěl včera vědět, proč tolik zesílily útvary sklíčenosti a strachu. Takže lidé už také něco tuší. Dost dlouho nás týrali a nutili zpracovávat jejich špatnosti. Teď musí sníst, co si sami nadrobili. Jak málo radosti máme z naší malé práce! Kdybychom neměli naději, že budeme moci zase brzy řádně sloužit Bohu, bylo by to bezútěšné.“

„Pozor, přicházejí naši dva bratři!“ zvolal zelený. „Náš muž bude mít návštěvu.“

Bytostní se dívali do pokoje, ve kterém seděl architekt. Pokoj byl přeplněn útvary, které vznikaly z práce jeho mozku a byly přichystány vřadit se do proudu vláken. Udělaly tím místo pro světlejší formy, které vnikly dovnitř s nově příchozím. Dva malí bytostní se přiblížili současně k našim dvěma bratrům, pokývli jim a ihned začali tkát vlákna, jež se nezdála tak kormutlivá jako ta, která museli zpracovávat oba bratří. Cítění nově příchozího muže nebylo tak silně znetvořeno přízemním myšlením a tak oba malí bytostní, kteří byli stále s ním, spřádali plno světlých vláken.

„Ano, my to máme dobré,“ říkali, „neboť on se snaží. Ví také o Svatém Světle, které teď přinese rozuzlení a soud.“

Smutně pohlédl šedivý bytostný na lidského ducha, kterého měl na starosti.

„Pohleďte, on zpozoroval, že ten druhý je lepší, a proto ho nemůže ani cítit!“

„Světlo ho bolí,“ řekl zelený, „pošlu mu ještě lítost a zármutek, ale asi to nebude nic platné.“

„Fuj, jaká nenávist vychází z jeho temné duše!“ zvolal šedivý pobouřeně a nešetrně postrčil hrozné útvary dál do tkaniny.

„Nu ovšem, teď odcházejí také naši dva bratři. Návštěvník zřejmě poznal zlé smýšlení architektovo a je otřesen. Kdy skončí tato naše otročina?“

Tu se pojednou u malých bytostných objevil jasný paprsek. Ovanul je závan plný síly a pak udeřil blesk, pod jehož účinkem společně klesli v radostném úleku. Blaženě se po sobě podívali a zvolali:

„To byl úder meče soudu! Přišlo vysvobození! Jméno Páně budiž pochváleno!“

Kolem nich znělo zvonění a jásot a vzhůru stoupaly modlitby a díky. Oba maličcí stáli v tiché zbožnosti. Když se opět chopili své práce, užasli.

„Bratře!“ zvolal zelený přidušeným hlasem, „Svatý soud je zde vykonán!“

Několik málo světlých vláken, která ještě sklouzávala k lidskému duchu, viselo volně. Žádné světlo už jimi neproudilo. Tu vzal zelený svoje kleště a přerušil jimi i to poslední spojení. Temná vlna se vymrštila jako chapadla k duši ztraceného člověka, aby ji stáhla dolů do hlubiny, z níž už není možná záchrana. Oba maličcí přihlíželi bez dechu.

„Jsme volní!“ zvolal šedivý, „už nemusíme dále zpracovávat žádné ošklivé formy. Boží Světlo nás zavolalo k pravé službě, jak tomu bylo kdysi.“

„Cítím v sobě sílu,“ řekl zelený, natáhl se a vypjal svoje malé paže v touze po činnosti, „rád bych pracoval a pomáhal. Začneme hned s velkým úklidem.“

Radostně uchopil kleště, ale uprostřed pohybu zvolal udiveně: „Co je s tebou, bratře? Záříš jako stříbro!“

Šedivý radostně přikývl: „to je moje pravá barva. Všechno to šeredné, co jsme museli stále zpracovávat, mně zbarvilo šat a zeslabilo sílu. Paprsek soudu mne učinil zase jasným a silným jako jsem byl tentokrát, když jsme nastoupili službu. Však se podívej na sebe a pohlédni kolem.Všechno svítí ve Světle života.“

Opět zaznělo jásavé volání, všude se vynořovali malí bytostní, kteří svými kleštěmi trhali uschlá vlákna a shazovali je dolů. Jiní přicházeli s metličkami a smetávali nepotřebné odpadky a smetí do hlubiny. Za nimi následovali noví kamarádi, nesli jemné útvary a vlákna, která splétali a zpevňovali. Všechna vlákna směřovala vzhůru, kde to tajemně světélkovalo ze stříbrných mraků. A také naši dva malí přátelé se podíleli na tomto radostném díle.

„Potřebuji žebřík, mám-li dále vázat,“ řekl šedivý a postavil se na špičky.

V tom se celá matička Země otřásla silným trhnutím – a malí bytostní se kouleli jeden přes druhého jako hračky v padající krabici, všechno bylo taženo vzhůru, vstříc Světlu, které zářilo ve veškerenstvu.

„Vzhůru!“ hučely kolem hvízdající bouře v ohromujícím jásotu.

„Svatý soud Věčného Boha!“ modlily se zástupy bytostných.

Viděli, jak se temno zřítilo a strhlo s sebou ztracené lidské duchy. Ještě několikrát zakolísala osvobozená Země. Potom zaujala svoje místo v čistém Světle, místo, na kterém měla stát od pradávna neustále, kdyby ji falešné lidské chtění nebylo bývalo stahovalo níž a níže.

S údivem a zbožnou radostí dívali se oba maličcí do vítězného Světla, po kterém toužili a které jim bylo konečně zase přiblíženo svatou rukou Osvoboditele. Volně proudila Boží Síla nad očištěnou Zemí a zaplavovala nitra bytostných jásavou vděčností. Padli na kolena před všemohoucností Věčného.

K usměvavému nebi, na kterém plál nyní zářící svatý kříž spásy, osvětlovaný oběma slunci, stoupala modlitba očištěných lidských duchů. Doba míru království Božího na Zemi nastala.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Niečo milé a poučné na dnešný večer


,,Štyri sviečky

Horeli štyri sviečky na adventnom venci,
tak ticho, že bolo počuť ako sviečky začali hovoriť.
Prvá sviečka vzdychla a povedala:

,,Volám sa Mier.
Moje svetlo síce svieti,
ale ľudia žiaden mier nedodržujú.“
Jej svetielko bolo čím ďalej tým menšie, až úplne zhaslo...

Svetlo druhej sviečky zakmitalo a sviečka povedala:
,,Volám sa Viera,
som ale zbytočná, ľudstvo nechce nič o Bohu vedieť,
nemá teda cenu, aby som svietila.“
Prievan zavial miestnosťou a druhá sviečka zhasla...
Ticho a smutne sa ku slovu prihlásila tretia sviečka:

,,Volám sa Láska.
Už nemám silu, aby som horela.
Ľudia ma odstavili na stranu.
Vidia len samých seba a žiadnych iných,
ktorých by mali mať radi.“
A zhaslo i toto svetlo...

V tom vošlo do miestnosti dieťa.
Pozrelo sa na sviečky a povedalo:
,,Vy musíte predsa svietiť a nie byť zhasnuté!“
A skoro začalo plakať...

V tom sa prihlásila k slovu i štvrtá sviečka:,
,Neboj sa!
Pokiaľ svietim ja, môžeme i ostatné sviečky znovu zapáliť.
Volám sa Nádej!“

Zapálilo dieťa od tejto sviečky zápalku a
rozsvietilo znovu ostatné sviečky.

Plameň nádeje by nikdy nemal
v Tvojom živote zhasnúť......a každý z nás by mal mať plamene:

MIERU,

VIERY,

LÁSKY

a NÁDEJE

neustále udržiavať."

Prevzaté z Internetu.

 
upozornenie
Ešte upresnenie a vysvetlenie k mômu predchádzajúcemu príspevku, ktorý týmto nahrádzam zrozumiteľnejšou formou:
Pôvodne, po tom ako sa objavilo „Združenie pre ľudskosť“ na scéne, som si myslel, že sa bude dať s ním (s nimi) zmysluplne spolupracovať a podporovať sa v spločensky pozitívnych aktivitách. No v zápätí sa hlavným motívom členov združenia stalo nevyberané napádanie pani Makedonovej na tomto fóre, viacerých jej sympatizantov, ako aj samotného fóra.
Napriek tomu som ako moderátor prejavil jednostranne značnú toleraciu voči ich príspevkovým aktivitám. Avšak vtieravosť a obťažovanie inak zmýšľajúcich prispievateľov, ako aj moderátora osobitne, zo strany niektorých členov Združenia, či ich sympatizantov pokračovalo a pokračuje naďalej. Na základe tohto, ako aj sťažností niektorých dotknutých prispievateľov, bol som nútený nedávno napísať UPOZORNENIE, ktorým som mal na mysli nasledovný sprísnený dohľad nad príspevkami:

Príspevky, ktoré budú v sebe obsahovať linky na stránky Združenia, alebo im príbuzné, reklamovať ich aktivity, ako napríklad články, časopisy, knihy, prednášky, či priamo alebo nepriamo, budú vymazané.
 
Jozef Potúček
Želanie 2007
Nech sú nám všetkým
nastávajúce Sviatky Lásky
a Sviatok Ziariacej Hviezdy
inšpiráciou, aby sme nerobili druhým to,
čo nechceme, aby nám robili iní,
a aby sme po našej sejbe
mohli žať v spätnom pôsobení len DOBRO.
 
Súhlasím s pánom Slobodom a pánom Potúčkom a vyjadrujem im týmto svoju podporu.
.
Ak niekoho neoslovilo a nie je inšpirovaný na svojej ceste Posolstvom Grálu a Večnými Zákonmi a tým pádom neočakáva príchod Imanuela, ktorý osobne bude viesť výstavbu tisícročnej ríše, nech to povie otvorene alebo nech mlčí. Kto Zjavenie Jána pokladá za plne naplnené, neočakáva veľkú očistu a po nej výstavbu tisícročnej ríše Božej na zemi pod osobným vedením Imanuela., stačí ak si nebude všímať dielo Pána Abdrushina a Pani Makedonovej.

Verte alebo neverte! Berte alebo neberte! Máte k tomu slobodnú voľbu rozhodnutia. Slovo sa naplní do poslednej bodky!

Pokojne môže ísť svojou cestou. Nikto vám nebráni aby ste išli svojou cestou! Avšak ak vaša cesta v presadzovaní Svetla na zemi je brániť iným v pokračovaní ich cesty za Svetlom a snažíte sa ich od svojej cesty odradiť nečudujte sa, že sa budú brániť. Alebo si myslíte, že očakávanie príchodu Imanuela je hriech? Ak áno dokazujete tým len skrytý strach z Imanuela! Toto je vaša cesta v presadzovaní Svetla na zemi udierať 99 krát, 100 krát, 101 krát ... do druhých kým sa vám neprispôsobia a nepôjdu v jednom šíku s vami, s rôznymi inštitútmi, združeniami a hnutiami !

Ak niekto nevie ako sa plne naplní každé Slovo Pána Ježiša a Pána Abdrushina nech nepoľavuje v hľadaní, kým nezistí ako sa to udeje. Ak niečo nedokážeme zo Slova prijať to neznamená, že sa to neudeje. Je chybou stavať v svojom pôsobení na tom, že ak sa to nevyplnilo za čias pôsobenia Pána Abdrushina, že sa to už nevyplní. Všetko sa vyplní, každé vyslovené Slovo vyrieknuté Bohom vteleným na zemi. Kto hľadá ten nájde! Základom je nezmeniteľné Slovo. Slovo je!
 
Re: niečo pre Alberta
K čemu takhle Ufo-alternativa, Matrixy „Apollo 20“, evakuace vyvolených, únosy do UFO a jiné báchorky. Vše to má původ jediný – slavná „Agentura JPP“! Rozmazaná videa? Všechny důkazy o UFO jsou falešné, přesto Ufoni nám tu pilně létají, také jsem je před nedávnem vyfotil:

http://home.tiscali.cz/albert.gr/index.htm

Nejásejte! Vážení!! Jsou to jenom Ufoni astrální!!! Ukažte mi kontaktéra, co si s Ufonama rukou potřásal. Já jich znám několik. Vskutku si potřásali pravicí, ale ve vzduchu, vždyť jen ducha viděli. ….

Albert
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Pražský výběr - Snaživec


Znal jsem jednoho takovýho chlápka
Co moudrosti moc nepobral
A studu ani kapka a lhal
A přesně jak se říká
Rozum mdlý vůle chabá
Ale touha po novotách veliká
Tak ten pán se o vše nové velmi interesoval
A nebyl to jen pán
Z pána jen klobouk měl
A nemyslel to snad ani zle - starosta
Však žel, na co šáh
Tam sto let tráva nerostla

Ten si to krásně zavařil
Nikdo ho neměl rád
Kdyby se tolik nesnažil, akorát

A čím víc se snažil pomáhat
Tím víc ten chudák škodil
A když mu to někdo naznačil
Tak hrách jen na zeď hodil
A ještě jednu vlastnost měl
Že byl splachovací
Jedněmi dveřmi ho vykážou
Už druhými se vrací

Ten si to krásně ......

 
niečo pre Alberta
 
Strach nikomu nepomôže
Pán Gabriel, Vy píšete tak, ako keby bolo všetko v moci temna, ale nie je. Veď temno je iba nedostatok Svetla. Práve svojimi výrokmi dávate temnu zdanie moci, lebo nič iné už nemá. A vďaka ľuďom, ktorý rozširujú strach, môže temno ešte na tejto planéte živoriť. Písal som Vám v domnení, že chcete ŽIŤ to, čo ste našli v Posolstve, nie mať iba plné ústa rečí a šíriť strach. Lebo strach je jeden z najúčinnejších prostriedkov temna - a práve ten rozširujete a tým temno podporujete.
Ak niekto koná zo strachu, tak keď strach pominie, vráti sa do starých koľají. Preto strach nikomu nepomôže k skutočnej zmene. Tá musí vychádzať zo slobodného chcenia, nie zo strachu.
Svetlo bojuje inak, ako šírením strachu. Podporuje to, čo je dobré a to temné bez živenia myšlienkami a slovami potom nutne zanikne.
Chcete byť reálny? Skúste toto, to je reálne: Pohľad zhora
 
Vsetko je ziarenie, vlnenie, aj zem je len ziarenim, aj ked tak vzdialene od vyssich urovni, ze mohol, musel a aj nastal zakonity stupen ochladenia a tym zrazenie hmoty....to prichadzanie v oblakoch potvrdil aj Abdrushin, ze sa splni zaslubenie prorokov...rozumiem tomu tak, ze to bude ten sudiaci meč, žiarenie, resp. vyžarovanie, naplnenie slov "Bud Svetlo", od Stvoritela az po nasu Zemicku, bude to ono "Bud Svetlo", vsetko ostatne, nezachvievajuce sa vo Svetle, v Pravde, v zakonoch Stvoritela bude vyhladene, znicene, "narazi si hlavu", nebude rovnorode s oným "Bud Svetlo". Ak by nedoslo k vyrodeniu Syna, teda to "Bud Svetlo", pritiahnuty vplyvom rovnorodosti by sa vratil spät, teda neskorsie stvorenie by ostalo bez Svetla, preto tie slová "Bud Svetlo", to by malo byt zrejme kazdemu vaznejsiemu citatelovi. Cas nevie nik iba Otec, by som chapal tak, ze z podstaty ludskeho ducha a jeho schopnopsti slobodneho rozhodovania sa neda urcit datum, kedze nevedno, na akom stupni duchovnom sa ludstvo bude kedy nachadzat. Od minuleho stor. ludstvo este "pridalo na plyn" a unika svojim duchovnym upadkom spominanemu "ziareniu", ktore ho vsak dobieha, kedze konecny medznik je stanoveny...asi takto to podla mojho stupna zrelosti vidim ja...skumat a vycitovat ma vsak kazdy sam...
 
Skončilo?!
Vraj obdobie temna skončilo!Len teraz sa naplno prejavilo!Vojny , katastrofy , morálny úpadok.To je každodenná realita!Lucifer presvedčil svet , že neexistuje , to je jeho najväčšie víťazstvo! Netreba zbudzovať strach?Strach je možno jediný liek na slepotu a neochotu ľudí zmeniť sa!A Súd udrie mohutne do spiaceho ľudstva!Lebo to otupené ľudstvo už nechce inak! Sudca príde súdiť živích aj mrtvych!A mnohý sú už mrtvy!Všetkých prorokov sme odvrhli , a dnes už aj samého Ježiša , Božieho syna , stelesnenú Lásku Stvoriteľa!Kde je pokánie , kde je zlepšenie?Lucifer je spútaný?Len Božím slovom!Ale tento svet podľa neho dávno nežije! Len jednotlivci , len hrstka tých , čo ešte tušia ,cítia , že boj nie je u konca!Ja neviem kto má skutočne Pravdu , ja ju len cítim!Osočujeme Boha každým dnom a očiernujeme Jeho prorokou!Je už temno spútané?Nie , nie je! Náš duch je spútaný a vyradený!Naše zmysly sú zatienené!Mám strach! A je to jediné čo je ešte schopné prekričať otupenosť a nezmyselnosť každodenného sveta!Len slepý nevidí agoniu umierania hodnôt tohto sveta , len mrtvy necíti smrtelný zápach! Kde je otvorenosť , pochopenie , a kde je Láska?Asi sme ju pribyli na kríž pred 2000 rokmy!Prebudme sa!Ludstvo treba prebudiť!Cirkev ho uspala!Veda obrala o obraz Stvoriteľa!A každodenný zhon nás obral o čas na úvahu a zamyslenie sa! Nejde o fora ,združenia , ide tu o skutočných ľudí a živého Boha!Je to posledný boj!Posledná možnosť za pre a proťi Bohu!Nie som pesimista , som realista!Nejde o čas a dátum kedy sa to stane , ale stane sa! Boh je!Napriek tvrdohlavosti a neschopnosti to prijať a pochopiť! Je nezmyselné sa súdiť navzájom!Je tu Slovo Pána a ked nie na nom sa odsúdime, tak príde a On ,a nás odsúdi!Preoseje a vytriedi! cesta je úzka a krivoľaká!Každý máme tu svoju a tá nie je všeobecná pre každého!Pán nás roztriedi a dúfajme že nám ponechá možnosť všetko odpykať a smieť mu pozdejšie slúžiť! Prichádzajú Vianoce! Casť Boha sa narodila do ľudského tela , aby pomohla odvrátiť smrť celého ľudsva!Nezabudnime!Lásku sme pribili na kríž! A mnohý žijú v omyle , že zomrel za nás!Zavraždili sme ho!Nositela života a PRAVDY! Bola to hrozná smrť a utrpenie!Neželal by som ju nikomu!Chcem vzbudzovať strach!Máme ho prečo mať!Je koniec rozprávky , je koniec skrývaniu sa!Masky sú zbytočné!Je čas žatvy a triedenia! Precíťťe bolesť Pánovu na kríži!Vžiťe sa do bolesti a utrpena ukrižovaného!A položte si otázku ,či by ste poslali na smrť vlastné dieťa!Ježiš neprišiel zomrieť , prišiel hlásať PRAVDU , a život!A v tej PRAVDE bola naša spása! NEZABUDNIME!Jeho krv na vás a vaše deti!-znelo vtedy!Boli sme tu predtým a sme tu aj dnes!Len sa nepamätáme!Je to pre nás lepšie!Ale účet prichádza!Dajme vdaku Bohu , že ešte smieme žiť a spoznať naše omyly!
 
Spútanie Lucifera. Spútanie je dej, čin, ktorý keď vyslovil Syn Človeka sa začalo ihneď napĺňať.

Spútanie Lucifera úzko súvisí so súdom, očistou a po očiste výstavbou ríše mieru. Jeho spútanie neprebehlo razom ale prebieha postupne. Jeho spútavanie začal Abdrushin a prebieha dodnes, bude prebiehať aj vo veľkej očiste a pred začatím výstavby ríše mieru, kedy prebehne úplné spútanie Lucifera. Imanuel spúta Lucifera na dobu tisíc rokov kráľovstva Božieho v hmotnosti.

Položme si otázku prebehla už očista na zemi?
Začala už výstavba tisíc ročného kráľovstva Božieho na zemi?

V čase vyslovenia vety Abdrushinom: „Dnes je Lucifer již spoután. Nemúže vám již více škoditi.“ sa otvorila brána pre svetový súd. V svojom Slove sa Abdrushin prihovára k čitateľom svojho Slova, im oznamuje, že pre nich je Lucifer spútaný. A tým je Lucifer spútaný v súlade s postupujúcim súdom. Súdiace Svetlo prúdi na Zem a všetko čo v ňom obstálo a zachvieva sa v Božej Vôli, pre tých je Lucifer už spútaný, pretože poznaním Slova sa ľudia vedia pred Luciferom brániť.

Abdrushin Lucifera spútal svojím Slovom a pre tých, ktorí Slovo VO SVETLE PRAVDY POSOLSTVO GRÁLU vyznávajú ako Slovo od Boha, pre nich je Lucifer už spútaný, lebo prijali živé SLOVO do seba a žijú podľa neho.

Otvorením brány pre svetový súd sa moc Luciferova rozmetala a jeho vojsko, ktoré sa postavilo na odpor bolo zničené. Pred súdiacim Svetlom nič neunikne, nikto sa neschová, nie to miesta v celom stvorení, kde nezasiahne. Svetový súd ešte prebieha, súdiace Svetlo postupuje a všetko osvetľuje, za chvíľu zaznie neúprosne poslední úder svetových hodín.

Lucifer veľmi dobre vie, že Slovom je postupne spútavaný tými ľuďmi , ktorí Slovo prijali do seba a snažia sa podľa Slova v bežnom živote žiť. Preto sa v súčasnosti snaží aby ľudom sa Slovo nedostalo do rúk. Vymyslel lesť pre tých, ktorí Slovo prijali aby ho ďalej ľudom nepodávali priamo ale nepriamo a neupozorňovali na zdroj svojej radosti bezprostredne.

Týmto klamstvom, že Lucifer je už definitívne zneškodnený, chce temno dosiahnuť, aby ľudia už neverili v blížiacu sa veľkú očistu, aby sa na ňu nepripravovali a aby považovali príchod Imanuela za zbytočný.

Lucifer stále pôsobí a má moc len nad tými, ktorí podliehajú jeho pokušeniam a vplyvom a ktorí mu vedome alebo nevedome slúžia, ktorí nežijú podľa Božej Vôle. Veď komu slúži tvrdenie, že Lucifer už nepôsobí? Prečo by Pán pre týchto prisluhovačov temna niečo uľahčoval? Nevaroval nás Pán pred tým aby sme nepadli v pokušení? Nehovoril nám aby sme boli bdelí a modlili sa? Prečo si niekto myslí, že nás Pán len tak bez všetkého vynesie z odporného bahna? Prečo nám tu niekto chce nahovoriť že temno už nepokúša?

Bližšie vysvetlenie a varovanie nám dal Imanuel vo Zjavení Jána, aby sa ľudia chránili pred zlom tým, že sú oboznámení ako bude prebiehať súd a očista. Postupujúcim časom sa Zjavenie Jána aj postupne odhaľuje. Tesne pred vrcholom veľkej očisty nám Pán Imanuel odhalil Zjavenie Jána prostredníctvom Pani Makedonovej aby sa ľudia na blížiace sa udalosti PRIPRAVILI.
 
Ako ste sa pripravili? Ze utocite a stale opakujete to vase MLCTE a VYPADNITE. Pretoze len vy poznate pravdu. Dobre, akceptujem vase rozhodnutie.
 
Spútanie Lucifera. Spútanie je dej, čin, ktorý keď vyslovil Syn Človeka sa začalo ihneď napĺňať.

Spútanie Lucifera úzko súvisí so súdom, očistou a po očiste výstavbou ríše mieru. Jeho spútanie neprebehlo razom ale prebieha postupne. Jeho spútavanie začal Abdrushin a prebieha dodnes, bude prebiehať aj vo veľkej očiste a pred začatím výstavby ríše mieru, kedy prebehne úplné spútanie Lucifera. Imanuel spúta Lucifera na dobu tisíc rokov kráľovstva Božieho v hmotnosti.

Položme si otázku prebehla už očista na zemi?
Začala už výstavba tisíc ročného kráľovstva Božieho na zemi?

V čase vyslovenia vety Abdrushinom: „Dnes je Lucifer již spoután. Nemúže vám již více škoditi.“ sa otvorila brána pre svetový súd. V svojom Slove sa Abdrushin prihovára k čitateľom svojho Slova, im oznamuje, že pre nich je Lucifer spútaní. A tým je Lucifer spútaný v súlade s postupujúcim súdom. Súdiace Svetlo prúdi na Zem a všetko čo v ňom obstálo a zachvieva sa v Božej Vôli, pre tých je Lucifer už spútaný, pretože poznaním Slova sa ľudia vedie pred Luciferom brániť.

Abdrushin Lucifera spútal svojím Slovom a pre tých, ktorí Slovo VO SVETLE PRAVDY POSOLSTVO GRÁLU vyznávajú ako Slovo od Boha, pre nich je Lucifer už spútaný, lebo prijali živé SLOVO do seba a žijú podľa neho.

Otvorením brány pre svetový súd sa moc Luciferova rozmetala a jeho vojsko, ktoré sa postavilo na odpor bolo zničené. Pred súdiacim Svetlom nič neunikne, nikto sa neschová, nie to miesta v celom stvorení, kde nezasiahne. Svetový súd ešte prebieha, súdiace Svetlo postupuje a všetko osvetľuje, za chvíľu zaznie neúprosne poslední úder svetových hodín.

Lucifer veľmi dobre vie, že Slovom je postupne spútavaný tými ľuďmi , ktorí Slovo prijali do seba a snažia sa podľa Slova v bežnom živote žiť. Preto sa v súčasnosti snaží aby ľudom sa Slovo nedostalo do rúk. Vymyslel lesť pre tých, ktorí Slovo prijali aby ho ďalej ľudom nepodávali priamo ale nepriamo a neupozorňovali na zdroj svojej radosti bezprostredne.

Týmto klamstvom, že Lucifer je už definitívne zneškodnený, chce temno dosiahnuť, aby ľudia už neverili v blížiacu sa veľkú očistu, aby sa na ňu nepripravovali a aby považovali príchod Imanuela za zbytočný.

Lucifer stále pôsobí a má moc len nad tými, ktorí podliehajú jeho pokušeniam a vplyvom a ktorí mu vedome alebo nevedome slúžia, ktorí nežijú podľa Božej Vôle. Veď komu slúži tvrdenie, že Lucifer už nepôsobí? Prečo by Pán pre týchto prisluhovačov temna niečo uľahčoval? Nevaroval nás Pán pred tým aby sme nepadli v pokušení? Nehovoril nám aby sme boli bdelí a modlili sa? Prečo si niekto myslí, že nás Pán len tak bez všetkého vynesie z odporného bahna? Prečo nám tu niekto chce nahovoriť že temno už nepokúša?

Bližšie vysvetlenie a varovanie nám dal Imanuel vo Zjavení Jána, aby sa ľudia chránili pred zlom tým, že sú oboznámení ako bude prebiehať súd a očista. Postupujúcim časom sa Zjavenie Jána aj postupne odhaľuje. Tesne pred vrcholom veľkej očisty nám Pána Imanuel odhalil Zjavenie Jána prostredníctvom Pani Makedonovej aby sa ľudia na blížiace sa udalosti pripravili.

 
Kolik je na světě Pravd?
Kolik už zde bylo napsáno úvah na téma „Co je Pravda?“ A kolik vlastně je na světě těch „pravd“? Obávám se, že nejméně tolik, kolik my lidé na tu Pravdu máme zorných úhlů pohledu. PRAVDA s velkým „P“ na začátku, je však jen jedna, ale pro nás lidi, jak se zdá, je STÁLE NEDOSAŽITELNÁ! A mnohým dokonce překáží! Ale Pravdu nelze smazat tlačítkem „Delete“! Ona přetrvává dál a po čase se znovu vynoří.

Zaslíbený Duch Pravdy – Syn Člověka se inkarnoval na této planetě, aby nám tu Pravdu přiblížil, ale sotva uplynulo pár desítek let od jeho odchodu, už se objevují mezi lidmy snahy si tu Pravdu upravovat a překrucovat podle svých potřeb a ostatním klást do cesty všemožné překážky, aby tu čistou Pravdu už nikdo nemohl nalézti. Také temnoty vysílají své zvěstovatele a falešné proroky.

Hledající se tak musí prodírat houštinami a trnitým křovím lidských výmyslů, které se na první pohled jeví jako růžový sad. Leč při bližším zkoumání se ukáže, že jsou to jen pusté lži, které se na Pravdu pokusil někdo naroubovat. A tak Pravda pod tíhou výhonků bujné fantazie klesá a do bahna zapadá. Nikdo k ní již cestu ani nenachází.

Mnoho rytířů se již pokoušelo to křoví prosekat, jak v té pohádce o Šípkové Růžence. Ale meč se jim brzy vytupil!! Zlá sudička to křoví chrání, sotva jeden rytíř mečem máchne, tisíc nových trnitých výhonků dorůstá!

Duch Pravdy již se nevrátí, své poslání tu splnil! Pravdu přinesl!! Což musí lidstvo čekat dalších 100 let, až ta Pravda celá křovím zaroste? A co když žádný z rytířů, ba ani princ s ostrým mečem už nikdy více nepřijde???
 
Jozef Potúček
Kto je slušný, nevnucuje sa.
Pozorovateľovi.
Vy ste napísali:
„Varovanie! Vznešený a vo večnosti nadčasový obsah Posolstva Grálu sa nedá a nemá dávať do súvislosti s akoukoľvek ľudskou skrátenou verziou. Posolstvo stojí najvyššie. Využívajúc obsah Posolstva sa má v každodennosti napĺňať, rozvíjať a vo zvratnom pôsobení prežívať ako niečo, čo v prirodzenosti určuje človeku ako ľudskému duchu vo vývoji jeho ďalšiu cestu Stvorením. Varuj sa ľudský duch toho, ak si dovolíš prekrucovať pôvodný zmysel. Rozvíjať máš, nie prispôsobovať podľa svojho !“

Súhlasím, pekné slová, ALE:

Slová, ktorými chcete poučiť iných, platia aj pre Vás.
Takže aj Vy, Pozorovateľ, varujte sa (presne podľa Vašich slov), ak si dovolíte prekrucovať pôvodný zmysel - pôvodného Posolstva Grálu, a na základe prekrútenia zmyslu prerobeného Posolstva Grálu určovať ľudstvu, ako má ďalej kráčať, napr. pod velením nejakých samozvancov!
Ja si totiž myslím, že Vy, Pozorovateľ, minimálne patríte k sympatizantom okolo ľudí z AO institutu či jeho popradskej pobočky (Združenie ...), takže ak ste aspoň trochu poctivý, bolo by už na čase, aby ste odkryli svoju tvár a priznali sa, či je to tak alebo nie.
Ja neviem, či áno alebo nie, ale niektoré Vaše príspevky tomu nasvedčujú.
Priznajte sa, odkiaľ prichádzate a kto Vás sem poslal? Koho úlohy teraz napĺňate?

Myslím si, že aj preto sa zrejme predstavujete pod anonymným menom, lebo by potom veľmi smiešne a trápne vyzerala tá výzva pána Ďurfinu, aby ste všetci slušní ľudia z tohto fóra odišli a nechali nás tak, aby sa ukázalo, že v priebehu mesiaca to tu snáď aj samo vyschne – bez vás – samozvancov a možno aj „prastvorených“ budovateľov ...
Vy sa nerátate k slušným a morálnym ľuďom, ako je pán Ďurfina a jeho súkmeňovci? Vy nemienite odísť?

Vy nedokážete len tak odísť. To by bola blamáž, však? Anonym, a ešte aj musí odísť ...

Alebo nedokážete bez nás žiť? Alebo Vám to niekto nakázal? Alebo nebodaj ste ochranca tých, ktorí Vám ešte nesadli na lep?
Nebojte sa, ani Vám už sadať len tak ľahko nebudú. Už ste sa tu Vy a Vám podobní prezentovali dosť. Je tu veľmi veľa príspevkov nato, aby si každý súdny človek mohol zalistovať späť a sám zistí, kto tu na jednej strane hovorí pravdu a snaží sa viesť priamo bez okľúk hľadajúcich k Prameňu Pravdy na Cestu za Svetlom Večnosti, a na druhej strane kto tu zavádza, provokuje a vedie hľadajúcich k slovu ľudskému ako prepotrebnému medzičlánku medzi hľadajúcim a Stvoriteľom.
Presne ako cirkev „svätá“!!!

Vy, Pozorovateľ, žiaľ, podľa mňa len provokujete, takže si dajte radšej meno PROVOKATÉR, aj tak to všetci slušní ľudia už dávno vycítili, lebo aj v čase tesne pred Sviatkami Lásky a Sviatkom Žiarivej hviezdy omieľať dokolečka stále tú istú obohratú pesničku o nepravosti poslania pani Natálie de Lemeny-Makedonovej a pomýlenosti nás, pre ktorých bolo toto diskusné fórum vytvorené, zaváňa minimálne tým, že nechcete, aby tu bol kľud.
Potom môžu iní provokatéri zákerným spôsobom poukázať, že pozrite sa na debatu NAT98, oni sa tam len hádajú a dohadujú o SLOVE Božom! Čo je to za debatu? To je tá cesta za Pravdou, ktorú oni ukazujú hľadajúcim? Nechajte ich, poďte radšej s nami, my sme tí praví pokračovatelia, oni sú len takí zaslepení „makedónovci“ nehodní, aby sa s nimi niekto viac zapodieval, atď, atď ....
Ale, čuduj sa svete, stále sa nami a poslaním pani Natálie niekto zapodieva!

Nedáva vám to niektorým ani spávať! Ešte aj v noci buntošíte a potrebujete vypisovať. Keby ste boli pri poriadnej robote, či lopate, nemali by ste čas na takéto daromnosti.
Zapodievate sa neustále poslaním, ktoré sami odmietate. To je paradox. Žeby ochrana? A koho? To sú tí rytieri? To sú tí, ktorí už teraz budujú Ríšu Svetla na Zemi?

Aká je Vaša úloha, Pozorovateľ?
Pozorovať?
A koho?
A pre koho tu pozorujete a čo pozorujete?
A podávate aj hlásenie, čo ste tu vypozorovali, keď ste Pozorovateľ?
A skladáte aj účty niekomu, čo ste tu vypozorovali?

Pozorovateľ, ak to nie je tak, buďte natoľko solídny a slušný, dokážte, že nepatríte k provokatérom, odíďte odtiaľto v pokoji, lebo len sebe poškodzujete a ukazujete tým na seba a na tých, ktorí dokazujú svojimi príspevkami, že opäť síce len skryte ale predsa zúria, lebo prestrelili, a nepodarilo sa im to, čo nám bolo oznámené už dosť dávno a nielen jeden raz - ide totiž o Vami tak túžobne očakávanú chvíľu:
„Diskusné fórum NAT98 sa ruší.“

Žiaľ, pre Vás niektorých je to len fikcia, a naopak šťastie pre niektorých hľadajúcich.
Nevyšlo vám to ani predtým, nevyjde Vám to ani teraz a nevyjde Vám to ani potom.
S tým sa zmierte!
Keď to bude mať byť zrušené, bude to zrušené, ale Vy v tom určite žiadnu rolu hrať nebudete. Na to zabudnite!

Pravda sa nedá len tak umlčať, to si buďte istí! Tobôž nie v tejto dobe.

Takže záverom niečo úprimné a poučné:

Hanbite sa, Pozorovateľ a Vy, jemu podobní, ktorí sa skrývate za pekné rečičky, a na druhej strane sa vnucujete tam, kde Vás nechcú, provokujete a špiníte týmto svojím prístupom Slovo Pánovo!
Aj za toto budete žať svoju odmenu!
 
Ide o to, čo tvoríme, nie čo si myslíme, že tvoríme
Načo vytvárať strach? Veď obdobie temna už dávno skončilo a to, čo sa deje, sú iba dozvuky a márne snahy jeho niekdajších prisluhovačov, ktorí si to doteraz nestihli všimnúť.

Bolo by lepšie si uvedomiť jednoduchú pravdu, že to, na čo svojimi myšlienkami a slovami poukazujeme, to posiľňujeme. Minimálne ak chceme podľa Slova žiť, tak by sme mali tie teoretické vedomosti konečne aj používať v praxi.
 
Názor
Dlho je , čo som naposledy písal na tomto fore a je aj jediným , kde som to voľakedy skúsil.Mna mrzí osobne , čo sa na nom deje , samý boj , samé osočovanie.

Nepatrím k veľkým znalcom Posolstva Pána , ale čítavam ho!Je to kniha na celý náš život , a nie len na ten pozemský.Tá kniha dáva len podľa zrelosti čitaťela a nie je možné ju nikdy úplne pochopiť.


Aké udalosti nás čakajú , môžme len tušiť!Jedno je isté!Udeje sa to ináč , ako si to naše obmedzené vedenie môže čo len predstaviť!Posudzovať na čiej strane je Pravda je veľmi ťažké.


Sme tu na tejto Zemi aby sme odčinily a splnily.Odčinily hriechy predošlé a splnily vernosť Tvorcovy , a životu , ktorý nám umožnil žiť!Sme vlastným pričinením v zone Zla , ktoré je zo dna na den hmatatelnejšie a reálnejšie.


Môžme len tušiť ťarchu prichádzajúcich udalostí , ale vedieť , naozaj vedieť asi nie! Pani Makedonová splnila viac , ako ktorýkoľvek z nás!A tu naozaj nejde o neakých stúpencov , združenia a podobne.Každý z nás je tu sám za seba!


Máme prežívať!Každý den a udalosť v našom živote!Udalosti nás majú obrusovať , aby z nás mohly byť tvory hodné Lásky Boha.Boj treba zamerať voči vlastným nedostatkom a prvý krok je uznať sám pred sebou , že ich máme.


Najdôležiťejšie nie je vodcovstvo , ale služba!Kto sa sám vyvyšuje , bude ponížený!Slovo Pána nie je tržný artikel , na ktorom sa dá smlúvať a licitovať! Je to našou nedokonalosťou , že vydíme rozdiely tam , kde nie sú , a domýšľame si niekedy viac , ako bolo myslené!


Dnes sa tu každý stáva zástancom Pána a jeho Slova! Budeme nimy aj vtedy ked na nás príde veľké súženie? Dnes je tu veľa bojovníkou za Pána a Jeho slovo!Ked nastane predpovedané prenasledovanie , a smrť mnohých za svoju vieru , odoláme?


Ostaneme verný?Alebo odpadneme ,ako stúpenci Pána , za Jeho pozemského života, pri prvom prenasledovaní nacistami?
Lebo temno útočí!Zákerne a veľmy inteligentne.Má prisluhovačou , ktorý už riadia tento svet.


Kormidlo udalostí je namierené do úplnej skazy pre mnohých z nás!Pracujú na tom systematicky , a húževnate!Je to neuveriteľné , ale je to tak!Budeme potrebovať viac sily a odhodlania , ako na slovné potýčky na tomto fore!Ludia , preberte sa!Satan sa riadi heslom:Rozdeľ , a PANUJ!


Už mnohých rozdelil , a už skutočne panuje!Niekedy aj na tomto fore!

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Vtieravosť


Pre niektorých je vtieravosť za každú cenu asi úplne prirodzená, hoci už neraz im bolo dane najavo, že už naozaj stačilo, nie ste doma ale na návšteve, kde je vždy aspoň slušnosťou, rešpektovať vôľu toho a tých, ktorí sú tu doma.

Takýto vtieravci sa potrebujú neustále na niečo vypytovať, dokola a stále, bez prestania, hoci odpovedí sa im dostalo viac ako dosť. A keď sa im predsa napriek tomu nato odpovie, tak urobia si z toho len posmech, alebo aj hanebné zaútočia, aby dokázali tu svoju obmedzenosť vo videní určitej veci, ale tým aj nepriame priznanie, že o čo im vlastne v tej chvíli išlo. Nie o Pravdu samú, ale len o popretie niečoho alebo niekoho, čo je v plnom súlade s PRAVDOU samotnou. Preto je týmto vtieravcom zbytočné venovať čo už len jednú vetu k pomoci. Veď či nevidíte, že o čom im ide? Ich skutky, hovoria predsa jasnou rečou, rečou, ktorá prezrádza aký je ich úmysel príchodu na toto fórum, poprieť udalosť, ktorá sa odohrala koncom novembra 1998 - zrod IMANUELA! O to im ide, a o nič iné. Preto toto sa to robí, pre nič iné! Poprieť za každú cenu TOHO, ktorý sa aj tak stane po veľkej očiste Kráľom Tisícročnej ríše. Z ich slov potom jasne vyplýva, že akého pána počúvajú, keď neustále napádajú aj tú, ktorá prišla sem na Zem, aby zrod sa mohol uskutočniť. Ak takto neustále konajú, či je tu už pomoc na mieste?

Pomáhať sa má dnes len úprimné hľadajúcim, ktorí majú úprimnú túžbu po PRAVDE, a nie tým, ktorí po samotnej Pravde naďalej šľapú nohou nečistou, hoci bez ostychu tak radi to tvrdia o tých druhých, či už priamo, alebo nepriamo.

Samozrejme, že sú neúnavne vtieraví a vlezlí v zmysle ich samom. Nehovoriac o tom, že ako sú schopní napadať všetko to, čo je už nad rámec ich chápania. Preto toľká vtieravosť, preto dokola opakovanie tých istých otázok, preto toľko výsmechu, lebo obzor ich videnia je veľmi chabí, hoc pozerajú do PRAVDY samotnej.

,,Slušný človek vždy spozná, že kedy je čas odísť, ale vtieravec NIKDY! Ten bude vždy pripomínať len tu otravnú muchu, ktorá stále dobiedza, lebo nič iné nevie."

Ale ako sa aj teraz opäť potvrdilo, vrany opäť prehovorili tým svojim jazykom, nehľadiac opäť na Pravdu samotnú. Iste by bolo zaujímavé, aby títo prišelci povedali, že kam smerovali ich kroky, /a kam naďalej smerujú, keď napádajú všetko to, čo je pre nich už nepochopiteľné, hoci je to v súlade s Pravdou samotnou/, keď nemali ešte ani zdania o Posolstve Grálu, ktorá ako vidno je pre nich stále knihou zo siedmimi pečaťami, a čo vtedy čítali, ak niečo vôbec čítali, ako žili, čo robili, a či to bolo aspoň trochu v súlade s Pravdou samotnou?

Ako ľahko súdite, ale pri tom zvolenie nato nemáte!

Čiže pre vás nespokojných a netrpezlivých platí opäť to známe, že hádžete kameňom po NIEKOM, kto urobil oveľa VIAC, ako vy všetci dokopy, ale pritom opäť zabúdate, že ten kameň sa opäť zrúti len na vás samých, sťa by bumerang sa vám vráti.


Ján Anton Sloboda.

 
Ak sa Vám niečo nehodí, zbytočne po tom plúvate. Ak to vo Vás vyvoláva zmätok potom Vaše presvedčenie je nedostatočné. "Co se vám nehodí, popliváte a rychle zvedáte kameny, abyste odklidili ze světa všechno nepohodliné co vám překáží v holdováni sobě samým". Pozorovateľ v prednáške "Pozemský člověk před svým Bohem" z "Posolstva doznievajú " od nášho Pána Abdrushina Imanuela nájdete pomoc a odpovede na niektoré Vaše reakcie. Peter Franko