Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Na zamyslenie...
V uplynulých tisícročiach vývoja židovského národa sa v jeho duchovnom jadre z času na čas objavovali zvestovatelia a proroci, známi ako biblické osobnosti Starého zákona. Prichádzali, aby zvestovali, viedli a pripravovali ľud na úlohu duchovnej povolanosti. Jeho schopnosti a vtedajší stupeň jeho poznania ho predurčovali na prijatie Božej Lásky, Ježiša.

História mlčiaci svedok minulosti, nám podáva skutočný obraz toho, ako dopadlo vykupiteľské dielo vznešeného Posla Pravdy, nakoniec zavraždeného na kríži.

Židovský národ mal ísť napred, pred všetkými ostatnými národmi na Zemi a svojou schopnosťou mal ľudstvo priviesť bližšie k Pravde, ktorú Ježiš priniesol pre spásu mnohých. Mal to byť národ kňažských učiteľov, ktorí sa ako praví duchovní vodcovia a ľudské vzory mali stať majákmi posilnenia a záchrany pre duchovne lenivé a od Boha odvrátené ľudstvo.

Židovský národ však svoju úlohu nesplnil. Prejavil sa ako slabý a nakoniec neschopný prijať živé Božie Slovo.

Práve zákonníci, ktorých úlohou bolo ochraňovať a rozvíjať duchovné dedičstvo svojich predkov sa stali ochotnými nástrojmi nenávistných útokov proti prinesenej Pravde. Boli spútaní nikdy nekončiacou snahou o získavanie vplyvu a majetku, ktorá sa nakoniec stala ich modlou a prostriedkom na uplatnenie moci rozumu.

O tom, ako to napokon so židovským národom dopadlo, svedčí prítomnosť. Utláčaný a roztrúsený po celom svete, žije ešte vždy v mylnom očakávaní „svojho mesiáša“. Židovský národ duchovne sklamal a podľa dokonalých Božích Zákonov sa sám vymazal z večnej Knihy Života. Tým naveky stratil akúkoľvek pomoc a ochranu Božích Milostí.

Ľudské chcenie, prevažne pokrivené a falošné sa nikdy nemôže postaviť do cesty múdrej Prozreteľnosti. Nesprávne riadená slobodná vôľa človeka môže mnoho narušiť, oddialiť, ale nikdy nemôže zmeniť to, čo bolo Stvoriteľom určené ako veľké zasľúbenie na vzostup z duchovnej biedy ľudstva. Tam, kde bola pôvodná cesta nesplnením narušená, je v nepretržitom vývoji pripravená ďalšia cesta ako pokračovanie pôvodného Božieho zámeru.

Po sklamaní prvého povolaného národa sa pripravoval na svoju úlohu druhý z trojice národov, ktorých schopnosti ich predurčovali k duchovnej povolanosti. V tomto predurčení je obsiahnuté, že takýto národ bude ako prvý prechádzať veľkým utrpením očisty, aby prerazil a ukázal cestu k duchovnému víťazstvu aj ostatným národom na Zemi.

Tentoraz to bol nemecký národ, v ktorom sa objavil Vyslanec Pravdy, ktorého príchod zvestoval už Syn Boží, Ježiš. Bol ohlasovaný aj ako veľký Pomocník ľudstva, ako Duch Pravdy a Svetový učiteľ.

Nebol tak nazvaný preto, aby učil Svet. Tento Pomocník prišiel na Zem v dobe veľkej duchovnej núdze, aby vyučoval o Svete, o tom, aké miesto a úlohu má človek ako duchovný tvor nielen na Zemi, ale aj v celom Stvorení. Tým priniesol ľudstvu úplné Poznanie o Stvorení, o Zákonoch, ktoré ho udržiavajú a nepodplatiteľne v ňom pôsobia.

Naplnilo sa ďalšie zasľúbenie. Nemecký národ mal v moci a sláve prijať nositeľa Pravdy a pod Jeho vedením sa mal stať vzorom pre všetky ostatné národy v šírení poznania o Dokonalých Zákonoch Stvoriteľa. Jeho reč sa vyvíjala tak, aby jasným vyjadrovaním Pravdy sprístupnila pomoc ľuďom túžiacim po Svetle, po Bohu.

Ako lavína malo sa nové Poznanie prevaliť cez ľudstvo. Všetko bolo pripravené. Napätie sa stupňovalo. Nádej na zmenu sa dotýkala každého človeka, ktorý sa snažil uvoľniť z dusnej temnoty na Zemi. Bolo to v čase, keď ľudstvo malo zásadným obratom prehodiť výhybku svojho dovtedajšieho vývoja.

Vo vtedajšom dianí sa si však ľudstvo vybralo iného vodcu - väčšina nemeckého národa dala v zaslepení vypočítavého rozumu svoj hlas obdivu a podpory tyranovi, ktorý chcel vojnou zotročiť ostatné národy na Zemi.

Ani ďalšie Posolstvo zo Svetla ľudia nespoznali a odvrhli ho. Nemecký národ podobne ako židovský národ smeruje odňatím všetkých Božích pomocí v ústrety svojmu trpkému osudu...

Nebolo očakávané, že ľudstvo klesne až tak hlboko, až na stupeň Svetlu nepriateľského tvora vo Stvorení.

Z Výšin prichádzajúca pomoc si napĺňaním zasľúbení napokon razila cestu k záchrane tých, ktorí nestratili nádej v konečné víťazstvo Svetla na Zemi. Tých, ktorí dúfajú, že sa naplnia Spasiteľove slová, aby Vôľa Jeho Otca bola „ako v nebi, tak aj na Zemi“. Aby mnohými očakávané Božie Kráľovstvo malo svoju podobu na tejto, vinou ľudí tak doráňanej a spustošenej planéte.

Tretí, posledný povolaný národ nech je požehnaný medzi všetkými!

Nikdy sa o osude ľudstva nerozhodovalo s väčšou vážnosťou ako dnes, v konzumnej dobe technického pokroku ľudstva. Ľudstva, ktoré už takmer celkom zabudlo na skutočnosť, že je od svojho Stvoriteľa celkom závislé. Podobne, ako je novorodenec závislý od ochrannej ruky svojej milujúcej matky.

Aj Stvoriteľ miluje svoje tvory, no vo svojej nepodplatiteľnej Prísnosti a Spravodlivosti nedopustí, aby sa ľudstvo takto ďalej rúhalo! Svoju milujúcu a ochrannú ruku rozprestrie nad všetkými, ktorí sa ešte v poslednej chvíli dobrovoľne podriadia Jeho Zákonom!

Pre mnohých je toto však tým najťažším krokom. Prísne dodržiavanie Zákonov je dnes kvôli silnej pripútanosti človeka k hmote a rozumu pre väčšinu z ľudí takmer nedosiahnuteľné.

Neprekonateľná priepasť leží medzi dráhami týchto nepodplatiteľných Zákonov a ľuďmi, ktorí sa po tisícročia v nezmyselnom boji o moc a pozemský vplyv nestarali o Dokonalé Pravidlá, nezmazateľne vryté do veľkého diela Stvorenia.

Dianie osudového rozhodnutia zahučí ľuďom v ústrety! Každý jednotlivec, ktorý sa nachádza na Zemi alebo v záhrobí, je postavený pred rozhodujúce: „buď – alebo“! Buď návrat na cestu za Svetlom, alebo pokračovanie na dnešnej pohodlnej ceste, vedúcej k duchovnej záhube.

Na hodinách vesmíru odbíja hodina veľkého zúčtovania. S hukotom najničivejšej búrky sa nad ľudstvom prevaľuje Boží Súd!

Beda človeku! Všetko svetlé a krásne vo Stvorení, sa od neho odvracia!

Len nepatrná časť, hŕstka verných a nádeje sa držiacich ľudských duchov s nadľudským sebazaprením bojuje o udržanie bytia, podávajúc pomocnú ruku trpiacim.

Zobuď sa z ľadového spánku ducha, človek neskoršieho Stvorenia, Božia pomoc sa naposledy priblížila k hradbám zasypaného chrámu Tvojho ducha, ukrývajúceho v sebe drahokam krištáľovo jasného citu.

Milosť Božia sa sklonila k národu, v ktorom zakotvila Vôľa Tvorcu vesmíru a celého Stvorenia. Tento národ je požehnaný medzi všetkými, pretože v jeho splnení je zakotvená posledná príležitosť na dosiahnutie pravej ľudskosti na Zemi!

Nech sa každý namáha, aby mu bol nablízku a pripravený. Iba tak sa nenechá strhnúť potácajúcim sa davom, plným beznádeje a zúfalstva. Pomoc je pripravená, len čo človek pokorne siahne do najhlbších zákutí svojej duše, kde môže objaviť stratenú schopnosť pravého vyciťovania. Je to práve cit, očistený od nánosov rozumu, ktorý ukáže každému poctivo hľadajúcemu človeku cestu, vedúcu k duchovnému pozdvihnutiu.

Ľudstvo, prebuď sa zo smrteľného spánku svojho ducha!

Spása sa šíri z národa, v ktorom verní služobníci Boží napĺňajú svoju úlohu v zvestovaní Novej Múdrosti, čerpajúc posilu z Prameňa oživujúcej a večnej Pravdy...

 
Jan Marschner
světlí pomocníci
Mnohokrát jsem již přemýšlel nad skutečností světlých pomocníků. Pomáhají jak křesťanovi, tak muslimovi, tak čtenářům poselství. Vždy podle čistoty otevření a zákonů Stvoření. Pokud pomáhají oni každému, kdo po pomoci touží, a přitom nevyžadují, aby přešel na jejich víru, jak asi mají pomáhat druhým lidé, kteří se dostali k nejvyššímu vědění na zemi... Nevyžadují aby přešel na jejich víru! Nemluví neustále o tom samém, ale hledí kde pomoci. To bych přál nám všem... Zde k zamyšlení nový článek o rytířství: ao-institut.cz/texty/Budouci-vladci/Budouci-rytiri.html(pokud se mi nepodařilo vložit aktivní odkaz tak se omlouvám, ještě nevím jak na to...
 
Přání
Kéž by lidé zanechali sporů o své přesvědčení a začali svým duchem společně budovat skutečné duchovní hodnoty. Přece všichni pocházíme z jednoho Zdroje a k Němu se máme všichni vrátit. Každý z nás při tom jde jinou cestou, ale nakonec se na cestě ke Světlu všichni musíme sjednotit. Proč tolik hádek a rozporů. Proč se neumíme sjednotit v Pánově Slově jak to dělali Jěžíšovi učedníci, když měli mezi sebou nesrovnalosti? Máme v sobě tak málo lásky? Kolik Lásky má asi Pán, aby přes všechny naše chyby, provinění, nedostatky, rouhání, atd. nás přece jen miloval? Pokusme se Pána v tomto následovat! Považme co nám to přinese. Určitě jen požehnání, radost a mír. Nestojí to za to? Jistě máme být přísní k odpůrcům Pravdy, ale nestáváme jimi každým skutkem,který je v rozporu s Boží vůlí.

"Kdo se cítíš bez viny hoď první kamenem!"

Každému, kdo je v sobě pravdivý a k druhým opravdu spravedlivý, tento kámen ihned vypadne z ruky.

Hledejme v sobě lásku k druhým, pak budeme moci široce přijímat i požehnání, které se nade všemi tvory tohoto Stvoření rozlije v den Slavnosti Svaté Holubice.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:


Vážený pán Lhoták, Večné zákony si môžete prečítať na stránke:

www.vecnezakony.weblahko.sk


Želám Vám a všetkým ľudom dobrej vôle, pekné prežitie májových dní, ktoré vyvrcholia najväčším sviatkom v roku - Sviatkom Svätej Holubice. Pripravme svoje duše, aby sme tento sviatok prežili v úplnej pokore a vďake BOHU.

 
Karel Lhoták
Poděkování
Vážený pane Slobobo,
děkuji za obsáhlou odpověď . Knihy paní Makedonové jsem zatím nečetl, ale jistě se k nim nějak dostanu. Ještě jednou děkuji za Vaší odpověď a přeji Vám také krásné květnové dni, které vyvrcholí Slavností Grálu.
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:pán Lhoták, že či jestvujú, tak to neviem. Ale podľa mňa skôr nie, ako áno. Lebo ak by to tak bolo, že by ich vlastnil niekto iný, nie len Vatikán, tak verím, že obsah by už bol dávno zverejnený.

Ale vo Večných zákonoch 3, a v brožúrke - Tretie fatimské posolstvo, napriek 40. ročnému odporu cirkvi, odhalené!, sa dočítame aj toto: ,,Forma obsahu 3. fatimského proroctva, ktoré som tu uviedla, nie je doslovná s originálom, lebo ten písala 10 - ročná Lucia vlastnými slovami pred cca 80 rokmi. Môj výklad je však zhodný s obsahom jej posolstva, avšak doplnený o súčasné podrobnosti."

Čiže z toho je predsa zrejmé, že ide o ten istý obsah tretieho fatimského proroctva, dokonca doplnený o nové skutočnosti.

Ale pokiaľ by Vám toto nestačilo, a chcel by ste si to overiť, že sa zhoduje so slovami, ktoré spísala samotná Lucia, jedno z troch detí, tak Vám asi neostáva nič iné, len sa obrátiť priamo na Vatikán, aby ste sa smel priamo pozrieť na pôvodný spis, ktorý spísala Lucia, a tak si to potvrdiť.

Ale ja osobne s takýmto niečim problém nemám, lebo viem, že Posolstvo pani Makedonovej je pravé, a že sa plné zhoduje s tým, čo bolo vyslovené Matkou Božou, a následne spísané Luciou.

Pekný a príjemný májoví večer želám.

Ján Anton Sloboda.


Nadcházející Slavnost
Přeji všem lidem dobré vůle, aby plně využili přípravu k nadcházející Slavnosti, a byli široce otevřeni Svaté Síle, která se bude v tento den, jako Zlatý Déšť, rozlévat do všech světů.
 
A co tohle?
Tretie posolstvo z Fátimy ... 20.březen 2007 12:07:25
Nikde ani zmínka o Makedonové … viz.:
Tretie posolstvo z Fátimy (Úryvok z knihy od Roselis von Sass „Kniha súdu“)

http://www.okoun.cz/boards/nat98?rootId=4744637#article-4744637
 
Karel Lhoták
Děkuji za odpověď a ještě mi dovolte jeden dotaz: Existují mimo Vatikán i nějaké opisy Fátimského proroctví?
Podpora
To, čo ste napísali - s tým sa dá len súhlasiť. Pekný deň.
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:Iste jestvuje. A kde sa nachádza? No predsa vo Vatikáne.

Ján Anton Sloboda.

Karel Lhoták
Fátimské proroctvo
Dobrý den pane Slobodo,
Rád bych se zeptal, zda existuje originál Fatimského proroctví a kde se nalézá.
Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den
Jozef Potúček
Pred najväčším sviatkom roka
Deň Svätej Holubice, Svätodušný deň.

Ako sa, človeče, otvoríš, toľko prijmeš.

Kto sa bude nalaďovať na spory, hádky a tvrdohlavú snahu presadzovať svoju vôľu, hoci Vôľa Najvyššieho je úplne niečo iné, sám o sebe dokazuje, že je len prázdnym sudom s plechovým hrdzavým zvukom, ktorý otravuje celé svoje okolie.

Preto nalaďme sa tak, aby sme prijali zo Svetla to, čo nám najviac prospeje.
Skúsme tolerovať druhého a nevnucovať mu svoju cestu. Komu sa nepáči, že niekde existuje aj iná diskusia, nemusí tam chodiť, nemusí sa jej zúčastňovať, stačí len ODPÚŠŤAŤ.
Použijem tu slová MUDr.Ivana Rusnáka:
ODtiahnuť sa od toho k sebe samému a PUSTIŤ to. Čiže ODPUSTIŤ.

Pokora, to nie je len rozprávať o Slove Božom a dokazovať svoju pokrivenú pravdu, pokora - to je súčasť čistoty, lásky a spravodlivosti. Tam nech smeruje naše úsilie.

Želám všetkým, aby v nastávajúcich dňoch našli vnútorný pokoj, kedy najlepšie bude každý počuť volanie z večnosti.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Fatimské zjavenie.Dnes ubehlo 90. rokov od prvého zjavenia vo Fatime, keď sa zjavila Matka Božia trom malým ďetom, a kde boli postupné vyslovené tri fatimské proroctva. To tretie bolo dlhý čas utajované cirkvou, hoci sama Matka Božia žiadala, aby bolo zverejnené v roku 1960. Napriek tomu, hoci bolo otvorené vtedajším pápežom, sa ľudstvo jeho obsah vôbec nedozvedelo, ale bolo naďalej utajované.

Až prišiel august 1998, a ľudstvo sa dozvedelo konečne jej pravý obsah. Bol vyslovený tou, ktorá sa zjavila vo Fatime, a ktorá sem bola poslaná, aby naplnili sa proroctvá, ktoré boli ohlasované starovekými aj novšími proroctvami, a ktoré bolo odhalené práve tou, ktorá má pôvod v Matke Božej, pani Natáliou de Lemeny - Makedonovou.

Preto je na mieste, aby sme si ho pripomenuli, tak ako ho oznámila svetu, znova, pani Natália de Lemeny Makedonová vo Večných zákonoch 3, a v brožúrke - Tretie fatimské posolstvo, napriek 40. ročnému odporu cirkvi, odhalené!

,,Čo obsahuje tretie fatimské posolstvo?


1. Dôležitým medzníkom vo vývoji ľudstva je rok 1998, kedy sa celý svet bude rozhodovať medzi duchovnou premenou a samozničením.

Prežiť triedenie ľudstva budú môcť len tí, čo budú schopní duchovnej premeny. Keby sa ľudia dozvedeli o tomto proroctve, ktoré malo byť posledným varovaním, ešte v roku 1960, mali by takmer štyridsať rokov čas na duchovné prebudenie a narovnanie sa z pokriveností života. Na tento účel napísal Duch Pravdy Novú Bibliu - Posolstvo Grálu.

Tým, že cirkev 3. fatimské proroctvo zablokovala, bude musieť ľudstvo prežiť túto premenu zrýchlene, za oveľa kratšiu dobu. Je to však aj jeho vinou, lebo bolo ľahostajné k mlčaniu cirkvi, ktorá stále tvrdí, že sa riadi Bohom, ale v skutkoch dokazuje opak. Pod rúškom duchovnej slobody rešpektuje, aj keď nepriamo, všetky posolstvá od falošných zjavení a médií, ale to pravé posolstvo, od skutočnej Božej matky z Fatimy zatajuje. Z Panny Márie, ktorá mala úlohu byť iba pozemskou matkou Ježiša, urobila učiteľku a vykupiteľku ľudstva a stotožnila ju s Božou matkou, len aby zakryla pôsobenie tej pravej na Zemi.2. Na Slovensku sa v roku l998 narodí prorokom Izaiášom zvestovaný Imanuel, Duch svätý a Apokalypsou oznamovaný kráľ celosvetovej tisícročnej ríše. Slováci sa vďaka tomu, že vzíde z jeho národa, stali vyvoleným národom.3. Otcom Imanuela bude Duch svätý, preto tehotenstvo Imanuelovej matky nebude bežné. Napriek tomu, že sa fyzicky doteraz jej gravidita nebude dať dokázať, narodí sa jej v novembri 1998 riadnym spôsobom dieťa - Imanuel. To bude jeden z dôkazov, že nepočala pozemsky.

Dieťa bude mať hneď po narodení znamenie, ktoré nosil v sebe aj Ježiš - zlatý kríž a bielu holubicu. Budú ho vidieť duchovným zrakom mnohí ľudia z celého sveta, ktorí sa prídu na neho pozrieť.4. Matkou Imanuela bude Prakráľovná - Božia matka, ktorá sa narodí vo vyvolenom národe a porodí ho vo svojich 48 rokoch. Svoj duchovný pôvod potvrdí nielen netradičným počatím a tehotenstvom, ale aj tým, že napíše Nové evanjelium, ktorého pôvodcom bude Duch svätý. Vyloží v ňom okrem iného Apokalypsu a fatimské proroctvá, lebo sa cez ňu aj vyplnia.

Duchovný pôvod Imanuelovej matky je v Apokalypse naznačovaný dvanástimi hviezdami (12.kap. 1.verš), čo je v celom svete známy symbol Prakráľovnej. Jej úloha - vychovať nové pokolenie je tam naznačená tým, že bude mať svoje potomstvo, (12.kap. 17.verš) ktoré bude prenasledované, ale zároveň aj chránené. Z hľadiska svojho vysokého duchovného pôvodu je schopná napájať sa aj zo Zeme priamo na Boha a oznamovať jeho vôľu až do doby Imanuelovej dospelosti, kedy sa stane kráľom tisícročnej ríše.5. Ak ľudstvo po spoznaní 3. Fatimského proroctva prejaví záujem o Nové evanjelium a spomínané Posolstvo Grálu a úprimne sa bude snažiť o prenesenie nových duchovných poznatkov do všedného života premenou hodnôt, oddiali Stvoriteľ jeho rýchlo sa blížiace samozničenie.

Ak však bude svet ľahostajný k novému poznaniu a k narodeniu Božieho syna, dopustí Stvoriteľ, aby ľudia duchovne pokročili utrpením - sebazničením, ktoré bude dôsledkom nahromadenia vlastných chýb a vín za tisícročia. Preto vojny, krízy a katastrofy nie sú Božím trestom, ale iba spätným účinkom ľudských omylov.6. Nové pokolenie sa bude počas vrcholiacich hospodárskych, politických a prírodných katastrôf formovať Posolstvom grálu a Novým evanjeliom. V najväčšej kríze bude zachránené pred zničením zásahom zhora, aby mohlo potom pokračovať na Zemi vo vyššom stupni duchovného vývoja pod vedením kráľa tisícročnej ríše."

Ján Anton Sloboda.

 
Bez komentára...
...
Pekný večer želám,

Váš nápad je dobrý, ak súhlasíte, na nižšie uvedenej adrese by sa mohla diskusia uberať tak, ako by si to mnohí priali, je všek potrebné sa zaregistrovať, čo je pre každú serióznu diskusiu samozrejmosťou. Pozvaní sú preto všetci, ktorí to myslia so svojim duchovným vývojom naozaj vážne.

Adresa:

http://forum.zdruzenie-ludskost.sk/diskusia/

JAN. jan.jan@post.sk 
Nebojme sa!A ako sa odvažujete Vy tu prísť, napádať ma, a pritom sa nepodpísať! Len zase, ako nejaký Lukáš!

A pokiaľ toto fórum ste nazvali pre zblúdilcov, tak čo tu ešte hľadáte?

Prečo tu stále chodíte všetci, ktorým to nie je tu po vôli?

Prečo nechodíte tam, kde budete konečne na svojom?

Veď stačí v pokoji a mieri odísť, a viac sa sem nevracať.

To si naozaj myslíte, že keď tu urobíte také bezvýznamné bu, bu, bu, dokonca v utajený, ako nejaký špión, tak tým sa niekto poľaká a prestane tu vstupovať a odpovedať na nehoráznosti, ktoré sa tu z času na čas objavujú? Hlavné vtedy, ak sa blíži nejaký sviatok, alebo výročie, tak ako teraz Sviatok Svätej Holubice.

Veď to ste stále vy, ktorí máte na perách meno Pána, ale pri tom je to len štít, ktorí zneužívate na svoje cielené a nečisté boje, ktoré sú väčšinou od Pravdy, na míle vzdialené.

A o tom zúfalstve, by som radšej pomlčal, lebo aj tento Váš príspevok je toho dôkazom.

Ján Anton Sloboda.


JAN. jan.jan@post.sk 
Myšlienka pre dnešný deň.,,Kto si myslí, že je neomylný, tak ten sa najviac mýli. Ale takýto, si to málokedy prizná!"

Ján Anton Sloboda.

 
"Proti hlouposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!" Jan Werich
Temno ešte nie je vyplienené!
Temno ešte nie je vyplienené ! Sme pre vrcholom veľkej očisty. Buďme trpezlivý a v dôvere sa obráťme na Božiu spravodlivosť. Čakajme na znamenie Syna Človeka. Naplní sa zasľúbenie proroka, že Syn Človeka príde v oblakoch a vystavia nám chrám nášho Boha a Pána tu na zemi. Udržujte preto olej vo svojich lampách! Človek obdŕžal čo potrebuje: Od prorokov Od Pána Ježiša Od Pána Abdrushina Od Natálie de Lemény - Makedonovej. Príspevok napísal Peter Franko