Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Boj Za Svetlo:Nový časopis „Prebúdzajúce sa Slovensko“.
Pre závažnosť obsahu uvádzam text v plnom znení:


Vražedná devalvácia slova!


Ľudstvo už znehodnotilo a ďalej systematicky znehodnocuje všetko, na čo len siahne. Nech už je to voda, pôda, vzduch, fauna, flóra a tak ďalej.

A toto katastrofálne znehodnocovanie všetkých vecí už dávno prekročilo hranice hrubej hmoty a deštruktívne zasahuje aj do jemnejších oblastí. Do oblastí hmotne neuchopiteľných, ale celkom reálne vnímateľných, akými sú napríklad medziľudské vzťahy, slovný prejav, alebo vnútorný, čiže citový a myšlienkový život. Všetko toto sa rúca, všetko toto je priam groteskne pokrivené, otrávené a strhnuté hlboko nadol.

Z človeka sa namiesto citlivého strojcu harmónie vo stvorení stal nakoniec iba tupý, biologický robot. Robot, škodiaci svojim kŕčovitým pracovným úsilím, poznačeným zvrátenou túžbou mať stále viac, sebe samému i všetkému, čo jestvuje. Robot, ktorý sa bez zodpovedajúcej pokory a poznania základných Zákonitostí vo stvorení nikdy nemôže ani len priblížiť k pravému šťastiu.

No a spomedzi širokej škály všetkého toho nesprávneho, čo bolo spomenuté, si teraz vezmime pod drobnohľad iba ľudský slovný prejav. Nie, nebude tu reč o vulgarizmoch, pomaly sa už stávajúcich niečím „normálnym“, ktorých používanie nám až príliš očividne poukazuje na kvalitu vnútorného života dotyčných ľudí.

Teraz sa zameriame predovšetkým na nesmierne vážne a vo svojej ďalekosiahlosti ešte nedocenené znehodnotenie ľudského slovného prejavu, spôsobené skazonostným zlozvykom hovoriť veľa, neuvážene a bez skutočnej vnútornej hĺbky.

„Hovoriť striebro, mlčať zlato!“ „Menej býva niekedy viac!“ „Vaša reč nech je áno – áno, nie – nie! Čo je nad to, je od zlého!“

Ľudia však nikdy nepočúvali tieto prosté a dobré mienené rady. Považovali ich za príliš bezvýznamné a malicherné, čím však neuvážene podcenili ďalekosiahlosť deštruktívnych dôsledkov, ktoré nám musí priniesť ich nerešpektovanie.

Ľudské slovo má totiž svoju pravú hodnotu iba vtedy, ak za ním stoja skutočné, pravé, večné a univerzálne hodnoty. Keď je rovnako, ako bývajú bankovky kryté zlatom, i ono „kryté“ zmenenými hodnotami.

Z tohto dôvodu malo byť s ľudským slovom narábané, ako z výnimočným darom, ktorým aj naozaj je a s ktorým sa práve preto zbytočne, či bezmyšlienkovite neplytvá. S darom, ktorý mal byť používaný predovšetkým na vzájomné sprostredkovávanie si a obohacovanie sa dobrými, čistými, ušľachtilými, krásnymi a povznášajúcimi hodnotami.

Čo však urobilo ľudstvo s výsadou smieť hovoriť? Svojou povrchnosťou, bezmyšlienkovitosťou a neuváženosťou, svojim zlozvykom mnohého a zbytočného rečnenia spôsobilo také znehodnotenie ľudských slov, že z nich nakoniec zostali iba prázdne pojmy bez vnútorného obsahu.

No a v súčasnej dobe dosahuje táto všeobecná devalvácia svojho vrcholu. Zovšadiaľ sa na nás valí prúd, či doslova lavína slov: Z rozhlasu, z televízie, z novín, z časopisov, z kníh, z internetu a tak ďalej. Podobná nadmiera a doslova zneužívanie daru smieť hovoriť však celkom zákonite vedie k plytkosti a povrchnosti. K plytkosti a povrchnosti tých, ktorí s kŕčovitým úsilím tento prebytok vytvárajú a každodenne ním zahlcujú celý národ a zároveň k plytkosti a povrchnosti konzumentov a konečných príjemcov tohto oceánu slov, postrádajúceho hlbší, vnútorný obsah. Je to ako začarovaný kruh a v jeho kolobehu sa už akoby strácal priestor pre hlbšie uvažovanie a vnútorné precítenie všetkého, o čom sa hovorí.

Napríklad bulvárna tlač je písaná špeciálne uspôsobeným, jednoduchým štýlom tak, aby jej konzumenti vynakladali čo najmenej duševnej námahy. No a tomuto všeobecnému trendu plytkosti, duševnej nenáročnosti, ba neraz priam úbohosti samozrejme zodpovedá i kvalita samotného obsahu Tvoria ho predovšetkým lacné senzácie, plytké klebety, okrádanie ľudí o súkromie, či nadbiehanie tým najnižším pudom.

Určite si nie je ťažké domyslieť, aký asi dosah má zmienená produkcia na kvalitu vnútorného, duševného života jej pravidelných konzumentov. V tejto súvislosti sa priam natíska domnienka, ako by sa ktosi snažil podobným spôsobom úplne cieľavedome o vytváranie a formovanie plytkých, povrchných a nemysliacich bytostí, celkom zbavených schopnosti zahĺbenia sa do niečoho hodnotnejšieho. Do niečoho, čo od nich vyžaduje predsa len istú mieru duševnej námahy.

Áno, podobný prístup má skutočne svoje opodstatnenie, spočívajúce vo vytváraní jednoliatej, nemysliacej, tupej a ľahko manipulovateľnej masy, ktorú potom možno veľmi ľahko a pohodlne ovládať iba prívalom bezobsažných slov. Takýmto spôsobom spracované, alebo lepšie povedané, degradované obyvateľstvo, už potom totiž slepo dôveruje každému sebavedomému a rečnícky zdatnému, prázdnemu krikľúňovi.

Stáročné zneužívanie daru smieť hovoriť sa tak pre naprostú väčšinu obyvateľstva našej planéty stalo prekliatím. Ľudstvo sa doslova otrávilo sebou samým vyprodukovaným oceánom prázdnych rečí. Beznádejne sa topí v množstve, povrchnosti a plytkosti vlastných slov. A mnohí z tých, ktorí sú vôbec ešte schopní vnímať tento katastrofálny úpadok, už podliehajú apatii, rezignácii a strate viery, že by snáď na zemi mohlo ešte jestvovať niečo naozaj hodnotného.

Avšak pre všetkých, ktorí si pod tlakom všeobecnej a bezmedznej povrchnosti predsa len dokázali uchovať svoje človečenstvo a vlastnú ľudskú dôstojnosť, pre všetkých tých prichádza pomoc, povzbudenie a posilnenie v podobe nového časopisu s názvom „Prebúdzajúce sa Slovensko“.

Každým jednotlivým článkom i obsahom celého časopisu má byť nášmu národu opäť sprostredkované ľudské slovo v jeho pôvodnej sile a význame, slovo, kryté skutočnými a pravými hodnotami. Lebo, ako už bolo povedané, ľudské slovo môže opätovne nadobudnúť svoju stratenú hodnotu iba vtedy, ak sa tento dar začne využívať hlavne za účelom vzájomného sprostredkovávania si tých najvyšších hodnôt, aké vôbec na zemi jestvujú a o aké by mal vo svojom živote usilovať každý človek.

Tento časopis je vskutku možno považovať za dar, lebo určite nie je náhoda, že na náš „trh“ prichádza práve vo vianočnom období. Ide o dar slovenskému národu, ktorý má pojem „Slovo“ vo svojom pomenovaní. Áno, tento národ patrí k národom „Slova“. „Slova“, za ktorým stoja tie najvyššie a najvznešenejšie hodnoty a práve k nim musia byť ľudia postupne privedení.

Lebo slovenský národ si aj napriek všetkému bahnu a neuveriteľnej nízkosti okolo nás predsa len uchoval schopnosť poznávať a uviesť tieto hodnoty do každodenného života. Akou cestou sa má za zmieneným cieľom uberať a akým spôsobom ho realizovať, o tom sa bude môcť dozvedieť každý vážny záujemca priamo z časopisu „Prebúdzajúce sa Slovensko“.

A na záver dôležité upozornenie: Redakcia časopisu nebude v nijakom prípade nadbiehať navyknutej, všeobecne zaužívanej povrchnosti! Nebude minimalizovať požiadavky na čitateľa, za účelom čo najväčšieho rozšírenia okruhu svojich odberateľov. Takýmto spôsobom už ďalej jednoducho nemožno ľudí ponižovať! Bude to úplne iné, než na čo boli ľudia doposiaľ pri čítaní rôznych iných časopisov zvyknutí.

V tomto prípade budú totiž na nich cieľavedome kladené duševné a duchovné nároky, zodpovedajúce skutočnej ľudskej dôstojnosti. Lebo iba tak možno viesť ľudí neustále nahor, k vysokým métam pravého človečenstva. Všetkým budúcim čitateľom prajem mnoho hodnotných chvíľ, strávených pri jeho čítaní.

Časopis si môžete objednať na adrese: redakcia@zdruzenie-ludskost.sk, alebo na telefónnych číslach: 0902 574 555, 0914 203 163. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke: www.zdruzenie-ludskost.sk
 
JAN. jan.jan@post.sk 
28.11.1998


Dnes je tomu deväť pozemských rokov, keď sa udiala najdôležitejšia udalosť v dejinách ľudstva, zrod KRÁĽA kráľov, PÁNA pánov, záchrancu neskoršieho stvorenia, Kráľa Tisícročnej ríše, Syna BOHA OTCA, IMANUELA ABDRUSHINA, začo buď BOHU veľká a pokorná vďaka.

Izaiáš 9/5-6: ,, 5Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

6Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí.“


V tichosti sa narodil, a v úplnej tichosti bol načas unesený, tak ako o tom hovorí Zjavenie Jána 12/5: ,, 5A porodila syna, chlapca, ktorý má spravovať všetky národy železným prútom. DIEŤA VŠAK BOLO UCHVÁTENÉ K BOHU A K JEHO TRÓNU.“

Navráti sa až vtedy, keď prejdú veľké bôle na Zemi, keď pôda bude pripravená na príchod Jeho, a keď Jeho ľud ho bude s radosťou vítať.

Navráti sa, aby započal s výstavbou Tisícročnej ríše, lebo len On jediný je toho hodný, nikto iný, lebo BOH tak rozhodol.

On, ktorý je Božou vôľou, Synom BOHA Otca.

On, skrze koho povstalo celé stvorenie.

On, IMANUEL, bude vládnuť rukou spravodlivou, a pod jeho vedením bude všetko na Zemi prekvitať. Všade bude len láska, mier, spravodlivosť a radostné tvorenie, v zmysle zákonov Božích.

Izaiáš 11/1-10: ,, 1Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok.

2Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej.

3V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia, a nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú, 4ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme. Biť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí.

5Spravodlivosť bude pásom na jeho drieku a pravda bude opaskom na jeho bedrách.

6Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Teľa, levíča a kŕmny dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie.

7Krava s medveďom sa budú pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok.

8Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a batoľa vystrie ruku nad brloh zmije.

9Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svätom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more.

10V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok.“


Už nebude potom viac žiadnych vojen, útlaku a nespravodlivosti, lebo temna už viac nebude, a ten ktorý padol, bude na tisíc rokov spútaný Synom Človeka IMANUELOM.

Preto aj nepriateľstvu a útokom bude koniec, ktoré sa teraz deje voči ľudom, ktorí o narodení IMANUELA sú presvedčení, tak aj tomu bude navždy koniec, lebo nie je prípustné, aby neustále boli napádaní tí, ktorí tomu uverili. Pán svojich verných vždy ochrany!

,, NENÍ NIC VYŠŠÍHO NEŽ BŮH! A VEDLE NĚHO MUSÍ VŠECHNO OSTATNÍ USTOUPIT DALEKO DO STÍNU. ŽÁDNÝ ČLOVĚK NEMÁ BÝT NUCEN KE ZMĚNĚ SVÉ VŮLE. V BUDOUCNOSTI VŠAK MAJÍ BÝT PONECHÁNI V KLIDU A MÍRU VŠICHNI TI, KTEŘÍ SKUTEČNĚ PATŘÍ K LIDU BOŽÍMU. NIKDO NESMÍ BEZTRESTNĚ NA NĚ UKÁZAT ŠPINAVÝM PRSTEM. BUDE PAK IHNED POZNAMENÁN A ZAHYNE. KAŽDÝ VÝSMĚCH A TÍM SPÍŠE ČIN SE ZCELA NEOČEKÁVANĚ, RYCHLE A HOŘCE VYMSTÍ NA TOM, KDO HO PROVEDL.

LID PÁNĚ SE KONEČNĚ SHROMÁŽDÍ POD JEHO PRAPOREM A BUDE CHRÁNĚN. AVŠAK JEN TEN, KDO MÁ ODVAHU PŘIZNAT SE K TOMUTO LIDU! NIKDO JINÝ. STOJÍME JIŽ NA PRAHU POČÁTKU TÉTO HODINY!" IMANUEL ABDRUSHIN.

Nezabúdajme v tento vzácny a tak významný deň, keď si pripomíname narodenie IMANUELA, že o čom hovorí aj prorok Izaiáš – kap. 66.

*V úvodzovkách, ide o môj vlastný výklad.

,, 5Počujte Slovo Hospodinovo, /IMANUELOVO/ vy, ktorí sa chvejete pri Jeho slovách! /ktorí ste ochotní tomu načúvať!/ Vaši bratia, čo vás nenávidia a odstrkujú pre Moje meno, vravia: Nech sa oslávi Hospodin, nech vidíme vašu radosť! /Ukážte nám Toho, o ktorom hovoríte, ktorého tak ospevujete. Kde je? Presné opäť v tom zmysle, *ak si Syn Boží, tak zostúp z kríža*/ Ale oni vyjdú na hanbu. /nebudú hodní tohoto zázraku – narodenie IMANUELA - pochopiť./

6Čuj, hukot znie z mesta! Hlas znie z chrámu! /z hradu Grálu, ktorý sa nachádza kde je Kráľom Parsifal, ako časť Imanuela, skrze koho celé stvorenie povstalo!/ Hlas Hospodina, ktorý odplatí svojim nepriateľom za ich činy. /Všetkým tým, ktorí nedbali na hlas IMANUELOV, ktorí popierali JEHO narodenie, hoci bolo zvestované v SLOVE PRAVDY – v POSOLSTVE GRÁLU, a v Novom evanjeliu – Večné zákony, ktoré je najnovším posolstvom od samotného IMANUELA ABDRUSHINA!/

7Skôr, AKO POCÍTILA BÔLE, rodička / pani Makedonová, IMANUELOVÁ matka/ porodila. Skôr, AKO PRIŠLI NA ŇU KŔČE, priviedla na svet chlapca. / Kráľa kráľov, Pána pánov – IMANUELA!/

8Kto počul niečo podobné, kto videl niečo také? /Narodenie IMANUELA, bez pozemského počatie. / Či sa zrodí krajina za jeden deň, alebo narodí sa národ naraz? Lebo Sion sotva pocítil bolesť, už porodil svojich synov. /Synov, ktorí čujú hlas PÁNOV./

9Či mám otvoriť život a nedovoliť narodiť sa /keď už som dal počať, či nedovolím sa narodiť?/ - hovorí Hospodin - alebo Ja, čo dovoľujem rodiť, mám uzavrieť život? / Neukázať sa?/ - hovorí Boh váš.

10Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. /IMANUELA/ Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním,
11aby ste sa dosýta nasali z jeho pŕs poskytujúcich útechu, aby ste sa napájali rozkošou na Jeho slávnych ňadrách.

12Lebo takto vraví Hospodin: Ajhľa, Ja /IMANUEL/ rozprestriem až k nemu blahobyt ako rieku a bohatstvo národov ako dravý potok. A budete sať, v náručí vás ponesú a na kolenách vás budú láskať.
13Ako keď matka teší niekoho, budem vás tešiť; v Jeruzaleme sa potešíte.

14Keď to uvidíte, radovať sa vám bude srdce, vaše kosti vyrašia ako čerstvá zeleň a RUKA HOSPODINOVA BUDE ZJAVNÁ PRI JEHO SLUHOCH A JEHO HNEV PRI JEHO NEPRIATEĽOCH.

15Lebo, hľa, HOSPODIN PRÍDE V OHNI /Príchod Syna Človeka v oblakoch/ A JEHO VOZY AKO POVÍCHRICA, ABY S PRCHKOSŤOU ODPLATIL SVOJÍM HNEVOM A SVOJÍM KARHANÍM V OHNIVÝCH PLAMEŇOCH.

16LEBO HOSPODIN /IMANUEL/ BUDE SÚDIŤ OHŇOM A SVOJÍM MEČOM KAŽDÉ TELO; MNOHO BUDE TÝCH, /TÝCH, KTORÍ NEDBALI NA VÔĽU PÁNA!/ KTORÝCH POBIJE HOSPODIN.

17Tí, čo sa posväcujú a očisťujú pre záhrady, /pre novú Dobu, dobu Tisícročnej ríše/nasledujú Jedného, /IMANUELA/ ktorý je v strede, /ako pravý Kráľ a Vodca z vôle Božej./ a tí, čo jedia bravčové mäso, ohavné zvieratá a myši, spoločne zahynú / vo veľkom súde/ - znie výrok Hospodinov.

18Poznám ich skutky /Ja IMANUEL/ aj ich myšlienky a prídem zhromaždiť všetky národy a jazyky. Prídu /národ vyvolený, ktorý bude v očiach IMANUELA milý a verný, napriek všetkým ohavným útokom a úkladom zo strany temna a tých, ktorí už nedbali na SLOVO a VôĽU PÁNA/ a uvidia Moju /IMANUELOVU/ slávu.

19Postavím medzi ne znamenie a pošlem z nich utečencov /svojich učeníkov/ k národom do Taršíša, Púlu, Lúdu, Mešechu a Rošu, Túbalu, Jávánu, na ďaleké ostrovy, ktoré nepočuli o Mojom mene a nevideli Moju slávu. Oni rozhlásia Moju slávu medzi národmi. 20Potom privedú ako obetný dar Hospodinovi všetkých vašich bratov spomedzi všetkých národov na koňoch a vozoch, na nosidlách, muliciach a ťavách na Môj svätý vrch do Jeruzalema - hovorí Hospodin - ako Izraelci prinášajú obetný dar v čistej nádobe do domu Hospodinovho.

21Aj z nich si vezmem niektorých za kňazov, za levítov - hovorí Hospodin.
22Lebo ako natrvalo budú predo mnou stáť nové NEBO a nová ZEM, ktoré utvorím - znie výrok Hospodinov - tak bude mať stálosť /večný život/ vaše potomstvo a vaše meno.

23A od novmesiaca po novmesiac a odo dňa odpočinku po deň odpočinku prichádzať bude každé telo klaňať sa predo mnou - hovorí Hospodin /IMANUEL/.

24Keď vyjdú, uvidia mŕtvoly ľudí, ktorí odpadli odo Mňa, /nechceli nič vedieť už o Imanuelovi a jeho vôli , hoci dobre vedeli, že sa narodil, ale napriek tomu to popierali, hoc do samotnej PRAVDY hľadeli/ lebo ich červ neumiera a ich oheň nehasne, a budú ošklivosťou pre každého. /Budú mementom pre ľudí Novej doby!/ Koniec citátu.


Preto vravím: ,,Šťastní to ľudia, ktorí budú smieť Imanuelovi verné slúžiť v Tisícročnej ríši lásky, spravodlivosti, mieru a Božej prítomnosti, a budú smieť to všetko prežiť.“

Želám preto v tak významný deň, všetkým ľudom dobrej vôle, ktorí sú ešte schopní tomu načúvať, a niečo aj preto urobiť, aby sa im to podarilo, aby smeli patriť k ľudu Pánovmu. Lebo verte, že niet väčšieho šťastia, ako slúžiť Pánovi. Amen.

Ján Anton Sloboda

 
pre Juraj - odpoveď na otázku
Dobrý deň Juraj, reagujem na Váš príspevok, kde ste hľadali niekoho kto má skúsenosti s Vodou Svetla. máte úplnu pravdu v tom čo hovoríte - je potrebné najprv seba zmeniť a až tak môže dôjsť k uzdraveniu, neexistuje univerzálny všeliek. Dokonca, ak by sme v tom šli ďalej, ani Slovo takýmto všeliekom nie je - pre toho, kto by ho len čítal a nepoužíval, neuzdraví. A platí to samozrejme aj o Vode Svetla. Ja som ju vyskúšal a skúšam naďalej, a tak Vám môžem povedať vlastné skúsenosti. Funguje presne tak, ako je to vystihnuté v názve. Človeku ktorý ju užije, sa dostane intenzívnejšieho prílivu svetla, takže on UVIDÍ na sebe chyby, ktoré doteraz nevidel, a snáď sa mu dostane aj posily aby ich mohol ľahšie zvládnuť - avšak to musí spraviť sám, samotná Voda to za neho nespraví. Jej užívanie nie je vždy len príjemné - najmä u osobnej, ktorá pôsobí najintenzívnejšie, pretože jeho chyby, to čo by chcel schovať najviac, sú pod vplyvom Svetla vyplavené na povrch, takže ich môže vidieť aj jeho okolie. Je to akási "predpríprava" na Hviezdu Betlémsku, aspoň ja to tak chápem, aby sa mohol pripraviť. Inakšie tie účinky aj keď pozporujem svoje okolie, ktoré Vodu užíva, sú veľmi rôznorodé, nedá sa ani tu zovšeobecňovať, avšak vždy je to niečo, čo človeka posunie vpred. Ja keď som ju prvý krát vyskúšal, zo začiatku som nepozoroval nič, ale potom som celý deň cítil akúsi veľkú radosť, príjemné mrazenie na chrbte - ako keď počujem niečo mimoriadne pôsobivé, napr. hudbu, vnímal som intenzívnejšie krásu okolo seba - môžem Vám povedať, bolo to veľmi podobné ako keď na mňa pôsobilo zo začiatku Slovo!
 
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Vtieravosť


Pre niektorých je vtieravosť za každú cenu asi úplne prirodzená, hoci už neraz im bolo dane najavo, že stačilo, nie ste doma, ale na návšteve, kde je vždy aspoň slušnosťou, rešpektovať vôľu toho a tých, ktorí sú tu doma. Takýto vtieravci sa potrebujú neustále na niečo vypytovať, dokola a stále, bez prestania, hoci odpovedí sa im dostalo viac ako dosť, a keď sa im napriek tomu nato odpovie, tak urobia si z toho len posmech, aby dokázali tu svoju obmedzenosť vo videní určitej veci.

Samozrejme, že sú neúnavne vtieraví a vlezlí v zmysle ich samom, nehovoriac o tom, že ako sú schopní napadať všetko to, čo je už nad rámec ich chápania. Preto toľká vtieravosť, preto dokola opakovanie tých istých otázok, preto toľko výsmechu, lebo obzor ich videnia je veľmi chabí, hoc pozerajú do PRAVDY samotnej.

Ján Anton Sloboda.

 
pre "pozorovateľa"
P: "Poukázal som predsa na isté témy z Večných zákonov, ktoré NIE JE možné nájsť ani v predvojnovom a ani v trojdielnom vydaní Posolstva Grálu od ABD-RU-SHINA a ani v literatúre prijatej a vydanej k tomu povolanými ľuďmi."

Pozorovateľ - myslíte si že vývoj poznatkov a informácií zo stvorenia sa od doby poslednej inkarnácie Syna Človeka zastavil a už nebude nič nové, čo by mohlo dopĺňať (nie popierať) jeho najnovšie informácie pre ľudského ducha ?

P: "Kde v Posolstve Grálu sa spomína záchranná vesmírna akcia za prítomnosti kozmických lodí? "

Pozorovateľ - kto z ľudstva v 30-tich rokoch 20. storočia mal vôbec informáciu o reálnych kozmických lodiach a možných medziplanetárnych letoch ? (možno trošku z Ciolkovského diel) Neznela by táto informácia ako predčastná možno trochu sci-fi ?
Ale záchrannú akciu dúfam nepopierate - je ako v biblii, tak aj v PG.

Pozorovateľ - pri tej numerológii ste ale strelili "capa", lebo existuje numerologická tabuľka práve z ruky Pána, kde každému písmenu je priradené číslo a aj vyhodnotenie jednotlivých čísel a ich významu (napr. význam čísla 666, mena , atď....). Doporučujem doštudovať dielo Pána pre vlastné vzdelávanie a nie plytvať energiou na popieranie niečoho na čo ste ešte nedorástli.
U záhrobných duchov je tomu podobne - Pán ich nepopieral. Nepopieral , že existujú informácie od nich - či už podávané v dobrej viere, alebo úmyselne falošne - ale nesprávne v oboch prípadoch. (Dokonca sám Pán "očistil" jedno obydlie od záhrobného ducha pripútaného k miestu a poslal ho do "sféry" kam patrí)

Stále kladiete otázky, ale na nesprávnu adresu. Na ne Vám totiž môje jednoznačne odpovedať jedine Ab-dru-shin, Adamski, Swanberg či Makedonová.
Aká to náhoda, že práve všetci sú už mŕtvi "o), ale o to ľahšie sa útočí, že ?

P. Frankovi vyčítate : "K tomu zároveň dodávam, že pán Franko uchopil obsah spomínaného diela na svojom stupni zrelosti a upravené ho ďalej podáva na tomto fóre ako „pravé"..."

Nerobíte práve Vy a ešte vo väčšom meradle TO, čo vyčítate niekomu inému (podobenstvo o brvne)?

A na záver, ak chcete porušovať napomenutie OBOCH Synov Pána o nehádzaní perál sviniam, nech sa páči, je to Vaša slobodná vôľa.
Ale AKCEPTUJTE slobodnú vôľu iných, ktorí si toto napomenutie zobrali k srdcu a trvajú na nemennosti Pánových prednášok, ktoré ON VÝSLOVNE ZAKAZUJE meniť, pozmeňovať, prehadzovať poradie, či len jediné slovo !!!
Dokonca ZVLÁŠŤ na to upozorňuje všetkých horlivcov, samozvaných kazateľov a misionárov.

Na ďalšie "insintné" otázky tohto druhu už nemá význam odpovedať.
RE: Buďme v obraze
Vďaka, p. Sloboda, za poskytnutie odkazu na hodnotnú literatúru. Niektoré z nich poznám a vrele odporúčam! Napríklad Neznáme zo života Ježiša, Život Ježišov na Zemi, ale aj Miang Fonga, ktorý patrí medzi najnovšie publikácie tohoto vydavateľstva nemecký originál čerpá z toho istého zdroja, ako ostatné spisy Zaviatych Dôb (je uvedená na ľavej strane tu: http://ao-institut.cz/ . Súhlasím s Vami, treba prečítať, a až potom zistíme hodnotu obsahu, nesprávne by bolo povrchne posudzovať obálky a vyvodzovať z toho akékoľvek závery. Čítanie je však ozaj veľký zážitok! Napr. pri čítaní Miang Fonga som si kládol otázku, prečo nebol preložený už skôr, keď dochádzalo k vydávaniu iných spisov. Pretože som cítil rovnakú silu, radosť a povzbudenie, ako kedysi dávno... Ale hneď sa mi dostala aj odpoveď, malo to tak byť! Aby neboli "vystrieľané všetky náboje naraz", ale aj po čase mohlo prichádzať niečo nové, povzbudzujúce, zvlášť v dnešnej začínajúcej dobe Súdu, kedy je extrémne dôležité vypätie všetkých síl, a posledná možnosť zachránenia pre tisíce ľudí, ktorí by inakšie museli byť pôsobením Súdu zmetení z povrchu Zemského... A platí to aj pre ľudí, ktorí Slovo síce nepoznajú, ale sú hľadajúci, nevedia sa vyznať vo všetkom tom zmätku a túžia po Pravde, ktorú snáď by mohli pochopiť prostredníctvom premostenia tých, čo sa k Pravde dostali... Bol som trochu smutný z deštruktívne pôsobiaceho názoru, podľa ktorého nemá cenu venovať sa nečitateľom, pretože sú paušálne hádzaní do jedného vreca akože na Zem "nepatria"... Áno, treba ich najprv nájsť či pritiahnúť, a stáva sa aj, že medzi 10 oslovenými v nejakej "kampani" len 1 zareaguje a nájde veľký úžitok, pretože jeho pôda na to dozrela - ale aj to je veľký úspech! Chcem preto zároveň poďakovať všetkým tým, čo sa nenechajú odradiť podobnými názormi a vyvíjajú veľké úsilie aby Svetlo mohlo byť šírené, napriek tak mnohému blatu zrejme zo strany tých čo tak nečinia, že si tým len "chcú niečo dokázať", resp. "získať publicitu". Veľká vďaka patrí napríklad všetkým tým, čo sa podielali na vzniku publikácií, ktoré do pozornosti dal p. Sloboda!
 

Zjavenie Jána – Peter Franko

p.Franko, z Vašej strany sa o nevedomosti už nedá hovoriť, je to predsa len úmyselný čin zverejniť svoju verziu Zjavenia Jána za tichej podpory moderátora...

Mimochodom, napíšte prosím, z ktorého spisu ste čerpali Vami uvedené informácie a prípadne i na ktorej strane sa nachádzajú:

„Dvaja svedkovia sú to tí, ktorí budú ešte raz prorokovať Božiu Vôľu. Úlohou prorokov je vysvetľovať ľudom čo ich čaká. Sú to dve olivy a dva svietniky. To značí, že ich pôvod je bytostný, oliva symbolizuje stvorenie a nie stvoriteľa. Prorokmi sú vyššie bytosti, ktorí nemajú v sebe nič bezbytostné. Týmito prorokmi nebol Abdrushin, ani Mária ako sa to snaží temno vysvetľovať. Týmito svedkami budú Enoch a Eliáš. Ich úlohou bude zvestovanie nového Mesiáša. Praví svedkovia od Boha sa objavia na Zemi až po narodení Imanuela, tesne pred tisícročnou ríšou.“

„Ženou odetou Slnkom, pod jej nohami Mesiac a na hlave veniec z dvanástych hviezd bola Natália de Lemény – Makedonová. Porodila syna Imanuela v novembri 1998, po narodení bolo dieťa odnesené k Božiemu trónu.“

Prečo ste zmysel týchto viet prekrútili oproti pôvodnému originálu?? Tam nie je ani zmienka o p.Makedonovej!

„Týmito prorokmi nebol Abdrushin, ani Mária ako sa to snaží temno vysvetľovať.“ - Chcete povedať, že ten VÁŠ výklad je správny???

K tomu zároveň dodávam, že pán Franko uchopil obsah spomínaného diela na svojom stupni zrelosti a upravené ho ďalej podáva na tomto fóre ako „pravé"...
 
re... Peter Franko ... 26.listopad 2007 16:47:50
„Keď toľko útočíte a špiníte Pani Makedonovú ktorá toľko vykonala pre blaho ľudstva.“

P. Franko, kohože som to ostro napadol a ohováral?

P. Makedonovú? A ohováral? Poukázal som predsa na isté témy z Večných zákonov, ktoré NIE JE možné nájsť ani v predvojnovom a ani v trojdielnom vydaní Posolstva Grálu od ABD-RU-SHINA a ani v literatúre prijatej a vydanej k tomu povolanými ľuďmi.
K tomu zároveň dodávam, že autorka Večných zákonov uchopila obsah spomínaného diela na svojom stupni zrelosti a upravené ho ďalej „skrátila“ pre verejnosť pre „krátkosť“ času, aby ho ľudia stihli pochopiť s následným „obohatením“ proroctvami a inými témami...

-Kde v Posolstve Grálu sa spomína záchranná vesmírna akcia za prítomnosti kozmických lodí?
-G.Adamski, Schwanberg a Posolstvo Grálu? Vôbec to spolu nesúvisí!

Myslím, že na mnou položené otázky ste doteraz nezodpovedali...
Pán Franko, ak spravíte niekedy chybu a druhý Vás na to upozorní alebo i poukáže na to, tým pádom Vás OHOVÁRA???

Neochota vidieť to, čo „vyčnieva“ z knihy Večných zákonov ako poprišívané k obsahu tak vznešeného DIELA Posostva Grálu ma vedie k záveru, že pri terajšom stave, aký tu nastal, je možné, že cca o nejakých 5 či 50 rokov bude možné k obsahu Posolstvu Grálu primiešať taktiež:

-najnovšie príbehy záhrobných duchov,
-hodiny numerológie alebo tantrických cvičení,
-výpovede ľudí kontaktovaných ufónmi z iných planét, ktorí neváhajú použiť mená Božích Synov na to, aby pridali na hodnovernosti svojich výpovedí a „posolstiev“ z vesmíru…

P.S.
Pozorovateľ nie je T.L. Pán T.L. s tým skutočne nemá nič spoločné. Použil som len voľne šíriteľný text…


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Buďme v obraze!


Všetkým bez rozdielu tu dávam niečo do pozornosti. Nečakám na žiadnu odpoveď, len nech budeme opäť v obraze, že ako niekomu ide o samotnú PRAVDU, alebo tu ide len opäť vlastné zviditeľňovanie sa, samozrejme na úkor PRAVDY samotnej?

Ak niekto dáva Slovo Pravdy až na druhé miesto, a to ľudské na prvé, tak potom o čo tu vlastne ide?

http://ao-institut.cz/knihy/cs_knv_2C.html

Ján Anton Sloboda.

 
AKÝ SKUTOČNE SI, ČLOVEČE - POZOROVATEĽ? ( žeby T.L.)

Keď toľko útočíte a špiníte Pani Makedonovú ktorá toľko vykonala pre blaho ľudstva. A teraz útočíte a špiníte tých ktorí sú jej dielom inšpirovaný. Podľa vás jediná správna cesta je ísť v jednom šíku s ao - inštitútom? A tých ktorí odmietajú ísť za vami ostro napádate a ohovárate?
 
pre p. Potúčka
Citát p. Potúčka: "Mnohí z týchto buditeľov sa možno aj v dobrom snažia osloviť čo najširšie vrstvy obyvateľstva, a tým pomravňovať často aj tých, o ktorých Syn Človeka napísal, že na Zem nepatria, vôbec sa tu nemali v tejto dobe ani inkarnovať, a ktorí si tým pádom sem prišli doslova užiť na úkor druhých. Nie je predsa hlavná úloha služobníkov Božích – behať za všetkými a najmä nie za tými, ktorí nemajú o duchovné prebudenie a pomravnenie v zmysle Zákonov Stvorenia záujem, svojím vnucovaním sa a neodbytným vypisovaním o Božích Zákonoch Stvorenia" Pán Potúček, nepodkopávajte úsilie tých, čo sa snažia pomôcť. Sú stále veľké zástupy hľadajúcich ktorí potrebujú premostenie, pretože Slovo vo forme, v akej bolo prinesené, je pre nich zahalené. Že aj vy patríte k tým, ktorí sa k nemu dostali, môže byť spôsobené aj tým, že ste boli špeciálne na to pripravovaní po mnohé inarnácie, že ste mohli o to prosiť, aby ste mohli POSOBIŤ ako Služobník Svetla. Slúžiť vša znamená - získané Svetlo ďalej ŠÍRIŤ, Pravdu sprostredkovať ďalej - len tak Vám môže byť naďalej dávané. Čo Vy viete o pôsobení tých buditeľov, ktorých takto ohovárate, čo viete o ich prežívaní a vďačností tých hľadajúcich, ktorým už smeli pomôcť? Argumentácia, že "dnes polovica ľudí na túto Zem nepatrí" a preto pomáhať je zlé - neobstojí. Ak by Svetlo uvažovalo tak ako Vy, nikdy by sem neprišiel Ježiš, žiadny z Prorokov, a je pravdepodobné, že aj Vy sám by ste blúdili v hlbokej tme! Preto by som si na Vašom mieste dal veľký pozor, aké informácie o iných ľuďoch verejne šírite, najmä o tých, čo sa snažia slúžiť Svetlu. Netušíte, akú karmu si tým naväzujete. Kritizovať je vždy ľahšie, ako niečo vykonať.
 
ao-institut
http://ao-institut.sk/dopisov/34-sedem-uskali-na-ceste-cloveka-2-sk.html Príspevok som uverejnil, pretože sa týka osobne každého, nech si jeho EGO o sebe myslí čo len chce, nezáleží na tom, či je obhajca p. Makedonovej alebo nie ..., stále ide len o to, AKÝ SKUTOČNE SI, ČLOVEČE... ...nie aký si niekedy BOL...
Oprava
Naozaj pekný článok, ktorý by mal byť aj správne pochopený, ak by sme totiž použili "múdru zdržanlivosť" vo chvíli, v ktorej by "šlo o život", asi by sme nesplnili. Byť vzorom znamená vytvárať medzistupne...autorovi patrí poďakovanie za článok...
hľadajte odpoveď
Tento link sa tu neobjavuje po prvýkrát.
Preto z neho vyberám:
"Je rúhaním ak niekto povie, že porodí Spasiteľa. Cestou na Detvu sa iba jej stalo nešťastie. Veľa ľudí mi telefonovalo, či je naozaj tehotná. Vravela som im že tam nič nevidím, že u tej osoby nastal jednoducho skrat."

V tomto výroku je miešaná pravda s nepravdou.

Prvá veta je úplne pravdivá, .............ak to tvrdí ľudský duch.

Druhá veta je nepravdivá. Nestalo sa to cestou na Detvu, ale pri Slovenskej Ľuči cestou do Kováčovej.

Posledná veta je z pohľadu pani v uvedenom príspevku pravdivá, lebo tam nič nevidela.
Otázka ale znie: A SMELA TAM NIEČO VIDIEŤ ?

Odpoveď je zašifrovaná v jej vlastných vyjadreniach a popisoch uvedenej pani z príspevku:

http://209.85.135.104/search?q=cache:bmpcGxBbAQkJ:www.putnici.sk/newsread_print.php%3Fnewsid%3D159+makedonov%C3%A1&hl=cs&ct=clnk&cd=60&client=opera
ZODPOVEDNOSŤ
Každý z nás je úplne zodpovedný za každý svoj čin, svoje slovo, svoju myšlienku a svoj cit.
Na to nikdy nezabúdajme! Ak s niečím nesúhlasím, nedáva my to pravo byť neslušný, najmä ak
by som mal isť príkladom. Pravda sa nedá povedať bez lásky, bez skutočnej lásky ktorá nepozerá na to čo sa druhému páči, ale to čo mu prospieva. Akou mierou súdime, takou mierou budeme súdení.

Pán JEŽIŠ nech vám je žiarivým príkladom, vo všetkom vašom konaní.

Z Pánovho SLOVA:

“Nikdy více byste se neměli odvážit soudit bez vedení! A všechno vědět nebudete nikdy!
Pokaždé, když soudíte druhého, soudíte sami sebe. Udeří to na vás zpět, neboť jste nebyli ustanoveni
soudci svých bližších.”

“Zdržte se každého úsudku! Nepřísluší vám to. A kde vy jste právě odsoudili, snažte se to ještě nyní napravit, zde na zemi! Je to mnohem lehší zde, než na onom světě. Můžete si mnohé ušetriť! Jednejte podle toho!”
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:
Leon - M. Trubíni, keď poviete vždy to ,,A", tak treba povedať aj to ,,B", aby ľudia boli v obraze. Preto tu dávam odkaz na celý príspevok, nech budú predsa ľudia v obraze...

http://www.okoun.cz/boards/nat98?rootId=5032413#article-5032413

Ján Anton Sloboda.

Netrpezlivosť


Kto úspešne prekonal predchádzajúce úskalia svojej životnej cesty a pochopil, čo znamená pravá skromnosť, obetavosť a život v prítomnosti, tomu vážne hrozí, že bude chcieť všetko dôležité získať pre seba alebo pre iných ihneď, čím by „stroskotal“ na jednej z najnebezpečnejších a najrozšírenejších negatívnych ľudských vlastností – netrpezlivosti.

Prečo je netrpezlivosť taká nebezpečná?

Aby sme tomu ľahšie porozumeli, predstavme si dom, pri stavbe ktorého sa presne nedodržali logické konštrukčné postupy, pretože múry boli rýchlo postavené bez predchádzajúcej dôkladnej prípravy základov. Čo sa s ním asi stane, keď príde prudší dážď a vietor? Nejaký čas síce môže dom pevne stáť, vzbudzujúc príjemný pocit z dobre vykonanej práce a bezpečia, no skôr či neskôr sa v dôsledku podmytia určite s veľkým rachotom zrúti a pochová pod sebou staviteľa i so všetkými ďalšími výhľadmi na jeho využitie.

Odpoveď na položenú otázku je teda jednoduchá: netrpezlivosť je nebezpečná v tom, že človeka ženie k preskakovaniu jednotlivých medzistupňov zákonitej vývojovej postupnosti, čím vytvára medzery, tvoriace zárodok nastávajúceho pádu či zrútenia sa všetkého, čo bolo takto chybne postavené. A je pritom jedno, či ide o získanie materiálnych výhod, slúžiacich na dobré účely, alebo o veľké duševné bohatstvo, ktoré by bolo pre každého vždy veľkým neoceniteľným prínosom.

Uvedomme si, že obdobou príkladu domu bez základov je každé ľudské úsilie, ktorému chýba zákonitá a logická vývojová postupnosť, zaručujúca jeho bezpečné zavŕšenie.

Ďalším príkladom môže byť i situácia z oblasti medziľudských vzťahov, keď napríklad učiteľ nepochopí, že svojmu žiakovi smie odovzdať len také množstvo informácií, ktoré ten dokáže na svojom stupni zrelosti pochopiť a pospájať si do hlbších súvislostí. Kritériom obtiažnosti vyučovacej látky totiž nie je vedomostná úroveň učiteľa, ale súčasná zrelosť žiaka! Ak však toto učiteľ nepochopí a netrpezlivo predbieha vo výučbe vývojové medzistupne, nielenže v chápaní žiaka vyvolá zmätok, ale ochudobní ho aj o radosť z vlastného rozvíjania nových poznatkov, čím mu celkom znemožní vlastné aktívne sebauplatnenie pri výučbe. Obrazne by sme teda mohli povedať, že „stavba“ ich vzájomného vzťahu sa zrúti, pretože vzťah prestal plniť svoj zmysel, ak sa dokonca nestal škodlivým.

V oblasti šírenia duchovnej osvety sa netrpezlivosť prejavuje napríklad v tom, že v túžbe podporovať iných na ceste ku Svetlu predkladá pomáhajúci človek pred duchovný zrak hľadajúcich vzor, ktorý je im príliš vzdialený, a teda pre nich nepochopiteľný. V dôsledku toho potom často odsunie hľadajúci človek všetky duchovné ideály do ríše výmyslov či rozprávok, začne ich považovať za nereálne, vystavujúc sa v zatrpknutosti vážnemu ohrozeniu a duchovnému pádu, ktorý vyplýva vždy z neznalosti prirodzených zákonitostí, udržujúcich chod celého Stvorenia. Nie je pritom vôbec dôležité, ako to pomáhajúci myslel, keď sa snažil pomôcť predkladaním vzorov podľa svojej zrelosti, pretože výsledkom tejto snahy nie je pomoc, ale až príliš často len splnenie vlastných prianí.

Táto prednáška si nekladie za cieľ zaoberať sa jednotlivými príkladmi, v ktorých sa môže naplno prejaviť skazonosný účinok netrpezlivosti, pretože toto má byť vecou samostatného úsilia každého človeka. Pamätajme však ešte na to, že trpezlivosť, pokiaľ je pravá a čistá, zachvieva sa prirodzene s pokorou a vyúsťuje do múdrej zdržanlivosti, ktorá je jedným z najväčších prejavov ľudskej zrelosti.

 
pre p.Potúčka

"Pripravujme sa hlavne vo svojom vnútri na vrchol Prvej veľkej očisty, aby sme v kritických chvíľach očistnej búrky mohli ako pevné stĺpy pomôcť tým, ktorí sú schopní – hoci aj v obrovskom utrpení – ešte prejsť duchovnou premenou, pretože len ona je pre každého jednotlivca podmienkou a vstupenkou do Ríše Svetla."

Pán Potúček, čo budete robiť Vy až príde očista?
Viete s určitosťou, že budete v takej psychickej i fyzickej kondícii, že budete tým „pevným stĺpom“ pre blížneho?
A pre ktorého blížneho? Čo keď to bude práve taký človek, ktorého ste teraz schopný pre jeho názor napríklad hodiť i cez palubu ?


 
Kniha Života


Tak ako sa temnota stiahla nad Golgotou, keď Ježiš, živé Svetlo, sa lúčil s touto zemou, tak sa teraz temnota sťahuje nad ľudstvom, vracajúc mu späť tú veľkú bolesť, ktorú spôsobilo Božej Láske strašným spôsobom, svojím ľstivým rozumom, neschopným najmenšieho citového záchvevu. Tým rozumom, ktorý ako najsilnejší nástroj Lucifera vám bol posvätný!
Len to teraz skúste, ľudia, uchrániť sa svojím rozumom pred svätým Božím hnevom, ak môžete! Bráňte sa proti všemohúcnosti toho, ktorý vám milostivo prenechal k používaniu tú časť stvorenia, ktorú ste spustošili, znečistili ako stajňu najzanedbanejších zvierat, takže v nej už môže prebývať len utrpenie a bieda, pretože pred vaším nesprávnym konaním a temným chcením uniká všetok mier i radosť a všetko čisté sa s hrôzou ukrýva.
Skúste sa schovať pred neochvejnou Božou spravodlivosťou! Zasiahne vás všade, neúprosne plniac Božiu vôľu bez toho, že by vám niečo odpustila z nesmiernej viny, ktorú ste na seba uvalili svojou svojhlavosťou a vzdorom.
Budete odsúdení ešte skôr, než budete schopní vykoktať jediné slovo ospravedlnenia. Nič vám nepomôže, ani všetko prosenie, ani nariekanie, ani všetko rúhanie či preklínanie. Poslednú lehotu k zastaveniu a obráteniu ste premárnili a použili ju neodpustiteľne len na pestovanie svojich nerestí!
Nehovorím vám to ako výstrahu, lebo na to je už prineskoro. Som ďaleko od toho, aby som ešte ďalej napomínal, ako som to roky robieval. Len vy na to máte myslieť v prichádzajúcom prežívaní! Hovorím vám preto ešte raz, čo táto doba pre vás skrýva. Možnože vedomosť o tom vám uľahčí nejedno utrpenie, aj keď už nemôže ničomu zabrániť.
Vy viete, že je to splácanie dlhu, ktorý ste si sami dobrovoľne vzali na plecia, pretože vás k tomu nikto nenútil. Ak pomocou mojich slov môžete v utrpení dôjsť k poznaniu a pritom vo vás povstane túžba po Svetle a čistote, ktorá sa sformuje do pokornej prosby, to vám ešte môže byť záchranou pred zatratením, lebo Božia Láska stále bdie.
Potom budete smieť uvidieť nový život, ktorý Pán daruje len tým, ktorí sa ochotne zachvievajú v posvätných zákonoch Jeho stvorenia a ktorí jeho dom, v ktorom ste len hosťami, ochránia pred všetkým Svetlu nepriateľským konaním. Tým, ktorí opäť zločinne nespustošia krásne záhrady, z ktorých nádhery a čistoty sa majú navždy radovať, aby v nich zosilneli.
Ach, vy zaslepenci, prečo ste sa nechceli prebudiť! Koľkých mnohých ťažkostí ste mohli byť ušetrení. Takto sa však vaše bytie musí zahaliť do šedivého závoja hlbokého žiaľu, z ktorého vás môžu ešte raz oslobodiť a vykúpiť len ostré blesky svätého Božieho hnevu!
Nad vami sa rozpúta tento hnev s netušenou mocou vo Svätom súde!
Ale tento súd je iný, než si vy myslíte. Viete o nejakej knihe života, ktorú Boží sudca v určitej hodine otvorí každému!
Kniha života obsahuje mená všetkých tvorov, ktorí prišli k životu, a nič iné.
Popísanými listami veľkej knihy života, ktoré označujú pre a proti každej myšlienke a každého skutku jednotlivca, sú duše samotné, do ktorých sa vrylo všetko, čo v premenách svojho bytia zažili, alebo spôsobili.
V nich môže sudca jasne čítať každé pre a proti. Avšak aj čítanie si tiež vysvetľujete opäť nesprávne. Aj toto je omnoho jednoduchšie, ako si to predstavujete.
Sudca nedáva každej duši predstupovať pred seba, pred svoj trón, ale vysiela z Božieho príkazu svoje údery mečom do vesmíru! Údery meča sú lúče, ktoré vychádzajú a zasahujú všetko vo Stvorení!
Pochopte tú veľkú jednoduchosť a prekvapujúcu prirodzenosť! Sudca nevysiela lúče vedome alebo úmyselne k tomu či onomu. Nie, on ich na Svätý Boží príkaz jednoducho vysiela, lebo je to Božia sila. Nič iné by nemohlo takto pôsobiť, iba Jeho najsvätejšia vôľa!
Údery lúčov alebo žiarenia teda prenikajú celým stvorením, avšak takou silou, akej tu dosiaľ nikdy nebolo.
Nič nie je schopné skryť sa pred ich účinkami! A tak tiež zasiahne lúč Božej sily každú dušu v určenú hodinu v zmysle zákona pôsobiaceho vo stvorení.
Všetko, čo v sebe prechováva ľudská duša, keď ju zasiahne pre ňu neviditeľný Boží lúč, musí ožiť a dostať sa tiež k prejavu, k činu, aby sa tým uzavrel posledný kruh, ktorý túto dušu stlačí dolu, alebo povznesie nahor.
Všetko nesprávne a zlé, čo už taká duša v premenách svojho bytia bola schopná odložiť zásluhou prežitia skrze zákonité odpykávanie, je vymazané tak, ako by to nikdy nebolo. Preto ju to už viac neťaží, nie je to do nej vryté. Je od toho oslobodená a očistená. Preto jej to nemôže spôsobiť žiadnu škodu.
Len to, čo ešte nedospelo k uzavretiu svojho kruhu, a preto dušu ešte zaťažuje a je s ňou spútané, bude tlakom Svetla bezprostredne prinútené uzavrieť kruh tým, že ožije, pokúsi sa prejaviť a dostane tiež úder, aký mu patrí.
Presne podľa sily vlastného chcenia sa tieto údery v rozuzľujúcom zvratnom pôsobení obracajú proti duši ako východisku! Teraz bude všetko neodolateľným tlakom Svetla posilnené a zatlačené späť k východisku, k duši, či je to dobré alebo zlé.
A všetko to, čo by inak v ťažkopádnom pohybe zhusteného, zatvrdnutého prostredia obklopujúceho ľudské duše na zemi, bolo ešte možno potrebovalo mnoho tisícročí k uzavretiu kruhu, bude teraz vtesnané do niekoľkých málo mesiacov. Bude to spôsobené ľuďmi neočakávaným rozprúdením pohybu silou úderov zo Svetla.
Tak pôsobí svetový súd vo svojej jednoduchej prirodzenosti! Je to tentoraz vám už tak často zvestovaný "Posledný súd". Jeho účinky sú však celkom iné, než ste si mysleli. Čo vám o tom bolo už predtým zvestované, dialo sa v obrazoch, inak by ste tomu neboli vôbec porozumeli.
Posolstvom Grálu sa však vaše vedenie o dianí vo stvorení rozšírilo, a preto je možné oznamovať vám stále viac, pretože to už môžete chápať prostredníctvom môjho Posolstva.
Údery meča Súdneho dňa narážajú ako silné žiarenie Svetla na stvorenie a prechádzajú všetkými prieplavmi, vytvorenými už samočinným pôsobením Božích zákonov vo stvorení. Východiskom prieplavov je všetko cítenie, myslenie, chcenie a konanie ľudí.
Preto budú súdiace lúče vedené týmito existujúcimi prieplavmi s neklamnou istotou ku všetkým dušiam a zapôsobia tam primerane stavu dotyčných duší, avšak tak urýchlene, že celé bytie duší sa dostane za niekoľko mesiacov k poslednému uzavretiu kruhu celého doterajšieho pôsobenia. Duša, presne podľa jej skutočného stavu, bude buď povznesená alebo zvrhnutá, oživená a posilnená alebo zničená!
Taký je súd! Dnes môžete pomocou Posolstva porozumieť takto vysvetlenému deju.
Skôr by ste to neboli mohli pochopiť, a preto vám všetko muselo byť zvestované v jednoduchých obrazoch, ktoré približne zodpovedajú pôsobeniu skutočného deja.
A tieto údery Posledného súdu sú už na ceste k vám, ku každému vo stvorení, bez ohľadu na to, či má alebo nemá pozemské telo.
Tie prvé vás už zastihli a prebúdzajú k životu všetko, čo ešte visí na vašich dušiach.
Avšak aj tie posledné údery, prinášajúce zničenie alebo povznesenie, sú už vyslané s presvedčivou ostrosťou, aby dokončili očistu na tejto zemi! Ženú sa teraz na ľudstvo a nič ich nemôže zadržať. V hodine, ktorú Boh presne určil, nimi bude ľudstvo neúprosne, ale spravodlivo zasiahnuté!