Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

autorské práva
Autorské práva K prehláseniu Irmingard Bernhartovéj ktorej znenie bolo uvedené tu 5. červena 2007 19:41:45 sú zrejmé nasledovné fakty: 1) Je dokázaná existencia pôvodných textov Posolstva Grálu, tzv. veľkého predvojnového vydania. 2) Je dokázaná príčina prečo Autor škrtol aj slová, vety i celé strany. V listoch slečny Irmingard je uvedené, že Autor bol toho názoru, že by ľudia predsa len nepochopili myšlienky v nich uvedené. To však len znamená potvrdenie ich platnosti, slová autora sú SLOVÁ BOHA. Autor však pôvodné Posolstvo ponechal aj naďalej v platnosti. Slovo je! 3) Je dokázané, že Nadácia Posolstva Grálu v Stuttgarte má licenciu od Irmingard Berhardtovej. Irmingard ako súčasť Parsifala, týmto nadväzuje a v žiadnom prípade neruší pôvodné rozhodnutia Pána Abdrushina. Abdrushin poveril Jozefa Kováře, svojho učeníka aby vydal Posolstvo Grálu v podobe, ktorá presne zodpovedala tzv. Veľkému pôvodnému vydaniu. Nakladateľstvo Hlas zo Zlína vlastní vydavateľské práva písomne potvrdené od samotného Pána Abdrushina. Viď. príspevok uverejnený 4. červeňa 2007 o 19:27:48, a 5. černeňa 2007 o 10:41:27 Kto má záujem nech si zabezpečí pôvodné znenie a nech sa sám presvedčí čo je tam uvedené. Nech si slová Abdrushina porovná s tým, kto mu čo hovorí na danú určitú tému. Kto sa nesnaží aby slova Pána aj správne pochopil ten sa previňuje! Pekný deň praje Peter Franko
 
BEZ KOMENTARA
DISKUSIA MEDZI p.SKOKANOM A p.SLOBODOM

RASTISLAV ... 26.březen 2007 23:11:06
POVOLANÝ NÁROD
Rád by som prispel iným pohľadom na povolaný národ. Nemeckému národu bolo odňate povolanie a bolo ho dane malému národu, vtedajšiemu národu Československému, ktoré pozostávalo z troch národov: slovenského, moravského a českého národa. Pozrime sa jednotlivo na každý národ. Slovensky národ: Je národom Venušin, ženským a pasívnym národom. Láska je jeho hlavným rysom. Avšak láska k zemi a k čisto pozemskému musí byť premenená, pretvorená v lásku k duchovnému. Je to národ poddajný, ktorý nechce viesť, chce byť vedení. Moravský národ: Je tiež národom ženským, jemným, dobromyseľným. Morava nemá síl, tvoriace veľké pozemské štáty a silu viesť. I založenie Veľkej Moravy bol daný popud z vonku, od germánskeho kupca Sama, ktorý bol jej prvým kniežaťom a zakladateľom. Český národ: Je to národ priebojný a bojovný. Z jeho stredu povstal reformátor majster Ján Hus a národ sa postavil na stranu toho čo hlásal z mečom v ruke a bojoval za slobodu a pravdu. Je to národ ktorý chce viesť a nie byť vedení ako národ slovenský a moravský. Pozrime sa na našu bývalú spoločnú štátnu vlajku. Tri farby, tri národy. Červená farba- Slovensko- láska. Biela farba- Morava- čistota. Modra farba- Čechy- pravda- spravodlivosť. A tak tu máme v hrubej hmote zakotvené v národných dušiach v malom odlesku pôsobenie lásky v slovenskom národe, čistoty v moravskom národe a spravodlivosti v českom národe. Spravodlivosť vedie, čistota a láska pôsobia pomáhajúco a doplňujúco. A tak sme sa dostali k povesti o troch Svätoplukových prútov. Ak každý bude pôsobiť osamote nepriatelia ľahko zlomia jeden prút. Ale ak budeme pôsobiť spolu vytvoríme nepremožiteľnú hradbu Svetla tu na Zemi. Od čias Svätopluka sme sa nepoučili že iba spolu sme silní a neporaziteľní. A na záver: Povolaným národom je podľa mňa český národ. Moravský a slovenský národ je povolaný pomáhať a spolupôsobiť z českým národom, aby sa vytvorilo čisté duchovné pôsobenie spravodlivosti, čistoty a lásky tu na Zemi. S pozdravom RASTISLAV SKOKANJAN. ... 27.březen 2007 5:36:32
Slovenský národ.
Ale slovenský národ už musí, v týchto prevratných časoch, ísť už teraz len sám, lebo dostal viac ako iné národy, preto má tu schopnosť, aby do cieľa došiel, ako národ povolaný a národ vyvolený. Preto je len na ňom samotnom, či to zvládnie, alebo či to nezvládne.

Veď ak by to tak nebolo, tak by podľa mňa k žiadnemu rozdeleniu spočného štátu nedošlo, ale zväzok by naďalej trval. Zväzok, ktorý bol pre národ slovenský skôr bolestný, ako radostný. Zväzok, ktorý bol skôr ponížujúci, ako rovnocenný.

Pekný jarný deň želám. Ján Anton Sloboda.RASTISLAV ... 27.březen 2007 20:29:41
POVOLANÝ NÁROD
Odpoveď na príspevok: SLOVENSKÝ NÁROD. Máte kus pravdu p. SLOBODA v tom, že ako národ sme sa museli osamostatniť. Smerovanie vývoja v spoločnom štáte za čias komunizmu a v tzv. demokracii nám ako Slovákom neumožňovalo sa slobodné rozvinúť. Potrebovali sme sa osamostatniť a prebrať za seba plnú zodpovednosť za svoj vývoj a smerovanie. Musíme isť vlastnou cestou k dosiahnutiu duchovnej slobody. Ako aj český a moravský národ, ktoré spolu s nami majú najbližšie k skutočnej slobode - k slobode duchovnej. Štátne znaky a symboly každého národa nie sú dielom náhody, ale vyjadrujú symbolický podstatu a vlohy národa. Pozrime sa na máš slovenský znak-- na znak dvojkríža. Jedno rameno je zvisle ktoré symbolizuje mužský a aktívny princíp. Dve vodorovné ramená symbolizujú vo zvýšenej miere ženský a pasívny princíp. Je to naša špecifická výbava, ktorú nemá žiadni iný národ na Zemi. Ak správne zužitkujeme svoje vlastné dary a schopností ktoré v nás driemu, budeme čistotou svojej prijímacej zložky obrovským prínosom pre nové dianie chcene zo Svetla. Jednoducho v našej národnej povahe nie je silná aktívna zložka, nemané v sebe schopnosti aktívne viesť a zobrať na seba zodpovednosť z toho prameniacu. Inak je tomu u českého národa. História svedči, že sa dokázali presadiť aj aktívne čisto pozemský ako aj obe predchádzajúce povolané národy, čo sa nedá povedať o slovenskom národe. Takže z uvedených súvislosti my vychádza že povolaným národom je Český národ. Slovenský a Moravský národ ma mu pritom pomáhať ako dva samostatné a slobodné národy, je to ich povolanosť smieťa spolupôsobiť z českým národom. Ich úloha je špecifická a tak ľahko nenahraditeľná. Prajem krásny a pekný večer. RASTISLAV SKOKAN
 
JAN. jan.jan@post.sk 
6.6.1998

Dnes je 6.6.2007. Presne 9 rokov ubehlo odvtedy, keď bol prijatý Imanuelov odkaz vyvolenému národu. Bol prijatý 6.6.1998 pani Natáliou de Lemeny – Makedonovou, ktorá tak veľa urobila pre záchranu ľudstva, a ktorý sa nachádza Večných zákonoch 2. Zároveň sa tam nachádza aj jeho výklad, autorkou Večných zákonov 1, 2, 3. Preto je na mieste, aby tu bol v tento deň uverejnený v plnom znení.

Je v ňom veľká pomoc pre tých, ktorým je dané ho aj pochopiť, tak jako aj samotné Večné zákony od Natálie de Lemeny – Makedonovej, ktoré nie sú určené pre masy, ale len pre tých, ktorí pocítia, že práve toto hľadali.

Pekný slnečný deň želám.

Ján Anton Sloboda.


Imanuelov odkaz vyvolenému národu, prijatý 6. júna 1998.


Blíži sa deň hnevu
****************************

Radujme sa, prídu anjeli
Boh nás zachráni
Jeho deň je tu

Pripravte sa, bude voda
Zrýchli sa to, zlepšuje sa to
Buďte bez obáv
Bežte, ale neutečte
Prekrojte chlieb
a nespúšťajte z neho oči
Suché lístie opadáva

*****************************


Vysvetlenie proroctva


,,Blíži sa deň hnevu"

Tisícročia zvestovaný súd čoskoro vyvrcholí. Boh sa hnevá na ľudí, ktorí sa nevyvíjajú správnym spôsobom.


,,Radujme sa, prídu anjeli"

Tí, ktorí sa dobrovoľne a dôsledne pripravujú na súd, majú dôvod radovať sa, lebo temno bude konečne potrestané a Zem očistená od zla.
Do hmotnosti zostúpia vysoké duchovné bytosti a budú duchovne aj pozemsky ochraňovať vyvolený ľud počas ťažkých a neznesiteľných chvíľ.


,,Boh nás zachráni"

Imanuel si príde po vyvolených, ktorí napriek ťažkostiam budú veriť v jeho príchod. Potom zachráni aj mnoho tých, ktorí sa duchovne prebudia až v krízových situáciách.


,,Jeho deň je tu"

Deň súd - Pánov deň sa konečne stane skutočnosťou.


,,Pripravte sa, bude voda"

Na súd nepotrebujete nič iné, iba jednu výzbroj - dostatočne vyvinutého ducha. Preto ho nenechajte spať ani leňošiť. Súd vyvrcholí veľkou vodou, z ktorej bude vyvolený národ zachránený obrovskou kozmickou loďou. Preto archa opísaná v mojom sne stála na vode a nie na pevnine.

,,Zrýchli sa to, zlepšuje sa to"

Všetko sa zrýchľuje, aby sa ľudia prebudili z poblúdenia a nevedomosti. Náhle zmeny v myslení budú sprevádzať aj náhle zmeny počasia - búrky, horúčavy, chlad, dážď, všetko sa rúti do vrcholu. Zrýchlenie znamená zároveň skrátenie utrpenia. Boh je spokojný, lebo počet prebudených a dozrievajúcich rýchlo rastie.


,,Buďte bez obáv"

Kto sa už teraz chystá na cestu, neprepadne panike a odíde prvým vlakom.


,,Bežte, ale neutečte"

Ponáhľajte sa, lebo čas na duchovnú premenu sa rapídne skracuje. Nezdržujte sa ničím nepodstatným, aby ste nezmeškali svoj odchod.
Neopúšťajte svoje rodisko, vyvolený národ bude zachránený ako prvý.


,,Prekrojte chlieb a nespúšťajte z neho oči"

Chlieb je dar Boží, ktorým denne živíme svoje telo. Táto kniha ( poz. Večné zákony 1, 2, 3) je tiež dar Boží, ale duchovný, živí nášho ducha. Preto ju denne otvárajte a čítajte. Keď ju spustíte z očí, duchovne vyhladnete, zoslabnete a nebudete schopní sa povzniesť.


,,Suché lístie opadáva"

Kto sa čo najskôr nespamätá – do jesene a duchovne neožije, ten padne ako suché lístie na zem, zhnije a rozloží sa. ....autor vedel preco zverenil text prave tohoto druhu. Akoby svetelny mec pretal vsetky spory ohladom autorstva. Myslim, ze viac nema zmysel vyjadrovat sa k tejto teme pretoze bola absolutne jasne vysvetlena a uzavreta tym najdostojnesim sposobom. Dakujem autorovi
 
Re:
To nie je čudné, ale veľavravné, vypovedajúce a prezradzajúce!
Je veľmi nerozumné šíriť texty tohoto druhu na verejnosti. To sanď ani nie je možné, čoho sú čitatelia Posolstva Grálu schopní!
Re: Autorská práva
Bez ohledu na níže uvedené prohlášení, je podivné, proč tedy Hnutí Grálu doprodávalo až do roku 1958 původní Poselství Grálu, kterého mělo plné sklady, když tedy platila již "nová" verze. Jeden pamětník položil tehdy otázku jisté zodpovědné osobě, proč se tak děje a dostal naprosto překvapivou odpověď: "Poselství je Poselství a kšeft je kšeft!".

Každý si tedy může udělat obrázek o poválečném dění kolem Poselství sám. Nic méně, dál platí Pánova Slova a na platnosti původního Poselství se žádnými prohlášeními, kohokoliv nic nemění.
 
Autorské práva
Poselství Grálu „Ve světle Pravdy" od Abd-ru-shina
v podobě, která se od roku 1949 tiskne
a nabízí k odběru jakožto „nové vydání"

Vážené dámy, vážení pánové,
k tomuto tématu jsou zde formou opisu zveřejněna dvě prohlášení slečny Irmingard Bern-hardtové, která hovoří sama za sebe.
„Prohlášení" z 15. května 1956 je psané na stroji a opatřené soudně ověřeným podpisem slečny Irmingard Bernhardtové.
* * *
PROHLÁŠENÍ
Poselství Grálu přepracoval v letech 1939 až 1941 sám autor, pan Oskar Ernst Bern-hardt.
V září 1938 jsme byli — pan Oskar Ernst Bernhardt, jeho paní Maria Bernhardtová,
můj bratr Alexander a já — gestapem násilím vykázáni do Schlaurothu u Görlitz.
V březnu 1939 jsme se svolením gestapa přestěhovali do lázní Kipsdorf v Kruš­
ných horách. V onom roce začal pan Oskar Ernst Bernhardt přepracovávat Poselství
Grálu. Koncem května 1941 byl rukopis přepracovaného Poselství Grálu připraven
k tisku.
Toto přepracování se vztahovalo na změny různého druhu. Zčásti se jednalo o opravu interpunkčních znamének, o úpravu slovosledu, o škrtnutí nebo krácení celých vět nebo odstavců obsahujících opakování myšlenek, které již byly vysloveny v předcho­zích větách či odstavcích.
Autor však škrtl také slova, věty i celé strany, když byl toho názoru, že by lidé přece jen nepochopili myšlenky v nich uvedené. Pro tento názor bylo rozhodující to, co musel prožít během posledních několika let před svým odchodem.
Korektury prováděl pan Oskar Ernst Bernhardt tou formou, že do jednoho výtisku Poselství Grálu, který byl k tomuto účelu určen, psal tužkou své odkazy, prováděl škrty a dělal značky tam, kde si přál změny nebo doplnění. Tyto změny nebo doplnění napsal pokaždé na zvláštní list papíru. Protože hrozilo nebezpečí, že se tyto tužkou psané poznámky snadno rozmažou a stanou se tak nečitelnými, přepsala jsem je pak vždy psacím strojem na proužky papíru, vymazala jsem odpovídající tužkou psaný text v pracovním výtisku Poselství Grálu a vlepila jsem strojem popsané proužky.
Stránky v Poselství Grálu, na nichž byly škrtnuty větší odstavce, jsem pokud jde o škrty, přelepila, případně jsem stránku se změněným obsahem napsala na stroji zcela znovu a tuto novou stránku tam potom vlepila.
Protože se změnilo také pořadí přednášek, bylo třeba některou přednášku vyjmout z řady a vložit ji na jiné místo.
Všechny změny jsem vykonala přesně podle instrukcí autora Poselství Grálu. Ten každou změnu zkontroloval.
Tento postup je také příčinou toho, proč už je k dispozici jen málo listů s ručně psanými změnami pana Oskara Ernsta Bernhardta.
Vomperberg dne 15. května 1956
Irmingard Bernhardtová — Ověřeno okresním soudem ve Schwazu 15. května 1956 —
„Prohlášení" z 1. prosince 1985 je k dispozici v rukopisu a bylo sepsáno slečnou Irmingard Bernhardtovou z podnětu Nadace Poselství Grálu ve Stuttgartu.
PROHLÁŠENÍ
ke vzniku díla
„Ve světle Pravdy" Poselství Grálu od Abd-ru-shina (Oskara Ernsta Bernhardta).
Autor Poselství Grálu mi vždy diktoval přednášky předtím, než je přednesl. Já jsem je těsnopisem zaznamenala a pak pořídila jejich čistopis na psacím stroji.
Podle těchto čistopisů pak Abd-ru-shin přednášel, zpočátku v několika velkoměstech (Vídeň, Stuttgart aj.) a potom, když se r. 1928 přestěhoval na Vomperberg u Schwazu v Tyrolích, před malým kruhem lidí, kteří ho tam následovali.
Přednášky byly pro účastníky rozmnožovány. Později byly jednotlivé přednášky zve­řejňovány v časopisech a v knižní podobě.
V době pronásledování (internace) od r. 1938 Abd-ru-shin přednášky třídil — vyřadil některé, jejichž zveřejnění už nepřicházelo v úvahu — krátil přednášky, aby zabránil opakování, ke kterému docházelo na základě volného sledu přednášek — shrnoval části přednášek v obsáhlé přednášky a přepracovával jednotlivé odstavce — jakožto autor nově sestavoval své přednášky, aby dosáhl uzavřené formy Poselství, které měl lidem přinést.
Překontroloval tedy přednášky a dal jim nynější pořadí, v němž lidem stupeň za stupněm otevírá vědění, jež přinesl svým Poselstvím, aby je poznáním veškerého dění ve stvoření, rozšiřovaným od přednášky k přednášce, vedl ke zralosti jejich ducha.
Takto uspořádané přednášky rozdělil do tří částí, do tří svazků Poselství Grálu.
Nynější vydání Poselství Grálu je výsledkem jeho práce, dílem, na něž on osobně naposled položil ruku.
Proto se nazývá „vydáním poslední ruky".
První výtisky Poselství Grálu obsahovaly chyby sazby u jednotlivých slov, v řazení vět i v interpunkci; tyto chyby jsem odstranila podle mých originálních podkladů, taktéž i takzvaná poněmčení, která do textu neoprávněně vnesli korektoři.
Nadace Poselství Grálu ve Stuttgartu má ode mne, jakožto majitelky autorských práv, na dílo Poselství Grálu výhradní všeobecnou licenci pro tisk, pro překlady do všech živých jazyků a pro šíření díla v podobě vydání poslední ruky.
Vydání Poselství Grálu vydávaná touto nadací jsou proto svým obsahem (textem), rozdělením a pořadím přednášek „jediným autorizovaným vydáním" díla.

Vomperberg dne 1. prosince 1985
Irmingard Bernhardtová 
Bez komentára
...
Jozef Potúček
Zažeňme plytkosť poukazujúcu na "plytkosť"...!
Nehnevajte sa, pán Ľuboš, ale zo srdca dávané slová označiť ako plytké, je prinajmenšom surové až kruté. Nie slová pána Franka, ale od Vás je to plytkosť najhrubšieho zrna, vy <neomylný>!
Nepripomína nám to niečo? Inkvizícia v temnom stredoveku – zaliečať sa, presviedčať, ohovoriť, umlčať, zlikvidovať.

Opäť ste sa vyfarbili. Tak ako s tým autobusom a s tou psychiatriou. Nezmenili ste sa.
Viditeľne vadí, keď bez zvolenia nejakého samocteného Združenia niekto iný napíše aj inde niečo pekné a poučné. Opakujem, čo tu už odznelo: Zrejme tu niekto melie z posledného, tak ako všetko nepravé a falošné.

Takže znovu pre Vás a Vám rovnorodým:
Ak nemáte čo pekné sem vniesť, odíďte! Odíďte skôr, než úplne stratíte aj tú poslednú štipku rozvahy.
Toto nie je Vaša diskusia, ktorej tón by ste chceli udávať podľa naordinovaného skupinového zmýšľania. Chýba Vám pokora.
Nevnášajte sem špinu zabalenú do pozlátka, tú si vyhadzujte tam u Vás, na Vašej stránke (diskusia zaheslovaná), aby aj tí Vaši súkmeňovci videli, čo ste zač.
Tam sa ukazujte v pravej Vašej podobe a nehrajte už divadlo!
Nestačí Vám, že ako katolícka cirkev sa opovažujete pridávať k dokonalému Desatoru Božích prikázaní ešte aj svoje výklady, ako základ pre výstavbu, akoby to DOKONALÉ nestačilo?! A ešte to aj predávate!
Pamätajte na slová Syna Božieho, že len MÁLO z nás vojde TESNOU bránou do Kráľovstva Božieho. Ten, kto stavia svoju misionársku činnosť na kvantite, zabudne po čase na kvalitu, a tak aj dopadne.
Tu by ste prekvapili len vtedy, keby ste začali prinášať duchu prospešné veci. Linky na nejaké Združenie a jemu pridružené weby určite nie sú tou Cestou, o ktorej hovoril Syn Boží a Syn Človeka.

Tešme sa všetci, maškarný bál končí, bude veľký rachot, aj posledné masky budú čoskoro padať ...!

Nenechajme sa znechutiť provokatívnymi príspevkami tých, ktorí sa skrývajú za SLOVO, a pomáhajme si, nie však podľa vôle neslobodných skupinových duší, ale podľa Vôle Božej!
 
vyznanie dodatok
Sväté Slovo je dokonalé a tým nezmeniteľné. Snažím sa podľa tohto základu usmerňovať svoj život v každodenných bežných činnostiach. Som nezávislý čitateľ a obdivovateľ Posolstva Grálu a Večných zákonov. Svojím vyznaním k Slovu som chcel čitateľov okrem iného upozorniť na tých, ktorí sa sami vyhlasujú, stavajú do role samovyhlasovateľov na ochranu Svätého Slova. A pred myšlienkou že Sväté Slovo treba nejako očisťovať a upravovať na súčasnú dobu. Slovo „je“ a treba ho prijať celé a nepozmenené. Očisťovať máme len seba. Bolo to varovaním v čase, keď prebieha očista aby sme sa nedali zviesť. Nad nijakým združením, spolkom, hnutím, či cirkvou nebude spočívať Sväté Slovo. Sväté Slovo stojí samo o sebe a prihovára sa k jednotlivcom. Duchovný vývoj a viera v Boha je intímna záležitosť. Kto bude ochrancom a kto bude môcť pomáhať na výstavbe tisícročnej ríše určí osobne Imanuel po očiste, na začiatku výstavby ríše mieru, ktorá ešte len príde. No pred tým sami sa máme očistiť, vybieliť si rúcha. Nečakajme začnime s očistou hneď teraz. Času je už málo. Pekný deň vám všetkým praje Peter Franko
 
Re: Autorská práva
Autorská práva na původní Poselství Grálu a další přednášky skutečně Pán nikomu nepředal. Nezanechal totiž závěť. Jinou věcí ovšem jsou vydavatelská práva, což není totéž a nabyvatele těchto práv, to nečiní zároveň "majitelem" díla, ale umožňuje mu dílo vydávat a šířit. Tyto vydavatelská práva skutečně existují a vlastní je vydavatelství Hlas ze Zlína, což jsem si i ověřil.

Přeji hezký den
Jaroslav Peroutka
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Autorské práva


Pre všetkých tých, ktorí sa prú o autorské práva k vydávaniu Posolstva Grálu + ďalších prednášok. Nech preto odpovie vám samotný Abdrushin.

,,Ja kráčam sám svojou cestou a na uverejnenie svojich prednášok používam naďalej len Nakladateľstvo Listy Grálu v Tutzingu, kam treba tiež zasielať všetky otázky.

Všetky ostatné práce nie sú odo mňa, lebo Oskár Ernst Bernhardt a Abdrushin je jedná a tá istá osoba. AUTORSKÉ PRÁVA MOJICH PREDNÁŠOK NIKDY NEDÁM DO INÝCH RÚK, aby si vždy podržali pokojnú vecnosť, ktorú majú od začiatku. Neosobnú, nadčasovú.“ Z listov Grálu, séria II.

Ján Anton Sloboda.


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Podľa seba, vidím tebaTak presne mi pripadá Váš príspevok p. Ľuboš z istého združenia, ktoré ako vidno aj z tohto príspevku, tak už melie asi z posledného. Ide tu zase, tak ako veľakrát aj predtým, o jasný utok voči niekomu a niečomu. Ale nič nové u Vás.

Ale ak by som sa chcel vyjadriť k príspevkom p. Franka, tak sú skutočné veľavravné, obohacujúce, ozrejmujúce, nevnucujúce, ktoré isto iste majú svoju duchovnú hodnotu, lebo sú dávané srdcom, a sú jasným presvedčením pisateľa. Preto je to aspoň podľa mňa, pravý opak toho čo Vy tvrdíte p. Ľuboš. Ja osobne takýmto ľudom, ako aj p. Franko, vždy rád podám svoju ruku.

Príjemný deň želám.

Ján Anton Sloboda.Aké nešťastné...
Pán Franko, to je hrozné, čo píšete, vari to necítite?

Slovo sa nedá oddeliť od Pána, ktorý keď prebýval na Zemi, pochopiteľne potreboval ochranu a oporu od povolaných, ako i celého ľudstva. Od našej čistoty a poctivosti záležalo, koľko nám toho k nášmu vývoju na Zemi zanechá. Vypudili sme ho však zo Zeme svojou nevernosťou!

Nie inak sa dialo i Ježišovi, zabili sme Slovo na kríži, rúhavo a hriešne.

Prosím, ušetrite si do budúcnosti takéto plytké reči, ktoré sú tak vzdialené od pravých činov.

Najhorším nepriateľom človeka na Zemi je duchovná strnulosť a s ňou spojená slepá viera.

Vyznanie
Ľudia čo to robíme? Uvedomme si, že sa tu dohadujeme o Božom Slove. Slovo je dokonalé. Slovo je tvorivé. Slovo je čin. Podľa neho sa okamžite dávajú do pohybu všetci služobníci a okamžite ho napĺňajú. Vyrieknuté Slovo Bohom je dokonalé a obsahuje v sebe bezpodmienečné naplnenie až do úplného konca. Vyrieknuté Slovo je vôľa stvoriteľa, ktorým dáva do pohybu celé stvorenie. Ono sa šíri okamžite po celom stvorení, po svojich dráhach. Vyrieknuté ľudské slovo je okamžitý skutok, bytostný hneď podľa druhu významu slova okamžite tkajú pre človeka nitky, ktoré v zákone spätného pôsobenia mu donesú úrodu. A my tu hovoríme o Božom Slove, ktoré je samo Životom. Uvedomme si, že Božie Slovo je ako oceľové lano, ako neutíchajú vlna, ako neotupujúci sa meč, ako neslabnúce svetlo. Božie Slovo tým, že je dokonalé je nezmeniteľné, na ňom sa nedá nič pozmeniť, poopraviť. Je od vyrieknutia dokonalé. Nedá sa vyškrtnúť ako by sa nikdy nevyrieklo. Nepripúšťa nijaké ústupky a neumožňuje nijaké odchýlky. O Božom Slove sa nedá ani len diskutovať. Ono Je! Dá sa na Slovo len poukázať. Ľudia hľa tu je. Ak niekomu niečo nie je na Slove jasné tak chyba je v ňom. Ešte viac smiešnejšie alebo hlúpejšie je, keď nejaký človek alebo združenie, či hnutie sa vyhlasuje za ochrancu a snaží sa o zachovanie čistoty Slova. Keď zanikne celé stvorenie Slovo ostane! A preto ja Peter Franko čítam kompletné Posolstvo Grálu od Abdrushina vydané nakladateľstvom Hlas Zlín. Aby som dospel k presvedčeniu a stal sa skutočným človekom.
 
Logika a dokonalost
Co se změnilo na Ježíšových slovech? Po dvě tisíciletí nic! Proč by se tedy mělo něco změnit za pár desítek let, na Pánových slovech?
 
Původní Poselství?
V průběhu roku 1940 (tedy několik měsíců před svým odchodem), pověřil Pán svého učedníka Josefa Kováře, aby vydal Poselství Grálu v podobě, která přesně odpovídala tzv. Velkému vydání z roku 1932. Jsou o tom i dokumenty. Navíc jeho syn Josef Kovář ze Zlína vlastní vydavatelská práva na vydávání nejen českého překladu, ale i německého originálu, písemně potvrzená Abdrushinem, v původní, Pánem vydané podobě. Není tedy potřeba nic dokazovat, jsou to fakta. Vydání Poselství Grálu v roce 1940 tedy mělo sloužit k tomu, aby v následujících letech, tedy i po Pánově smrti sloužilo nejen "znalým" čtenářům, ale i nově příchozím hledajícím.
 
Vážený pane Pavle, logiku a pravost neurčuji já, ale Pánovo Slovo. Nevím proč bych měl něco dokazovat. Ať každý sám hledá v Pánových (kompletních) textech jak věci stojí a jak ne. Jestliže byl Pán lidstvím znechucen, tak to přece na Jeho Slově nic nemění, protože On jen splňoval, bez ohledu na okolnosti. Chcete ho stavět do role člověka? Jste povolán k tomu, abyste rozhodoval o tom, kdo Poselství pochopil hlouběji a kdo ne?
 
Diskuze na Okounu vždy něčím překvapí, o její existenci kolují mezi některýma čtenáři již zvěsti… »...Logika je ve všem Božském působení. Toto působení je dokonalé a všechno dokonalé nemůže postrádati logiky...« Pane, Vaše slova ač dobře míněná, zcela evidentně postrádají logiku. Jiným vyčítáte dohadování o tom, jak má Poselství vypadat, přesto že sám určujete pravost něčeho, co neumíte a ani nemůžete dokázat. Citovat ze Slova Poselství bez hlubšího uchopení obsahu je přinejmenším troufalé. Považte, Pán byl lidstvím znechucen a aby toho ještě nebylo dost, vypukla válka. Zkuste více prožívat, snad se Vám mnohé ujasní. Na případné reakce nehodlám odpovídat.