Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Dobrý deň
Navrhujem pre správcu tohto fóra doplniť a presne špecifikovať nasledovnú vetu:
"Vytvorme z NAT98 miesto pre diskusiu a poskytnutie vzájomnej pomoci putujúcimi po ceste inšpirovanej Posolstvom Grálu a Večnými Zákonmi."

Poprosím doplniť Mená autorov uvedených kníh a označiť presný názov kníh Večné Zákony. Aby bolo pre účastníkov fóra jasné o aké knihy presne ide, a aby nedochádzalo k omylom a k následnému zavádzaniu.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Fakty!


Dobrý deň.

No myslím, že čo sa to tu dnes deje len potvrdzuje, že pokoj asi nenastane, pokiaľ sa budú prekrúcať fakty v prospech niečoho, čo poprelo a popiera poslanie pani Makedonovej, nehovoriac, čo prekrucuje fakty Zjavenia Jána – 12. Kapitola, ktoré úzko vždy budú súvisieť z pozemským pôsobeným samotnej matky Imanuela, tesné pred veľkou očistou Zeme, ktoré sa muselo zákonite udiať tu na Zemi, tu v tejto krajine, v čase, keď matka Imanuela prehovorila. Až vtedy sa začala napĺňať kapitola 12, nie pred 2000 rokmi, ani nie pred 3000 rokmi, ale teraz, čiže v rokoch 1997-1998!

Ale poďme k faktom, ktoré niekto poprel, a ako je vidno, ktoré aj tu niekto živí, hoci už neraz mu bolo na to poukázané, že sa mýli, čo sa oprelo aj o samotné Večné zákony1-3, ktoré sú jediné pravé, nakoľko vyšli z rúk samotnej pisateľky, nehovoriac o tom, že kto je samotným Autorom Večných zákonov 1-3!

Čiže niekto tu tvrdý, že Zjavenie Jána prijal nejaký neznámy Grék, nie apoštol Ján, Ježišov učeník. Preto sa pýtam, ak tu niekto také niečo tvrdý, že odkiaľ pisateľ VZ4 mal takúto informáciu? Ja viem odkiaľ, preto sa pýtam, že od koho, verím, že to pisateľ VZ4 zdôvodný. Preto sa pýtam, že či už tým niečo nepoprel, čo sa píše vo Večných zákonoch1-3, dokonca, o čom neraz hovorila aj p. Makedonová?

Ale poďme ďalej, nech vidíme, že ako sa prekrúcajú jasné fakty vo VZ4, asi sám pisateľ vie najlepšie, že prečo také niečo učinil, aký mal k tomu dôvod, teda budeme sa držať počiatku samotnej kapitoly 12, z VZ4. Teda pozrime sa na to, že čo pisateľ VZ4 tvrdý už ihneď na počiatku výkladu tejto kapitoly:

Priblížme si vyloženie dvanástej kapitoly o žene a drakovi zo Zjavenia Jána tak, ako ho ľudstvu sprístupnilo Abd-ru-shinovo, k tomu povolané najbližšie okolie. Ako vieme, sú to verše o Bohorodičke.

Dej tejto dvanástej kapitoly sa neodohral u nás na Zemi, ale na vrchole praduchovného stvorenia.


Takže tu to máme, čierne na bielom, že tento dej sa na Zemi vraj neodohral, v presne určenom čase, ale na vrchole praduchovnej ríše, teda keď došlo k zrodu záchrancu neskoršieho stvorenia. Naozaj zaujímavé tvrdenie . Vraj je to potvrdené výkladom niekoho z čias Abdrushina. Preto sa pýtam, vedel o takom niečo aj sám Abdrushin? Udialo sa to ako, kedy, kto to vie? Vie to hádam pisateľ VZ4, tak prečo sa k tomu nevyjadrí, keď niečo píše, keď to vtedy sa takto vraj vyložilo? Komu mám veriť viac nejakým vraj, alebo samotnému Posolstvu Grálu a Večným zákonom 1-3, ktoré nesú pečať tiež toho istého Autora? Teda ja osobne sa už dávno prikláňam k tomu druhému, teda verím tomu, koho je sám Autor PG a VZ1-3. Ale poďme teda ďalej, že čo sa hneď na počiatku Zjavenia Jána píše, ktoré sa nachádza ako posledné proroctvo v Biblii, o ktoré sa opierala samotná p. Makedonová, dokonca sám Syn Človeka, či aj o to sa chce poprieť už, že čo sa píše hneď v úvode Zjavenia:

,, 1Zjavenie Syna Človeka, ktoré Mu dal Boh, aby ukázal svojim služobníkom, ČO SA MÁ ONEDLHO DIAŤ, On naznačil a poslal ho po anjelovi svojmu služobníkovi Jánovi, 2ktorý svedčil o slove Božom i o svedectve Syna Človeka, čokoľvek videl.“ Zjavenie Jána 1. Kapitola. Citované zo stránky: http://www.zjaveniejana.estranky.sk/clanky/i.-kapitola.html

Čo sa má onedlho diať, nie čo sa už udialo, nakoľko zrod Záchrancu neskoršieho stvorenia nastal oveľa skôr, čoho dôkazom je samotné Posolstvo Grálu, keď sám Syn Človeka píše o tom toto, za chvíľu sa o tom zmienim, čo vyvráti naplno tvrdenie o tejto veci pisateľa VZ4. Nehovoriac, že temno a Lucifer by nikdy také niečo si nemohli dovoliť, aby na vrchole čistej duchovnej ríše prenasledoval matku a Syna, aby z toho dôvodu by museli sa skrývať v oblastiach vyšších. Také niečo je nemožné v týchto častiach, nakoľko ako vieme z Posolstva Grálu, tak temno sa nachádza len v neskoršom stvorení, teda v jemnohmotnej a hrubohmotnej časti. Tu je aj pôsobisko padlého archanjela, tu došlo k jeho pádu, len tu mohol zaviesť na určitý čas nesprávny princíp. Ale vráťme sa k spomínanému úryvku z Posolstva Grálu, kde bude už načisto vyvrátené to, čo je prekrútené vo VZ4:

,, Pro své očistné dílo ve stvoření, povolené Bohem Otcem, pro dílo očisty, která se stala nutnou pádem lidských duchů ve hmotnosti, zformovalo se Parsifalovo chtění jako jeho část k putování všemi světovými částmi, aby v nich sbíral zkušenosti a tak poznal všechny slabosti a rány lidských duchů.

Parsifal zůstal stále v hradě, a současně jeho živé chtění jako jeho zformovaná část putovalo, učíc se, světovými částmi.
Pro tento úkol musela být přirozeně forma jeho chtění ve své druhové odlišnosti a cizosti, zvláště vůči všemu nesprávnému, nejprve jako dítě, potom učící se jinoch dozrál v muže. To se podle záchvěvů zákonů ve stvoření přirozeně projevilo i vnější podobou, odpovídající druhu dotyčné úrovně.

!!!KDYŽ PARSIFAL PŘI SVÉM PUTOVÁNÍ DOLŮ DOSÁHL HRANICE, KDE ZAČÍNALA HMOTNOST, TEDY OBLAST LIDSKÝCH DUCHŮ VYVÍJEJÍCÍCH SE Z DUCHOVNÍCH SEMEN, PŘIŠEL TAM, KDE SE POPRVÉ PROJEVILY ÚČINKY TEMNÝCH PROUDŮ, KTERÉ JIŽ BYLY ZASÁHLY I AMFORTA.!!!

*POZNÁMKA: Čiže temno, už je z toho napísaného jasné poznať, že sa nikde nenachádza, len v neskoršom stvorení, nikde inde! Za ďalšie, nie je tu ani zmienka o tom, čo tvrdý pisateľ VZ4, že ako niekto bol vtedy unesený, pri zrode Záchrancu neskoršieho stvorenia, dokonca ako jeho matka, musela utekať pred padlým archanjelom.*

Na této hranici je hrad, v němž byl Amfortas královským knězem. Je to nejnižší obraz skutečného hradu Grálu, obraz jemu i jeho druhu nejvzdálenější. Zemi je však proto také nejbližší, i když pro lidské myšlení téměř nepochopitelně vzdálený. V tomto hradě jsou skutečně jako strážci nádoby a jako rytíři ti nejčistší z vyvinutých lidských duchů.

Při vstupu do této úrovně bylo pro Parsifala nutné, aby se zahalil stejným druhem hmoty, i když je tam ještě zcela lehká. Tento záhal se rovná pásce, která přechodně zastírá všechny vzpomínky na vyšší úrovně.

Přicházeje ze Světla, stál nyní tváří v tvář zlu jemu zcela neznámému v čisté prostotě a mohl toto zlo poznat jenom v utrpení, jež mu zlo způsobilo. Musel se tak namáhavě učit, čeho jsou v tomto směru lidští duchové schopni.

Dostalo se mu tedy o tom důkladného poznání, avšak pochopit něco takového nemohl nikdy, neboť zlo je mu svým druhem zcela cizí.

!!!ZDE TEDY POPRVÉ PRONIKLY PROUDY Z TEMNOT, SAMOZŘEJMĚ ZFORMOVANÉ, K PUTUJÍCÍMU CIZINCI, KTERÝ V BOJÍCH S TÍM SPOJENÝCH ZESÍLIL A PROCITL K POZNÁNÍ SEBE SAMÉHO.!!!

*Poznámka: A tu je to opäť potvrdené, že kedy po prvýkrát pocítil sám Syn Človeka vplyv temna, teda už hádam je to každému jasné. Pokiaľ nie, tak je jasné, že prečo.*

Tato cesta, plná námahy a utrpení, je to, o čem se pozemskému lidstvu dostalo zpráv, protože proběhla ve hmotnosti, i když na její nejvyšší hranici. Proto mohly vzniknout také omyly, vždyť lidský duch na zemi si nikdy nedovede představit takové děje, uskutečňující se vysoko nad jeho druhem.

O TOM VŠEM PODÁM VŠAK AŽ NĚKDY POZDĚJI PODROBNĚJŠÍ VYSVĚTLENÍ, KTERÁ PŘINESOU SVĚTLO A TÍM I JASNO.“

A teraz si prečítajte všetko to, čo ozaj sa nachádza vo VZ4 – 12. kapitola, ak sme pri nej, tak ako samotné VZ4, pokiaľ neviete o čo ide, a porovnajte ich s tým, duchom, čo sa píše vo Večných zákonoch 1-3, tak ako zo samotnými rozhovormi, ktoré vyšli aj knižne.

Ja viem, prešiel som touto cestou, poznám ich, tiež sa mi do určitého času páčili, pokiaľ som nezačal objavovať jednu chybou za druhou, pokiaľ som sám nepochopil, že VZ4 nie, lebo oni popreli aj samotný zrod Imanuela, koncom novembra 1998! Preto ak sa ozaj pridržíte Večných zákonoch 1-3, tak ako samotného Posolstva Grálu, tak budete musieť uznať, že VZ4 urobilo len jedno, poprelo Večné zákony 1-3, tak ako poslanie pisateľky, nehovoriac o tom, že nie sú žiadnym pokračovaním Večných zákonov 1-3.

A ešte niečo: Ja Ján hovorím, že Zjavenie Jána prijal na Zemi, od Jána Krstiteľa z Patmosu – z praduchovna, sám učeník Ježišov Ján, ten učeník, ktorý kráčal po boku Ježiša, čo plné potvrdzuje samá p. Makedonová.

A ešte niečo na záver, niektorým: Tu nikto nevytvára kult p. Makedonovej, tu nikto nevykonáva jej blahorečenie, nakoľko je to nepripustné, Prvé prikázanie pozná hádam každý, tu len sa poukazuje na fakty, ktoré sa prekrútili napísaným VZ4, ako pokračovaním vraj Večných zákonov 1-3.

Ján Anton Sloboda.

 
Dobrý večer.

Ďakujem Vám pán Franko. Priznám sa nečítal som všetky Vaše podklady, ale zarazil ma hneď prvý "odkaz". Totiž dal som si tú námahu a tentoraz som si už nalistoval vo VZ 4 stranu 145 a prečítal si to na čo upozorňujete. Požiadam aj ostatných nech tak urobia, pretože mňa to nepresvedčilo. Práve naopak Vaše vysvetlenia sú vytrhnuté z kontextu. Neurazte sa na jednej strane chytáte autora za slovo a na druhej strane niektoré slová akoby nevedome prehliadate.Pretože to čo ste napísal o zjavení Jána z VZ1,2, alebo 3(?), to isté len o dosť podrobnejšie a konkrétnešie napísané vo VZ4.
Vychádza mi z toho len to, že musíte byť voči pánovi Kopeckému zaujatý.

V podstate mi to zobralo chuť aj silu zaoberať sa Vašimi vysvetleniami ďalej.
A naopak dodalo mi to presvedčenie o Vašej zaujatosti a možno aj , a teraz sa neurazte nedostatku sebareflexie. Prosím neberte to ako súd. Som iba úprimný aby som mnohé urýchlil.

Čo sa týka toho narodenia , alebo boja, alebo...

"To čo je hore, to je aj dolu" Len v nedokonalejšej forme
Respektíve aj boj, aj narodenie... všetko sa odohráva vo viacerých úrovniach, postupne - "chronologicky", preto je nemiestne sa prieť ktorá z nich bola prvá... takže viaceré verzie môžu byť pravé, záleží len z ktorého uhla sa na ne pozrieme, ale aj viaceré falošné, respektíve pomýlené, popletené...

Ale o čo sa tu ešte snažím?
Chcem vám ešte povedať, že podľa mňa Vám kvôli tej zaujatosti voči VZ4, respektíve jej autorovi, unikla podstata a spomeniem ju tu možno po štvrtý raz!
Čo je našou úlohou ako vyvoleného národa.

Máme sledovať aj znamenia, aj sa vážne zaoberať Slovom, respektíve bádať v ňom... no napriek tomu sa máme hlavne zaoberať v prvom rade každý sám sebou vo vzťahu k PG, alebo VZ a to v takom zmysle, v akom je to VZ4 vysvetlené.
Našou úlohou nie je naivne blahorečiť Svanhildu,(alebo nebodaj sa pokúšať niekoho presviedčať)
Máme si vziať PG do rúk a nie iba naplniť s ním svoje vnútro, ale ho aj odskúšať, respektíve používať v živote.
Kniha VZ4 nás upozorňuje na všetky naše staré, už takmer chronické chyby, ktoré majú na svedomí naše ďalšie zlyhanie pri splňovaní a upozorňuje nás aj na to, aby sme nevytvárali žiaden ďalší kult-náboženstvo. Aby sme Slovo v prvom rade praktizovali, nie sa oň preli a dohadovali. Veď predsa sme každý na inej frekvencii či nie? "To čo jednému prospieva..."

A ešte raz chcem podotknúť, že vyjadrenia o tom, že VZ 4 popierajú poslanie pani Natálie sú nehorázne a veľmi scestné. VZ4 potvrdzujú a podčiarkujú toto poslanie a hlavne nachádzajú nás "vlažných vstúpencov Slova" stále vinných, stále vlažných, stále iba čakajúcich a pozorujúcich, a niečo, niečo čo v konečnom dôsledku pre nás skutočne nie je až tak bytostne dôležité si vysvetľujúcich a dokazujúcich... O Slove nemáme mnoho diskutovať máme ho používať.
Tým ktorý ho nemôžu, nedokážu, alebo nechcú prijať, tých aj tak nepresvedčíme, to už máme hádam všetci odskúšané, ale naopak tým ktorý chcú na sebe pracovať, tým môže pomôcť aj taká knižka akou sú VZ4.
Myslím si že prijatie "tohto" posolstva, si vyžaduje dosť značný stupeň pokory a tú som ja v tom čase, keď som sa k tej knihe dostal mal. V tom čase sa mi zrútil celý môj ťažko zbudovaný "svet"
Bojoval som s nehoráznymi pochybnosťami, že sa mi to stalo práve kvoli VZ.
Nevedel som čo sa stalo, vedel som, len že Imanuel sa nenarodil a pani Natália tragicky zahynula. A vtedy som vďaka Bohu nie narazil na knihu VZ4. A tá ma z toho všetkého vytrhla. Dala mi zrozumiteľnú a logickú odpoveď na mnohé otázky...

Kniha VZ4 mi potvrdzuje tú myšlienku, neviem presne kde som ju čítal, že "Každý z nás má pred Bohom len takú hodnotu, akú hodnotu má to, o čo sa vo svojom živote zo všetkých síl usiluje."


Ďakujem vám za pozornosť a nech sa vám všetkým darí.
PeterFranko  
Odpoveď je v prednáške Slavnosť Zářicí Hvězdy z 29.prosince 1937 od Pána Abdrushina.
Dobrý deň vospolok,

nedá mi ale musím sa na to opýtať ... Včera večer som narazil na nejaký text od Huga Saint Hilaira. Veľmi smutné pojednanie o tom ako 144 000 povolaných sklamalo a to vrátane povolaných rytierov. Bitka o autorské práva, prekrucovanie PG, bitka o moc medzi stúpencami grálu. Vyzerá že pochybila aj Mária, Imirgard ... Uff, trochu silné caffe.

Som z toho dosť rozčarovaný. Čo sa to vlastne stalo a ako je to možné? Plán A nevyšiel, a čo ďalej? Alebo tomu zle rozumiem či ide o dáky podvrh? Tých, ktorí vedia o čom hovorím, poprosím o názor ...

Vopred ďakujem.
 
PeterFranko  
Zjavenie Jána, 12. kapitola
Téma 1: Kto bol skutočným sprostredkovateľom Zjavenia Jána? Bol ním naozaj Ježišov učeník, apoštol Ján? ( čiže, kto bol posledným sprostredkovateľom v hrubohmotnosti? )

Odpoveď K. Kopeckého: „Nie nebol „(str. 145). „Bol ním duchovne vidúci Grék, ktorý sa zhodou okolností tiež volal Ján.“

Odpoveď Pani Makedonovej: „Tento scenár nájdeme v poslednom biblickom proroctve, v Zjavení apoštola Jána.“ ( VZ1 str. 271). „Apoštol Ján dostal Zjavenie vo forme obrazov spolu s počutým slovom.“ ( VZ1 str. 272 ). Nakreslený obrázok v VZ1 č. 20 na konci knihy VZ1.

Zopakovanie: Autorom Zjavenia Jána je Duch Svätý – Imanuel – Syn človeka, potom sprostredkovateľom je praduchovný Izmael a v hrubohmotnosti apoštol Ján prijíma videnie Apokalypsy cez Izmaela a Syna človeka.

Téma 2: Vyloženie 12. kapitoly Zjavenia Jána : „o žene a drakovi zo Zjavenia Jána“.

Odpoveď K. Kopeckého v VZ4: „Dej tejto dvanástej kapitoly sa neodohral u nás na Zemi, ale na vrchole praduchovného stvorenia“( VZ4 str. 146). „Z toho v konečnom dôsledku vyplýva už aj to, že text Zjavenia, ktorý popisuje zrodenie Parsifala v praduchovnej ríši.“ (VZ4 str. 149). „ Text Zjavenia hovorí o zrodení osloboditeľa pozdejšieho stvorenia na vrchole praduchovnej ríše.“ „Tento záchranca ... Iba k nám, do Efezu sa mal vteliť, no až po očiste, ako Kráľ tisíc ročnej ríše.“( VZ4 str.150). „ Narodenie Ducha Svätého do hrubohmotnosti však nevyjadruje text žena a drak z Jánovho Zjavenia ( 12. kapitola Zjavenia Jána), i keď sa jednalo o zrodenie záchrancu na pôde hrubohmotnosti.“( VZ4 str. 151). „Keď bolo Jánovo proroctvo spisované dej sa už dávno odohral, ... ( VZ4 str.153)

Odpoveď Pani Makedonovej: „Napriek tomu, že hneď v prvej vete Zjavenia je zreteľné zapísané, že jeho cieľom je ukázať, čo sa má onedlho stať, mnohí lúštitelia vykladajú určité pasáže ako minulosť, ktorá sa už udiala, ... ( VZ1 str.272). „ ..., vykladajú túto 12. kapitolu ako udalosť, ktorá sa už stala, teda ako Ježišovo narodenie. O to vlastne temným išlo – aby ľudia nebrali vážne toto proroctvo , ktoré zreteľne nadväzuje na predchádzajúce udalosti. Je to teda opis budúceho narodenia pravého Syna človeka, ktoré sa má uskutočniť už v čase súdu, aby čo najskôr dospel a mohol viesť tisícročnú ríšu. Podľa opisu ženy v 12. kapitole je jasné, že matkou Imanuela bude vládnuca bytosť z vyššieho duchovného sveta, a nie bežný ľudský duch: „Žena odetá Slnkom, pod jej nohami Mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd.“ Jej pôvod sa tu zdôrazňuje preto, lebo obyčajná žena by nedokázala vynosiť Božieho Syna. Neuniesla by pokúšanie Lucifera a psychické aj fyzické útrapy, ktoré bude musieť strpieť od temných, lebo budú chcieť zničiť ju aj jej plod ešte v tehotenstve, ako sa popisuje ďalej“ (VZ1 str. 283).
„Prečo sa Imanuel narodí v takom hroznom období, tesne pred očistou, keď to bude pre vás aj pre neho nebezpečné? Nemohol by sa narodiť až po nej? Jeho narodenie pred vrcholom súdu je pre ľudí ďalšou pomocou od Boha.“ (VZ2 str. 170). „Okrem toho, že Slovensko sa stalo kolískou Nového evanjelia ( Večné Zákony 1, 2 a 3), úlohu vyvoleného národa potvrdí vo svete aj tým, že sa v ňom narodí NOVÝ MESIÁŠ, kráľ tisícročnej ríše.“ (VZ2 str. 172). „Rozhodujúci dátum v dejinách ľudstva november 1998. V mesiaci novembri sa na oblohe objaví nová hviezda a bude viditeľná dlhšiu dobu na celom svete! Bude zvestovať narodenie druhého Stvoriteľovho syna na Zemi – Ducha Svätého – Imanuela, ktorý má byť podľa Biblie ( Zjav. Jána - 12. kap. ) budúcim kráľom tisícročnej ríše. Je potrebné, aby sa ľudia pripravovali na príchod Imanuela, pretože jeho narodením začne Veľká očista našej planéty.“ VZ3 – úvod). „Po Ježišovej tragickej smrti, ktorou ľudia potvrdili svoju duchovnú obmedzenosť a zvedenosť, nadiktoval Boh apoštolovi Jánovi nové proroctvá, ktoré tvoria záverečnú kapitolu Biblie pod názvom Zjavenie Jána alebo Apokalypsa. Obsahujú symbolicky budúce udalosti ľudstva. Spomína sa tam aj narodenie Imanuela a jeho ďalší osud v úlohe vládcu tisícročnej ríše ( 11.kap. 15. až 19. verš, 12.kap. 1. až 12. verš). Cirkev však tento symbolický opis jeho narodenia a vlády vykladá po svojom, vraj je to opis narodenia Ježiša. Tvrdí to napriek tomu, že v úvode Apokalypsy je jasne napísané , že zjavuje deje, ktoré sa majú ešte len stať. „(VZ3 str. 6). „2. Na Slovensku sa v roku 1998 narodí prorokom Izaiášom zvestovaný Imanuel, Duch svätý a Apokalypsou oznamovaný kráľ celosvetovej tisícročnej ríše. Slováci sa vďaka tomu, že vzíde z jeho národa, stávajú vyvoleným národom.“ (VZ3, str. 12).

Opis splodenia Imanuela v VZ 2 str. 271 – 280. Tu Pani Makedonová jasne opisuje, že kedy , kto, a ako sa splodenie Imanuela – kráľa tisíc ročnej ríše uskutoční. Takže Pani Makedonová vôbec neopisuje zrodenie Parsifala v praduchovnej ríši pri vykladaní Zjavenia Jána 12. kapitoly. Zjavenie Jána 12. kapitola tento opis opisuje narodenie Dieťaťa na zemi pred očistou. Teraz by sme mohli doplniť: Temný vykladajú túto 12. kapitolu ako udalosť, ktorá sa už stala, teda ako Parsifalovo narodenie v praduchovnej ríši. O to vlastne temným išlo – aby ľudia nebrali vážne toto proroctvo.

Odpoveď Pána Abdrushina z prednášky Duchovné úrovne VII.: Uvedená prednáška sa nachádza v Poselství dozníva: „Od dal ľuďom tiež veľké zvestovanie o TERAJŠÍCH udalostiach, ktoré sa stalo všeobecne známym ako Zjavenie Jánovo.“

Príchodom Pána Abdrushina sa otvorila a vyplnila prvá pečať zo Zjavenia Jána - v 6. kapitole. Pani Makedonová vo VZ1 na str. 278 píše: „Prvá pečať sa otvorila príchodom víťaza na bielom koni, ktorý zavítal pred súdom na Zem. Bol to Ježišom ohlasovaný Duch Pravdy – Syn človeka, Abdrushin. Že bude víťazom, to ukážu až budúce udalosti, keď pomocou knihy Posolstvo Grálu utvorí nové pokolenie v tisícročnej ríši, ktorej bude kráľom.“

Téma 3: Zo Zjavenia Jána 12. kapitola: „A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi. A drak, ten starý had sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý, na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli“.

Odpoveď K. Kopeckého v VZ4: „Lucifer dobre vedel, že toto dieťa sa raz stane jeho premožiteľom, a preto zasiahol. Začal štvať a prenasledovať Imanuelovu matku, ktorá umožnila dieťaťu zrodenie.“ (VZ4 str. 147). „Archanjel Michal po tomto útoku zvrhol na príkaz Boží Lucifera a jeho zástupy zo všetkých duchovných úrovní až dolu k nám, do pozdejšieho stvorenia, na Zem.“ ( v VZ4 str. 147-148). „Text Zjavenia hovorí o zrodení osloboditeľa pozdejšieho stvorenia na vrchole praduchovnej ríše. Nehovorí teda svojím významom o žiadnom pozemskom, hrubohmotnom narodení.“(VZ4 str.150 ). „Podľa pôvodného výkladu vieme, že tento boj v praduchovne spôsobil postupné vytláčanie Lucifera zo všetkých ríš a úrovní smerom dolu, k pozdejšiemu hmotnému stvoreniu.“ ( VZ4 str. 157 ).

Pozrime sa čo hovorí Pána Abdrushin o pôsobení temna v duchovných úrovniach a v praduchovne: Prednáška “Já som vzkriesenie a život. Nikto neprichádza k Otcovi, jedine skrze mňa.“ – „Naslouchete jednou pozorne: Všechno nízké a všechno zlé, tedy všechno, co se nazývá temnem, existuje jenom ve hmotnosti! V hrubohmotnosti i v jemnohmotnosti!“

Pán Abdrushin hovorí o páde do hriechu: V otázkach a odpovediach: Ako sa vlastne udialo vyhnanie z raja? V závere prednášky o páde do hriechu Pán odpovedá: „Zvádzanie nasledovalo nie v raji, ale na zemi, lebo had by sa nikdy nemohol vplížiť do raja, úplne odhliadnuc od toho, že duchovia žijúci v raji by vôbec nemohli byť zvádzaní takýmto spôsobom, nakoľko títo sa zachvievajú a pôsobia len citom. Oni tam nepotrebujú rozum, ktorému platilo zvádzanie, lebo ten patrí jedine k hmotnosti.“

Pán Abdrushin v prednáške „Jitro vzkříšení“ : „Jitro vzkříšení má vzejíti tem lidkým duším, které jsou nýni uznány za hodny prožití království Božího zde na zemi. Ostatní duše zústanou v temnote, která ješte dnes zemi obklopuje. Pak budou i s ní vyvrženy na dráhu, vedoucí k rozkladu, z nehož není uniknutí. K duchovní smrti! Na JEMNOHMOTNÉM NEBI září již červánky na znamení, že tento den se blíží.“

Prednáška Pána Abdrushina „Duchovné úrovne I.“ : „Skutečne existuje hrad, v nemž Amfortas byl nejakou dobu nejvyšším strážcem. V tomto hrade jest nádoba, nazvaná „Grál“, verne strežená rytíri. Tam také kdysi Amfortas padl a tam také byl zaslíben príchod velkého pomocníka. To však nebylo na zemi, ani to nebyl vznešený hrad Svetla v prastvorení, kde se toto událo. .... V této hloubeji ležíci napodobenine púsobil kdysi Amfortas a padl, když podlehl zlému vlivu Lucifera, vyšvihnuvšího se z hlubin až k nemu vzhúru. ... Zpráva tedy neprišla z nejvyššího hradu Grálu. Tam bylo přece nemožné zvestovati príchod Parsifalúv, protože Parsifal byl a jest prvním v celém stvorení, z nejž teprve mohlo vzniknout celé stvorení. ... Ve svatém hrade Svetla, který obklopuje skutečný Grál, je selhání nekterého strážce naprosto nemožné, protože tu Parsifal zústavá prítomen. V nem jediném jest zakotvena bezbytostná část Svetla, která byla z Imanuele doprovázená prakrálovnou Elisabeth dolú pri slovech Božích: Budiž Svetlo!

Z uvedeného vyplýva, že v duchovných úrovniach nie je možný pád do hriechu, pretože tam zlo – hriech nemôže vzniknúť. Rovnako je nemožné aby zlo a temno mohlo pôsobiť v duchovných úrovniach a ani na duchovné úrovne. Preto tvrdenie, že Lucifer pôsobil na Prakrálovnú pri zrodení Parsifala v praduchovnej ríši je nezmysel a lož trabantových prisluhovačov. Rovnako tvrdenie, že v praduchovnom raji a či v duchovnom raji nastal boj medzi Svetlými anjelmi a temnými – padlými anjelmi je čírim výmyslom a klamstvom temna. Nebo spomínané v Zjavení Jána v 12. kapitole, v ktorom sa odohral boj medzi Michalom a jeho anjelmi a padlými anjelmi po Imanuelovom narodení sa odohral v „jemnohmotnom nebi“, teda v hmotnosti a odtiaľ bol Lucifer a temno vytláčané nižšie do pozdejšieho stvorenia a na zem. Preto deje opisované v Zjavení Jána 12. kapitole sa majú odohrať v hmotnostiach, lebo len tam je možný hriech a pôsobenie temna.

Slová K. Kopeckého z VZ4 k výkladu Zjavenia Jána 12. kapitoly o zrodení Imanuela – krála tisíc ročnej ríše, na str. 149 : „Niektorých čitateľov možno zmiatol fakt, že tento text vyložený Abdrushinovým okolím, hovorí o zrodení Mesiáša na vrchole praduchovna, zatiaľ čo Svanhilda ( Pani Makedonová vo Večných Zákonoch 1, 2 a 3 ) ho upresnila na seba - na pozemskú hrubohmotnosť. Ide svojím výkladom proti Abdrushinovi?“

Záver o výklade Zjavenia Jána 12. kapitoly: Nie výklad Pani Makedonovej ide proti Abdrushinovi! Ale výklad textu sprístupnení „Abdrushinovým okolím“ ide proti Abdrushinovi.

Pani Makedonová podala výklad Fatimského posolstva, Zjavenia Jána, Izaiáša. Všetky tri posolstvá hovoria o budúcom dianí, ohlasovali súd, Božie královstvo na zemi a príchod jeho Kráľa.
Izaiáš ho zvestoval po mene Imanuel. Vyňaté z VZ 3 na str.21: „Boh dal jeho príchod oznamovať už vopred, lebo predvídal, že v dobe jeho narodenia, to už nebude možné. V spomínanom Izaiášovom výroku “Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel“ je Imanuelova matka zvestovaná slovom panna, čo malo označovať, že počne bez pozemského muža. Dôkazom o jej panenskom počatí má byť jej nehmotné tehotenstvo.“ (VZ3 str.22).
Zjavenie Jána – Apokalypsa, str.22 -23 v VZ3. Tu Pani Makedonová jasne hovorí, že Zjavenie Jána 12. kapitola hovorí o narodení Kráľa tisíc ročnej ríše na Zemi pred očistou. Pretože Lucifer ešte pôsobí a aj jeho temný prisluhovači len v hmotnosti a nikdy nepôsobil, nepôsobí a ani nebude pôsobiť v duchovných ríšach.
Z VZ3 na str. 23: „A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a jeho trónu.“ „Keď už bude pobyt dieťaťa na Zemi ohrozený, nebezpečný, keď väčšina ľudstva ho nebude chcieť pod zavádzaním temna prijať, dôjde k súdu – očiste, v ktorej sa vytriedia ľudia na schopných duchovnej premeny, a na neschopných žiť v novej epoche. Títo pod vplyvov nesprávnych názorov, alebo pochybností, nedokážu prijať Nového Mesiáša. Dieťa bude unesené do vyšších sfér stvorenia, do bezpečia, kde prečká zničenie a regeneráciu našej planéty.“

Tu Pani Makedonová jasne hovorí, že narodenie sa udeje v hrubohmotnosti na zemi. Alebo niekto stále chce povedať, že text Zjavenia Jána v 12. kapitole sa už dávno udialo v praduchovne pri zrode Parsifala a Lucifer prenasledoval Prakrálovnú v praduchovne, tak ako to tvrdí K. Kopecký v VZ4, jeho názor len potvrdzuje to čo povedala Pani Makedonová, že takíto ľudia pod vplyvom nesprávnych názorov, alebo z pochybností, nedokážu prijať Nového Mesiáša.
 
Dobrý večer. Mám veľmi málo času,ale dovolím si zareagovať. Prepáčte a neberte to v zlom pán Sloboda, zostaňme pri diskusii a zostaňme aj naďalej priateľmi. Rovnakým klamom môžem ja označiť to, keď niekto povie, respektíve napíše, že VZ4 niečo popierajú, alebo akým koľvek iným spôsobom spochybňujú VZ od pani Makedonovej, alebo že dokonca ich autor sa pasuje touto knihou za nejakého "náhradného" vodcu vyvoleného národa. Ani jedno z týchto tvrdení som v knihe nenašiel. Sám autor priznáva v tejto knihe svoje veľké "slovenské" zlyhanie, takže o čom je tu vôbec reč nechápem.(? Mám z Vašich argumentov pocit akoby ste sa bránili práve tomuto vnútornému priznaniu viny zo zlyhania národa Slovenského, ktorého súčasťou sme predsa aj my. Ja som v tejto jedinej vete našiel aj svoje vlastné odsúdenie. A po tretí krát chcem upozorniť na vystríhanie pred blahorečením Svanhildy. To je ostrá kritika práve do našich radov, teda do radov vstúpencov Slova. Pre mňa to bola rovnako veľmi cenná a poučná kritika, aj keď ešte som nebol až tak ďaleko, ale ľahko sa človek dostáva práve na túto cestu. To isté sa predsa dá napísať aj o Slove Abdrushinovom. Ani u neho nepochodíme s blahorečením teda akousi zištnou chválou. Myslím si, že ste mali pánovi Kopeckému s touto knihou pomáhať, nie mu brániť v jej vydaní, alebo ho teraz chytať za slová, či skôr myšlienky. Vaše živými skúsenosťami rozmnožené vedenie mohlo rovnako pomôcť mnohým prekonať informačný deficit vytvorený práve "vyvolenými" po odchode pani Natálie. Bol spôsobený ich mlčaním, napriek tomu že toho toľko vedeli a prežitého mali. Každopádne musím nakoniec napísať, že sa môžem mýliť, pretože som iba človek a pravdu si skladám so svojich mnohých omylov. Dodám však ešte, že VZ4 som čítal cca 2 razy a ešte 2 razy v úryvkoch. Neodtrhol som sa od tej knihy kým som ju nedočítal, pretože to všetko som potreboval vedieť, aby bola posilnená moja viera. Skutočne som tam nenašiel nič čo by bolo v rozpore z VZ123, respektíve poslaním Svanhildy. Vnímam ich ako logickú a nadmieru alibistickú obhajobu Večných Zákonov, ale aj samotnej autorky, ide v nich o čistenie jej mena od falošných teórii, od zneucťovania a znevažovania po jej náhlom a nečakanom odchode z našej Zeme. Ale rovnako išlo autorovi aj o nekompromisnú a mnohými argumentami podloženú kritiku národa vyvoleného. Napriek tomu chcem ale s pokorou prijať Vaše dobre mienené rady a hneď ako si dokážem nájsť priestor pre opätovné čítanie tejto knihy urobím tak a zameriam sa na vami zdôraznené pasáže. Ďakujem a nech sa všetkým darí. Dušan Zámečník
JAN. jan.jan@post.sk 


Re:

Samozrejme p. Zámečník, že mal na to pisateľ VZ4 právo, tak ako aj my/ja máme právo sa k tejto knihe vyjadriť, či si myslíte, že nie? Ale tu ide o to, čo Vám asi nejak uniká, že pisateľ VZ4 použil značku Večných zákonov, tým navodil ten dojem, ako keby išlo o ich pokračovanie, čo nie je možné, nakoľko nedostal žiadne dovolenie a zvolenie na takúto vec od samotnej pisateľky Večných zákonov 1-3, teda ak sa chcel k niečomu vyjadriť, tak mal tak urobiť pod iným názvom, veď prv tak aj urobil, brožúrka - Konečné udalosti na tému Večné zákony.

Vravíte, že vás niečo nezaujíma, že len to, čo Vy pokladáte asi za správne, teda sa bojíte toho nového, čo Vám niekto v dobrej viere odkazuje, teda nechcete vidieť to, čo je klamom vo Večných zákonoch 4, čo popiera dôležité veci vo Večných zákonoch 1-3. Myslíte si, že prečo pani Makedonová, už hneď vo Večných zákonoch 1 píše takmer na konci knihy toto:

,,Spýtala som sa, prečo bolo nutné zdôrazniť, že si Imanuel prevezme svoj ľud odo mňa, keď zo Zjavenia Jána je jasné, že jeho matka bude mať duchovné potomstvo. Dostala som takéto vysvetlenie:

Vyvolený národ má vopred vedieť, že Imanuel si nepreberie svoj ľud od žiadneho vodcu, ani žiadneho spolku, či duchovného smeru, iba od svojej matky, ktorú zastupuje táto kniha. To znamená, že jej prostredníctvom, ako aj Posolstvom grálu a Bibliou sa má každý zdokonaľovať a pripravovať individuálne."

Skúste preto aj nad týmto popremýšľať, že prečo také niečo sa nachádza na konci knihy, a či nie je to naozaj viac ako dostačujúce, tak ako všetko to, čo sa nachádza vo Večných zákonoch 1-3, tak ako aj v jej rozhovoroch, kde je povedané všetko, čo malo byť povedané do vyvrcholenia Prvej Veľkej Očisty, ako posledná pomoc od Boha? A stačí tak málo, sám sa namáhať, a sám tam nájsť aj odpoveď/odpovede ne všetko to, čo malo spoločné s poslaním pani Makedonovej, tesne pred Veľkou očistou Zeme.

Matúš 7. kapitola: ,,7Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené. 8Lebo každý, kto prosí, dostane; a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené.

Pekný večer.

Ján Anton Sloboda.

Dobrý deň. Aby som bol úprimný, mám z tejto našej diskusie veľmi zmiešané pocity, a po príspevku pána Jana si pripadám prinajmenšom ako popierač Večných Zákonov a to sa mi zdá po tom čo som si s nimi prežil nadmieru vrchovaté. "Nikto nikoho o ničom nepresvedčí. Každý sa musí presvedčiť sám." Vôbec ma nezaujímajú porovnané citáty z VZ 1,2,3 a VZ 4. Ďakujem Vám že ste si dal tú námahu pán Potúček. Pre mňa je ale , v mojom prípade dôležitý výsledok. A tým bola opora, ktorú som ako tápajúci odrazu našiel vo VZ4, v nových info... Jednoducho to na mňa zabralo. A bol by som pokrytec, ak by som chcel tvrdiť, respektíve nechal sa kýmkoľvek presvedčiť o niečom inom. Neviem od samého začiatku mám pocit, že ten spor okolo VZ4 je skôr osobný ako objektívny a nestranný, teda vecný, faktický. Mám pocit že ste tu všetci jedna rodina až na zopár "návštevníkov". Pretože napísať že VZ4 popierajú VZ1,2,3, alebo narodenie Imanuela... radšej sa k tomu nebudem vyjadrovať. A na margo toho rovnako i ja môžem odporučiť všetkým oponentom aby si VZ4 prečítali ešte raz a hlavne bez zaujatosti voči jej autorovi. Ani neviem o čo sa ešte snažím, možno sa chcem iba slušne rozlúčiť.Mám pocit že sem nepatrím, každopádne nech by som tu v budúcnosti napísal čokoľvek budem posudzovaný iba cez moje nepochopenie VZ. Mrzí ma, že mnohí z nás stále nechcú brať Živé Slovo Ako SLOVO ŽIVÉ. Napísal som to hneď v úvodnom príspevku, ktorým som "otvoril túto tému. " To čo jednému prospieva môže druhému škodiť" Táto veta je uvedená v PG a platí na nás všetkých. Je zbytočné sa prieť o čokoľvek. V konečnom dôsledku hovorí o tom, že akékoľvek naše dohady, diskusie, a nebodaj až spory a presviedčania sú celkom zbytočné. Pretože každý z nás má právo na to aby "absolútnu Pravdu" = Posolstvo Grálu videl v závislosti od svojho vývojového stupňa inakšie. (" Nesúďte, aby ste neboli súdený...") Inými slovami tiež z PG - Máme veriť iba tomu čo môžeme plne pochopiť, inak otvárame dokorán bránu omylom. Mám pocit, že to právo je tu v tomto prípade upierané nie iba mne, ale aj autorovi PG4. Aj on má, resp. mal predsa právo na to aby urobil to o čom si myslí, že je to v danom životnom úseku to najdôležitejšie a najsprávnejšie čo má a môže urobiť. Dakujem všetkým. D. Zámečník
 
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4

Prepáčte mi, ale nemôžem sa nevyjadriť k téme VZ-4, ktorá sa tu opäť po dlhšej dobe objavila, hoci v minulých rokoch toho bolo už popísané k tejto téme dosť.
Áno súhlasím, každý si musí všetko odžiť sám a život podľa večných zákonov je najdôležitejší, nie to, akou knihou kto máva v ruke, lebo naše skutky idú za nami, avšak takisto nie je žiadna náhoda, keď sa do tejto diskusie niekto v dobrom, bez provokácií, opakujem v dobrom, zapojí a ako spätnú väzbu dostáva rady od tých, ktorí sa už predtým dokázali odpojiť od energetického vplyvu čohosi, čo dalo podnet k vzniku knihy VZ-4.
Ak na tejto debate otvoril znovu ktosi otázku VZ-4, dokazuje len, že jeho duch kričí o pomoc, ale rozum káže inak. Prišiel, aby sa mu pomohlo, avšak pomoc nebýva vždy podľa našich predstáv.
Prosím, nech to nikto neberie v zlom, že tu niektorí prispievajúci spoločne poukazujú na nepravosť VZ-4, viacerí sme si to už odžili, ten obrovský energetický vplyv v tejto záležitosti už máme za sebou. Každý z nás, sám za seba, sa musel vrátiť naspäť – na to miesto, kde odbočil od Nového evanjelia.
A verte mi, mám to z vlastného prežitia: až keď som sa po viacerých otrasoch odpojil od VZ-4 a jej autora, až vtedy som s hrôzou zistil, čo všetko som predtým čítal v texte tejto knihy, a nevidel. Ani Posolstvo Grálu, ani VZ-1,2,3 mi vtedy nemohli pomôcť, bolo to len o mne, ja som to dobrovoľne dovolil, ja som sa bez ostražitosti otvoril čomusi, čo som musel potom bolestne od seba odhadzovať.
Darmo tu niekto cituje a poukazuje na niektoré pekné vety z knihy VZ-4, ktoré sú samozrejme v súlade s Posolstvom Grálu, keď sa tam súčasne vykladá splnenie (resp. nesplnenie) Božieho zasľúbenia, zvestovaného v prorokovi Izaiášovi, v Zjavení Jána a v 3. Fatimskom proroctve, a to v takej podobe, ktorá tvrdí niečo úplne iné, než do konca svojho pôsobenia na Zemi vysvetľovala samotná pani Natália vo svojich knihách či rozhovoroch.

Pre lepšie posúdenie niektorých faktov, o ktorých bolo tu už po niekoľko dní reč, dovolím si uviesť niektoré, podľa mňa, dôležité citáty z knihy VZ–4 a následne trefné, jednoduché odpovede pani Natálie prostredníctvom kníh VZ–1,2,3 a knihy Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny-Makedonovou (ostatné súvislosti či rozpory nech si hľadajúci doplní sám):

1/

VZ-4, 1.kapitola, 4.časť, str 53:
„Duchovné tehotenstvo má hodnotu porodenia Imanuela do národa duchovným spôsobom, t.j. SLOVOM. Takže PORODILA Syna, chlapca do národa skrze Slovo. Ako vrchol tohto zrodenia v Slove malo dôjsť k DOČASNÉMU ZHMOTNENIU dieťaťa.“
VZ-4, 1.kapitola, 6.časť, str.83:
„NARODIL sa najprv len duchovne, svojím SLOVOM a ako vrchol pyramídy malo nastať dočasné ZHMOTNENIE časti Imanuela.......... TAKTO sa mal v novembri roku 1998 NARODIŤ na Slovensku Izaiášom zvestovaný Imanuel !“
VZ-4, 3.kapitola, Z otázok a odpovedí, str.248:
„V prvej kapitole vašej knihy ste spomenuli, že Imanuel (Boh s nami) sa v Jánovom zjavení nazýva aj Slovo Božie alebo Kráľ kráľov. Duchovná reč je celkom iného druhu ako reč pozemská, z čoho vyplýva aj fakt, že IZAIÁŠOV verš o panne a Imanuelovi sa v skutočnosti NEVZŤAHUJE NA RIADNE HRUBOHMOTNÉ NARODENIE. Symbolizuje VLIATIE Imanuelovho SLOVA do POVOLANÉHO národa, aby sa ako VRCHOL samotného BOŽIEHO prejavenia ZHMOTNIL.“

Odpoveď pani Natálie o Panne a dieťati a o tom, že ak bol stanovený termín narodenia Imanuela do VYVOLENÉHO národa na november 1998, nemohlo ísť o narodenie Slovom, lebo to bolo už dávno predtým napísané, preto k tomu povedala jasné NIE:
Rozhovory (Banská Bystrica, 22.8.1998), str. 27:
„A tá pani bola veľmi slušná, veľmi milá a rozprávala mi, že ako sa jej páčila moja knižka, ako mi verí. Ale stačilo pár bodov, že “Imanuel nemá prísť, to ja som sa pomýlila, že TOTO DIELO, ktoré som napísala, že to je ten, to je vlastne ako to DIEŤA”. A potom, keď som jej vysvetlila, že NIE, tak potom mi začala naznačovať, že tá Svanhilda je niekto iný, že to nie som ja…“
Rozhovory (Skalica, november 1998), str. 66, 67, 68:
„Ale NARODÍ sa potom RIADNE DIEŤA...“
„Čiže keby sa vo mne neodohrávali aj tie procesy na tej duchovnej úrovni, tak by som nemohla to DIEŤA mať RIADNE, svoje, u ktorého bude potom aj PO PÔRODE možno zistiť, že má MOJU GENETICKÚ STAVBU, ako matky, teda podľa tej DNK… A potom ho budem aj riadne KOJIŤ to dieťa.“
„Či ho ja riadne porodím, to ja ešte neviem. To mi nebolo povedané. Iba to mi bolo povedané, že NARODÍ SA V NOVEMBRI a bude riadne viditeľné všetkým ľuďom. A bude aj ZISTITEĽNÉ, že je to moje dieťa. A BUDEM si ho sama KOJIŤ, bude proste… moje, to DIEŤA.“

2/

VZ-4, 1.kapitola, 4.časť, str.57:
„Je len škoda, že my, ĽUDIA, sme nedokázali vykročiť plánom Svetla v ústrety a dieťatku sme svojím postojom NEUMOŽNILI zakotvenie, ZHMOTNENIE sa, už teraz PRED OČISTOU.“
VZ-4, 1.kapitola, 6.časť, str.83:
„Už chápete ako sa NARODIL PRED OČISTOU?“
VZ-4, 1.kapitola, 10.časť, str.123:
„Dôsledkom týchto bočných ciest je aj PRÍPRAVNÁ DOBA na tisícročnú ríšu. Táto doba je potrebná pri opätovnom príchode Imanuela na Zem, kedy sa NARODÍ ako DIEŤA...“

Odpoveď pani Natálie:
VZ-2, ot.č.119:
„Krátko PO NARODENÍ Imanuela dôjde k PRVÉMU vrcholu súdu - k Veľkej očiste Zeme.“
VZ-2, ot.č. 186:
„Mám iba NOVÉ POKOLENIE UPOZORNIŤ na to, že nech by sa so mnou alebo s MALÝM Imanuelom stalo ČOKOĽVEK, budeme VZKRIESENÍ a PO OČISTE sa VRÁTIME na ZEM.“
VZ-2, ot.č. 190:
„Prečo sa Imanuel narodí v takom hroznom období, tesne PRED očistou, keď to bude pre vás aj pre neho nebezpečné? Nemohol by sa narodiť až PO nej?
Jeho NARODENIE PRED vrcholom súdu je pre ľudí ďalšou POMOCOU od Boha. KAŽDÝ vo vyvolenom národe, ale aj VO SVETE, dostane NEJAKÝM spôsobom SPRÁVU O NARODENÍ IMANUELA, aby mal POSLEDNÚ MOŽNOSŤ zaradiť sa k Svetlu.“

3/

VZ-4, 6.časť, str.78:
„SVANHILDA bola v tomto prípade ako MÉDIUM a cez vyžarovanie jej krvi sa dieťa malo prejaviť v POZEMSKY VIDITEĽNEJ PODOBE, NEMALO sa však RIADNE INKARNOVAŤ.

Odpoveď pani Natálie:
VZ-2, Články z tlače:
„Rozumiem, písali ste ju ako médium a on je duch, ktorý vám ju diktoval. Je to tak?
NIE, TRAFILI STE VEDĽA. JA NIE SOM MÉDIUM …..“

4/

VZ-4, 6.časť, str.79:
„V proroctve sa píše, že dieťa bude HNEĎ PO narodení UCHVÁTENÉ K BOHU. Týmto je vyjadrené, že sa NEmôže riadne INKARNOVAŤ, HRUBOHMOTNE NARODIŤ, pretože by krátko potom muselo pozemsky zomrieť. Takto sa SVETLO predsa NEPREJAVUJE.“

Odpoveď pani Natálie o tom, AKO a KEDY bude NOVOnarodený Imanuel vzatý zo Zeme:
VZ-2, ot.č.188:
„VŠETKO bude prebiehať v RÁMCI VEČNÝCH ZÁKONOV. DIEŤA dopraví DO BOŽSKEJ RÍŠE praduchovné kozmické teleso. Podľa proroctiev sa má stať kráľom tisícročnej ríše Mesiáš, preto sa tisícročná ríša nazýva Mesiášovo kráľovstvo. Slovo Mesiáš znamená Bohom pomazaný za kráľa, teda požehnaný Bohom. S týmto zámerom, ale aj kvôli bezpečnosti, bude NOVOnarodený Imanuel VYZDVIHNUTÝ až k BOŽIEMU TRÓNU, do BOŽSKEJ RÍŠE.
Aby to vyzdvihnutie bolo podľa zákona rovnorodosti a tiaže možné, MUSÍ byť JEHO MATKOU VYŠŠIA BYTOSŤ vtelená NA ZEMI. Tak získa Imanuel dobre duchovne prežiarené POZEMSKÉ TELO, ktoré bude schopné zniesť tam hore silné božské vyžarovanie. To je ďalší z dôvodov, prečo NEmôže byť Imanuelovou matkou iná žena, ĽUDSKÝ duch.“
Rozhovory (Nitra, 14.11.1998), str. 117:
„Môže to byť dokonca aj HNEĎ PO NARODENÍ, pokiaľ Boh bude vidieť, že ho väčšina ľudí neprijíma.“

5/

VZ-4, 1.kapitola, 8.časť, str.98:
„NAJPODSTATNEJŠIE narodenie sa už udialo. Imanuel sa do národa hrubohmotne narodil SLOVOM.“

Odpoveď pani Natálie, že okrem jej hlavného poslania na Zemi, narodenie Imanuela, dostala AJ úlohu s tým spätú – napísať VZ:
Rozhovory (Nitra, 7.11.1998), str. 102:
„S mojím POSLANÍM, s tým MATERSTVOM, je spätá AJ úloha NAPÍSAŤ knihu “Večné zákony”...“

6/

VZ-4, 1.kapitola, 8.časť, str.102:
„Hlavné body jej ohlasovateľskej činnosti sa týkali týchto dvoch skutočností:
- Upozorniť, že v novembri 1998 sa na Zemi NARODÍ (ZHMOTNÍ) dieťa – Imanuel.
- Poukázať na Posolstvo Grálu.“

Odpoveď a vysvetlenie pani Natálie o tom, že NARODENIE NEmožno STOTOŽNIŤ so ZHMOTNENÍM, nakoľko sú to dva úplne ROZDIELNE DEJE:
Rozhovory (Košice, október 1998), str. 56:
„Takže ten PLOD nie je pozemský?
Áno, on je EŠTE NEZHMOTNENÝ, on sa ZHMOTNÍ tesne PRED tým, než sa má NARODIŤ, alebo tesne PO NARODENÍ, ja neviem, ako ja PORODÍM, to mi nebolo povedané. Ale BOLO MI POVEDANÉ to, že môžem hovoriť, že DIEŤA bude riadne viditeľné. Čiže vtedy BUDE ZHMOTNENÉ.“

7/

VZ-4, 1.kapitola, 8.časť, str.101, 102:
„Venujme sa teraz chvíľu poslaniu Svanhildy. Dostala zhora aj nejaké UPOZORNENIE, že Imanuel sa jej vôbec NEMUSÍ za určitých okolností ZHMOTNIŤ?
Pochopiteľne, že DOSTALA. No jej knihy mali špecifickú úlohu a v takomto duchu boli i napísané. Obsahujú tón a spôsob reči, ktorý nepozná náznak jeho prípadného nezhmotnenia sa (nenarodenia sa). Veď aký by mali jej knihy význam, keby raz napísala, že dieťa sa jej určite narodí, a inde zasa, že za určitých nepriazivých okolností možno ani nie. Ak chcela v NÁRODE dosiahnuť určitý OHLAS, tak takto neurčito predsa písať nemohla!!
Na JEJ KNIHY je teda NUTNÉ nazerať ako na knihy OHLASOVATEĽSKÉ.“
VZ-4, 1.kapitola, 11.časť, str.133:
„A teraz by som rád v stručnosti hovoril s vami. ČO VÁS VIEDLO k napísaniu tejto knihy?
Moja odpoveď bude stručná a jednoduchá. JA som sa KVÔLI tejto knihe NARODIL. Imanuel predpokladal, že POSLANIE Svanhildy bude ľudskou zlovôľou PRERUŠENÉ. Preto vyslal POMOCI, ktoré TRHLINU jej NUTNÉHO, náhleho odchodu VYPLNIA.“
VZ-4, 1.kapitola, 5.časť, str.73:
„Svanhilda potiahla na Zem niť, ktorú má ČLOVEK, za týmto účelom ZRODENÝ a už dávno povolaný, DOKONČIŤ. Kniha Večné zákony 4 je práve k tomu dnes, v čase súdu, priamo USTANOVENÁ.“

Odpoveď pani Natálie o tom, že sa mala stať obeťou a o tom, ktorá JEDINÁ bytosť dostala od Boha za úlohu vychovávať Nové pokolenie a schopnosť otvoriť proroctvá o narodení Imanuela, aby ich aj osobne naplnila:
VZ-2, ot.č.243:
„Písať o temne som dokázala lepšie, keď som ho sama na sebe spoznala a zažila. Zároveň som sa tým utužovala, aby som zosilnela, keď budem musieť duchovne zápasiť s Luciferom. Je to JEDNA z mojich ÚLOH, bojovať s ním, resp. byť JEHO OBEŤOU, aby VYŠIEL zo SKRÝŠE.“
VZ-2, ot.č.132:
„Terajšie obdobie je zároveň poslednou šancou pre svetlých, aby ZBADALI a POCHOPILI svoju zvedenosť a ODPOJILI sa od NEPRAVÝCH učiteľov, vodcov či partnerov. Kto nevyužije toto NUTNÉ poznanie, nebude mať už čas ani príležitosť sa od nich odlúčiť a bude s nimi strhnutý do SMRTI, ROZKLADU alebo na NÍZKE planéty.“
VZ-2, ot.č.180:
„V závere vášho sna vám IMANUEL OZNAMUJE, že si SVOJ ĽUD nepreberie od nikoho iného LEN OD VÁS. To mi trochu pripomína Jehovových svedkov, ktorí tiež tvrdia, že len oni sú vyvolení.
Imanuel MUSEL zdôrazniť, že NOVÉ POKOLENIE vzíde IBA ODO MŇA, lebo som DOKÁZALA prekonať vplyv temna a ZVESTOVAŤ JEHO PRÍCHOD. KEBY tak urobili VČAS aj ostatní vyšší duchovia povolaní na úlohu zvestovateľov a UČITEĽOV, dostali by tiež na zdolanie temna POMOC zhora, a tak BY sa spojilo viac prúdov. TERAZ JE UŽ NESKORO.
VÝCHOVA NOVÉHO POKOLENIA má ostať LEN NA MNE, aby sa do tejto úlohy nepostavili NEPRAVÍ alebo ZVEDENÍ vodcovia.“
Rozhovory (Nitra, 14.11.1998), str. 111, 112:
„To, že som knihu písala na základe proroctiev, kde to všetko vykladám a že vlastne VÝKLAD tých PROROCTIEV by NEBOL SCHOPNÝ schopný urobiť ČLOVEK. Lebo doteraz za dvetisíc alebo tritisíc rokov, odkedy sa datujú prvé PROROCTVÁ O NARODENÍ IMANUELA, ich ešte nikto neotvoril takým spôsobom, aby sa dalo dešifrovať, kedy sa to stane a ako sa to stane.
Čiže JEDINE BOH, ktorý tieto proroctvá nadiktoval, ich mohol aj OTVORIŤ v pravý čas, a cez TÚ, KTORÁ ICH NAPĹŇA.“
„Stvoriteľ je predvídavejší ako človek. Počítal s tým, že v dnešnej dobe, plnej falošných prorokov, cirkví a siekt, bude ťažké rozpoznať Bohom zasľúbenú matku Imanuela, a preto zoslal na Zem VIACERO PROROCTIEV. Nadväzujú na seba a postupne upresňujú jej pôvod a úlohy.
IBA JEJ dal BOH tú schopnosť OTVORIŤ tieto PROROCTVÁ a NAPLNIŤ ich.“

8/

VZ-4: …..(hlavná idea)......

Odpoveď pani Natálie nato, či POPRETIE NARODENIA Imanuela PRED vrcholom Prvej veľkej očisty môže pochádzať zo Svetla:
Rozhovory (Nitra, 7.11.1998), str. 105:
„To TEMNO, ten drak, to je taký obrazný pojem toho, že väčšina ľudí bude POPIERAŤ Imanuelov pôvod, jeho NARODENIE, preto vlastne bude NUTNÉ to dieťa POTOM vziať do bezpečia.“

9/

Ľudské vysvetlenia a výklady SLOVA v knihe VZ-4:
„x x x ...“

Informácie a výklady Prakráľovnej ako prostredníčky a matky Imanuela v jej knihách VZ-1,2,3 a v jej Rozhovoroch:
„+ + + + + + + ...“

10/

Nasledujúci text je stiahnutý z webu www.biela-holubica.sk (po malej úprave a zmeny v poradí viet):

Pani Natália nezabudla na falošných „pastierov“ Nového pokolenia.

R-114 (Rozhovor v Nitre, 14.11.1998):
(Pozn.: Nahraďme slovo „cirkev“ za slová „dnešní pokračovatelia a učitelia“ a dostaneme tiež veľmi zaujímavú fiktívnu odpoveď pani Natálie):

N: „Viete túto falošnú úlohu CIRKVI nejako dokázať, alebo sú to len vaše osobné dohady, domnienky?“
Fikcia:
„Viete túto falošnú úlohu dnešných samozvaných „pokračovateľov a učiteľov“ Nového pokolenia nejako dokázať, alebo sú to len vaše osobné dohady, domnienky?“
-------
N: „Ale keď CIRKEV Pravdu prekrucuje a zahaľuje, ja ju musím odhaľovať, lebo ju poznám.“
Fikcia:
„Ale keď dnešní samozvaní „pokračovatelia a učitelia“ PRAVDU PREKRUCUJÚ a ZAHAĽUJÚ, ja ju musím ODHAĽOVAŤ, lebo ju poznám.“
-------
N: „Podľa zákona rovnováhy treba poznať obe strany mince. Aby sa každý sám rozhodol, ktorá strana je pre neho prijateľnejšia. Či tá CIRKEVNÁ, ktorá si vyžaduje slepú vieru a dešifrovanie proroctiev ľuďmi, alebo tá, ktorá sa opiera o večné zákony a biblické proroctvá dešifrované Bohom.“
Fikcia:
„Podľa zákona rovnováhy treba poznať obe strany mince. Aby sa každý sám rozhodol, ktorá strana je pre neho prijateľnejšia. Či tá od dnešných falošných „pokračovateľov a učiteľov“, ktorá si vyžaduje slepú vieru a DEŠIFROVANIE PROROCTIEV ĽUĎMI, alebo tá, ktorá sa opiera o večné zákony a biblické PROROCTVÁ DEŠIFROVANÉ BOHOM.“
-------
N: „Každý má inú úlohu a v Zjavení Jána, v 12. kapitole, sa spomína narodenie kráľa Tisícročnej ríše a to je vlastne prorokom oznamovaný Imanuel.
Čiže tieto výklady potom zabraňujú ľuďom, aby pochopili, že aj keď majú v Zjavení Jána popísané narodenie Ducha Svätého, teda kráľa Tisícročnej ríše, tak oni ho nečakajú, lebo CIRKEV im to vykladá, že to je vlastne Ježiš.“
Fikcia:
„Každý má inú úlohu a v Zjavení Jána, v 12. kapitole, sa spomína narodenie kráľa Tisícročnej ríše a to je vlastne prorokom oznamovaný Imanuel.
Čiže TIETO VÝKLADY potom ZABRAŇUJÚ ľuďom, aby POCHOPILI, že aj keď majú v Zjavení Jána popísané NARODENIE Ducha Svätého, teda Kráľa Tisícročnej ríše; tak oni ho NEČAKAJÚ, lebo dnešní SAMOZVANÍ „POKRAČOVATELIA A UČITELIA“ Nového pokolenia im to VYKLADAJÚ, že tu išlo len o DOČASNÉ ZHMOTNENIE.“
-------
Koniec citátom.


Takže aj na základe horeuvedeného dovolím si s plnou zodpovednosťou verejne prejaviť svoj názor, že kniha VZ-4 bola v roku 1999 pre stúpencov pani Natálie perfektne nastraženou a rafinovanou, slepou uličkou, vedúcou do bludiska, z ktorého nie je také jednoduché vyjsť, lebo okrem viacerých prepleskov voči Posolstvu Grálu ODVÁDZA čitateľa VZ práve od najpodstatnejšej úlohy pani Natálie – od narodenia Kráľa Tisícročnej ríše, od BOŽIEHO ZASĽÚBENIA!

V hľadaní Pravdy sa netreba nechať znechutiť provokatérmi, lebo aj keď máme viacerí rovnaký názor na túto vec, nie je to žiadne spolčenie sa voči niekomu nepohodlnému s tým, že by sme ho chceli umlčať alebo vyštvať, je to naopak zúfalá snaha o podanie pomocnej ruky tam, kde cítime dobré chcenie.
Je nevyhnutné si zároveň uvedomiť, že pri verejnej debate ide predsa o obrovskú zodpovednosť nielen za seba samého, aby niekto nezablúdil do takej miery, že už nebude mať času na návrat, ale aj za tých iných, neznámych, váhajúcich, ktorí to len čítajú, ale ktorých svojím neostražitým jednaním a mylným názorom verejne môže naviesť, a tým ich nasmerovať do spoločného bludiska. Bude ešte čas nájsť všetkých týchto ovplyvnených, aby sa im ukázala znovu cesta k Pravde?
Na dvoch stoličkách sa sedieť nedá. A preto som pred pár rokmi jednému z čitateľov VZ napísal, že ak uznáva knihy VZ-1,2,3 ako pravé, lebo verí pani Natálii v jej poslaní, ale zároveň verejne propaguje aj VZ-4, žiaľ, dáva tým najavo, že vlastne pani Natálii neverí.
To isté tvrdím aj dnes každému, ktorý ďakuje autorovi VZ-4 za jeho vysvetlenia a výklady. Ďakuje vlastne niekomu, kto otvorene poprel vo svojej knihe hlavnú časť poslania pani Natálie – poslanie MATERSTVA matky Imanuela PRED Očistou.

Ľudkovia, ktorí váhate,
prežite to naplno v sebe a porovnajte si hlavné informácie a fakty, o ktorých sa tam píše, a potom uvidíte, či kniha VZ-4 môže byť pokračovaním VZ-1,2,3 a či vôbec má nárok na toto označenie a pomenovanie! Nehľaďte na osoby, ale posudzujte vec samotnú.
Preto doporučujem každému, kto ešte váha, kto si nie je ešte istý a presvedčený v tejto veci a kto chce mať už definitívne v tomto jasno, prečítajte si pozorne znovu komplet celé VZ-1,2,3, prípadne aj Rozhovory, a takisto veľmi dôkladne aj VZ-4, lebo inak je to pre vás len v rovine názorov druhých ľudí.

Nie náhodou som tu uverejnil nedávno úvahu a citáty od pani Natálie, kde nám ona sama hovorí jasne o svojich úlohách a najmä o tej najpodstatnejšej úlohe na Zemi!
Zopakujme si to a overme si to vo VZ! Nenechajme za seba rozhodovať iných!
Každý nech vezme svoj diel zodpovednosti, názory a rady ostatných sú dobré len nato, aby sa vypočuli a brali na vedomie, ale presvedčiť mňa osobne môže už len moje vlastné skúmanie a prežitie!


Záverom by som ešte rád uviedol citáty od Abdrushina, ktoré takisto môžu pomôcť tým, ktorí v poslednej dobe určite neprišli na diskusné fórum NAT98 náhodou. Samozrejme, že len citáty nestačia (vidíme napr. kam to dopracovali mnohí veriaci kresťanských cirkví, keď si v ich chrámoch nechajú len čítať úryvky z Biblie, a oni už potom necítia potrebu si to doplniť v SLOVE), preto si to treba prečítať a prežiť celé vo všetkých súvislostiach.


Abdrushin:

„Jak daleko vzdálen jeví se lidský duch od chtění k vzestupu, když myslí, že pro něj jest zcela lhostejné, ví-li o Imanueli nebo ne.“

„Proto musíte nyní vědět o Imanuelovi; neboť čas pro vás již nadešel! Kdo toto nové Boží zjevení chce i nadále přezírat, ten nesmí více zůstat ve stvoření a bude vymazán z knihy života. Tak to chce Bůh!“

„Tisíce jazyků bude nyní na zemi rozvázáno, aby Imanuele zvěstovaly mezi všemi národy tak, jako byl již zástupy andělů zvěstován celému stvoření, neboť on jest vůle Boha Otce.“

„Záleží na každom človeku samom, a to vždy opäť len na ňom, či sa obracia nahor alebo k temnu. Ak by aj nakrátko išiel falošnou cestou, tak zo správneho hľadiska mu to tiež iba osoží, lebo spozná, ako nemá konať a potom sa v budúcnosti bude toho vystríhať. Stroskotania na takej ceste musí vždy použiť ako stupne vedúce rýchlejšie nahor.“

„Ten, koho sa Pravda dotkla, je bezpodmienečne povinný sa jej aj zastať, inak nie je hoden daru osvietenia. Nemá sa škriepiť, ani hádať a nemá iným vnucovať svoje presvedčenie, ale všetkých ľudí nech nechá pokojne kráčať svojou cestou; nesmie však strpieť, aby ho odvrátili z jeho cesty.“
 
Teraz niečo z mojej cesty.
Ja som vieru vo svojom živote nejako neriešil, náboženstvo išlo vždy celkom mimo mňa. Nikto ma totiž nevedel presvedčiť o tom, že cirkev je tá najčistejšia. Ale to sa ani nedalo, pretože ako už vieme aj z histórie, zjavne nebola. Vnímal som to veľmi citlivo. A keďže som nevidel príklad, nemal som ani v čo veriť. Podobne mi nikto nikdy nevedel odpovedať na jednoduchú otázku že PREČO musel byť Kristus obetovaný a AKO TO že to jeho otec ho poslal na istú smrť. To je predsa blbosť nie? Mal som celý život kopec otázok a odpovede neprichádzali. Teda nie také, ktoré by ma uspokojili. A tak som to nechal tak.

Až pokiaľ som v dospelosti a len pred pár rokmi, objavil ezoteriku, ktorá mi zrazu začala podivným spôsobom dávať odpovede. A ja som si zrazu začal uvedomovať súvislosti z trochu iného pohľadu. Nato sa stalo v mojom živote pár vecí, ktoré moje myslenie úplne otočilo. Napodiv ale, stále ma to netiahlo do kostola ... A to mi bolo strašne divné, lebo dáku tú vieru už som v sebe mal.

A keď som nedávno, našiel Posolstvo, okamžite som pochopil jedno. Že som práve našiel cestu. Zároveň to, že v tom nie som sám, ale mám pomoc bez ktorej by som to NIKDY nedokázal. Až teraz si začínam uvedomovať ako veľa som po celý život dostával, aj keď som si toho nebol vedomý. Dnes viem, že som dostával silu, ktorá mi pomohla zostať svetlu vždy aspoň nadohľad tak, aby som nestratil kontakt. Vždy znova a znova a to aj napriek materialistickému a rozumovému prístupu ktorý som v živote uplatňoval. Neviem ako som si to zaslúžil, ale som za túto šancu nesmierne vďačný. Viem, že teraz je rad na mne. Vrátiť čo som dostal. Netuším aký veľký je celkový dlh a teda prirodzene, v kútiku duše mám kde tu aj trošku neistoty či obavy, ale idem do toho s radosťou a vo vedomí toho, že nechcem byť nepotrebným článkom, ktorý svojím pôsobením narúša harmóniu stvorenia. Túžim naopak prispieť k celkovému dielu. Vytvárať hodnoty, ktoré sami o sebe budú vďakou za šancu vedomého bytia.
Zastávam názor, že každý máme svoju cestu, iba cieľ je rovnaký. Od. r. 199O som čítala veľa rôznej ezoterickej literatúry, chodila som na rôzne konferencie, prednášky, ezoterické festivaly, dokonca som absolvovala Silvovu metódu a pod. (našťastie som tam nemala žiadne zážitky, čo som časom pochopila že bolo pre mňa veľmi dobré, pretože som sa energeticky neotvorila iným energiám...)
Takže toto bola moja cesta, hľadala som, počúvala som, rozmýšľala som, prežívala som, niečo som prijala, niečo nie, niečo ma priam odpudzovalo. Samozrejme popri tom všetkom som prežívala svoj osobný život aj ťažké chvíle a uzatvárala karmické kruhy.
Zdá sa vám niektorým že ste išli touto istou cestou ako ja? O tom veľmi pochybujem.

Ale moja vlastná túžba po poznaní Pravdy a vynaložená námaha ma priviedli za odmenu k Pravde. Na ezoterickom festivale v septembri r. 1998 som si kúpila knihu, ktorá bola jediná na malom stolíku a predávali ju dvaja chlapci, boli to Večné zákony 1.-3. diel. Ako keby na mňa čakala.
Na ďalší ezoterický festival a prednášky som už nepotrebovala chodiť, pretože Pravda ma úplne napĺňala. A potom vďaka Natálii a hlavne vďaka Bohu, ktorý ju viedol aj Večným zákonom 1.-3.diel, som sa dozvedela o Posolstve Grálu a tak som sa dostala do prvého cieľa na mojej ceste.
A tu sa už môžeme stretnúť viacerí v tomto prvom cieli. Každý prišiel do tohto cieľa svojou cestou!!!
Z kníh vieme ako kráčať ďalej, ako žiť, čoho sa vyvarovať, čo na nás číha, myslím tým napr. aj vlastnú pýchu, namyslenosť...
Máme tam úplne všetko čo k životu potrebujeme.
Vieme že VZ 1.-3.diel hovorí o nových skutočnostiach o ktorých v Posolstve Grálu ešte nie je hovorené, pretože ešte nebola na to vhodná doba. (Prečítala som aj VZ 4 ale sa s nimi nestotožňujem).
Takže cieľ cesty máme jasne vytýčený, máme obrovskú oporu v Slove Božom, samozrejme záleží na každom z nás čo urobíme. Som presvedčená že aj ku konečnému cieľu pôjde každý svojou cestou, aj keď podla Slova, pretože každý sa nachádzame v iných životných okolnostiach, väzbách atď.

V priebehu 13 rokov som posunula niekoľko kníh VZ 1.-3. diel, tak ako to urobili aj moji priatelia v rámci celého Slovenska. Mám veľkú radosť z každého nového človeka, ktorého zaujali VZ a PG. Je mi jasné, že nový hľadajúci sa bude musieť namáhať pri čítaní, tak ako som sa musela namáhať ja, že bude mať otázky, tak ako som ich mala aj ja, že nebude niečomu rozumieť na začiatku, tak ako som tomu nerozumela ani ja.
A myslím že takéto pocity ste mali aj vy viacerí čo sem prispievate, spomeňte si a nesúďte. 
p. Franko,
tým veľa ciest som myslel - a aj som to jasne povedal - že aj napr. z Bibliou sa dá žiť spôsobom, aby ten, kto je vo svojej viere úprimný, žil v súlade s Božími zákonmi tak, ako to ľudskému duchu prislúcha. Čiže inými slovami, je to vlastne tá istá cesta ... akurát človek možno nič nevie o PG či VZ a teda nemá určité informácie. Tým "čo je dobré pre jedného nemusí byť dobré pre druhého" bolo to myslené trochu iné, možno som sa nevyjadril úplne presne. Ide o to že napr. jeden človek nato, aby pochopil a žil v súlade s prikázaniami a teda zákonmi stvorenia, potrebuje úplnú informáciu, druhému stačí polovičná informácia a nemusí napr. nič vedieť o záhrobnom živote. Tretiemu stačí len úplné minimum informácií na to aby úprimne uveril a predsa bude žiť podla prikázaní. Na 2 strane, niekto môže mať pred sebou kompletnú informáciu a predsa to nechápe a nevie čo s tým ... Každý sme na inej úrovni, každý sme iný. Niekto chápe rýchlo, niekto pomaly. Takže toto tým bolo myslené.
Netvrdím že mám v tomto pravdu, možno sa mýlim. Ale takto to zatiaľ chápem. Nič viac, nič menej. Ako som povedal - čitam PG a potom sa chystám na VZ. Takže sa novým informáciám nebránim.

RE: Jan
Na základe toho čo tu vnímam mi začína byť jasné že Vy už diskutovať skrátka nepotrebujete a tých, ktorí doteraz VZ ešte nenašli považujete za minimálne nehodných diskusie, ak nie za rovno zatratených. Vaše príspevky sú plné plamenných rečí, pričom svojím slovom nemilosrdne kameňujete akýkoľvek náznak iného názoru. V hľadajúcich vidíte len spiknutie nečitých síl, ktoré ohrozujú všetko naokolo. Fakt zaujimavý fenomén keď beriem do úvahy že toto je asi posledné miesto kde by to človek čakal - predsa tu hovoríme o pravde a jej hľadaní .... o láske ... Záverom už len toľko že si vyprosujem tón, akým sa mi neustále priamo či nepriamo prihovárate. Neviem o tom, že by som ja Vám dakedy nejako ublížil a teda bolo by aj z Vašej strany korektné, aby ste sa podobne začali správať aj Vy voči mne. To sú minimálne zásady slušnosti, ktoré sú prirodzene akceptované v každej inteligentnej diskusii. Ak mi už v hľadaní nechcete pomôcť, tak do mňa aspoň nekopte. Nie preto, že by som Vám to mohol vrátiť. Ale preto, že to nie je správne. Ak vo svojom okolí vidíte démonov a nečisté sily ktoré vás ohrozujú, verte mi, ja s tým naozaj nemám nič spoločné ...

A ešte čosi - prišiel som sem a som tu, aby som hľadal pravdu, nie oddával sa bezduchým a slabomyseľným škriepkam. A veľmi rád prijmem pomocnú ruku ... Ale len od toho, kto ešte nie je príliš vysoko a neunikol z tohto života tak ďaleko, aby sa ešte aspoň na moment nedokázal znížiť na "úroveň hľadajúceho" vtedy, keď je to potrebné. Pretože len taký môže byť oporou.

Dobrú noc
JAN. jan.jan@post.sk 
Večné zákony 1-3


Je zbytočné sa venovať tým, ktorých cieľ je vždy jasný, poprieť Večné zákony od p. Makedonovej, nech už sa tvária akokoľvek, že ide o hľadajúcich, ktorým ešte stále vraj do dnešného dňa niečo nedošlo.

Večné zákony 1-3 odhaľujú to, čo temno opäť nerado vidí, teda skutočnosť aká je, v zmysle samotného Posolstva Grálu od Pána Abdrushina. Poukazujú na toho, kto povedie ľudstvo v Tisícročnej ríše, teda aj pod koho dohľadom bude vystavaná, žiadny ľudský a či vyšší duch toho nie je hoden....a ani nebude, bez skutočného Staviteľa, Majstra a Kráľa IMANUELA nie je možne položiť ani ten najmenší kamienok Ríše mieru, kto tvrdí, že áno, buď je sám vyslancom temna alebo je pod jeho vplyvom, teda už nedokáže pochopiť jasné poukazy v Posolstve Grálu na túto skutočnosť, o ktoré sa opierajú už zmienené Večné zákony 1-3.

Je preto jasné, že temno ma najväčší strach z Imanuela, lebo ono už dnes veľmi dobré vie, že jeho koniec je tu, tobôž ak vie, že Imanuel sa už narodil, je v bezpečí, a ono tomu nedokázalo zabrániť, preto sa snaží skrze niektorých naďalej popierať jeho zrod, úlohy a vládnutie, hoci zastaviť to už nemôže, tak sa preto aspoň snaží poprieť a ohovoriť pisateľku Večných zákonov, tak ako samotné Večné zákony, ktoré nie sú dielom Natálie de Lemeny - Makedonovej, ale dielom samotného Syna Človeka Imanuela Abdrushina. Je hádam jasné, že prečo ta snaha, prečo toľká hrozba, práve z tejto strany, lebo odhalenie tesné pred Veľkou očistou prišlo, tak ako na poukázanie Zdroja, ktorý je pre samotné ľudstvo tak dôležité a nevyhnutné, pokiaľ ozaj chce prežiť túto dobu, ktorá už čochvíľa nebude žiadnou prechádzkou ružovým sadom. Preto kto tvrdý niečo zlé, a bojuje proti Večným zákonom 1-3, tak len dáva najavo, že kam sa zaradil, kde patrí, kam smeruje...

A VZ 4, myslím, že už toho o nich tu bolo povedané dosť, teda kto hovorí, že áno, tak vidno že Večné zákony 1-3 takmer vôbec nepochopil. Pekný deň.

Ján Anton Sloboda.

P.S.: A ešte niečo, chcel by som sa prihovoriť za príspevok od p. Viliama, ktorý bol sem daný 21.10.2011, aby bol zaradený medzi zaujímavé príspevky....Ďakujem.

 
PeterFranko  
Často sa používa veta " každý má svoju cestu" . Tá veta je správna ale neznamená, že ku Pravde vedie veľa ciest, vedie len jedna. Tá zdanlivá mnohorakosť ciest nie je vyvolaná tým, že Boh vytvoril veľa ciest a mi si môžme voliť, ktorú chceme. To, že každý má svoju cestu je vyvolané mnohorakými chybami nás ľudí a najprv musíme tie vlastné chyby napraviť. V rovnakom význame je aj veta "čo je dobré pre jedného nemusí byť dobré pre druhého". Lebo ak niekto odpykáva na svojej ceste svoje vlastné chyby , by bolo pre druhého, ktorý také chyby neprechováva stagnáciou, zastavením čiže zastavením vlastného vývoja, čo sa rovná úpadku.

Až potom nastúpime na cestu Pravdy.
Cesta Pravdy je čin - vykonané dobro v súlade s Božími Zákonmi. Potom je len jedna cesta a tou je služba Bohu.
Nuž zaujimavá diskusia len čo je pravda. Či skôr kde je pravda? Zjavne je však relatívna. A to ani nehovorím, čo by na toto povedal bežný človek ktorý nemá ani páru "vo co tady go".
V každom prípade vo mne aj táto diskusia začína postupne vyvolávať potrebu, minimálne pozrieť sa do VZ po tom čo doštudujem PG. A potom to ako pravdu buď prijať, alebo odmietnuť.

Inak, vidím to zatiaľ asi podobne ako AslanL. Určite v tom, že PG (prípadne aj VZ) treba hlavne "prežiť". Len tak je totiž prijatie úplné a to je aj jeho zmysel. Ja som sa už na tému "pravda" nedávno vyjadril a preto len krátko aplikujem hlavnú myšlienku na podmienky tejto diskusie - je zjavné že sú tu 3 základné tábory názorov:
1/ tí, ktorí prijímajú VZ od p Makedonovej
2/ tí, ktorí prijímajú VZ4 spísanú p. Kopeckým
3/ tí, ktorí VZ neuznávajú, prípadne o tom zatiaľ nič nevedia

Pritom sa všetci bez diskusie zhodneme na PG, z ktorého nakoniec vychádzali aj všetci spomínaní autori VZ. Vzniká teda logicky otázka, že či už samotné úprimné prijatie PG a snaha o prežitie tohto slova, nie je pre ľudského ducha dostatočným na to, aby tým našiel minimálne tú dôležitú a rozhodujúcu časť pravdy, ktorá je nespochybniteľná a ktorá by mu mala v konečnom dôsledku priniesť vytúžené zušľachtenie vlastného ducha. Asi nikto tu nebude tvrdiť že PG bolo v nejakom zmysle neúplné či "nedostatočné" pretože takéto tvrdenie by bolo pravdepodobne v rozpore so samotným Posolstvom. Podobne by to malo platiť aj o úprimných nasledovníkoch Slova ktoré priniesol svojho času Ježiš. Tu je ale samozrejme trochu iná situácia, nakoľko samotná biblia bola ako vieme cirkvou pretvorená takže tu už slovo nie je úplné. Na 2 strane si myslím, že kto chce, vie nájsť cestu aj Biblii. Nepochybujem, že aj na tomto základe vyrastajú na tejto planéte dôstojní a uvedomelí ľudskí duchovia, ktorí stvoreniu robia česť ... Áno, možno nemajú úplné informácie, či 100% pravdu. Napriek tomu však dokážu podľa biblie žiť. Asi aj v tom vidím zmysel vety že " každý ma svoju cestu " alebo tiež " čo je dobré pre Teba, nemusí byť dobré pre iného ".

Takto to zatiaľ cítim ... Myslím že AslanL to povedal veľmi dobre.

Prajem pekný deň.
Božie posolstvo
A pretože ste sa sami príliš silno zaplietli a zamotali, prišlo k vám svojho času ako záchrana Božie posolstvo prostredníctvom Syna Božieho, keďže varovania prorokov u vás vôbec nenašli pochopenie. Božie posolstvo vám ukázalo cestu, tú jedinú k vašej záchrane z bahna hroziaceho vám už udusením! Syn Boží sa vás na ňu vynasnažil priviesť svojimi podobenstvami! Tí, ktorí chceli veriť a tí, ktorí hľadali, tí ich prijali svojím sluchom, ale ďalej to už nešlo. Nesnažili sa podľa nich žiť.

Náboženstvo a život všedného dňa sú aj pre vás stále dve veci. Vždy ste stáli len vedľa nich, namiesto v nich. Pôsobeniu zákonov vo stvorení vysvetlenému v podobenstvách ste vôbec neporozumeli, pretože ste ho v nich nehľadali!

Teraz prichádza vysvetlenie zákonov v Posolstve Grálu, a to formou pre dnešné časy zrozumiteľnejšou! V skutočnosti sú to presne tie isté zákony, ktoré svojho času priniesol Kristus vtedy primeranou formou. Ukázal v nich, ako majú ľudia myslieť, hovoriť a jednať, aby sa dozrievajúc vo stvorení dostali nahor! Ľudstvo predsa viac nepotrebovalo. Preto tiež vo vtedajšom posolstve nie je nijaká medzera.

Kto sa teda podľa toho riadi v myslení, v reči i v konaní, ten najčistejším spôsobom vzýva a velebí Boha, keďže toto sa prejavuje vždy len skutkom!

Abd-ru-shin
 

Pán Zámečník,

prednedávnom ste tu zverejnili príspevok s názvom Straky, v ktorom spomínate aj fenomén vyjadrovaný ako ,,chváliť sa cudzím perím...", ale vrátim sa k téme VZ4:

Vyzval som autora VZ4, aby oznámil svojim čitateľom, že ja som autorom informácií z astronómie a astrológie uvedených v knihe VZ4 a že ja som presvedčený o narodení Imanuela pani Natálii tak, ako o tom píše pani Natália v knihách Večné zákony 1,2,3 - Novom evanjeliu.

Týmto oznamom mali byť označené všetky dostupné výtlačky knihy VZ4 v predajniach, v skladoch a inde. Toto bolo odmietnuté a nevykonané.

Kniha VZ4 predsa popiera narodenie Imanuela v novembri 1998, teda popiera knihy Večné zákony 1,2,3 - Nové evanjelium, s čím sa ja predsa nemôžem stotožniť!

Pozn.:

V jednom mojom príspevku v marci 2011 som sa vyjadril, že som sa snažil niektoré informácie, na ktoré som prišiel v rokoch 1999 a 2000 ( teda aj tie, koré boli uvedené v knihe VZ4), spísať do jedného písomného materiálu, ktorý mám aj v elektronickej podobe a môžem ho vážnym záujemcom kedykoľvek poskytnúť.


Miroslav Ivánek
 
Dobrý večer. Ďakujem všetkým za korektnú diskusiu na margo môjho príspevku, VZ4. Chcem sa poďakovať autorovi VZ4 za to že neuposlúchol výzvy M.Ivánka, a napriek tomu vydal túto knihu. Zároveň ďakujem aj pánovi Ivánkovi, že sa niečím takým vôbec zaoberal... Veľmi mi tie info vtedy pomohli. Pre mňa to bola vtedy pomocná ruka. Vôbec si nemyslím, že by sa autor pokúšal nahrádzať, respektíve zastupovať Svanhildu, skôr si myslím, že takých odrazu blúdiacich, akým som bol v tom období aj ja, bolo na Slovensku viac a predpokladám, že táto kniha vlastne vznikla aj na podnet našich nevyslovených prianí a prosieb, otáziek. Ani si nemyslím, že by si autor takejto knihy, dovolil ju napísať celkom sám, iba na základe vlastného uváženia. Som presvedčený, že to tak bolo chcené a plánované zhora. Nechcel som aktivovať diskusiu typu zvýrazňovačov, pretože, ako všetci dobre vieme a ako som už spomenul v predchádzajúcom príspevku, reč tu je o Živom Slove, a to má právo každý z nás pochopiť inak, to právo je ukryté vo vete "To čo jednému prospieva, môže druhému škodiť."(PG) Dá sa to povedať aj inak: To že niekto z nás vidí svet ružový, predsa neznamená, že svet naozaj ružový je. Až s odstupom času sa dozvedáme pravdu o našich "minulých omyloch", a v tých chvíľach sme vďačný aj za ne, pretože tak to vtedy muselo byť... Inak by sme teraz boli každopádne úplne niekde inde. Človek si vlastne musí všetko odžiť sám a iba tak postupne získavať presvedčenie na základe mnohých vlastných omylov. Z VZ4 je pre mňa najdôležitejším mementom veta: "Našou prvoradou úlohou (ako vyvoleného národa), nie je odteraz naivne blahorečiť Svanhildu. Našou prvoradou úlohou je, vziať si PG do rúk a naplniť s ním svoje vnútro..." Ešte raz chcem pripomenúť, že mne táto kniha priniesla v pravý čas to čo priniesť mala. Rozptýlila vznikajúce pochybnosti. Žil som vtedy vo veľmi nerovnorodom prostredí... Takže Ďakujem, že ste mi dali priestor na vyjadrenie môjho názoru, ďakujem aj za tie vaše a prajem vám nech sa vám všetkým darí. Dušan Zámečník
 
Viliam_Flesko  

Aj keď bola téma knihy Večné zákony 4 niekoľkokrát na tomto fóre diskutovaná, je zrejme opäť nutné sa k nej vyjadriť, pretože sa vždy z času na čas „nenútene“ objavuje zmienka o jej „prínose“ k ďalšiemu vysvetleniu udalostí po Novembri 1998.

Je nutné poznamenať, že pani Makedonová nikoho nepoverila v pokračovaní jej diela a teda autor sa do tejto úlohy menoval sám.

Toto podporuje aj jej vlastné vysvetlenie sna... kde ako sama píše si Imanuel neprevezme vyvolený ľud od nikoho iného iba od NEJ prostredníctvom JEJ kníh!

Takisto by som chcel upozorniť na to, ako odpovedala ľuďom, ktorí by chceli vyučovať aj keď v dobrom úmysle podľa jej kníh …

[VZ 2 – odp. 310]. “Ak však chcete vyučovať ľudí v mojom mene, dopadlo by to čoskoro tak ako v Hnutí grálu. Imanuel v mojom sne preto zdôrazňoval, že si svoj ľud neprevezme od nikoho, len od svojej pozemskej matky, lebo som z hľadiska svojho duchovného pôvodu na neho priamo napojená. Moje knihy budú stále vychádzať v ďalších vydaniach, aby nové pokolenie malo do poslednej chvíle možnosť duchovne sa pripraviť na premenu.„

Až v núdzových podmienkach budú tí, ktorí jej knihy najlepšie pochopili vedení zhora, aby vyučovali ľudí, ale nie podľa vlastných domienok a výkladovy, ale podľa jej kníh a Posolstva grálu.

Pani Makedonová sa sama vyjadrila k narodeniu Imanuela na niekoľkých stranách VZ 1,2,3 a verejných, či rozhlasových vystúpeniach.

Imanuel sa narodí na Zemi.

Imanuel sa narodí na Slovensku.

Imanuel sa narodí koncom Novembra 1998.

Imanuel bude po narodení unesený praduchovným telesom do Božskej ríše.

Imanuel sa po očiste vráti na Zem.

Kto tvrdí opak tak popiera knihy VZ 1,2,3. Ak ale autor popiera VZ 1,2,3 tak ako potom môže svoju knihu nazvať voľným pokračovaním? Ak niečo pokračuje tak to musí logicky nadväzovať na predchádzajúce. Čo sa v tomto prípade nestalo. Snáď len zneužitím titulu knihy.

Ako to bolo vždy po odchode Vyslancov zo Svetla, ľudia ktorí si mysleli, že to vedia lepšie boli pohotoví, aby sa pasovali za pokračovateľov a dokonca prekrúcali vlastné slová Vyslancove. To isté sa udialo aj tu.

Skutočne je kniha VZ 4 určená len malému okruhu ľudí, ako píše autor. V tomto prípade ale nie tých duchovne najvyspelejších, za ktorých autor pasuje všetkých, čo „pochopili“ knihu VZ4. Je to kniha pre tých, ktorí nečítali poriadne VZ1,2,3 a miesto vlastného úsilia si nechali vysvetliť to, na čo mali sami prísť opätovným čítaním kníh pani Makedonovej a vlastným namáhaním. Miesto chleba, ktorý doniesla pani Makedonová im postačili kamene niekoho, kto sa pasoval na miesto, ktoré može patriť len jej.

Takže ešte raz, prečítajte si pozorne VZ1,2,3 a pochopíte, prečo toto „voľné pokračovanie“ si skutočne vzalo za svoje a veľmi „voľne“ vysvetlilo, či skôr v tomto prípade poprelo všetko čo bolo napísané Matkou Imanuela:

1) Imanuel sa narodí na Zemi

[VZ3 – str. 6]: „Aby malo ľudstvo dôkaz o správnosti a pravdivosti jej výkladu, dostalo od Stvoriteľa asi pred 80 rokmi Zjavenie vo Fatime, ktoré túto dôležitú udalosť – narodenie Ducha Svätého na Zemi, potvrdzuje a dopĺňa o dôležité detaily: KDE sa NARODÍ, KEDY, kto bude jeho otcom a matkou.“

[VZ 3 – str. 14] : Význam slova evanjelium značí – dobrá správa, lebo zvestuje narodenie Božieho syna na Zemi.

2) Imanuel sa narodí na Slovensku

[VZ 3 – plagátik, tretí odsek]: Druhý Stvoriteľov syn sa narodí na Slovensku.

[VZ 3 – str. 12] Na Slovensku sa v roku 1998 narodí prorokom Izajášom zvestovaný Imanuel...

3) Imanuel sa narodí koncom Novembra 1998

[VZ3 – str.16] Na jeseň v roku 1998 sa narodí vo vyvolenom národe prorokom Izajášom zvestovaný Imanuel..

Neskôr upresnený termín [VZ 3 – plagátik nadpis]: Rozhodujúci dátum v dejinách ľudstva November 1998

4) Imanuel bude po narodení unesený praduchovným telesom do Božskej ríše.

[VZ 2 – Odpoveď č.188] “Dieťa dopraví do BOŽSKEJ RÍŠE praduchovné kozmické teleso. Podľa proroctiev sa má stať kráľom tisícročnej ríše Mesiáš, preto sa tisícročná ríša nazýva Mesiášovo kráľovstvo. Slovo Mesiáš znamená Bohom pomazaný za kráľa. S týmto zámerom, ale aj kvôli bezpečnosti, bude NOVONARODENÝ Imanuel vyzdvihnutý až k Božiemu trónu, do BOŽSKEJ RÍŠE.

5) Imanuel sa po očiste vráti na Zem.

[VZ 2 – Odpoveď č.189] “Kedy sa potom Imanuel vráti na Zem?“

Keďže pani Makedonvá píše, že sa vráti a nie znova narodí, alebo narodí po očiste, už sa musel narodiť pred ňou. Len rok návratu sa bude počítať za rok jeho narodenia. Ale nie deň návratu. Pretože sa narodil na Zemi, na Slovensku, koncom Novembra 1998, pred veľkou očistou Zeme.

Viliam Fleško