Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

V prvom rade sa chcem poďakovať Albertovi za príspevok zo dňa ... 15.prosinec 2007 10:01:20 pod názvom Smrtící přeludy: Pozor, mohou ovládnout i vás!

Albert toto si zoberte v prvom rade k srdcu a majte sa sám na pozore aby Vás tieto smrtiace preludy neovládli. Ak Vás takéto myšlienky napádajú tak nachádzajú vo Vašom vnútri rovnorodosť, lebo inak by sa vo vašej mysli nemohli zachytiť. Zo záveru Vášho príspevku cítiť obavy a strach, majte sa na pozore aby Vás neovládla paranoja. Toto berte odo mňa ako radu. Naše vlastné slová hovoria v čase súdu o nás samých aké slabosti v sebe prechovávame.

V príspevku jasne vidno, že večné Zákony od Natálie de Lemény Makedonovej nemajú nič spoločné s Raeliánskym učením. Pretože dielo Pani Makedonovej sa zakladá a nadväzuje na to čo hlásali Boží Synovia Ježiš a Abdrushin.

Zo záveru príspevku autor násilným spôsobom chce spojiť to čo hlásala Pani Makedonová s Raeliánmi, pričom v knihe Večné Zákony sa nič také nenachádza. Z toho vidno zjavný úmysel poškodiť dielo Pani Makedonovej znevážiť ju. Pani Makedonová jasne hovorila o Ježišovi ako Božom Synovi, odkazovala na dielo Vo Svetle Pravdy Posolstvo Grálu a o Abdrushinovi jasne hovorila, že je Imanuelom Synom Človeka Božím Synom.

Vecne vyvrátiť obsah diela Večné Zákony sa nedá, pretože Pani Makedonová hlásala pravdu odkazovanú od Imanuela. Takéto vyjadrenia ako sa tu vyjadruje Albert sú len na pousmiatie, jeho príspevok len dokazuje, že autor sa snaží znevážiť dielo Večné Zákony zjavným klamstvom. Takto podobne postupovala inkvizícia v stredoveku, keď obviňovala a upaľovala ľudí obvinených zo spájania sa s Luciferom. Dnes určitá skupina sa snaží obviniť Pani Makedonovú a jej nasledovníkov zo spájania sa so nečistými silami len inou formou, ktorá má však rovnaký základ ako za čias inkvizície.

Snahou popieračov Pani Makedonovej, keďže nedokážu vecne vyvrátiť obsah jej diela Večné zákony a odvrátiť jej stúpencov, je teraz vyvrátiť spojenie Pani Makeonovej s Imunuelom. Snahou Alberta a jeho podobných je vyvrátiť spojenie s Imanuelom pri písaní Večných Zákonov. Pričom ich snaha len potvrdzuje jej pravosť. Jedným z mnohých dôkazov je jej vysvetlenie Zjavenia Jána, ktoré sa snažili aj na tomto fóre vyvrátiť avšak neúspešne a sami sa zaplietli do vlastnej siete.

Pamätajme na príchod Syna Človeka v oblakoch! Toto sa zatiaľ ešte neudialo. Imanuel položil základy k tisícročnej vytúženej ríše mieru, ktorú aj dokončí. Hľa Imanuel prichádza v oblakoch a každé oko ho uvidí.

Peter Franko
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Čo je Pravda?


Ako naďalej vidno, tak niektorí z tu prichádzajúcich, z času načas prichádzajú tu s tvrdeniami, /zaujímavé na tom je aj to, že vždy sa to opakuje vtedy, keď sa blíži vždy nejaké výročie alebo sviatok niečoho pre ľudstvo veľmi dôležitého, hlavne keď sa to týka narodenia Božieho Syna, či už Ježiša alebo Imanuela/, tak ozvú sa vždy kuvičie hlasy, ktoré síce mávajú Slovom Pravdy pred sebou, ale tie ich vyjadrenia a tvrdenia nemajú so samotnou PRAVDOU nič spoločné. Dokonca niektorí bez ostychu hanebným spôsobom dehonestujú osobu Syna Božieho Ježiša, ktorý je časťou BOHA OTCA, Božou láskou.

Preto je namieste, aby tu odznelo zopár slov, ktoré vyslovil svojho času sám Syn Svetla Abdrushin, a ktoré budú vždy platné, hoc celý svet by sa zrútil.

Ján Anton Sloboda.

Otázka:

Co je Pravda?

Odpověď:

,,Pravda jest to věčně nezměnitelné! Co se ve své formě nikdy nemění, nýbrž jest takové, jaké bylo již od věčnosti a zůstane vždy takovým, jakým jest nyní. Co proto není a nemůže být podrobeno nějakému pokroku, poněvadž to bylo od počátku dokonalé. Pravda jest skutečná, jest „Jsoucí“! Jsoucí jest jedině pravý život. Celý vesmír se o tuto Pravdu „opírá“.

Proto jest jen to, co přichází z Pravdy, také skutečně žijící a všechno ostatní jest podrobeno změnám ve smrti. Z toho důvodu jedině to, co přichází z Pravdy, bude moci obstát a všechno ostatní zajde. NAKONEC ZŮSTANE JEDINĚ SLOVO PÁNĚ, PŘICHÁZEJÍCÍ ZE SVĚTLA A PRAVDY, JEŽ MŮŽE BÝTI PŘINESENO JEN VYSLANCI BOŽÍMI, KTEŘÍ SAMI STOJÍ VE SVĚTLE A PRAVDĚ A TEDY V SOBĚ JSOU SKUTEČNĚ ŽIVÍ! ŽÁDNÝ LIDSKÝ DUCH A ŽÁDNÝ DUCH Z ONOHO SVĚTA NENÍ SCHOPEN TO DOKÁZAT. NEMÁ K TOMU VŮBEC ŽÁDNÉ MOŽNOSTI. Z TOHO DŮVODU NEMŮŽE NIKDY TO, CO BYLO LIDSKÝM ROZUMEM VYMYŠLENO A LIDSKÝM DUCHEM POZNÁNO, V SOBĚ NÉSTI PRAVÝ ŽIVOT. ZŮSTÁVÁ TO TEORIEMI A POZNATKY, JIMŽ CHYBÍ SÍLA ŽIVÉ PRAVDY.

Probudit k životu Slovem znamená: Probudit k poznání Pravdy! Jak možno spícího probudit k dennímu vědomí, tak je duchovně mrtvý probuzen k poznání Pravdy živým Slovem. Tak jako se však ten, kdo byl ze spánku probuzen, nikdy nemůže státi samotným dnem, tak také nemůže ten, kdo byl z duchovní smrti probuzen k živé Pravdě, státi se současně samotným životem! Jemu budou jen otevřeny oči k poznání tohoto života. On se nikdy nemůže stát životem a Pravdou, nýbrž může jen putovat po jejích drahách! Stane se probuzeným.

Také zde lze použít Kristových slov: „Nechte mrtvým pochovávati své mrtvé!“ To znamená, nechte četné lidi, kteří chtějí být vůdci a učiteli, nadále poučovati lidi, kteří je chtějí poslouchat a tím se systematicky uzavírají živému Slovu. Nechte tyto mrtvé vůdce s jejich mrtvými slovy klidně navždy pochovávat mrtvé posluchače a tak je vyřadit z možnosti probuzení. VY VŠAK, KTEŘÍ OPRAVDOVĚ HLEDÁTE, NEPOSLOUCHEJTE JE!

TÍM NEJSOU SNAD MÍNĚNY JEN MNOHÉ SEKTY A SPOLEČNOSTI, NÝBRŽ TAKÉ FALEŠNÁ DOGMATA VŠECH VELKÝCH NÁBOŽENSTVÍ. V TÉTO DOBĚ NENÍ ŽÁDNÉ OBCE, KTERÁ BY SKUTEČNĚ SLEDOVALA PRAVOU CESTU. Ani lidská horlivost, ani nadšení neodstraní často úplně falešné ukazovatele cesty, které lidská chytrost postavila na správnou dráhu. KDO JIM DŮVĚŘUJE, TEN NEDOSÁHNE CÍLE ANI PŘI NEJLEPŠÍCH VNITŘNÍCH VLOHÁCH.

Co spočívá v tom, co bylo řečeno, to nalezne každý, kdo se poctivě o to namáhá. Vyžaduje to však hlubokého přemýšlení a nesobeckého bádání. Pro ty, kdo se domnívají, že jsou již vědoucí a pro povrchní to není!"

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Ľadové mesto


Ľadové mesto týchto dní, mesto Kansas City.

http://abcnews.go.com/US/popup?id=3977874 
Evangelium Marie Magdalské
Paní Viktorie, necháváte se příliš unášet na vlnách mylných výkladů a fantazie! Nejen vlastní, ale i pisálků sci-fi literatury, hledačů Svatého Grálu, ba i jiných blouznivců. Apokryfních a gnostických spisů bylo kdysi sepsáno velké množství. Mnohé z nich pohltily nenávratně Vatikánské tajné archívy, jiné byly zničeny. Dochovala se jen malá část. Život a poslání Marie z Magdaly je dost jasně popsán v literatuře Grálu – ve spisech ze zavátých dob.

Apokryfy
http://gnosis9.net/search.php?rstext=all-phpRS-all&rstema=12

Evangelium Marie Magdalské
http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005010005
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Niečo dojímavé a milé na dnešný deň


,,Kto dokáže potešiť a dojať z lásky čoby len jedno ľudské srdce, tak ten ako keby potešil a dojal celý svet."

Ján Anton Sloboda.

http://www.youtube.com/watch?v=WbMNPoB2f-A&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=MndLRdPsuJE&feature=related

 
Quo vadis, homo sapiens?
 
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Myšlienka na tento deň


,,Ja chcem byť sluhom len jedného Pána, ktorý je na nebesiach. Iba Jeho prikázania a Jeho večné zákony sú pre mňa sväté a smerodajné. Všetko, čo je v rozpore s týmito Božími nariadeniami, odmietam." Jozef Potúček.

 
Svatý oheň z Jeruzaléma a Betlémské světlo
Již od roku 1989 máme poměrně mladý, ale zato krásný a u srdce hřejivý zvyk přinášet si domů "Betlémské světlo". … píší na stránkách:

http://www.ceske-tradice.cz/cz/k2,34,89,91-jeslicky-betlemy/c36-betlemske-svetlo-2006/
http://www.betlemskesvetlo.cz/

Světlo z Betléma je však jen církví uměle vytvořená tradice, která má zastřít jiný údajně skutečně se vyskytující jev:

Svatý oheň z Jeruzaléma

Posuďte sami http://iriska9.sblog.cz/z3/

Zázrak, který se každoročně opakuje před objektivy kamer.

Děje se to už téměř dva tisíce let. Pokaždé, když se na Velikonoce lidé sejdou v jeruzalémském Chrámu Božího hrobu, zavře se kněz do malé kapličky a vrátí se se zázračným ohněm, který nepálí, zato způsobí podivuhodné záblesky a vyřadí televizní kamery. Podívejme se přímo na místo zázraku, který vědci dodnes nedokázali objasnit…

V sobotní poledne, den před pravoslavnou. Paschou, neboli svátkem vzkříšení, se tu koná velkolepý obřad, při němž se dějí věci, nad kterými zůstává rozum stát. Pravoslavný patriarcha se zavře do Kuvuklie – kapličky s údajným Kristovým hrobem, která stojí uprostřed Chrámu – a vyjde ven s ohněm, který prý uvnitř vznikne bez škrtnutí jediné zápalky.

Podivné záblesky a světla blahodatného ohně. Během samotného obřadu Sestoupení blahodatného ohně se děje celá řada divů, paranormálních jevů či chcete-li, zázraků, které vědci dosud neobjasnili. V prostoru Chrámu se při obřadu objevují podivné záblesky a světla, ikony začnou myrotočit – to jest záhadně vonět, někdy se samy zapalují olejové lampy a oheň po nějaký čas vůbec nepálí a nespaluje.


Jakým způsobem se světlo objevuje:

Všechny svíčky jsou tu zhaslé. Nic nehoří ani v jeskyni, ani jinde v kapličce. Všude je tma. Uvnitř Božího hrobu patriarcha pokleká na kolena a provádí arcidiecézní modlitbu. Přečte zvláštní požehnání a vyzývá Ježíše Krista, aby seslal svůj posvátný oheň a požehnal tímto darem lidu. V absolutním tichu během patriarchovy modlitby se prý ozývá jakési syčení a téměř ve stejnou chvíli se všude objevují modrobílé záblesky svatého ohně, jako by miliony fotoaparátů blýskaly, a svíce se samy zapalují.


Oheň, který vůbec nepálí:

Takto se zapálí i svíce věčného světla, které přinesl patriarcha. Současně s tím dav začíná jásat a slzy štěstí a víry stékají na tvářích lidí. Na pár chvil nemá svatý oheň normální vlastnosti ohně. Všichni se ohněm omývají, strkají do něho ruce a krouží svíčkami kolem obličeje. Nechytnou ani vlasy, ani chlupy. Říká se, že jde o prvních pět až deset minut, kdy patriarcha vystoupí z kuvuklie a osobně ho rozdává věřícím. Někteří tvrdí, že každý se může dotknout plamene až 33 svíček během celých 33 minut.


Vrcholný podvod nebo skutečná fyzikální záhada?

Tak jako u jiných zázraků, i v tomto případě existuje množství lidí, kteří věří, že jde o vrcholný podvod pravoslavné církve. Pro verzi, že jde o skutečnou fyzikální záhadu, hovoří skutečnost, že záhadný jev se neomezuje jen na církevního patriarchu a místo hrobu v kapličce, kam nikdo nevidí. Tisíce poutníků tvrdí, že se jim v Chrámu také zapálila svíčka sama od sebe, ještě dříve, než patriarcha vyšel ven. A svíce se samy zapalují i představitelům jiných církví.


Nahrávky a fotografie fascinujících záblesků:

Za poslední léta, co je obřad živě přenášen také televizí, se ovšem podařilo nafilmovat a nafotit celou řadu světelných úkazů, od jakýchsi ohnivých obláčků visících ve vzduchu, přes modravé křivolaké záblesky připomínající záblesky z fotoaparátů, po celistvou modrou záři a záblesky. Některé lze v nízkém rozlišení zhlédnout na internetové adrese http://www.holyfire.org/eng/video.htm .

(zkráceno)
 
pre p.Potúčka-odkaz 2

Ako sa ukryť a pritom si myslieť, že je ma "vidieť"...

Nikto Vám neupiera Vašu národnu hrdosť. No uvedomte si tiež, že dopredu označujete za PLEVY i takých ľudí, ktorí sa vo svojom vývoji k Slovu ešte nedostali a pritom nie sú skazení a často majú snahu zmeniť sa k dobrému.

Príklad: Zapáľte do očí silné svetlo Poznania tomu človeku, ktorí doteraz kvôli svojim nesprávnym rozhodnutiam nevedome blúdil v temnotách, t.j. bažinatých myšlienkových formách, ktoré sú verejnosťou výdatne živené. Čo on spraví? V prvom momente iste nastane úľak, obrana a možno i slovný útok. Myslíte si, že taký človek je pripravený namieste pochopiť všetko to, k čomu ste sa Vy sám dopracovali možno za roky skúmania, odciťovania a zvažovania? Čo keby ste sa v jeho situácii nachádzali Vy sám? Nebude taký človek potrebovať skôr práve Váš pomáhajúci zrelý prístup? Alebo chcete čakať až do chvíľ, kedy sa v zúfalstve a beznádeji skloní pred VAMI on sám, aby vo Vás videl služobníka Božieho?

Skôr si myslím, že Vaša neochota spolupracovať na inom poli ako je to, ktoré je Vám možno blízke - to virtuálne internetové -, alebo i možná druhová rozdielnosť v takom obrovskom spektre ľudských pováh Vás činí odmeranými ba niekedy až nenávistnými voči tým, ktorí konajú inak a zároveň sebevlastným spôsobom, vzhľadom k tomu, ako ste Vy toho nateraz schopný...

 
Jozef Potúček
Ako ukryť pred hľadajúcimi SLOVO Božie
1/ Minulosť

Dôvod cirkvi, prečo nepodávala SLOVO priamo veriacim v ich rodnom jazyku (zdroj: katolický spevník z prelomu 18. a 19. storočia....):

„ .... sv. omše sa majú zachovať vo svojom slúžení v latinskom jazyku, aby sa slovo božie nesťahovalo dole k ľudu bezbožnému v jeho reči, lebo slúžiaci kňazi by potom nemohli vykonávať svoju povinnosť rovnako v každej krajine, ktorej jazyk neovládajú.... Preto má ľud pospolitý k pomoci spevník, kde je mu všetko nami osvetlené, čo pri sv. omši prebieha .......“


2/ Súčasnosť

Dôvod členov AO inštitútu a Slovenského združenia nepodávať SLOVO priamo hľadajúcim (zdroj: www.okoun.cz NAT98 - 13.srpen 2007 15:00:49 M.Šupa):

„Slovo Pravdy má stáť na vysokej skale a to všetci veľmi dobre vieme. Preto nemôže a nesmie byť ľuďom ponúkané priamo.“


Záver a poučenie pre budúcnosť:

Dámy a páni!
A čo takto SLOVO BOŽIE?
To je pre Vás niektorých vôbec nič?

Preto opať citujem Slovo, ktoré vlastne zatvárate pred hľadajúcimi do šuflíkov, aj za toto budete žať.

[Poselství doznívá – Já posílám vás]:
„LIDÉ CHTĚJÍ SVATÉ SLOVO ! NIKOLIV VAŠE VĚDĚNÍ ! PAMATUJTE SI TO !“

 
Jozef Potúček
... stále lepšie a lepšie ...
Na rozdiel od väčšiny národa, v ktorom som sa narodil, som ani v minulosti nekrivil svoj chrbát pod bičom samozvaných komunistických drábov z východu, z čoho som určite žiadne výhody nemal, tak ani teraz v prítomnosti alebo v budúcnosti nemienim kloniť svoju hlavu pod bičom iných – imperialistických – drábov zo západu.
Som hrdý na to, že som Slovák, a zároveň som rád a tiež hrdý, že v mojich žilách prúdi po mojej mame aj krv maďarská, lebo táto skutočnosť u mňa zrejme spôsobuje, že na rozdiel od väčšiny dnešných Slovákov, ja nie som ochotný byť sluhom a poskokom nepravých a cudzích pánov a krčiť sa pred nimi ako ich otrok.
Moja národná hrdosť mi nedovolí, aby som sa chúlil a krivil vtedy, keď je potrebné otvorene ukázať celému svetu, že nie sme o nič horší než tí, ktorí nám sem ako nepozvaní hostia chodia už celé veky zo všetkých svetových strán dokazovať, že sme menejcenní a potrebujeme takto ich palice, lebo sa nechceme narovnať a kráčať životom vzpriamene sami.
Ja chcem byť sluhom len jedného Pána, ktorý je na nebesiach. Iba Jeho prikázania a Jeho večné zákony sú pre mňa sväté a smerodajné. Všetko, čo je v rozpore s týmito Božími nariadeniami, odmietam.

Vlievajme ľuďom nádej, že ani v najväčších fyzických alebo psychických útrapách svojho života netreba zúfať, lebo sa vždy naplnia slová zo Svetla zvestované:
„KEĎ JE NÚDZA NAJVÄČŠIA, POMOC BOŽIA NAJBLIŽŠIA.“
a takisto platí
„PRVÍ BUDÚ POSLEDNÍ A POSLEDNÍ BUDÚ PRVÍ.“

Treba len pre svoju slobodu a večný život niečo aj vykonať. Bez toho to nejde.
Ako príklad možno spomenúť vyslobodenie židovského národa z egyptského otroctva prostredníctvom Mojžiša vedeného samotným Svetlom, ako aj rôzne divy a zázraky, ktoré na ceste do zasľúbenej zeme tento národ za svojou slobodou, hoc aj v útrapách, prežil.

Od Ježiša sa nám dostalo mnoho poučení do života, napr.:
„NIKDY NEROB DRUHÉMU TO, ČO NECHCEŠ, ABY INÍ ROBILI TEBE.“
„ČO ZASEJEŠ, MUSÍŠ ZOŽAŤ.“
Jean Jacques Rousseau povedal:
„TISÍC CIEST VEDIE K BLUDU, K PRAVDE LEN JEDNA.“
Ján Hus hlásal:
„HĽADAJ PRAVDU, POČUJ PRAVDU, UČ SA PRAVDU, MILUJ PRAVDU, HOVOR PRAVDU, ŽI PRAVDU, BRÁŇ PRAVDU AŽ DO SMRTI!“

V poslednom proroctve Biblie hovorí Ján, že vidí nové nebo a novú zem. Teší ma, že každým dňom sme bližšie a bližšie ku Dňu, kedy sa zrno oddelí od pliev.
Hľaď len, človeče, každý sám za seba, aby si k tým nepotrebným plevom nepatril aj Ty!

OČISTA ZEME a jej vyvrcholenie – čiže zvrhnutie všetkého zla do hlbín rozkladu a večného zatratenia – SA neodvolateľne a neodvratne každou sekundou BLÍŽI.
Preto na otázku „AKO SA MÁTE?“, môžem napriek mnohým tvrdým úderom od života vždy s úsmevom odpovedať:
„ ... STÁLE LEPŠIE A LEPŠIE ... “
 
pre p.Potúčka-odkaz
-čo vlastne skutočne viete...

"Něco slyšeti a a částečně snad také viděti není ještě dlouho vlastním věděním! Člověk nesmí tvrditi: vím to, nýbrž smí nejvýše říci: slyšel jsem o tom, nebo viděl jsem to. Chce-li však jednati správně, podle pravdy, pak je povinen říci: nevím to!

Takové jednání je pak v každém ohledu správnější než kdyby vyprávěl něco s čím nepřišel vôbec do styku a co tedy také nemôže být skutečným věděním. Neúplnou zprávou uvaloval by na jiné lidi jen podezření nebo by je zatěžoval, či snad dokonce uvrhl zbytečně do neštěstí, aniž by znal vlastní souvislosti. Odvažujte proto úzkostlivě svým citem každé slovo, jehož chcete použít.

Kdo myslí hlouběji a nechce se spokojiti ztrnulými již pojmy, aby tím omluvil sám sebe a své žvanivé dělání se důležitými a zlé chtění, ten porozumí snadno těmto vývodům a tichým zkoumáním se naučí hledět dále při všem co řekne."


Abd-ru-shin - prednáška Strnulosť
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Decembrové spomienky II. - šesťdesiatšesť rokov po...


66 pozemských rokov, tak presne toľko ubehlo odvtedy, keď zo Zeme odišiel v úplnej tichosti Syn Boha Otca - Imanuel Abdrushin, keď bol v hodine odchodu obklopený len tými najvernejšími.

*Syn Svetla opustil túto Zem keď mal 66 rokov!, presné dvojnásobok rokov Ježišových. A rok 2007 je ten rok, keď ubehlo presne 66 rokov od odchodu Imanuela Abdrushina, ktorý je rokom Božej vôle, keď sa každý, či už si je toho vedomý alebo nie je, ukazuje v tom pravom svetle.*

Ale ľudstvo opäť zlýhalo, tak ako aj dnes opäť zlýhava, keď popiera alebo nič nechce vedieť o zrode Syna Svetla IMANUELA, a vôbec si neuvedomilo, že kto to vlastne prebýva v tom čase na Zemi. Len málokto spoznal v Abdrushinovi záchrancu a sudcu neskoršieho stvorenia, Syna BOHA Otca.
Veď čo už mohol zažiť Syn Stvoriteľov na tak nepriateľskom územi, kde temno vládne svojou rukou?

Zažil presné to isté, ako jeho brat Ježiš. Väčšinou len nepriateľstvo a nedôveru. Zase len hŕstka bdelých dokázala spoznať v ňom zasľúbeného Pomocníka, Radcu, Boží meč, Sudcu, ktorého zasľúbil k pomoci sám Syn Boží Ježiš v tušení svojej blízkej a nevinnej smrti:

Ján 16 kap./ 7 - 15: ,, Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel, lebo ak neodídem, Radca k vám nepríde, ale keď odídem, pošlem Ho k vám. A keď príde, poučí svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde.

O hriechu, že neveria vo mňa.

O spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte.

O súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené.

Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do ÚPLNEJ PRAVDY lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a bude vám zvestovať aj budúce veci. On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude vám zvestovať.“

Opakovali sa dejiny, ako pred 2000 rokmi. Ľudstvo svojho Záchrancu odmietlo, a tým Ho morálne zavraždilo, čo je podľa Božích zákonov totožné ako pri pozemskej smrti, a tak ide v ústrety svojmu osudu.

Preto ľudstvo boj sa hnevu Pánovho, lebo si odmietlo, a odmietaš zase, Syna Božieho!

Veď Stvoriteľ vo svojej veľkej láske a spravodlivosti, vyslaním svojich Synov poslal sám seba, aby vyslobodil nás ľudí z moci temna, z pasce, do ktorej sme sa sami dostali, a dovolil nám tak návrat do duchovného domova.

Imanuel Abdrushin, podobne ako Ježiš pred 2000rokmi, v tušení svojho blízkeho pozemského odchodu, odovzdal svoju štafetu v poslaní tej, ktorá mala byť poslednou pomocou pred veľkým súdom. Tou pomocou je poslanie Swanhildy - pani Makedonovej, tesne pred prvou veľkou očistou Zeme, ktorá sa vtelila do malého národa slovenského, deväť rokov po Abdrushinovom odchode zo Zeme.

„Teraz bude pre mnohých z vás lepšie zrozumiteľné, prečo teraz v hodine najsvätejších naplnení pôsobia Ruža a Ľalia na Zemi a že je nutná aj prítomnosť LABUTEJ PANNY z LABUTIEHO OSTROVA v určitom, k tomu pripravenom pozemskom tele, aby v zachvievaní nebola žiadna medzera.

Taká veľká je milosť Božia, že dáva vyvstať jednému zázraku za druhým, aby sa ľudstvu v tisícročnej ríši dostalo dokonalej pomoci!

Skloňte sa v pokore pred Jeho veľkou dobrotivosťou.“ Imanuel Abdrushin – Duchovne úrovne VI.

Dostali sme veľa, ale pramálo sme dali.

*Preto napnime svoje sily, aby víťazstvo Svetla sme plné podporili.

*Skloňme preto v tento čas svoje hlavy a ďakujme neprestajne Bohu, že akej milosti sa nám dostalo a dostáva.

Lebo máme jedinečnú šancu ešte napraviť to, čo sme pokazili, a tak prejsť do novej doby, ktorú povedie pravý Kráľ a Vodca IMANUEL ABDRUSHIN, bez ktorého výstavba Tisícročnej ríše nie je možná.

+Šťastný to človek, ktorý bude mu smieť slúžiť, ochraňovať a pomáhať Jemu, jedinému a pravému Vládcovi z vôle Stvoriteľovej.+

Amen.

Ján Anton Sloboda.

 
Miroslav Klein
Krásne vlny tónov
http://www.youtube.com/watch?v=ww8wqEgFIA8&feature=related
 
 
Podpis pre mňa nieje k tomu aby som si robil úsudky, ale keď je príspevok podpísaný, viem ako moderátor, že to s ním jeho autor myslel vážne a stojí si za jeho textom. To potom ovplyvňuje moje rozhodnutie o vymazaní/nevymazaní.
 


Príspevok vložený - ... 4.prosinec 2007 23:06:07
-prosím o vysvetlenie-, som uviedol vo všetkej vecnosti, moje meno by Vám nateraz zamlžilo správny úsudok v súvislosti s nedávnymi "horúcimi" témami na tomto fóre...

Každý z nás je predsa osobne konfrontovaný s tým, čo je to pravá služba Svetlu na Zemi...

"Podľa ovocia poznáte ich..."

 
Bolo by vhodné, keby sa autor predchádzajúceho príspevku dodatočne podpísal, aby mohol byť príspevok archivovaný.
Ďakujem.