Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Narodeniny pána Abdrushina
18. apríla 2017 je 142. výročie narodenia Abdrushina Ducha Pravdy na Zemi.

Pani Natália píše vo Večných zákonoch toto:
Večné zákony 3, str.9:

,,Pred smrťou oznámil Ježiš svojim apoštolom, že po ňom, tesne pred súdom, príde Tešiteľ, Duch Pravdy, Duch Svätý, aby poučil ľudí o Božej Pravde. Nikto predtým zo starovekých prorokov nezvestoval Ducha Pravdy, lebo jeho príchod bol náhradou za predčasne ukončené poslanie Ježiša.“...

...,,V roku 1875 sa inkarnoval do najduchovnejšieho národa, v tom čase to bol nemecký, Abd-ru-shin – v preklade jeho meno značí Syn Svetla, teda Boha. Napísal knihu ,,Vo Svetle Pravdy“ s podtitulom ,,Posolstvo Grálu“. Autor priniesol na Zem komplexné poznanie o večných zákonoch a skladbe stvorenia, ktoré bolo dovtedy neznáme a neúplné.“...


Jedna prednáška v ,,Sborníku nezařazených přednášek od Abdrushina“ má názov 18. duben 1937, v ktorej píše Abdrushin o malom národe... Odvtedy uplynulo teraz 80 rokov:

Sborník nezařazených přednášek od Abdrushina - vydavatelství Hlas Zlín, 1997, prednáška - 18. duben 1937, str. 166, 167:

,,...Vůle Boží tak rozhodla. Všechna milost a ochrana, všechno požehnání a pomoc Božích pomocníků bude odejmuta velkému národu, který zradil své poslání a dána jinému, malému národu. Národu, který věren své tradici vždycky stát při Pravdě Boží, pilně a věrne přijímá Slovo Pravdy, snaží se podle něho žít a urychleně připravuje stát se vyvoleným národem služebníků Božích, kteří budou učiti všechny národy nové moudrosti ve Světle Pravdy.
Šťastný národ!...“

Teraz chcem poukázať na rozhovor s pani Natáliou, kde hovorí o tomto:

Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny – Makedonovou, str. 108, rozhovor v štúdiu – 7.11.1998:

,,...Mnoho čitateľov asi nepozná, že v Posolstve Grálu sa píše, alebo sa naznačuje, že vlastne vtedajší národ nemecký, ktorý bol vyvolený, zlyhal vo svojom poslaní, lebo nespoznal Ducha Pravdy Bibliou zvestovaného, a preto sa oznamuje, že vyvoleným národom v budúcnosti bude veľmi malý národ. Nenapísalo sa ktorý, ale že bude to malý národ....“

Teda, Abdrushin napísal o ,,malom národe“ v prednáške 18. duben 1937 – na deň svojich narodenín.

A na deň narodenín pani Natálie de Lemeny – Makedonovej bola 17. júla 1992 prijatá Slovenskou národnou radou Deklarácia o Zvrchovanosti Slovenskej republiky.

Slovenská republika vznikla 1.1.1993. Ak k tomuto dátumu pripočítame zaujímavých 7777 dní, dostaneme 18. apríla 2014 - deň Abdrushinových narodenín. A vtedy je zaujímavých 77 rokov od dátumu 18. apríla 1937, kedy je datovaná jeho vyššie uvedená prednáška.

Poznámka: Zopár zaujímavých faktov...:
Albert Einstein – významný fyzik - sa narodil 14.3.1879 / 14.3.1939 vznikla prvá Slovenská republika/, zomrel 18.4.1955, teda na výročie narodenia Abdrushina.
Prezident prvého Slovenského štátu Jozef Tiso bol popravený na deň narodenín pána Abdrushina – a to 18.4.1947.

 
Na tému Veľká Noc

Dobrý deň, vospolok.
Veľkonočné dianie, ktoré si kresťanský svet pripomína každý rok, sa chýli ku koncu.
Pri tejto príležitosti som si dovolil každému záujemcovi ponúknuť tri úvahy k Veľkej Noci, ktoré som pred rokmi postupne napísal (viď. príloha).
Jozef Potúček, 20171/
Veľký Piatok (2005)

Na Veľkonočné sviatky si kresťania každoročne pripomínajú veľké udalosti, ktoré sa odohrali pred dvomi tisíckami rokov. Kríž sa stáva pre nich v tento deň znamením spásy.
Ježiš bol zradený Judášom, potom odsúdený na podnet židovských kňazov, mučený a nakoniec zavraždený ukrižovaním na kríži na Golgote, aby sa nakoniec ukázal opäť svojim učeníkom a apoštolom, hoci už v inej podobe (v inom tele), ako je to spomenuté aj v Biblii (Marek-16/12).
Ježiš nezaprel svoje učenie, pretože bol vteleným Slovom Božím a pre toto bol ochotný pokojne ísť aj na mučenícku smrť, o ktorej vopred vedel, že je neodvratná. Poznal skazené ľudstvo a poznal aj svojho zradcu.
Nebál sa položiť svoj pozemský život za pravdu, ktorú hlásal a stal sa tak vzorom pre mnohých ďalších mučeníkov, ktorí ani v budúcnosti nezapreli svoju vieru a pravdu, aj keď po ukrutnom mučení museli takisto bolestne opustiť túto Zem.

Mnohí dnešní veriaci si myslia, že záleží len na jednej veci, a to, či sme pod PRIKRYTÍM BOŽÍM, alebo nie.
Podľa týchto vysvetliviek sa chce „veriacim“ naozaj tvrdiť, že Pán Ježiš zaplatil svojou smrťou všetky naše dlžoby a hriechy, a tak Boh pod týmto Ježišovým prikrytím už nevidí našu hriešnosť a tým sme vlastne u Boha prijatí – spasení.
Ó, ako je tam všetkým tým „pokorným“ hriešnikom príjemne a hlavne bez obáv o ďalší svoj osud. Môžu tam kľudne podriemkavať s tým, že budú vynesení do Raja ...
Cirkev a jej nasledovníci si vlastne takto z Boha urobili sluhu! On pošle svojho Syna pozemšťanom na pomoc, oni Ho zavraždia, ale namiesto trestu budú hriešnici spasení, pretože túto vraždu svojvoľne vysvetľujú ako Bohom chcenú. Ale potom by predsa Judáš nemohol byť zradcom, ale nástrojom spásy. Prečo sa vlastne obesil? Nebodaj z toho dôvodu, že podľa týchto vysvetliviek prispel aj on ku spáse ľudstva?!
Takisto sa mnohí odvolávajú v tomto na niektoré výroky v Biblii o spáse ľudí skrze ich vieru v Ježiša. Títo si však neuvedomujú, že viera v Syna Božieho nespočíva v pasívnom prijímaní obete Ježišovej na kríži, ale v aktívnom napĺňaní slov Ježišových, teda Slova Božieho v každodennom živote!
Len veriť, ale nežiť podľa Slova Pánovho, nestačí. To je aj v Biblii jasne potvrdené na mnohých miestach.

Pozrime sa ale, čo na tému „Spravodlivosť Božia“ hovorí Ježišovo podobenstvo o zlých vinohradníkoch (Evanjelium podľa Marka, 12.kapitola):

1 Potom im začal hovoriť v podobenstvách: "Istý človek vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal jamu a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. 2 V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel úrody z vinice. 3 Ale oni ho chytili, zbili a prepustili späť naprázdno. 4 Znova k nim poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu a potupili ho. 5 Poslal ďalšieho, toho zabili. A ešte mnoho iných: niektorých zbili, iných pozabíjali. 6 Mal ešte jedného, milovaného syna. Napokon k nim poslal i jeho, lebo si povedal: "K môjmu synovi budú mať úctu." 7 Ale vinohradníci si povedali: "To je dedič. Poďte, zabime ho a dedičstvo bude naše!" 8 Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice.
9 Čo teda urobí pán vinice? Príde, vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným.

Tu je predsa tiež spomínaný pán a tí, ktorí mali na jeho majetku pracovať. Tu tiež zabili syna pána vinice. A ako to dopadlo? Tak, že vrahovia boli beztrestne oslobodení, dokonca spasení naveky? Neboli snáď vyhubení a vymenení inými vinohradníkmi?

O čom teda hovorilo toto podobenstvo od Syna Božieho? Len tak pre nič za nič bolo vyslovené? Nebolo v ňom skryté varovanie pozemskému ľudstvu?
Alebo bolo o tom, aby ľudia, keď zabijú Syna Majiteľa Zeme a všetkého, čo existuje, Syna nášho Stvoriteľa, budú za túto vraždu ešte aj odmenení tým, že ich hriechy zoberie na seba práve táto obeť ich násilia – Syn Boží?! Kvôli tomu vyslovil Ježiš toto podobenstvo?
Kvôli tomu, aby boli v podobenstve nevďační nájomcovia – vrahovia potrestaní, kým v skutočnosti pozemskí hriešnici majú byť na Zemi, ktorú tiež dostali do prenájmu, touto vraždou na Synovi Božom ešte aj spasení?! Za koho sa títo ľudia, ktorí oslavujú Ježišovo zavraždenie, považujú pred Bohom?! A za koho majú títo tzv. kresťania svojho Stvoriteľa?
Podľa tohto by ale nemali byť pozemšťania pokornými služobníkmi Božími, ale práve Boh aj so Synom Božím by mal slúžiť ľudstvu a mal by byť veľmi rád a samozrejme odmeniť každého, kto povie, že v Boha verí! Skutky podľa nich nie sú dôležité. Tie podľa tohto nepôjdu za nikým, lebo to nepovažujú zlí vinohradníci za podstatné. Podstatná je „PRIKRÝVKA“. Čo tam po Božích zákonoch, prikázaniach, podobenstvách ...
No to je naozaj skvelé!

A tí ostatní hľadajúci, ktorí chcú žiť podľa Božích zákonov a Jeho prikázaní, teda podľa Božej vôle, ale nehlásia sa ku žiadnej pozemskej cirkvi, či náboženskej obci alebo sekte, sú horší? Aj oni predsa hovoria, že sú voči Bohu ničím a mohli vzniknúť len z milosti Jeho vôle. Rozdiel je len v tom, že kým sa tzv.kresťania a im podobní utešujú, že Ježiš zmyl ich hriechy svojou smrťou na kríži a v tom pre nich spočíva spása, Pravda je iná.
Veľký Piatok označujú katolíci (viď liturgický kalendár) ako „Slávenie utrpenia a smrti Pána“. Tieto slová predsa jednoznačne vyjadrujú presný význam, ináč by neboli použité a namiesto nich by sa použili iné slová.
Oni teda oslavujú v toto smutné výročie zradu, lebo aj v Biblii je to tak pomenované, oslavujú utrpenie a následne aj vraždu ľudí na Synovi nášho Stvoriteľa! To je ale hrozná zvrátenosť! Ba nie, žiadna zvrátenosť, to je to najhrubšie rúhanie sa Bohu a neustále každoročné opakovanie ukrižovania Syna Božieho Ježiša na kríži !!!

Syn Boží, Ježiš, bol vteleným Slovom Božím na Zemi. On hlásal Slovo Božie a toto Slovo Božie sa aj po Jeho pozemskej smrti ďalej šírilo prostredníctvom apoštolov a neskôr čistými ľuďmi. V tomto Slove Božom, ktoré osvietilo temnoty, prišla na Zem spása!
Pán Ježiš Kristus je náš Spasiteľ! Ale Jeho spása nespočíva v tom, že Ho ľudia dali zabiť, nespočíva v Jeho utrpení, ale Jeho spása spočíva v tom, čo je večné – SLOVO PÁNOVO!!! Vražda predsa nemôže byť večná, to je jednorázový odsúdeniahodný čin. Cirkev z toho urobila čin opakujúci, ktorý prikázala ešte aj oslavovať!
Dokedy chcú títo „kresťania“ SLOVO BOŽIE pribíjať na kríž ?!

Mali by si radšej uvedomiť, že to ich prikrytie nie je PRIKRYTIE BOŽIE, je to prikrytie cirkevné! Neskrývajte sa preto v samoľúbosti a v predstieranej pokore pod tento falošný plášť!
Veď aj samotný Ježiš nás varoval pred širokou cestou a bránou, vedúcou do zatratenia; naopak, doporučoval, aby sme vchádzali úzkou cestou a TESNOU BRÁNOU, pretože MÁLO BUDE TÝCH, čo touto úzkou bránou VOJDÚ DO ŽIVOTA.
Aké je ale obrovské množstvo týchto „veriacich“ (skoro TRETINA ĽUDSTVA! – to je tých MÁLO (?), o ktorých hovoril Ježiš?), nad ktorými cirkev rozprestrela svoju „PRIKRÝVKU“, ktorá však v skutočnosti nevedie k Bohu, ale ich oddeľuje od Boha, presne tak ako aj dáždnik od Slnka! Aj v tomto by sa im už konečne mohli otvoriť oči a potom by v tom videli veľavravnú symboliku!
Týmto poslušným „veriacim“ cirkev dláždi už stáročia pohodlnú cestu a širokú bránu ľahkého odpúšťania hriechov (predávanie odpustkov), ľahkého zmytia vlastných hriechov údajne Bohom chcenou vraždou na vlastnom Synovi Ježišovi (!!!), atď, atď.
Ale každý veriaci vie, kam vedie pohodlná cesta a široká brána .....
Tých, ktorí neboli, alebo nie sú poslušní cirkvi pozemskej, treba minimálne umlčať, ak to nie je možné, tak aj násilím – aj vraždou! Však aj Ježiša dali zabiť veľkňazi vtedajšej vládnucej cirkvi (židovskej). Cirkev počas dlhých stáročí nepohodlných prenasledovala, upaľovala, vraždila a potom mnohých z nich vyhlásila schizofrenicky (či opäť špekulatívne?) za svätých, hoci tu sa opäť cirkev dopúšťala a dopúšťa až dodnes rúhania sa Bohu, lebo len Pán Boh je Svätý!

Praví kresťania chcú v tejto špine radšej kráčať nepohodlnou cestou, aby mohli vojsť tesnou bránou do ŽIVOTA VEČNÉHO, a to tak, že na svojej púti splatia do posledného haliera všetko to, čo komu zostali dlžní (viď Starý Zákon). Títo odmietajú také pokrivené ľudské výklady pravdy Božej, že niekto iný, dokonca nami ľuďmi zavraždený Syn Boží, sňal naše hriechy, akoby On bol naším služobníkom; takže títo praví kresťania chcú podľa slov Syna Božieho Ježiša Krista zožať všetko to, čo kedykoľvek v minulosti zasiali.
Kto zasial pravdu, Pravda ho vyslobodí; kto zasial lož, Pravda ho odmietne.
Pravda vedie hľadajúcich k slobode – nie k jarmu, k samostatnosti – nie k pozemskej závislosti, nie k cirkevným prikázaniam, ale k poznaniu Božích zákonov, Božích prikázaní – k SLOVU BOŽIEMU !!!
Tým najčistejším úplne stačí toto Božie Slovo, Božie zákony a Božie prikázania, podľa ktorých chcú kráčať na svojej púti Božím stvorením.
Mnohým nasledovníkom dnešných cirkví ale nestačí to dokonalé a všemocné od Boha! Oni potrebujú „v pokore“ navyše aj nejaké spoločenstvo s „povolaným“ kazateľom a pretože sa duchovne málo alebo nijak nehýbu, potrebujú ešte aj „PRIKRÝVKU“, pod ktorou sa skrýva neochota zobrať zodpovednosť za svoje hriechy na seba.
Prikrývka je ale potrebná tam, kde je niekomu zrejme zima. Ale zima je zväčša len takým ľuďom, ktorí sa nehýbu.
„Nech naše hriechy sníme niekto druhý, najlepšie Boh!“, to je ich slogan.
Vlastné hriechy by radi zvalili na Syna Božieho a v dnešnej dobe to ešte aj rúhavo oslavujú (Veľký Piatok), pretože takto sa môžu „zvrchu“ dívať na tých „poblúdených“.

Ale vedzte vy, poctivo hľadajúci, že všetci, čo sa povyšujú, budú ponížení a prví budú poslední. Nikomu sa neodpustí čo len jeden halier dlžoby a všetci do jedného zožnú len to, čo kedykoľvek v minulosti zasiali!
Nikto nebude žať to, čo nezasial, lebo je to proti prírode a prírodné zákony sú dokonalé preto, lebo sú v súlade s Božími všeobsiahlymi zákonmi.
Len ľudia dokážu vymyslieť to, čo dokonalé nie je, teda je v rozpore s Božou vôľou.

Preto týmto „veriacim“, ak sú ochotní sa Pravde otvoriť, treba v dobrom poradiť, aby vo vlastnom záujme na záchranu strhli čo najrýchlejšie zo seba falošnú „PRIKRÝVKU“ a začali spoznávať Pravdu takú, akou v skutočnosti je. To Svetlo, ktoré ich po strhnutí tejto cudzej „PRIKRÝVKY“ náhle osvetlí, im v ďalšom putovaní neomylne ukáže, ktorým smerom majú kráčať.
Aj pre nich totiž platí: „Kto hľadá, nájde“. Ale pojem „hľadajúci“ znamená, že on sa hýbe a kráča k Cieľu, on nestojí a neskrýva sa pod rozpadávajúcou sa ruinou.

Posledné slovo v súde nebude mať žiadna ľuďmi vymyslená „PRIKRÝVKA“, ale SLOVO BOŽIE !


2/
Vyliata KRV - za mnohých (za všetkých?)
 
Keby sa v jednom chráme Božom povedalo „VŠETCI budete spasení“ a v druhom chráme Božom by sa povedalo „MNOHÍ budete spasení“, oznámilo by sa v obidvoch prípadoch to isté? Označujú teda pojmy „mnohí“ a „všetci“ to isté? Ak nie, ako je to možné, že v dnešných kresťanských Bibliách sú takéto rozdiely? Prečo vlastne nastala táto zmena a k čomu vedie?
 
Opíšme si malý príklad:
V základnej škole budú učiť dve učiteľky ten istý predmet.
O prvej učiteľke bude známe, že pri nej všetci žiaci prejdú do ďalšieho ročníka, nikto neprepadne, či sa učí alebo nie. Čo sa stane s takýmito žiakmi v ďalších ročníkoch? Prestanú byť aktívni a ochabne v nich úsilie, aby sa aspoň tesne pred koncom školského roka vynasnažili napraviť to, čo kazili svojou lenivosťou po celý školský rok. Však aj načo? Aj tak prejdem, povedia si flákači. A čo urobia tí, ktorí sa doteraz snažili? Budú pri tej istej učiteľke usilovní aj vo vyšších ročníkoch? Málokto. Postupne si mnohí povedia, kašlem nato, aj tak prejdem, už sa takto, ako doteraz, snažiť nebudem, odmena je rovnaká pre všetkých. Len máloktorý z nich sa bude poctivo pripravovať aj v budúcnosti.
Druhá učiteľka oznamuje počas celého školského roka žiakom, že im nič zadarmo nedaruje, bude sa snažiť byť prísna ale spravodlivá voči všetkým a každý bude odmenený tak, ako si zaslúži. Všetci tu vedia, čo ich čaká, ak....
A teraz si predstavme, že žiaci postúpili do najvyššieho ročníka a blížia sa prijímacie pohovory na strednú školu. Budú žiaci v obidvoch triedach rovnako pripravení na vyšší stupeň školy?
Všetci vieme, že sa rýchlo prejavia veľké rozdiely a žiaci prísnej učiteľky budú mať až na niektoré výnimky lepšie výsledky než u povoľnej a navonok benevolentnej učiteľky, ktorá sa svojím prístupom chcela možno zapáčiť žiakom a chcela mať navonok kľud.
 
Opíšme si iný, tentoraz skutočný príbeh:
Veriaci v dvoch rozdielnych kresťanských cirkvách navštevujú pobožnosti vo svojich kostoloch.
V prvom kostole im znejú do uší slová Syna Božieho z Poslednej večere, tak ako sú uvedené v ich dnešnej Biblii,  Matúšovo evanjelium 26.kap., 28.verš: „Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva ZA VŠETKÝCH na odpustenie hriechov“ (tieto slová boli potvrdené aj pápežom v priamom prenose 6.1.2011 počas omše vo Vatikáne, na sviatok Troch kráľov).
V druhom kostole im znejú do uší slová Syna Božieho z Poslednej večere, tak ako sú uvedené v ich dnešnej Biblii: „Toto je moja krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva ZA MNOHÝCH na odpustenie hriechov.“
Je to to isté? Budú veriaci v obidvoch chrámoch rovnako pripravení na vyšší stupeň školy života, ktorý ich čaká? Obidve sú to kresťanské Biblie, a predsa v jednej z kľúčových viet Syna Božieho počas Poslednej večere taký veľký rozdiel!
Povrchní veriaci budú považovať za malicherné a zbytočné takto to porovnávať, nevidia v tom nejaký veľký rozdiel, však to je len snáď chyba v preklade. Ale v skutočnosti sa význam povedaného touto zmenou úplne líši.
Žiaľ, mnohí tzv. kresťania si vo svojej duchovnej lenivosti ani neuvedomujú, že slovo ľudské je odleskom Slova Božieho a rôzne slová s rôznym svojím významom nám neboli dané nato, aby sme ich význam povrchne prehliadali, ale naopak nato, aby sme v nich vyjadrili ostré rozdiely.
Navyše aj z Biblie  vieme, že najmä v Slove Pánovom nesmie nastať zmena, nesmie sa ani pridávať a ani uberať. Kto mení Slovo Božie, patrí k zavrhnutým. Kto však z povrchnosti prijíma takéto zmeny v Slove Božom a je mu to ľahostajné, lebo mu stačí byť zúčastnený na pobožnostiach svojej cirkvi či náboženskej obce, ten sa sám dobrovoľne zaradil k tým vlažným, o ktorých už Syn Boží hovoril, že aj s nepriateľmi Boha nebudú vpustení do Kráľovstva Jeho Otca nebeského, zostanú vonku, kde ich vo večnej noci čaká večné zatratenie.
Ak teda Syn Boží pri Poslednej večeri poukázal na krv, ktorá sa vylieva za mnohých, tak nám jasne odkázal, že to nemôže byť za všetkých! Syn Boží bol vtelené Slovo Božie a toto Slovo prebývalo medzi nami. Takže žiadne lacné odpykanie hriechov, ako je to v kresťanských cirkvách často počuť, ale len za tých mnohých, ktorí KRV, SLOVO Božie, prijmú, čiže podľa tohto Slova Pánovho budú žiť!
Pre život vo večnosti budú určite lepšie pripravení tí veriaci, ktorí sa budú snažiť všetky svoje hriechy odpykať, a nespoliehať sa nato, že symbolickým prijímaním tela a krvi Syna Božieho pri výročiach Poslednej večere sa odpúšťajú hriechy všetkým, aby sa v ľuďoch podporovala povrchnosť, duchovná lenivosť, pohodlnosť a samoľúbosť, ktoré vždy vedú do zatratenia.
Ak Syn Boží povedal, že musíme splatiť všetko do posledného haliera, určite by tieto vlastné slová počas Poslednej večere nepoprel. Novú zmluvu s Bohom môže uzavrieť len ten človek, pre ktorého je život podľa Vôle Božej na prvom mieste a je jedinou správnou alternatívou.
 
Nech sa teda všetci kresťanskí veriaci zamyslia nad tým, či sa v ich chrámoch naozaj cituje Slovo Božie tak, ako bolo vyslovené.
A ako si to majú overiť? Jednoducho.
Nepovyšovať sa nad veriacich v iných cirkvách a náboženských skupinách, naopak, zobrať si do rúk a prečítať si aj staré Biblie, tak ako je napr. Kralická Biblia z r. 1613, kde je horeuvedený odsek napísaný takto: „To jest krev má nové smlouvy, kteráž ZA MNOHÉ vylévá se na odpuštění hříchů.“
 
A keby to nestačilo?
Syn Boží ohlásil príchod Tešiteľa, Ducha Pravdy, ktorý nás vo svojom Posolstve uvedie do celej Pravdy, Ducha Svätého, ktorý vezme z toho, čo nám už pred dvetisíc rokmi zvestoval Ježiš Kristus.
POSOLSTVO SYNA ČLOVEKA dokonale a neomylne vyvedie každého hľadajúceho z dnešného bludiska a dá každému toľko, koľko bude schopný v pokore prijať a nakoľko sa Pravde otvorí.


3/

Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.

Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista sa podľa dnešných cirkevných vysvetlení vykladá ako vstanie z mŕtvych v tom tele, v ktorom Ježiš žil a aj umrel na kríži.
Ako dôkaz sa uvádza skutočnosť, že jeho telo sa nenašlo. Možnosť, že mŕtve telo mohol niekto nejakým spôsobom aj odniesť, sa vylučuje, hoci židia dodnes tvrdia, že jeho telo bolo naozaj tajne odvezené preč, keď stráž spala.
V tejto súvislosti sa natíska otázka, že keď Ježiš vstal z mŕtvych vo svojom pozemskom tele a v tomto tele odišiel aj do nebies, tak prečo sa musel vôbec narodiť, prežiť detstvo a prečo teda neprišiel v tom istom hmotnom tele už z nebies ako hotový dospelý človek?
Ako si vysvetliť, že dvaja učeníci, ktorí išli do Emaus a Ježiš išiel vedľa nich, tak tí dvaja ho dlhší čas vôbec nespoznali? V akej podobe išiel vedľa nich, keď mal podľa dnešných niektorých výkladov vstať z mŕtvych vo svojom pozemskom tele?
Ako to, že ho Mária Magdaléna považovala za nejakého záhradníka, keď sa jej zjavil? Prečo sa vlastne vtedy nesmela jeho tela ani dotknúť?
Prečo sa zľakli apoštoli, keď sa Ježiš medzi nimi nečakane zjavil? Prečo ich musel upokojovať slovami: „Pokoj Vám!“? Ako mohol vstať z mŕtvych vo svojom pozemskom tele, keď ho vtedy považovali za nejakého ducha?
Ako je možné, že ho všetci nepoznávali? Zabudli za tri dni, ako vyzeral, alebo sa im zjavil v inom tele? A v akom tele sa im zjavil, keď nie v tom, ktoré tak dobre poznali?

Práve v kresťanskej Biblii sa ale na viacerých miestach napriek pokriveným a zavádzajúcim výkladom cirkvi naznačuje pravda taká, aká sa aj odohrala:
Ježiš sa neukazoval hocikomu ale len svojim(!), a to nie v pozemskom tele, v ktorom umrel, ale v inom – posmrtnom – jemnejšom. Tí, ktorým bol zrak otvorený, videli len jeho jemnejšie telo – v dnešnej dobe sa všeobecne tomuto telu hovorí telo astrálne alebo ešte správnejšie telo jemnohmotné.
Aj dnes existujú ľudia, ktorí majú schopnosť vidieť aj toto astrálne alebo jemnohmotné telo!
Aj neveriaci Tomáš mal možnosť sa dotýkať len tohto jemnohmotnejšieho tela, aby uveril. V danom okamihu boli mu otvorené jeho jemnohmotné zmysly! Pozemské telo Ježišovo to nebolo, lebo by sa ho ináč apoštoli nezľakli!
Len toto jemnohmotné telo sa mohlo vzdialiť od Zeme, takže to zdola pre jeho apoštolov a učeníkov, ktorí ho mohli vidieť aj jemnohmotným zrakom, pôsobilo tak, akoby Ježiš odišiel v pozemskom tele do nebies. On odišiel k Bohu Otcovi, ale aj to videné jemnohmotné telo musel na svojej púti do nebies odložiť, lebo každý duch na nebesiach žije bez tela a bez kostí.
Apoštoli v danom okamihu osvietenia vôbec nerozmýšľali rozumovo, akým zrakom vnímajú Ježiša, pre nich bolo najdôležitejšie to, že sa im aj po jeho pozemskej smrti ukázal.
Bol to dar z nebies, keď apoštoli a učeníci dostali takýmto spôsobom ďalší dôkaz, že Ježiš bol naozaj tým očakávaným Mesiášom a Spasiteľom, ktorého zvestovali už starí proroci.

Čo sa týka krstu, ktorý mali jeho apoštoli a nasledovníci vykonávať v mene Ježiša Krista, je tu jasne naznačené, že deti sa vtedy nekrstili, ale len dospelí, a to dobrovoľne!
Len ten, kto vedome uveril v Ježiša, a teda aj v Slovo Božie, a nechal sa v tejto viere pokrstiť, mohol byť spasený. Natíska sa tu otázka: Ako môže maloleté batoľa vedome veriť v Ježiša, keď si ešte neuvedomuje naplno ani seba?! Aký krst sa to vlastne v dnešnej dobe vykonáva? V mene Ježišovom alebo v mene cirkevnom?

Takisto je zaujímavé, že ani v jednom z evanjelií nie je po ukrižovaní a pohrebe Ježiša ani zmienka o pozemskej matke Ježišovej – o Márii. Prečo sa aj jej neukázal Ježiš po svojej pozemskej smrti? Odpoveď je jasná:
Mária ho počas jeho pôsobenia na Zemi dlho nechápala a Ježiš sa po pozemskej smrti ukázal len svojim!

---
Citáty z Biblie – viď príloha:
Evanjelium podľa Matúša: 27. a 28. kapitola
Evanjelium podľa Marka: 16. kapitola
Evanjelium podľa Lukáša: 24. kapitola
Evanjelium podľa Jána: 20. a 21. kapitola

 
Sú to veľmi výstižné a pravdivé slová.
Samostatný a slobodný Slovenský štát nám bol skutočne daný ako dar. Ako dar prostredníctvom jeho zakladateľa Vladimíra Mečiara a to naozaj na zlatom podnose – bez námahy, bez boja, bez krviprelievania! Iné národy za to museli tvrdo bojovať a stálo ich to aj veľa krvipreliatia a tvrdých bojov.
Nevieme si toho, čo sa nám vlastne Vladimírom Mečiarom dostalo, vážiť, tak, ako si nevieme vážiť ani jeho. Ale ako sme teda Bohu vďační za tento dar?
Veľká časť ľudí, ktorí boli svedkami a zažili tie udalosti – už odišla z tohto sveta. A súčasná mládež, ktorá už má voličské právo, toto nezažila a je odkázaná na nás – skôr narodených – aby sa to dozvedela. Lenže, čo sa jej podsúva? Aké ,,názory a fakty“ z tej doby? Pomaly to vyzerá tak, že sa ľudia už majú báť pozitívne sa vyjadrovať o Slovensku, Slovákoch, o Vladimírovi Mečiarovi a pod., lebo ich za to v podstate čaká prenasledovanie, prinajmenšom zožnú pohŕdanie a posmech! Až tak ďaleko to u nás zašlo!
Nebuďme ďalej ticho a nečakajme, čo sa bude diať, ale konajme, lebo sa to už dlho deje!
 
Vladimír Mečiar a 90-te roky minulého storočia z iného pohľadu

Zdravím Vás vospolok.

Dnes som doleuvedený text poslal prezidentovi SR, premiérovi SR, všetkým parlamentným stranám, nezávislým médiám SR a ČR, známym a kolegom.


Pre vás, mladších, to bude na doplnenie toho, čo sa na Slovensku dnes tak úspešne zatajuje nielen pred vami, ale hlavne pred slovenskou verejnosťou, obzvlášť pred mládežou.
Pre vás, starších, to bude na oživenie pamäti, aby sme nezabúdali, keď sa povie A, treba povedať aj B.
Takže ide mi o stručné vykreslenie diania v 90-tych rokoch minulého storočia na Slovensku aj z toho iného, možno aj dnešným hlavným „štandardným“ prúdom, nechceného pohľadu.

Vladimír Mečiar a 90-te roky minulého storočia z iného pohľadu.

1/ Dnes je bývalý premiér a prezident Českej republiky, Václav Klaus, považovaný v Európe, slušne povedané, za euroskeptika. Okrem iného prirovnal súčasné vedenie EU v Bruseli k bývalému sovietskemu politbyru v Moskve. Bol nepohodlný a určite si tam vydýchli, že ako prezident jedného členského štátu EU už skončil.
Pred dvadsiatimi rokmi bol slovenský premiér Vladimír Mečiar neprijateľný ako doma, tak aj v zahraničí, hoci obyvateľstvo na Slovensku to vo veľkej miere vnímalo inak.
Vtedajšia ministerka zahraničných vecí USA, pani Allbrightová, sa neraz verejne vyjadrila o Slovensku, že je čiernou dierou v Európe – kvôli Mečiarovi. Niektoré politické strany podľa vtedajších vlastných vyhlásení by boli vraj ochotné rokovať s Mečiarovým HZDS o spolupráci, ale iba za podmienky, že by na jeho čele nebola persona non-grata - Vladimír Mečiar. Osoba Mečiara bola príčinou odmietania politiky HZDS doma aj vonku. Takže sa nejednalo o posudzovanie veci samotnej, nešlo o program HZDS, ale išlo o osobu, presne tak, ako sa to deje aj dnes. V tejto veľkej hre sa vymenili iba osoby a obsadenie hlavných postáv. Hra – všetci proti jednému...
Jeden demarš za druhým posielala Európska komisia na Slovensko – kvôli Mečiarovi, aby sa nakoniec ukázalo o nejaký ten rôčik dva, že práve členovia tejto komisie, keď už bol Mečiar odstavený, boli oni sami pre podozrenie z korupcie odvolaní.
Pri rozdelení ČSFR boli pred vyše 20-timi rokmi hlavnými aktérmi páni Václav Klaus a Vladimír Mečiar. Aká to zhoda okolností a náhod, hoci náhody neexistujú, však? Pre Brusel - jeden nepohodlný vtedy, druhý teraz. Naozaj, mali veľa spoločné.
Ak teda podľa mnohých dnešných kritikov by mal byť Vladimír Mečiar taký istý ako jeho nástupcovia, pretože všetci rovnakým spôsobom rozkradli „za babku“ túto republiku, aby kapitál nakoniec odtiekol zo Slovenska na západ a z našej krajiny sa stal ďalší „Banánistán“ v Európe, nech nám všetkým „hlúpym“ Slovákom naozaj už niekto osvietený objektívne vysvetlí, ako je to možné, že jedine iba jeho osoba, žiadna iná osoba, bola príčinou, prečo nás nevzali za jeho vlády do EU a NATO?!
V čom bol taký iný a neprijateľný pre západ, keby mal byť rovnaký ako dnešní zo západu potľapkávaní jeho nástupcovia, lokaji tejto nastupujúcej svetovej totality?
Vie niekto z vás kritikov pravú (!) príčinu nášho neprijatia do EU a NATO v 90-tych rokoch?

2/ Keď sa od januára 1993 Česko-Slovensko malo rozdeliť, kuvici a tzv. ekonomickí odborníci nahlas kvákali a varovali Slovákov, že slovenská koruna pod vedením Vladimíra Mečiara padne voči českej korune v pomere 1:3.
Čo sa ale napodiv stalo?
Svet sa asi zbláznil a úplne sa obrátil naruby, pretože o niekoľko rokov, počas vládnutia Vladimíra Mečiara, asi na obdobie pol roka bola slovenská koruna silnejšou menou než česká koruna.
Ako sa vôbec takéto niečo mohlo stať uprostred demokratickej Európy, keď na Slovensku vtedy údajne vládli nekompetentní despotickí bývalí agenti KGB s agresívnymi nacionalistami a ešte aj s negramotnými robotníkmi?

3/ Keď bolo treba zvrhnúť v roku 1998 Mečiara z postu premiéra SR, zneužila sa k tomu okrem iného aj kauza TV Markíza, spojil sa čert s diablom, aby krajná ľavica s krajnou pravicou, bývalí komunisti s bývalými komunistickými kresťanmi a inými občianskymi lokajmi západu pozliepali takú pravo-stredo-ľavú vládu, ktorá bola nie „ZA“ ale „PROTI“, len aby nás čo najskôr dostali pod dohľad a kontrolu Bruselu a Washingtonu. Vtedy boli na pár dní všetci jednotní.
Ozaj, a bolo to iba na pár dní? Dnes už nie sú ZA (seba) a PROTI (vlastnému ľudu)?
Dokedy budeme kydať na toho, ktorý vlastne iba svojou osobou bol ochrancom Slovenska pred šialenstvom z EU a NATO?

4/ Myslí si dnes niekto na Slovensku, že keby po víťazných voľbách 1998 zostavil vládu Vladimír Mečiar a pokračoval by ako premiér SR, boli by o pár mesiacov neskôr – bez vedomia a súhlasu parlamentu a občanov SR – povolené lety bombardérov NATO nad našimi slovenskými hlavami s bombami obohatenými uránom pri „humanitárnej“ vojne proti slovanskému srbskému národu v Juhoslávii, kde priamo na európskom území, v čase mieru, hynuli nevinní civilisti v dobyvačnej vojne „obrannej aliancie“ NATO?

5/ Za čias vlády Vladimíra Mečiara nebolo Slovensko brané vo svete ako krajina okupantov na cudzích územiach v iných svetadieloch – ako verný americký lokaj a poskok.
Je tomu tak aj dnes?

6/ Tak ako mnohí starí ľudia spomínajú na časy Jozefa Tisa, že vtedy bolo na Slovensku dobre, hoci všetkým sa určite dobre nevodilo, aj my mnohí spomíname, že za čias Vladimíra Mečiara, keď Slovensko bolo ešte ako tak suverénne a samostatné, a v dobe, keď napr. kvôli podozreniu z pripravovaného atentátu zmenil Mečiar cestu do Nemecka, bolo u nás dobre, teda určite lepšie než dnes v čase „EURO- a NATO- demokracie“. Kto sa má vlastne dnes lepšie?
Vladimír Mečiar viedol po rozdelení ČSFR túto krajinu a svoj národ v dobe, keď mu pod nohy hádzali polená zo všetkých strán, keď mu nikto ani doma ani vonku neveril, okrem státisícov voličov, kde terčom nemiestnych žartov a urážok zo strany rôznych pseudo-umelcov a euro-novinárov boli najmä poctiví dôchodcovia a babky „tárajky“, ktorí ale pre nás mladších túto krajinu vybudovali, v dobe, keď voliči HZDS boli považovaní euro-atlantickou „inteligenciou“ za nevzdelaných obmedzencov a hlupákov.
Vladimír Mečiar podpisoval prístupové rozhovory k členstvu Slovenska do EU a do NATO. Tak čo sa vlastne udialo, že nás odmietli? Únos? Jedna vražda? V krajinách EU a NATO sa politické vraždy nedejú a únosy? Oni sú už všetci takí čistí? Nie je pes zakopaný okrem iného aj v rovnoprávnosti členov EU a NATO, ktorú požadoval pre Slovensko práve Vladimír Mečiar?
Ak sa už niekoľko rokov môžeme v praxi a v priamom prenose („live“) dívať na tento náš vysnívaný EURO-raj, mal by si každý nespokojný Slovák raz za čas položiť vážnu otázku: Kto bol v histórii Slovenska najväčšou prekážkou na tejto ceste za „svetlými zajtrajškami“ v EURO-zóne (EURO-klietke)?

7/ Dnes všetci rozumní na Slovensku vedia, že naše členstvo v NATO a v EU je iba vymenená moskovská východo-červená komunistická totalitná klietka so žltým kosákom a kladivom a s jednou hviezdou na čele za inú, bruselsko-washingtonskú západo-modrú tzv. demokratickú totalitnú klietku – a opäť (žeby náhodou?) ovenčenou menšími ale tiež žltými hviezdami.
Niektorí Mečiarovi kritici by si mali dokolečka-dokola opakovať, že jedine počas vlády Vladimíra Mečiara ako slovenského premiéra nebolo Slovensko prijaté do EU a NATO, a to iba kvôli jeho osobe. Takto to aspoň do nás neprestajne vtĺkali a masírovali naše, aj zahraničné masmédiá – „veď stačí vám Slováci iba jeho vymeniť a máte našu demokratickú náruč otvorenú“.
Osoba Vladimíra Mečiara bola brzdou nášho prijatia do EU a NATO. Zdá sa, žiaľ, že brzdou poslednou - záchrannou …
Keby nič viac pre tento národ neurobil, keby žiadnu inú úlohu neplnil, a nevzali by nás iba kvôli nemu do EU a NATO, nestačilo by vám to, Slováci? Stratili by sme viac ako takto?
-
Ešte malá poznámka a porovnanie tej „hroznej doby mafiánskeho mečiarizmu“ a doby potom:
Počas vládnutia pána Mečiara na verejnoprávnej STV bežali humoristicko-satirické relácie „Halušky“ alebo „Apropo TV“ (je to aj dnes na youtube), v ktorých tí zlí boli iba „mečiarovci“ a vládne strany. Toto za Dzurindu či Fica by nemohlo existovať, navyše dnes by podobný štýl satiry riešila určite už NAKA, prípadne Európska komisia, možno aj OSN, no a mimovládky určite!

*******

Dnešné motto na Slovensku:
Hyeny a supy čistia prírodu a často sa zhlukujú okolo svojho ešte žijúceho pokrmu.
Ľudské „hyeny a supy“ sa dnes na Slovensku organizujú okolo Vladimíra Mečiara, aby „popravou“ zakladateľa a budovateľa nového Slovenského štátu zlikvidovali aj slovenskú štátnosť. Navyše sa týmto celoplošným jačaním prekrýva za prispenia vlastizradcov to, čo sa na občanov SR chystá v blízkej budúcnosti a čo by nemali vopred vedieť...

Jozef Potúček,
občan Slovenskej republiky,
dňa 26.3.2017
 
Bola by som rada keby aj o týchto faktoch informovali médiá - o tom aký bol bývalý prezident M. Kováč. Myslím že viacerí z nás sme cítili z neho tú nesympatickú energiu keď bol v politike. Určite je teraz aktuálne hovoriť aj o tejto stránke jeho života.

http://necenzurovane.net/kovac/labus1.html
 
K nadpozemskému počatiu
Dnes si pripomíname 19. výročie nadpozemského počatia pani Natálie. Krátku úvahu k tejto významnej udalosti som uviedol na:

http://slnkomesiac.weblahko.sk/K-nadpozemskemu-pocatiu-.html
 
Michal_Lazor  
Petícia + rozhovor s Vladimírom Mečiarom
Zdravím Vás priatelia. Tak som sa registroval aj tu :) Chcem vám poďakovať všetkým za podpísanie petície ohľadom podpory Vladimíra Mečiara. Je nevyhnutné, aby sa zlu dalo konečne stop a naopak pravda a spravodlivosť bezpodmienečná bránila. Preto tá petícia. Už je podpísaných 54 ľudí. I keď sú to malé kvapky, sú to kvapky, ktoré zfarbia oceán. Pozrieť a podpísať to môžete tu: https://www.peticie.com/peticia_na_podporu_vladimira_meiara Zároveň vás chcem upozorniť na včerajší rozhovor Vladimíra Mečiara v Slobodnom vysielači. Krok po kroku vysvetľuje všetko. Oplatí sa vypočuť Link na stiahnutie nájdete tu: https://www.uloz.to/!0pEAeEdzcUyP/20170312-meciar-mp3 S pozdravom Michal Lazor
 
Čítajte aj inde - dôležité!
Prečítajte si ďalšie reakcie na rozhovor Vladimíra Mečiara s Bugárom, je tam aj nová petícia:
http://forum-november1998.webnode.sk/kniha-navstev/
 
Re:Re:

...vyšiel zaujímavý rozhovor s pani Evou Zelenayovou - novinárkou, ktorá robila nižšie uvedený rozhovor s pánom Vladimírom Mečiarom v Slovenských národných novinách:

http://www.hlavnespravy.sk/komu-moze-aktualna-kauza-okolo-meciarovej-amnestie-najviac-uskodit-odpovedala-byvala-poslankyna-clenka-hzds-eva-zelenayova/927472
 
Re: amnestie ...
Dovolil by som si vyjadriť sa v krátkosti aj ja k danej téme:

Od roku 1998 – po tom, čo som sa dostal ku knihám Večné zákony od Natálie de Lemeny – Makedonovej, som stálym voličom pána Vladimíra Mečiara. Keby kandidoval, budem ho voliť aj teraz. Tiež si ho vážim a verím mu!

Všade vo svete si svojich zakladateľov štátu vážia, rešpektujú ich a prejavujú im patričnú úctu. U nás je to naopak, sústavne na zakladateľa štátu útočili, hlavne tí, ktorí tento štát nechceli, ale keď vznikol, chceli a chcú v ňom vládnuť. Udalosti v nedávnej minulosti svedčia o tom, že nenávideli zakladateľa štátu Vladimíra Mečiara vtedy a zjavne ho nenávidia stále, aj teraz. Tým ale dokazujú, že nenávidia aj tento štát Slovenskú republiku!

Odkaz na video rozhovoru pána Vladimíra Mečiara s Bélom Bugárom v tv TA3 dňa 7.3.2017 a aj ďalšie - nájdeme na diskusnom fóre pána Jána Antona Slobodu:

http://forum-november1998.webnode.sk/kniha-navstev/

Zakladateľ súčasnej Slovenskej republiky Vladimír Mečiar poskytol zaujímavý rozhovor v periodiku ,,Slovenské národné noviny“, ktorý tam bol publikovaný 1. novembra 2016. Hovorí tam o tom, aké boli dohody ohľadom EÚ a NATO, budovania základní NATO, o plánovaných výbuchoch atómových bômb nad naším územím, našej neutralite, o priznaní pána Sorosa, že v roku 1998 investoval do zmeny režimu na Slovensku dvadsať miliónov dolárov a pod ...

http://snn.sk/news/vladimir-meciar-po-siestich-rokoch-mlcania-exkluzivne-pre-snn/

Miroslav Ivánek

 
Mečiarove amnestie - Infovojna 8-3-2017
Tak toto som pred chvíľou poslal do InfoVojny, kde začína debata pána Lichtnera s pánom Harabínom:

Zdravím Vás, páni.
Pán Lichtner, v rámci vojny o informácie na Slovensku, prosím, toto prečítajte celé!!! A môžete ma menovať plným menom!

1. odkaz Norbertovi:
Gratulujem k dnešnému článku na infovojne od Katalin Tara o Mečiarových amnestiách. Aspoň trošku sa to už začína približovať k tomu, čo sa naozaj pred dvadsiatimi rokmi dialo na Slovensku.

2.odkaz Vášmu hosťovi:
Pán Harabín, ste charakter. Pretože v dobe, keď sa znovu účelovo začína besnenie ľudí, ktorí slovenskú štátnosť ani nechceli, proti človeku, ktorý by mal byť naopak odmenený najvyššími štátnymi vyznamenaniami Slovenskej republiky, Vy osobne ste sa na Slobodnom vysielači verejne vyjadril, že si pána Mečiara vážite. Gratulujem k odvahe.

3. odkaz na diaľku - Vladimírovi Mečiarovi:
Vážený pán premiér Slovenskej republiky. Neboli to iba babky dôchodkyne, ktoré Vás volili, boli sme to aj my, mladí ľudia, a dodnes sú nás tisíce, desaťtisíce, možno státisíce, ktorí Vám veríme dodnes. Veľa síl a všetko dobré.

Jozef Potúček s rodinou (všetci Mečiarovi voliči)
 
 
Dobrý deň, prajem všetkým čitateľom Posolstva Grálu.

Zverejňujem odpoveď, ktorú som poslal jednému z (nemenovaných) čitateľov Posolstva Grálu, keď si želal, aby som mu už viac neposielal také výzvy či úvahy, vedúce k nenávisti a zlu, akou bola zrejme tá posledná z nich: http://www.necenzurovane.net/potucek/p6.html
Nerobím sa dokonalým, ale som taký, aký som. Chcem slúžiť Bohu vo večnosti, ale uvedomujem si, že tu na dnešnej Zemi to nie je iba o modlení a vysielaní dobra do vesmíru.......

Spomínaná odpoveď:

Abdrushin v jednej prednáške hovoril v tom zmysle, aby sme prežívali utrpenie so vzdialenými. Myslím si, že netreba ísť zase až tak ďaleko.
My, ako Bratislavčania, sme teraz trošku bližšie k ľuďom, ktorí majú v Rakúsku problémy, a to obrovské. Privítali so srdcom imigrantov, a teraz to ľutujú. Mnohí z ilegálnych imigrantov (ja som nikdy nepovedal, že všetci) sa im "odvďačili" tak, že sem podľa vlastných vyjadrení prišli nám, neveriacim "dhimmí", okrem iného vládnuť. Doniesli do Európy svoju ne-európsku kultúru a spôsob života, namiesto toho aby sa snažili integrovať, viď NO-GO zóny.
Je mi strašne ľúto starého pána, ktorému minulé leto vo Viedni na trhu muslimský africký černoch železnou tyčou umlátil k smrti jeho družku. Keďže neboli manželia, ani žiadne dedičské zmluvy neboli, musel sa v tej tragédii neskôr ešte aj vysťahovať z bytu, lebo to bol iba prenajatý byt, patriaci mestu Viedeň.
Je mi strašne ľúto cca 75-ročnej rakúskej babičky, ktorú na vlastnej záhrade pri Viedni znásilnil neplnoletý muslim - "utečenec". Ona sa doteraz z toho nespamätala, je pod práškami a lekárskou starostlivosťou. A on? S podmienkou na slobode.
Je mi strašne ľúto 8-ročného chlapca (aj jeho matky), ktorého na plavárni znásilnil dospelý moslim a keď sa ho na súde pýtali, prečo to urobil, veď chlapec kričal od bolesti, tak tento netvor povedal, že on si myslel, že to kričí z rozkoše, lebo takto to funguje u nich doma. Chlapec a celá rodina v traume na celý život. A vinník? S podmienkou na slobode.
Atď., atď.
Čo je na tom zlé, že sa Európa pred vyše 333.rokmi bránila pri Viedni invázii krvilačných osmanských moslimov so zbraňou v ruke a vyprášila ich na mnohé roky? Dalo sa to inak?
A teraz je to ako? Dokedy budeme vítať tých, čo nás prišli zotročiť, resp. voliť donekonečna tých domácich "zástupcov" ľudu, ktorí zradili vlastné národy? Však to vidíme, ako tento multi-kulti experiment európskych socialistov dopadol v západnej Európe.
Je to naozaj iba karma bývalých kolonialistov?
Však pre týchto našich domácich vlastizradcov by aj slovenskí velikáni ako Ľudovít Štúr, Samo Chalúpka, či M.R.Štefánik boli dnes nebezpeční extrémisti, náckovia a xenofóbovia.
Čo je na tom zlé, že to, čo sa odohráva v západnej Európe, nechceme u nás? Máme dopadnúť ako americkí indiáni?
Tým, že dnes aktívne odporujem tomuto zlu, som nepoprel nemenný fakt, že príchod Syna Človeka v oblakoch a vyslobodenie vyvoleného ľudu je nevyhnutný pre záchranu planéty Zem.
Naopak. Cudzie nechcem, ale svoje si vziať nenechám. Nemienim čakať na záchranu so založenými rukami a očami otočenými k oblakom.
Ja si totiž pri tejto naplánovanej invázii tzv. utečencov vždy spomeniem na Abdrushinovu odpoveď ohľadom osudu Inkov (Odpovede na otázky). Aj tí dobrosrdeční a duchovne ladení indiáni boli málo ostražití, podcenili nepriateľa. A ako dopadli, keď sa fyzicky nebránili? Pochválil ich azda za to Imanuel?
Aj v dnešnej hroznej dobe, ktorá nikdy taká nebola a ani už viac nebude (Ježišove slová), tesne pred vrcholom Prvej veľkej očisty, hlasno znejú po celej Zemi slová z Posolstva: <Kto ustupuje zlu, ten ho vlastne podporuje, a tým sa previňuje...>.
Záverom ešte jedna myšlienka od Syna Človeka:
<LÁSKA nie je to, čo sa vám páči, ale to, čo vám prospieva.>

Želám Vám veľa síl, aby ste zvládli všetko to, čo ešte zvládnuť musíte.
 
Sedmičky a 2017

Zdravím a všetkým prajem do roku 2017 všetko len to najlepšie.
Začiatok roka nám priniesol silné mrazy a výdatné nádielky snehu – dokonca aj v oblastiach, kde je to výnimočné. Snehová prikrývka je bielej farby a biela je farbou čistoty. Silný mráz zasa symbolizuje ostrú prísnosť, ktorá tiež patrí k čistote.

Sborník nezařazených přednášek od Abdrushina /Nakladatelství Hlas Zlín 1997/, prednáška č. 39 – Záchrana! Spása!, str.184:

,,Jen ostrý chlad Božské čistoty může proniknouti a proraziti cestu pravé lásce, směřující k vašemu duchu. Čistota jest ostrá, nezná žádného přikrašlování, ale také ne omluvy. Proto snad se bude mnohým lidem, kteří by si chtěli něco předstírati, muset jevit bezohlednou. Ale ona zraňuje ve skutečnosti jen tam, kde něco není v pořádku.“

Táto prednáška – ,,Záchrana! Spása!“ – je z roku 1937, kde je na konci sedmička ako aj v roku 2017. Od roku 1937 je tento rok 80 rokov. Vo vyššie uvedenom ,,Sborníku nezařazených přednášek“ je aj prednáška – tiež z roku 1937 – s názvom ,,18. duben 1937.“, kde Abdrushin píše o ,,malom národe ...“
Nielen sedmička, ale celá sedemnástka je na konci roku 1917, kedy bolo Prakráľovnou zvestované 3. fatimské proroctvo – tento rok bude odvtedy sto rokov.
Sedmičkou končí aj rok 1997 – teda pred dvadsiatimi rokmi - kedy pani Natália dňa 17.7. prekonala Luciferov vplyv a napísala o narodení Imanuela na Zemi.
V septembri 1997 vyšlo knižne aj Nové evanjelium od pani Natálie.
 
Sýrčania versus Sýrčania, alias Európa 2017

Každý si dnes na internete môže pozrieť zábery zo Sýrie (v mejnstríme u nás asi nemajú fundovaných redaktorov, keď to nenašli, a tak to pochopiteľne nevysielajú... ), ako nadšení ľudia oslavujú oslobodenie pri Vianočnom stromčeku (áno, dobre vidíš – vianočné oslavy v Sýrii!!!), keď ešte pár dní predtým sa tam bojovalo o život s Islamským štátom.
Z video záznamu vidieť, že nezáleží na tom, či je na námestí kresťan, moslim, žid, neveriaci, žena, muž, apod., tešia sa spolu! MIER a POKOJ bez vojny – po rokoch čakania – v nich vyvoláva RADOSŤ! Áno, tie deti, tie ženy a tí starci, plus tí odvážni sýrski vlastenci, ktorí zostali vo svojej domovine a neutiekli ekonomicky a ideologicky „obohacovať“ Európu, tí všetci sa radujú zo srdca. Oslavujúc, držia portréty nenávideného (pozn. v USA a EU) „tyrana“ Assada a „diktátora“ Putina.

Každý si dnes na internete môže pozrieť aj správy priamo z EU (ako inak – kompetentní odborníci z mejnstrímu to znovu akosi „náhodou“ prehliadli, a tak ani toto neodvysielali...):
ako na hanbu v politicky korektnom Bruseli („hlavné“ mesto EU a NATO!) namiesto originálneho vianočného živého stromu mali iba nejakú atrapu zo sklenených kociek;
ako na mnohých miestach EU predvianočné trhy už neniesli v sebe názov „Vianoce“;
ako sa kvôli hrozbe terorizmu niektoré predvianočné trhy zrušili, atď, atď.
Proti zdravému rozumu rušíme v EU vlastné kultúrne a národné tradície kvôli cudzincom, namiesto toho, aby sa oni prispôsobili nám, domácim. Žeby takto mala vyzerať tá Bruselom ospevovaná a násilne pretlačovaná „integrácia“?!

Už aj veľká nemecká „fírerka“ Muti-Merkel, od reality odtrhnutá, verejne prehlásila, že väčšina z ilegálnych prišelcov sú ekonomickí migranti.
Už aj mnohí ďalší EU systémoví politici prevracajú kabáty a ako jašterčie plemeno sa vytáčajú zo zodpovednosti za katastrofálne dôsledky vlastných chybných rozhodnutí v tejto chorej imigračnej politike.
Už aj v mejnstríme sa napríklad dozvedáme, že v EU je zo všetkých uchádzačov o azyl až 80% nahlásených Sýrčanov, chlapov. To, čo dnes z „mienkotvorných“ médií lezie von ako z chlpatej deky by pred rokom bolo zaručene v trezore. To je teda pokrok...
Žeby všetci títo naši vodcovia a pastieri konečne precitli sami od seba? Ale kdeže! Boli realitou a reakciou verejnosti donútení, navyše došlo k Brexitu, Trump vyhral, Assad s Putinom vyhral bitku o Aleppo, proste jedna rana za druhou pre morálnu spodinu, stojacu na čele EU! A hlavne informačnú vojnu tieto EU-„elity“ na všetkých frontoch prehrávajú. Zrušíme internet?

Uff, to sme sa teda dočkali...!
Mám taký dojem, že tí naši euro-atlantickí pro-systémoví politológovia a analytici by mali vrátiť tituly a uchádzať sa niekde úplne inde o prospešnejšiu prácu, pretože skutočnosť je presne opačná, ako nám, poslušným „ovečkám“, tu celý čas vykresľovali a predpovedali.

Navyše to vyzerá tak, že onedlho bude v Sýrii (možno aj v Iraku) definitívny mier, tak potom akíže to vojnoví utečenci nás tu „obohacujú“? Nech idú naspäť zveľaďovať svoju oslobodenú krajinu!
Nehanbíte sa, mladí Sýrčania v Európe, pokiaľ ste vôbec Sýrčania, keď vidíte na záberoch z vašej vlasti tie zborené a zničené celé mestá, že pri ich obnove budú vaše chlapské a silné ruky chýbať?! To ich majú postaviť vaše ženy, sestry, matky, starí otcovia a deti, ktorých ste tam zbabelo nechali napospas teroristom z IS?
Alebo ste ušli pred Assadom, a potom vás máme zaradiť k tej „umiernenej“ sýrskej opozícii, ktorá urezávala hlavy nelojálnym občanom, mučila ich a vraždila po boku Islamského štátu a Al-Kajdy?
Vy sa netešíte tým internetovým záberom z vašej vlasti (však máte so sebou iPhony!), že krok za krokom sú oslobodzované vaše mestá a dediny? Vy radšej chcete zostať tam, kde nie ste majoritnou spoločnosťou vítaní a kam vás nikto nepozval okrem zopár šialených politikov a zaplatených mimovládnych agentúr za plnej podpory a propagandy jednostranného mejnstrímu?
Hlavná vec, že vlastizradní vodcovia na čele s Merkelovou, Faymanom a Holandom vítali v Európe zdravých mužov v najlepšom veku, o ktorých sa jeden slovenský generál vo výslužbe (politicky nekorektne) vyjadril v jednej slovenskej nezávislej televízii, že svojím odborným okom vidí pochodovať dobre vycvičených vojakov, ktorí sa ale neprišli do Európy integrovať.

A čo my, Európania?
Dokedy budeme aj naďalej bezbreho udeľovať azyl anonymným ilegálom, kriminálnikom, alebo psychicky frustrovaným jedincom, potencionálnym teroristom z IS?! Veď vstúpili na územie EU s iPhonami bez dokladov! To sú vojnoví utečenci? A nemali by sme všetkým naopak pomôcť hlavne u nich doma, odkiaľ boli sem vo väčšine prípadov organizovane dopravení?
Treba zdôrazniť ako všade inde – česť výnimkám, sú medzi nimi aj skutoční utečenci!
Ak sa EU po boku USA spolupodieľala na zničení krajín Blízkeho východu a severnej Afriky, tak za pomoci domáceho obyvateľstva im tie krajiny postavme znovu! Pochopiteľne, každá európska krajina presne v takej miere, ktorou prispela k ich rozvratu a zničeniu! Ak to nepôjde priamo, tak aspoň finančne podporme obnovu toho, čo sme tak ochotne pomáhali devastovať.
Keď sa pozrieme na to, ako USA a EU celé roky podporovali „umiernených“ opozičných teroristov, je úplne logické, že na priamej obnove Sýrie sa firmy z USA a EU asi vo veľkej miere podieľať nebudú, tam je miesto pre firmy z tých krajín, ktoré hlavnou mierou prispeli k porážke teroristického IS v Sýrii. Žiaľ, USA či EU na strane víťazov v tomto prípade nestoja, ale na strane porazených. Prehrali sme.
Politici EU, dostali ste nás svojimi zločinnými aktivitami v Sýrii na stranu teroristov! Mali by vás niektorých posadiť za mreže – kvôli podpore medzinárodného terorizmu!
Takže nám to ani ekonomicky v Sýrii vlastne nevyšlo, a to vďaka nekompetentnému vedeniu EU, ktoré ale nebolo osamotené, skoro všetky európske vlády podporovali túto samovražednú politiku, a teraz sa svorne čudujú, že sa EU rozpadá. Ale samozrejme zato môže ruská propaganda, Putin, alebo zase domáci nacionalisti, či extrémisti. Preto tie drakonické zákony proti vlastnému obyvateľstvu, veď zdochýňajúca kobyla najviac kope...
Pravda odhaľuje aj ďalšiu totálne zahanbujúcu skutočnosť, že minimálne dvaja nositelia Nobelovej ceny za mier (EU a Obama) morálne načisto a doslova prepadli. Hanba vám, pán Obama a celá EU za tie zločiny proti ľudskosti, voči cudzím ale aj vlastným obyvateľom !!!
Mali by vám odobrať Nobelové ceny za mier, nezaslúžite si ich! Robíte iba hanbu slušným Američanom a Európanom! Obama už odchádza na smetisko dejín a dúfam, že aj spolitizovaná EU ho bude čoskoro nasledovať!

Opäť sa potvrdilo v praxi to známe z Biblie: Keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy.

Rok 2017 sa možno stane v Európe rokom obrovského obratu. Viaceré voľby rozhodnú.
Vo Švédsku síce už žiadne voľby dohľadne nebudú, takto sa tam „demokraticky“ poistila a „zabetónovala“ súčasná banda vládnych politikov, avšak v iných častiach Európy by také čosi politickým vlastizradcom asi ťažko prešlo. Zatiaľ...
Európania sa celé desaťročia nechali dobrovoľne vodiť za nos vlastnými „demokratickými“ politikmi a teraz máme problém. A kto zato môže? Snáď Marťania?!

Čo to ale počujem z rôznych kútov Európy? Že TY, občan, si tak nechcel? A koho si to vlastne opakovane volil? Tých nepravých? Znovu a znovu!? A budeš aj naďalej taký blbý a blbší, že si opäť zvolíš hada, ktorý ťa vo vhodnej chvíli zlikviduje?

Európa, hlavu hore! Vydržať! Čas hrá proti nim...!
LOŽ môže vyhrávať rôzne bitky, ale v KONEČNEJ VOJNE zaručene ZVÍŤAZÍ PRAVDA.
 
Pozdrav k Novému roku 2017

Z prednášky od Abdrushina: Slavnost Zářící Hvězdy (29. prosince 1931):
„Radujte se proto vy, kteří jste do sebe přijali mé Poselství, neboť vám zaslíbilo vítězství a přinese mír.
Připravte se nyní, lidé, abyste pomáhali, abyste na NOVÉ zemi budovali také NOVÉ království! Království Boží tisíce let, v němž zlo a temno nenaleznou již žádný prostor!
Následujte mne jak v myšlení, tak ve slovech a v činu! Až ke svatému vítězství Světla také na zemi.
Váš život, vaše jednání budiž Bohu ke cti, budiž díkem naplněný chvalozpěv, který bude jásavě stoupat ke stupňům trůnu.“
 
VIANOCE 2016 a NOVÝ ROK 2017

Želám Vám a Vašim najbližším
počas Vianoc a Sviatku žiariacej Hviezdy,
ako aj v novom roku,
kedy ľudia spomínajú a posielajú si navzájom priania do budúcnosti,
aby v nadchádzajúcom a náročnom očistnom období
sa Vaše túžby po ideálne
vlastným pričinením vo Svetle Pravdy
mohli naplniť.
 
Symbolika ráno 28.11.2016 (18 rokov od 28.11.1998)

Dňa 28.11.2016, krátko po 6.hodine ráno, jeden deň pred novom mesiaca, bolo to ešte za tmy, svietil nad východným obzorom na ležato úzky kosák Mesiaca.
Okamžite ma napadli slová zo Zjavenia Jána (12.kapitola):

„1 Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie:
Žena odetá SLNKOM, pod jej nohami MESIAC a na jej hlave veniec z DVANÁSTICH hviezd. 2 Bola ŤARCHAVÁ a kričala v bolestiach, lebo MALA RODIŤ.
3 A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak; mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov; 4 jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí.
5 I PORODILA SYNA, chlapca, ktorý MÁ železným žezlom PANOVAŤ nad VŠETKÝMI NÁRODMI. A jej DIEŤA bolo uchvátené k BOHU a k jeho TRÓNU.
6 Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní.“

Pred 18. rokmi sa CHLAPEC, ktorý má po Očiste Zeme panovať nad všetkými národmi, NARODIL.
 

Dnes je 18 rokov od narodenia Imanuela budúceho Kráľa tisícročnej ríše na Zemi pani Natálii de Lemeny – Makedonovej.

Vtedy, 28.11.1998 bola sobota - jeden deň pred prvou adventnou nedeľou - sobota 28.11. bola aj v roku 2009 a v roku 2015.
Dnes, 28.11.2016 je pondelok - jeden deň po prvej adventnej nedeli - pondelok 28.11. bol aj v roku 2005 a v roku 2011.

V roku 1998 sa šíril plagátik s názvom – ROZHODUJÚCI DÁTUM V DEJINÁCH ĽUDSTVA NOVEMBER 1998, ktorý je uverejnený aj v úvode knihy Večné zákony 3 od Natálie de Lemeny – Makedonovej.
Tento plagátik oznamoval narodenie Imanuela na Zemi.

Na tomto plagátiku je zobrazený aj medailón, ktorý nájdeme uverejnený aj v knihe Večné zákony 2 na strane 302. V úvode odpovede na otázku č. 314 vo Večných zákonoch 2 píše pani Natália toto:

,,V roku 1830 mala 24-ročná francúzska mníška Katarína Labouré pri svojej modlitbe prorocké videnie. Podľa jej rozprávania sa zhotovili malé medailóny, ktoré mali ľudí vopred pripraviť na zjavenie sa Božej matky – Prakráľovnej vo Fatime. V súčasnosti keď zmizli takmer všetky stopy po pravých posolstvách z jej zjavení, potvrdzujú medailóny najdôležitejšie fakty...“

Asi nie náhodou sa v rímsko-katolíckom kalendári slávi Katarína Labouré dňa 28.11.

Toto prorocké videnie mala Katarína Labouré v sobotu v podvečer pred prvou adventnou nedeľou – bolo to 27.11.1830, teda jeden deň pred prvou adventnou nedeľou, ktorá bola 28.11.1830.

Imanuel Syn Človeka budúci Kráľ tisícročnej ríše sa narodil pani Natálii de Lemeny – Makedonovej dňa 28.11.1998, teda v sobotu - jeden deň pred prvou adventnou nedeľou.

28.11.1998 – narodenie Kráľa Tisícročnej ríše na Zemi.

Nie je náhoda, že prvá adventná nedeľa pripadá tento rok na jeden deň pred 18.výročím narodenia toho, ktorý po prvej veľkej Očiste sa vráti znovu na Zem. A preto:

Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo Kráľovstvo Božie!
Adventom sa dnes nazýva obdobie štyroch nedieľ pred Vianocami, kedy si každý rok pripomíname narodenie Syna Božieho, Ježiša Krista.
V Jeho osobe prišla na Zem Láska Božia, Kráľovstvo Božie.

Ešte skôr, než Ježiš Kristus začal činnosť pred svojím pokrstením pri rieke Jordán, „Hlas volajúci na púšti“, Ján Krstiteľ, ohlasoval príchod Syna Božieho, keď volal [Matúšovo ev., 3.kap., 2.verš]:
„ČIŇTE POKÁNIE, LEBO SA PRIBLÍŽILO KRÁĽOVSTVO NEBESKÉ!“
Láska Božia sa priblížila a symbolicky sa približuje každý rok v období adventu, a tak tento čas by mal byť časom nášho pokánia.
Advent je čas prípravy, čas čakania – na príchod Lásky Božej, ktorá je neoddeliteľná od Čistoty a Spravodlivosti.
Činiť pokánie počas adventu, to je čas, kedy máme poznať, akí v podstate sme, máme oľutovať všetko zlé v nás, je to čas, kedy by sme s konečnou platnosťou mali prestať robiť všetko to, čo je škodlivé, čo nie je správne, čo nie je podľa vôle Najvyššieho, máme čas naprávať všetko to, čo sa ešte napraviť dá, a pritom nebojácne vykročiť a vrátiť sa k Otcovi, ako ten nevydarený syn v podobenstve Ježišovom.
Máme vykročiť k Láske Božej, lebo ani Ona nás neprijme, ak nebudeme činiť pokánie v jeho pravej podobe.
Pokánie vôbec nie je padnúť na kolená a mrmlať pokrytecky „moja vina, moja preveľká vina...“, naopak, POKÁNIE je zvolanie k Bohu s úprimnou vďakou, že môžeme byť.
Ale byť - znamená byť dobrý a správny.
Byť dobrý a správny však znamená RADOSTNE ŽIŤ PODĽA BOŽEJ VÔLE.

Bolo by dobré si uvedomiť, že vedľa tohto vianočného adventu je tu ešte jeden advent – veľký ADVENT. A tak dnes kráčame nielen v tomto malom advente – štyri nedele pred Vianocami, ktoré sú predo dvermi, ale taktiež vo veľkom Advente – pred Kráľovstvom Božím, ktoré je takisto pred nami.
Vieme, že Vianoce začínajú každý rok 24.decembra, čiže o niekoľko dní, ale kedy začne Kráľovstvo Božie na Zemi, to my nevieme! Vieme, kedy na Zem prišiel a kedy pôsobil Syn Boží, Ježiš a Syn Človeka, Imanuel, ale nevieme, kedy po Očiste v tomto Kráľovstve zasadne na trón jeho vládca.
Toto nebeské Kráľovstvo, na ktoré sa tiež pripravujeme, má začať už teraz – v nás! Chrám ku cti Božej musíme najprv my v nás samotných postaviť! My sa musíme už v dnešnej dobe chystať, ako tie panny s lampami, keď mal prísť ženích (viď. Biblia), ak máme byť po Očiste použiteľní pri výstavbe Kráľovstva Božieho na Zemi.
Nakoľko však pozemské ľudstvo kleslo viac, než sa vo Svetle predpokladalo, bolo nám neraz oznámené, že vymanenie sa z temnôt bude boľavé. Preto aj tento Advent bude boľavý.

Vianočný 4-týždňový advent je dosť krátky a tento rok sa už chýli ku koncu. A tak sa mnohí, aj veriaci, spoliehajú vo svojej duchovnej pohodlnosti nato, že je ešte dostatok času na nápravu, veď aj v budúcom roku bude advent a ľudstvu opätovne bude daná možnosť pripraviť sa v pokoji na ďalšie Vianoce a činiť pokánie.
Avšak málokto z nich dnes vie, že aj ten veľký ADVENT sa už chýli ku koncu a oproti malému adventu je tu jedna podstatná zmena – žiadny ďalší veľký Advent nebude!
Žijeme v období Posledného súdu, ktorý bol predpovedaný už starodávnymi prorokmi, žijeme tesne pred vyvrcholením prvej veľkej Očisty, žijeme v závere veľkého Adventu, žijeme tesne pred vybudovaním Tisícročnej ríše na Zemi.
Ako sme v tomto Advente činili pokánie? Ako sme využili tieto roky prípravy?
Ako napĺňame v našich životoch vôľu Božiu? Žijeme už dnes podľa večných zákonov, podľa Desatora Božích prikázaní? Vieme predsa, že keď len jedno prikázanie Božie nebudeme dodržiavať, je to to isté, ako keby sme žiadne nedodržiavali.
Už sme zhodili zo seba všetko to, čo nebude môcť vojsť do Kráľovstva Božieho?
Pokročili sme už všetci v tom našom pokání tak ďaleko, že sme pripravení na príchod Kráľovstva nebeského pri poznaní, že príde nečakane?

Neváhajme teda a ČIŇME POKÁNIE nielen v tomto vianočnom advente, ale najmä vo veľkom ADVENTE, aby sme si do našich lámp zavčasu pripravili potrebný olej, keď príde ženích – keď na Zem PRÍDE KRÁĽOVSTVO BOŽIE!