Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Slovo podľa ľudí, alebo ľudia podľa Slova?
Viacerí dnešní vykladači Posolstva Grálu by chceli nejakým spôsobom naznačiť, že v prípade zmeneného Posolstva Grálu zostalo Slovo nezmenené, to len forma sa zmenila.
Naozaj? Slovo sa nemení, ak sú vynechané v ňom mimoriadne dôležité zmienky o tom, že na Slove sa nebude meniť nič, lebo ľudia sa musia zmeniť podľa Slova? Nezmení sa nič na Slove, keď práve zmienky o Imanuelovi ako kráľovi Tisícročnej ríše sú vynechané?
S najväčšou vážnosťou si uvedomme, že ak Boh odkáže ľuďom, že na Jeho Slove nebude zmenené ani jedno slovo, tak hovorí tu jasne aj o vonkajšej forme, vážení! ON napísal – ani jedno slovo – čiže ani formu nemienil ON meniť podľa ľudí!
Ak platia slová Abdrushina, že Slovo Božie je zároveň čin, každé z Jeho slov sa naplní, tak by to mali čitatelia Posolstva brať jasne na zreteľ, a neprekrucovať to.
Ani písomnú formu Svätého Slova, tak ako ju Abdrushin v 30-tych rokoch ľudstvu zanechal, On sám nezmenil, pretože ak by mali byť pravdivé neskoršie prehlásenia ľudských duchov, musel by Syn Človeka poprieť sám seba, lebo Imanuel, ako jedna osoba Božej Trojice, je Slovo Božie!
Vo svojom Posolstve nám Boh dáva jasný odkaz a je len na nás, či sú pre nás vysvetlivky iných ľudských duchov bližšie než samotné Slovo Božie.
Aj katolíci majú dolu vo svojich Bibliách cirkevné vysvetlivky. Aj tam sa môžu všetci rozhodnúť, tak ako aj tu:
Budem skúmať to, čo mi vraví môj Pán, alebo sa budem riadiť podľa vysvetliviek ľudí?
Budem veriť viac ľudskému slovu alebo Slovu Božiemu?
Prazákony stvorenia sa napĺňajú všade, takže podľa zákona rovnorodosti aj medzi čitateľmi Posolstva sa nachádzajú takí, ktorým sú názory iných ľudí bližšie než samotné Slovo Pánovo.

---
Pokiaľ Abdrushin hovoril o Posolstve v predvojnových vydaniach, myslel tým veľké vydanie Posolstva Grálu, nie prednášky z Doznievaní alebo nezaradené prednášky, či prednášky z roku 1926 vo fialovom vydaní.
Ak boli Doznievania rozšírením Posolstva, čo sám Abdrushin aj zvýraznil pri slove <rozšírenie>, tak potom logicky nemohli byť prednášky z Doznievaní myslené ako prednášky Posolstva Grálu. Navyše autor upozornil na predpísané poradie! Každý vie, že sa hovorí o predpísanom a nemennom poradí prednášok v Posolstve.
Tým sa samozrejme neznížila hodnota prednášok v Doznievaniach, práve naopak, boli dané tým ľuďom, ktorí už spoznali samotné Posolstvo.
A Posolstvo Grálu vtedy bola len jedna kniha s 91 prednáškami plus Dodatok, nie trojdielna kniha so zmiešanými prednáškami z Posolstva, z Doznievaní a nezaradených prednášok.
Posúďte teda sami.

[Poselství doznívá – 46. Pokřivené duše – tento odsek je vynechaný v 3-dielnom PG]:
<NYNĚJŠÍ a NÁSLEDUJÍCÍ přednášky jsou ROZŠÍŘENÍM POSELSTVÍ! Kdo JIM chce ROZUMĚT, MUSÍ ZNÁT POSELSTVÍ. Je to CELEK, který MUSÍ být dodržován v PŘEDEPSANÉM POŘADÍ, má-li se stát pravým věděním.>
---

A teraz k tomu hlavnému.
Má sa meniť Slovo Božie, či Jeho forma, na základe pádu ľudí, alebo upadajúci ľudia sa majú zmeniť podľa Slova, ak sa chcú zachrániť?
Má človek pristúpiť k Slovu Božiemu, alebo donekonečna budeme od Boha očakávať, že ON, Jeho Slovo, bude ku nám pristupovať, aby sme my opäť mohli ďalej klesať a dúfať vo svojej samoľúbosti, že znovu a znovu za nami bude chodiť ako žobrák a zachraňovať nás?
Skúsme sa zamyslieť nad niektorými vetami od Syna Človeka, Abdrushina, a to najmä takými, ktoré v prerobenom 3-dielnom Posolstve už nie sú. Náhody neexistujú.

Nenechaj sa, človeče, uchlácholiť, a pozorne počúvaj, čo ti Tvoj Boh hovorí:

[Poselství doznívá – 58. A když se lidstvo zeptá – vynechaná prednáška v 3-dielnom PG]:
<Lidé to PROŽIJÍ, ač se tomu nyní vysmívají. Jejich duše se TĚŽKÝMI OTŘESY uvolní a budou připraveny toužebně chtít přijímat. PAK také poznají bohatství mého POSELSTVÍ, na němž NEBUDE ZMĚNĚNO ANI SLOVA, nýbrž JEST a ZŮSTANE tak, jak bylo MNOU DÁNO. Ale LIDÉ SE ZMĚNÍ ve zcela krátkém čase …>

[Poselství doznívá – 56. Já posílám vás – vynechaná prednáška v 3-dielnom PG]:
<SLOVO se NEMÁ říditi PODLE LIDÍ, nýbrž VŠICHNI LIDÉ PODLE SLOVA! Neboť SLOVO JEST, LIDÉ však MAJÍ teprve BÝTI!
TENTOKRÁT MUSÍ ČLOVĚK PŘISTOUPITI KE SLOVU, NIKOLIV SLOVO k jednotlivým LIDEM.
POCHOPTE TO dobře a pevně si to VRYJTE, neboť v tom spočívá POMOC lidstvu a pro vás ÚSPĚCH.>

[Poselství Grálu – 84. Lidský tvor – táto prednáška sa nachádza aj v 3-dielnom PG; z doleuvedeného citátu vyplýva jedna logická otázka: Ak si čitateľ Posolstva Grálu všetko objasní a zo všetkého vyvodí dôsledky bez toho, že by sa musela meniť čo len jediná veta v Posolstve, načo to potom bolo potrebné vôbec zmeniť?]:
<Velký jednotný rys jde celým stvořením a světem!
Posluchač i čtenář mých přednášek nechť pracuje stále v sobě. Nechť klade zkoumadla a MOSTY od JEDNÉ přednášky ke DRUHÉ a nechť je klade i ven do velikého i malého světového dění! TEPRVE PAK může POROZUMĚTI Poselství Grálu a shledá, že se časem uzavírá v jediný, DOKONALÝ CELEK a nezanechává mezer. Vždy znovu vrací se čtenář ve všem dění k základním rysům. VŠECHNO může VYSVĚTLITI, všechno DOVOZOVATI, ANIŽ jest nutno MĚNITI jen JEDINOU VĚTU. KDO VIDÍ MEZERY, tomu CHYBÍ plné POROZUMĚNÍ. Kdo NEPOZNÁVÁ velkou hloubku, ono VŠEOBSÁHLÉ, ten jest povrchní a nepokoušel se nikdy, aby živě vnikl do ducha přinášené zde Pravdy.>

---

Ak teda na Slove nesmie byť zmenené ani slovo, ani výstavba Posolstva, tak to platí hlavne pre ľudí, aby to nikdy neurobili a aby to ani neobhajovali, ak to už niekto predtým urobil!
To je vážny Boží odkaz všetkým hľadajúcim, aby neverili takým vykladačom Slova Božieho, ktorí im budú vysvetľovať, že forma Slova bola zmenená kvôli nim a že sa tými obrovskými zmenami Posolstvo vlastne vo svojej podstate ani nezmenilo.
Podobne vystupuje pred svojimi slepými ovečkami aj <cirkev svätá>, preto si môže dovoliť vykladať jasné Božie odkazy a Božia zasľúbenia z Biblie úplne inak, než je to podľa Pravdy. A potom sa čudujeme, prečo je tu toľko náboženstiev, siekt a vodcov, falošných kristov! Každý chce byť šéfom a potom tu máme jednu cirkev vedľa druhej.

Takže kto máš uši, počúvaj!

[Poselství doznívá – 56. Já posílám vás – vynechaná prednáška v 3-dielnom PG]:
<NEDAL JSEM vám POSELSTVÍ proto, abyste je předávali dále lidem pouze podle SVÉHO dobrého zdání, nýbrž POŽADUJI, ABY ZŮSTALO NEDOTČENO ve všem, co v sobě skrývá a čím je! KDO chce POZMĚNITI nejmenší smysl, NEJMENŠÍ SLOVO, i když s nejlepším úmyslem, ten se PROVIŇUJE!
Jest to Svaté Slovo Boží, na kterém NESMÍ člověk NIC ZMĚNIT, aby si to snad učinil POHODLNĚJŠÍ, nebo PŘIZPŮSOBOVAL lehčímu POROZUMĚNÍ LÍNÝCH lidských duchů.
VÝSTAVBA MUSÍ ZŮSTATI takovou, jakou jsem JÁ vám DAL. A kdo se pokouší ji otřásti, musí být VYŘAZEM Z MILOSTI podávati ji druhým.
Již při SLOVECH JEŽÍŠOVÝCH se dostatečně ZHŘEŠILO tím, že LIDSKÁ moudrost ZLEPŠOVALA to, čemu NEROZUMĚLA a poněvadž mnohé se zdálo POHODLNĚJŠÍ pro POZEMSKÉ uskutečnění. Nechalo se RADĚJI stát pozemské a ZKŘIVILO SE SLOVO, aby byl nalezen SOUZVUK s LIDSKÝM způsobem myšlení.>
 
PeterFranko  
Odporúčam zaradiť do zaujímavých príspevkov príspevok pána Slobodu, pod názvom: Všetko sa do bodky naplní! zo dňa 9. srpen 2009 o 7:43:23.

Tým je povedaná vecná odpoveď pre všetkých tých, ktorí sa snažia poprieť príchod Pána Imanueľa ako Kráľa tisíc ročnej ríše, ktorého pôsobenie je nám oznámené v Posolstve Grálu od Pána Abdrushina. Proti týmto Slovám Pána Abdrushina, ktoré sú činom a do bodky sa vyplnia, nieto žiadneho vecného argumentu od ľudí, ktorí sa na jednej strane odvolávajú na Posolstvo Grálu od Pána Abdrushina a zároveň svojimi skutkami popierajú jeho bezpodmienečné naplnenie.

Slovo Posolstva Grálu proste a jednoducho JE!
Reakce na | Vlákno  
JAN. jan.jan@post.sk 
Všetko sa do bodky naplní!,,Poselství není lidské slovo. Přináším Slovo svého Poselství ze Světla, od Boha a každé Slovo je i svatým splněním! Mé Slovo je život, čin! A to, co nyní budete muset prožívat dnes i v budoucnu, je účinek Slova, které jsem přinesl z vůle Boží! Mé Slovo tedy nebylo proroctvím, nýbrž činem, jenž táhne za sebou všechny důsledky.

Jakmile jsem vyřkl Slovo, vždy tím byl hned položen základ k dnešním účinkům, zrodu nebo uvolnění všeho dění, nazvěte to, jak chcete, v tomto významu a ve skutečnosti je to totéž. A TAK SE KAŽDÉ Z MÝCH SLOV NEOMYLNĚ NAPLNÍ, PROTOŽE SLOVA JSOU ŽIVÁ A NESOU V SOBĚ PRASÍLU, neboť Boží vůle se tím stala formou, která svému činu v této hmotnosti dala směr.

Snažte se to pochopit, lidé, a pak naleznete pravou cestu k mému Slovu a poznáte jeho cenu. Můj pohled je jiný než váš, nevychází z této Země, nýbrž já se dívám ze Světla k vám. Tak se také musí přijímat a chápat vše, co říkám. Vyřaďte přitom své pozemsky lidské počínání a přijměte to jako Boží dar. Pak vykvete vám radost a štěstí, neboť potom budete mé Slovo přijímat v pokoře tak, jak to musí být. Tím ale také najdete v něm ještě poklady, které by vám musely zůstat stále uzavřeny, kdybyste jednali jinak a Slovo považovali za dílo lidského myšlení.

Musíte dosáhnout toho bodu, který jsem vám těmito slovy vyložil. Dříve od vás Soud neustoupí. Neboť jedině poznání mého Slova je zlatým klíčem, který vám otevře bránu k míru a novému bytí.

VŠECHNO STARÉ MUSÍ ZANIKNOUT, PROTOŽE V SOBĚ NESE JED FALEŠNÉHO MYŠLENÍ.“ Abdrushin - Svatý Boží soud.


„A TAK SE KAŽDÉ Z MÝCH SLOV NEOMYLNĚ NAPLNÍ, PROTOŽE SLOVA JSOU ŽIVÁ A NESOU V SOBĚ PRASÍLU…“, lenže niektorí chytráci si povedali, že oni bude meniť opäť Slovo Božie, len čo Syn Boha odišiel z tejto Zeme, keď pozmenili opäť Posolstvo Boha - Posolstvo Grálu, a vybrali skoro všetko to, čo sa týkalo opätovného príchodu IMANUELA!

Ale ako vidno, tak majú aj dnes verných nasledovníkov, ktorí síce poukazujú na neupravené predvojnové vydanie Posolstva Grálu, ale opäť majú tu drzosť tvrdiť, že IMANUELOVO poslanie bolo ukončené, hoci sám Syn Boha hovorí, ŽE JEHO SLOVO JE ČIN A VŠETKO SA DO BODKY NAPLNÍ! To znamená, že všetko sa presné tak naplní ako chce Boh a nie ľudia, alebo si ozaj tí chytráci myslia, že oni majú tu silu, aby mohli samotným Bohom zasľúbenia zastaviť? Veruže nie, akurát môžu Pravdu zahmlievať, to je tak všetko, ale nič nemôžu zastaviť, tobôž zasľúbenia samotného Boha Otca, medzi ktoré patrí to veľké zasľúbenie o zrode Imanuela ako Kráľa Tisícročnej ríše, tesné pred započatím Veľkej očisty Zeme!

Ján Anton Sloboda.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Oskar


Oskar, tak takéto meno sa dnes oslavuje na Slovensku.

OSCAR – meno pochádza zo starobylej nemčiny a je zložené z ANS, ASS – BOH – a zo slova Gaiza – kopija, oštep – s významom Božia kopija, Boží oštep.

Preto nie je ani prekvapujúce, že Duch Pravdy - Oskar Ernst Bernhardt - Imanuel Abdrushin niesol aj toto meno pri svojom druhom pozemskom pôsobení.

Oskar Ernst Bernhardt sa narodil o 13.30 hod. Ak zrátame číslice, tak nám vyjde číslo 7. To iste nám vyjde, ak zrátame deň Jeho narodenia - 18.4.1875, kde nám tak isto vyjde číslo 7. Náhoda?, asi ťažko, nakoľko náhody nejestvujú! Len potvrdenie pravosti božského pôvodu Oskara Ernst Bernhardta - IMANUELA PARSIFALA ABDRUSHINA.

A ešte niečo by som rád chcel pripomenúť v tento deň.

Zjavenie Jána, ktoré sa už niekoľko stáročí nachádza v Biblii, ako posledné proroctvo v uvedenej knihe, a ktoré tak dlhú dobu nedokázal nikto správne otvoriť a vyložiť, lebo to je možné vždy len tomu, kto je k tomu povolaný a vyvolený samotným Svetlom, teda Bohom! Na naše šťastie, začo buď BOHU veľká vďaka, sa nám odpovedí dostalo prostredníctvom tej, ktorá ho pod vedením samotného Autora Zjavenia Jána dokázala otvoriť a vyložiť, a tým pootvoriť, pani Natáliou de Lemeny – Makedonovou, ktoré sa teda nachádza pootvorené a vyložené vo Večných zákonoch 1,2,3.

,,Odpoveď vždy prichádza v pravý čas...ale len vtedy, ak človek ozaj stojí o skutočnú a nefalšovanú Pravdu.

Ján Anton Sloboda.

 
Preklady prednášok od Abdrushina.
Prvý prekladateľ Posolstva Grálu do čekého jazyka bol Abdrushinov učeník - pán Josef Kovář.
Tento preklad sám Abdrushin schválil.
V úvode knihy Poselství doznívá je veta o ďalších prednáškach: <Jejich řazení a obsah byly Pánem přesně určeny pro čtenáře v naší zemi.>
Tzv. našou zemou bolo medzi dvomi svetovými vojnami Československo aj so Zakarpatskou Ukrajinou. Takže pre národy vtedajšieho Československa boli prednášky z Doznievaní určené v inom poradí a v inom obsahu, než bol nemecký originál! Pánom to bolo určené! Veď napr. prednáška Svaté Slovo je v nemeckom origináli hneď prvá, ale pre čitateľov bývalého Československa bola táto prednáška daná ako dvadsiatapiata.
Navyše by som chcel ešte pripomenúť, že v texte niektorých prednášok v Doznievaniach, ktoré preložil pán Kovář na pokyn Abdrushina, je toho viac než v nemeckom origináli. Aj toto si želal Pán takto preložiť pre čitateľov vo vtedajšej <našej zemi>.
Takže dnešné slovenské či české preklady z nemeckého pôvodného originálu nie sú presné a zhodné s tým, čo pre našich čitateľov poslal k prekladu samotný Pán.

Preto nepovažujem za najšťastnejšie zverejňovať na internete celé prednášky Abdrushina, tobôž nie tak, aby si to mohol hocikto len tak jednoducho stiahnuť do počítača bez väčšej vynaloženej námahy k získaniu tohto najväčšieho pokladu na Zemi.

Chcel by som teda zopakovať, že preklad, ktorý samotný Abdrushin schválil pre čitateľov v našej zemi, vydáva dnes v češtine jedine vydavateľstvo Hlas v Zlíne.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Hospodin je môj pastier


To je dobré, že už nám neviete prísť na meno, lebo to je u vás pokrok, tak rýchlo nájdite najbližší východ, zatvorte za sebou dvere, neobzerajte sa, a viac sa sem už nevracajte, lebo to tu ozaj nie je pre vás, ako ste neraz tvrdili a tvrdíte.

A máte pravdu v tom, že pravdu o narodení a opätovnom príchode IMANUELA sa vám nepodarí umlčať, lebo ono sa to už stalo, a IMANUEL prichádza, aby zasadil temnu, jeho prisluhovačom a jeho vodcovi posledný úder, aby mohla povstať Nová doba, doba bez vplyvu temna, doba pod velením samotného IMANUELA, ako jediného a pravého Vodcu pre počiatok Tisícročnej ríše!!!

,,Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku.

Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza.

Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno.

Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú.

Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj.

Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy." Žalm Dávidov.

Ján Anton Sloboda.

 
JaromirSouhradsky  
Nové fórum
Pozoruji tuto nešťastnou diskuzi už nějaký čas a dovoluji si oznámit, že všichni ti, kteří se chtějí vyjádřit nebo se podělit o své postřehy k otázkám ohledně Poselství Grálu mají tuto možnost na dnes založeném diskuzním fóru:

http://www.okoun.cz/boards/poselstvi_gralu

Jaromír Souhradský
 
...Pán Caballero 1 máte pravdu začali sa na tomto nete diať čudné vecí.Títo predstavitelia ja im skutočne neviem prísť na meno si myslia,že takto zlikvidujú pravdu a svetlo.Ja hovorím,že nikdy sa im to nepodarí. pred pravdou a svetlom sa ujsť nedá...Želám Vám všetkým pekný deň.
Caballero1  
Opět se rádo stalo, i když tento příspěvek bude pravděpodobně vymazán. Moderátor žel jen zcela naplňuje Abdrushinova slova:

"Kdyby měli vnitřně pevnou oporu, tak nechají prostě mluvit věc proti věci a osoby při tom vyřadí. Toho však nejsou schopni. Také se tomu úmyslně vyhýbají, protože cítí nebo zčásti vědí, že by při takovémto uspořádaném turnaji byli rychle vyhozeni ze sedla."

Proto se zde mažou věci, které j ruší v jejich poklidném spánku. Ale to nic. Stávají se horší věci v životě.

...Pán Caballero1 ďakujem Vám aj za tento článok skutočne vibruje tak ako má.Nemal som ani tušenie,že ak som niekomu vďačný za jeho napísané slova aj toto sa tu likviduje a vymazáva.Skutočne obdivuhodne praktiky.Pripadá mi to ako hon na čarodejnice.Keď niekto píše vecí,ktoré nie sú pravdivé tak to ma byť správne?Tak,že buďme ako ovce a je to!Opozíciu treba vykynožiť aj s korením.VIVAT KOALÍCIA...
Caballero1  
Děkuji pane cenzore Devinsky za zablokování přístupu a na vaše přání znovu vkládám Abdrushinova slova z přednášky "Boj", která jste zcenzuroval:

Zcela nápadnou činí se bezobsažná méněcennost útoků vždy zjevně právě v tom, že tyto nejsou nikdy čistě věcné! Vždy jsou to skrytá nebo otevřená špinění osoby hledatele Pravdy. To dělá jen ten, kdo není schopen nic věcného namítnout. Hledatel Pravdy nebo nositel Pravdy nedává se přece osobně, nýbrž přináší to, co říká.

Musí se zkoumat slovo, ne osoba! Že si vždycky nejprve snaží posvítit na osobu a potom zvažují, mají-li se její slova poslouchat, je zvykem lidí rozumu. Ve své úzce omezené chápavosti potřebují takovouto zevní oporu, protože se musí přidržovat zevnějšku, aby nepřišli ve zmatek. To je přece právě ta dutá stavba, kterou budují, která je nedostatečná pro lidstvo a je velikou překážkou postupu vpřed. Kdyby měli vnitřně pevnou oporu, tak nechají prostě mluvit věc proti věci a osoby při tom vyřadí. Toho však nejsou schopni. Také se tomu úmyslně vyhýbají, protože cítí nebo zčásti vědí, že by při takovémto uspořádaném turnaji byli rychle vyhozeni ze sedla. Ten často používaný poukaz na “laické kazatele” nebo “laický výklad” ukazuje něco tak směšně domýšlivého, že každý opravdový člověk ihned pocítí: “Zde se používá štít, aby se křečovitě zakryla prázdnota. Vlastní prázdnota zakrývá se laciným vývěsním štítem!”

Těžkopádná strategie, která se nemůže dlouho udržet. Má za cíl hledatele Pravdy, kteří se mohou stát nepohodlnými, postavit v očích bližních předem na “podřízený” stupeň, ne-li dokonce zesměšnit nebo je však přinejmenším zařadit do třídy “fušerů”, aby nemohli být bráni vážně. Takovýmto jednáním chtějí zabránit tomu, aby se vůbec někdo zabýval vážně jejich slovy. Podnětem k takovému počínání není však starost, že by bližní mohli být mylným učením zdržováni od vnitřního vzestupu, nýbrž je to neurčitý strach, ze ztráty vlivu a tím nutnosti samostatně hlouběji proniknout než doposud a muset změnit mnohé, které dosud mělo platit za nedotknutelné a bylo pohodlné.
...KRÁSNA REČ JE PRIEPLAVOM POKOJA. Krásna a ušľachtilá reč,ktorá je naladená v harmonickom tóne,prináša nielen tomu kto tak hovorí,ale aj všetkým ostatným vnútorný pokoj,a tým aj možnosť sústredeného počúvania.Taká reč by mala tiež šetriť množstvom mechanických a len výpomocných slov.Nesmie strácať smer a cieľ.Zároveň sa snaží o výstižnosť odovzdanej myšlienky alebo odovzdávaného obrazu.Ak totiž chceme odovzdať druhým nejakú myšlienku musíme byť zrozumiteľní.To znamená ujasniť si najskôr myšlienku,ktorú si dokážeme svojím duchom sformovať,do jasného obrazu.Potom už len stačí jednoduchými a krásnymi slovami popisovať ho druhým ľuďom.Tu presne a jasne platia Ježíšove slová:"Vaša reč nech je áno alebo nie."To znamená,ľudia,šetríte svojimi slovami tak,aby ste dokázali jednoducho odovzdať dôležitú myšlienku a neplytvajte slovami na ničotnosti,ktoré svojou povrchnosťou odvádzajú človeka od toho človeka od toho,čo je dôležité a prinášajú tak len skazu...
Caballero  
Doplnění:
Požehnání může vzejíti jen tomu, kdo se hrdě a zcela odevzdá do vůle Boží, která nese stvoření ve svých přírodních zákonech. Ale to může jen ten, kdo je správně zná.

Nauky, které hlásají slepou víru, nutno zavrhnouti jako mrtvé a proto škodlivé. Jen takové nauky, které skrze Krista volají k oživení, to jest k uvažování a zkoumání, aby ze skutečného pochopení mohlo vyrůsti přesvědčení, přinášejí osvobození a spásu.

Z Poselství Grálu: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh!
 
Je potrebné ochraňovať dielo „Vo Svetle Pravdy“?
z Biblie: Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bol BOH.

Odpoveď od Syna Človeka:

Ja mám ukázať cestu ľuďom vážne hľadajúcim Boha a Pravdu, a tým im pomôcť a poskytnúť to, čo hľadajú.
To vysvetľuje tiež nejednu otázku, prečo sa nesnažím obvyklým spôsobom získavať čitateľov a stúpencov a rýchlo rozširovať ich kruhy.
Ponúkam hľadajúcim, ale neuchádzam sa nich. Kto skutočne hľadá, ten nájde! Nájde, pretože je to Bohom tak chcené a pomáhajúce sily zo svetlých výšin vedú k tomu každého vážne hľadajúceho. Tie isté sily pomáhajú tým aj mne, a ľudstvo sa bude musieť v pravej chvíli dozvedieť, že stojím pod svätou Božou ochranou.
-
Svaté je Slovo! Tak svaté, že bych je nejraději pozemskému lidstvu opět odejmul, poněvadž mu chybí každý pojem a nemá dokonce ani tušení o velikosti tohoto Slova! Nutí mne to chrániti Slovo zahalením, aby tak nikdy nepřišlo do styku s rouhavou domýšlivostí nebo lhostejností lidských duší, které se staly následkem své duchovní lenosti tak neuvěřitelně úzce omezenými a tím i prosti všeho vědění.
Což víte vy něco o svatosti! O svatosti Boží a svatosti jeho Slova! Je to žalostné! Člověk by zoufal a zmalomyslněl při tomto poznání. Nutí mne to, abych ze všech lidí zvolil jen několik, jimž bych nadále zvěstoval Slovo. I kdybych jich zvolil jen deset nebo dvacet, tu by přece ani těch několik nepochopilo pojem opravdové svatosti a proto by nezaujali ani správné stanovisko k velikosti a hodnotě mého slova!
Dáti svaté slovo pozemským lidem jest pro mne to nejtěžší, co mám splnit.
Co to znamená, co spočívá v těchto slovech, to opět nemůžete pochopit! Tak stojím před vámi s vědomím, že ani ti nejlepší z vás mi zde na zemi nebudou nikdy rozumět a nepochopí ani desetinu toho, čeho se jim dostává mým slovem. Vy je ovšem vyslechnete, máte je v rukou, avšak nevyužijete pro sebe jeho hodnot! Vidím, jak vznešené hodnoty a nedostižné síly necháváte nepovšimnuty, zatím co při tom saháte po věcech, jež v poměru ke slovu, které máte, jsou proti němu jako nejnepatrnější, neviditelné zrnko prachu.
-
Pravím vám: Živé Slovo, Poselství, které jsem přinesl, jest takový důkaz, že nemůže být pro lidské duchy ničeho lepšího, přesvědčivějšího!
A kdo v opravdovém hledání jedenkrát pozná Slovo, ten jest bez jakékoliv pomoci dokonale přesvědčen! Jenom to jej může také zachránit, pomoci mu, aby mohl usilovati vzhůru do Božích světlých zahrad věčného života radostným tvořením podle vůle Boží.
Nic jiného! Jen ten, kdo pozná Slovo a učiní ho skutečně svým vlastnictvím, tedy podle něj také skutečně žije, ten bude zachráněn od věčné smrti.
-
Naučíte se bát Boha, abyste si zvykli uctívat ho v plné pokoře! Dosud vám bohatě dával své dary. Musíte se naučit za každý z nich vděčně děkovat.
A kdo se tomu z tohoto lidstva nechce ani v utrpení naučit, jak se to tvorům sluší, ten budiž proklet na všechny věky a vymazán z knihy života. Nikdy více nesmí v ní být jeho jméno!
Jen Světlo je život a síla! A kdo nechce usilovat ke Světlu, tomu se více nedostane z jeho síly! Hněv všemohoucího Boha vynutí velkou očistu! Pak poznáte, že jedině Slovo Poselství Grálu vás může zachránit a pomoci vám ve vaší nouzi!
Nepřijde však za vámi, ale vy se musíte snažit je pochopit! Usilujte, namáhejte se a pospíchejte, abyste ho ještě v posledním okamžiku neztratili. Pak byste stáli opuštěni bez Světla a bez tepla, bez života a museli byste v tisícerých bolestech zahynout!
Mám příkaz vám ničeho neulehčovati, abyste tím zůstali bdělými v duchu! Právě v tom je láska Boží, která vám bude vždy nepochopitelná, protože se málokdy shoduje s vaším přáním. Láska boží vám pomáhá, lidé, a proto vám nebude lichotiti. Vy musíte být nyní vnuceni do zákona duchovního pohybu, abyste mohli zůstat žít a nepropadli rozkladu.
Já však k vám dnes volám:
Nikdo pak nebude moci ke mně, jedině skrze Slovo!
Jen svaté Slovo otevírá lidem bránu ke mně. Na zemi i v duchu. Kdo chce ke mně přijít, ten musí již nést Slovo Poselství v sobě pevně a věrně! To si dnes vezměte s sebou!
-
Avšak uprostred hrmotu a rachotu ničenia zachvieva sa Slovo! Víťazne tiahne po krajinách, aby sa ešte mohol zachrániť ten, kto sa o to poctivo usiluje.
V tom je práve tá podmienka, že každý človek sa má sám namáhať, aby Slovo Pána poznal ako záchranu!
 
poďakovanie a želanie
Ďakujem všetkým anonymom, že ma upozorňujú nato, čo som už sám dávno uvádzal.

Páni, prosím, nemýľte si prirodzenú autoritu s diktátorstvom.
Som veľmi rád, že som aj týmto diskusným fórom mohol spoznať takých ľudí, ktorí by žiadne rozkazovanie zo strany mojej osoby neprijali.
Takže nemýľte sa, nikto tu nerozkazuje, sú tu len slobodní ľudia, ktorí neohrozene kráčajú svojou cestou k Svetlu, a potom sú tu ešte bzučiace komáre, ktoré neodbytne dobiedzajú, ale uškodiť nemôžu.
Je pekné, že máte o náš duchovný rast taký záujem, ale nezdá sa Vám, že s tou snahou to až preháňate? Nie je za tým niečo iné? Je to len Vaše dobré chcenie?
Ak niekto chce poukázať na Pravdu, vnucuje sa a nasilu chce opakovanými tými istými argumentami dookola ukázať, že ten druhý nemá pravdu?
To je cesta služobníkov Božích?
Spamätajte sa!

Želám Vám veľa síl, aby ste čo najskôr prišli nato, kde ste a ako z toho.
 
anonymom
Páni, oveľa čestnejšie by sa rozprávalo s vami, keby som vedel, s kým sa rozprávam, pretože každý anonym je o tom, že sa bojí niečo odkryť. Strach!
Takže aj ten Váš odchod je v súlade s Pravdou, pretože viacerí z nás nemajú čo zakrývať, ako Vy niektorí.

Toto fórum samozrejme nepatrí mne, ale mám snáď právo ako slobodný človek Vám odporučiť, aby ste podľa zákona rovnorodosti presunuli svoje úsilie tam, kde nájdete seberovných anonymov na špinenie, iróniu a posmešky smerujúce k tej osobe, ktorá aj Vám prišla pomôcť.
Opakujem: nás menujete plným menom a Vy sa skrývate pod maskami. Zrejme je tam čo ukrývať.
Je Vás tu nejako veľa, ebranitovia, ale Vaše slová hovoria o Vás, aj keď neviem, kto ste.

Chcel by som vedieť, či aj pri ao institute sa tak vehementne staviate ako obrancovia Pravdy, pretože napr. svoju knihu považujú za základ pri nastávajúcej výstavbe.
Prečo nemáte diskusiu s názvom ao institut? Preco len diskusia s názvom pani Makedonovej?
Viete, čoho sa temno najviac bojí? Imanuela!
Preto sa aj Jeho narodenie znevažuje a zatajuje.

Rozprávate tu o Posolstve, a sami nevidíte, čo je tam napísané. Preto neustále dobiedzate s tými istými otázkami, hoci všetko máte v tom Posolstve, ktoré máte neustále na perách. Žiaľ, len na perách...

Vo Vašom záujme som Vám odporučil, aby ste odtiaľto odišli, lebo si nabaľujete. Vy vôbec nechápete, že to nie je žiaden diktát, ale je to pomoc, ktorú odmietate.
V samote a tichu by ste možno vycítili to, čo teraz nevnímate, a to len preto, že ste neustále v konflikte a v nekľude. Prečítajte si prednášku 15.říjen 1932 a skúste ukľudniť v sebe tú "hladinu jazerní".
Vaše duše musia najprv nájsť vnútorný kľud, aby ste mohli začať prijímať. Ak sa ukľudníte, budete prekvapení, čo všetko sa v tichu k Vám dostane.
Láska nie je to, čo sa Ti páči, ale to, čo Ti prospieva, človeče!

V Posolstve nehľadáte, ale pýtate sa ľudí. To je to Vaše hľadanie.

Spamätajte sa, a buďte slobodní!
 
JAN. jan.jan@post.sk 


Takže ozaj budte pamätlivý slov Pána Abdrushina:

Co jsou pomlouvači?

Odpověď:

Lidé, kteří obratně znetvořují skutečnosti, aby jimi ke škodě jiné osoby dali falešný smysl. Ti, kteří vymýšlí nové události a historky a rozšiřují je za tím účelem, nejsou pomlouvači, nýbrž lháři. Podle Božských zákonů jest jedno stejně zavržitelné jako druhé. Patří to k pokusu o morální vraždu, nebo k jejímu provedení. Karma jest při tom právě tak těžká, jako při hrubohmotně dokonané vraždě a v mnoha případech jest dokonce ještě těžší, poněvadž duševní rány jsou trvalejší. Zvláště, když v mnoha případech jsou tu vtaženy do spoluutrpení i jiné osoby. Vůbec každý pokus nebo provedení morálního poškození, lhostejno zda jest to odůvodněno nebo ne, jest nutno karmicky těžce odpykat. To by mělo být snadno srozumitelné, poněvadž takový čin o sobě předpokládá vždy nečistý charakter; neboť čistý, nebo jen ušlechtilý charakter by to nikdy nečinil a takové myšlenky ze zdravého odporu by odmítl daleko od sebe. Nečistota jest tedy v takových věcech přirozeně vždy na provádějící straně, jež se tím automaticky jako taková označuje.

JAN. jan.jan@post.sk 
Všetko treba nahádzať do jedného vreca...


Samozvaní odborníci na PG a vlastné všetko, takí novodobí truhlici, vždy a opäť chcú niečím kaliť jasné vody. Ich heslom je:

,,Všetko treba nahádzať do jedného vreca, poriadne tým zatriasť, a potom to ponúkať svetu ako neomylnú pravdu!“

Presne to isté je badať v cirkvách, hnutiach, združeniach, sektách a u rôznych šarlatánoch a spolkoch, len aby sa niečo poprelo za každú cenu. Nech to stojí čokoľvek, aj za stratu vlastnej duše, len aby sa to mohlo popierať stoj čo stoj!

Ale nič nové pod slnkom to nie je. To bolo a je vždy znakom len tých, ktorí síce Pravdu ponúkajú, ale len preto, aby sa mohli druhým dostať pod kožu. A o to predsa vždy ide, dať dokopy jablka z hruškami a tvrdiť, že ide o jedno a to isté ovocie...a vy nepozorní jedzte, veď to ovocie má tak lahodnú chuť, hoci trpkú, ale lahodnú! Lenže aj to sa už čoskoro skončí, tak ako aj táto doba, keď Pravda bola krivená zo všetkého najviac!

Ján Anton Sloboda.

 
Tak máme další invazi UFO v České republice

Lidé v Karlových Varech viděli UFO, na nebi se objevila záhadná světla.
Karlovarsko je po Chebsku, Domažlicku a Plzeňsku dalším místem v západních Čechách, kde lidé zpozorovali na nebi záhadná oranžová světla.

"Jenže světlo v pravém úhlu odbočilo dozadu za kopec a pod deseti až dvaceti sekundách zmizelo,..."

Luboši Šafaříkovi, který je tajemníkem plzeňského Klubu psychotroniky a UFO, se nezdá nic divného na tom, že se světlo otočilo v pravém úhlu. Světlo považuje za balonek. "Vzdušné proudy si s balonky dělají, co chtějí. Zastaví se, letí nebo se otočí. Z našeho pohledu je to katastrofa," říká Šafařík na desítky hlášení o UFO, které klub dostává v posledním půlroce. Z devětadevadesáti procent se jedná o letící lampiony.

http://zpravy.idnes.cz/lide-v-karlovych-varech-videli-ufo-na-nebi-se-objevila-zahadna-svetla-1g4-/domaci.asp?c=A090624_161552_domaci_ban

Svoje vysvětlení pro žlutá světla v Karlovarském kraji má městský zastupitel Marek Kříž, který připravuje v sobotu vypustit na nebe nad Sokolovem devět stovek létajících horkovzdušných balonků - lampionů.

Město si tak připomene 730 let od svého založení a pokusí se dostat do české Guinnessovy knihy rekordů.


P.S.
Ti lidi už neví co roupama dělat a chudáci ufologové aby se z toho .......!
JAN. jan.jan@post.sk 
Podvod menom - Prasačia chrípka
Len pred chvíľkou som dostal zaujímavý list do svojej schránky ohľadom podvodu - Prasačia chrípka.

Ide o vznesenie obvinenia p. Janou Burgermeisterovou, ktorá je írsko-rakúskeho pôvodu a písala pre Britský lekársky časopis Nature a pre American Prospect. Je európskym spravodajcom pre webovú stránku Renewable Energy World (Svet obnoviteľných zdrojov energie). Napísala veľa o klimatických zmenách, biotechnológii a ekológii.

Zdroj:(Natural News)

S blížiacim sa júlovým uvedením na trh Baxterovej vakcíny proti pandémii chrípky, rakúska vyšetrujúca novinárka varuje svet, že najväčší zločin v histórii ľudstva je už v plnom prúde. Jane Burgermeisterová podala do FBI (Federal Bureau of Investigation) trestné obvinenia proti Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO), Organizácii Spojených národov (OSN) a niekoľkým najvyšším vládnym funkcionárom a vedúcim predstaviteľom obchodných spoločností, a to vo veci bioterorizmu a pokusu o hromadnú vraždu. Okrem toho vypracovala súdny zákaz voči pripravovanej vakcíne, ktorý podala v Amerike. V apríli podala ďalšiu žalobu proti Baxter AG a rakúskej biotechnologickej spoločnosti A vir Green Hills Biotechnology za vyrábanie kontaminovanej vakcíny proti vtáčej chrípke, vyhlasujúc, že išlo o úmyselný čin s cieľom profitovať z pandémie.
Prehľad vyhlásení a obvinení, ktoré podala do FBI v Rakúsku
10. júna 2009
Vo svojich obvineniach Burgermeisterová poskytuje dôkaz o skutkoch bioterorizmu, ktorý porušuje zákon USA tým, že na území Spojených štátov funguje skupina pod vedením medzinárodných bankárov, ktorí riadia Federálny rezervný bankový systém, ako aj WHO, OSN a NATO. Účelom tohto bioterorizmu je vykonanie masovej genocídy na obyvateľstve Spojených štátov, a to použitím geneticky upraveného vírusu chrípkovej pandémie s úmyslom spôsobiť smrť. Do tejto skupiny sú zapojení vysokí vládni funkcionári USA.
Konkrétne sa v dôkazoch uvádza, že obžalovaní, medzi ktorých patrí Barack Obama, prezident USA, David Nabarro, Koordinátor OSN pre chrípkové ochorenie, Margaret Chan, generálna riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie, Kathleen Sibelius, tajomníčka Ministerstva zdravotníctva a služieb pre ľudí, Janet Napolitano, tajomníčka Ministerstva vnútra, David de Rotschild, bankár, David Rockefeller, bankár, George Soros, bankár, Werner Faymann, rakúsky kancelár a Alois Stoger, rakúsky minister zdravotníctva, sú, okrem všetkých ostatných, súčasťou tohto medzinárodného korporačného kriminálneho syndikátu, ktorý vyvinul, vyrobil, zhromaždil a použil biologické zbrane na zlikvidovanie obyvateľstva USA ako aj ostatných krajín kvôli finančnému a politickému zisku.
Obvinenia tvrdia, že dotyční obvinení a mnohí iní sú zapojení do sprisahania, ktorého cieľom bolo vymyslieť, finančne podporiť a zúčastniť sa na konečnej fáze realizácie medzinárodného tajného programu s biologickými zbraňami, do ktorého sú zapletené aj farmaceutické spoločnosti Baxter a Novartis. Pomocou bioinžinierstva vyrobili a vypustili smrteľné biologické látky, konkrétne vírusy „vtáčej chrípky“ a „prasačej chrípky“, s cieľom mať zámienku na nútené zavedenie hromadného vakcinačného programu, ktorý by sa stal prostriedkom podania biologickej toxickej látky spôsobujúcej smrť a ujmu na zdraví ľudí USA. Tento čin je priamym porušením Zákona proti terorizmu s biologickými zbraňami.
Burgermeisterovej obvinenia obsahujú aj dôkazy, že Baxter AG, dcérska rakúska spoločnosť Baxter International, v roku 2009 úmyselne vydala do 16 laboratórií v štyroch krajinách 72 kg živého vírusu vtáčej chrípky a to za podpory WHO. Vyhlasuje, že tieto dôkazy svedčia priamo o tom, že farmaceutické spoločnosti a medzinárodné vládne organizácie sú aktívne zapojené do vytvorenia, vývoja, výroby a distribúcie biologických látok, ktoré sú klasifikované ako najvražednejšie biologické zbrane na svete, ktorých cieľom je vyvolať pandémiu a hromadné úmrtia.
V obvineniach, podaných v apríli, poukázala na to, že rakúske laboratórium firmy Baxter, ktoré je po biologickej stránke jedným z najbezpečnejších laboratórií vo svete, nedodržalo najzákladnejšie a nevyhnutné opatrenia, aby udržalo 72 kg patogénu, klasifikovaného ako biologická zbraň, oddelene od ostatných látok, na ktoré sa vzťahujú prísne predpisy o biobezpečnosti, ale práve naopak, dovolilo jeho zmiešanie s obyčajným vírusom ľudskej chrípky a rozposlalo zo svojich závodov v Orth an der Donau.
Vo februári testoval člen tímu BioTestu v Českej republike na fretkách látku, ktorá mala byť vakcínou, fretky uhynuli. Ani WHO, ani EÚ či rakúske úrady zdravotníctva tento incident nevyšetrovali. Nebol preskúmaný ani vírusový materiál a neexistujú žiadne údaje o genetike vypusteného vírusu.
Na otázky v parlamente, 20. mája, rakúsky minister zdravotníctva, Alois Stoger, odpovedal, že incident sa neriešil ako porušenie biobezpečnosti, ako to malo byť, ale ako porušenie veterinárskeho kódexu. Do laboratória bol poslaný veterinár na krátku inšpekciu.
Dokument Burgermeisterovej odhaľuje, že vypustenie vírusu bolo zásadným krokom na rozpútanie pandémie a WHO bude môcť vyhlásiť Pandemický stupeň č. 6. Spísala zoznam zákonov a nariadení, ktoré by mohli dovoliť OSN a WHO, aby v prípade pandémie prevzali kontrolu nad USA. Navyše, legislatíva, na základe ktorej budú vakcíny povinné, by v USA v súvislosti s vyhlásením pandémie nadobudla platnosť.
Burgermeisterová žaluje, že celá záležitosť okolo pandémie „prasačej chrípky“ je založená na obrovskom klamstve – neexistuje prirodzený vírus, ktorý predstavuje hrozbu pre obyvateľstvo. Poskytuje dôkazy vedúce k viere, že vírusy vtáčej a prasačej chrípky boli pripravené pomocou bioinžinierstva v laboratóriách, a to za finančnej podpory WHO a iných vládnych organizácií. Ako tvrdia mnohí odborníci, táto „prasačia chrípka“ je krížená bežná prasačia chrípka s ľudskou a vtáčou, teda niečo, čo môže vzniknúť iba v laboratóriách.
Vyhlásenie WHO o tom, že „prasačia chrípka“ sa stále šíri a musí byť vyhlásená pandémia, prehliada základné príčiny. Vírusy, ktoré sa dostali von, boli vytvorené a vypustené s pomocou WHO, a práve táto organizácia je v drvivej väčšine zodpovedná za túto pandémiu. Okrem toho, symptómy považované za prejav „prasačej chrípky“ sú nerozoznateľné od obyčajnej chrípky a prechladnutia. „Prasačia chrípka“ vôbec nespôsobuje smrť viac ako obyčajná chrípka.
Burgermeisterová poznamenáva, že hlásené počty úmrtí na „prasačiu chrípku“ sú rozporuplné a nie je jasné, ako boli tieto počty „úmrtí“ zdokumentované.
Neexistuje žiadna možná pandémia, pokiaľ sa pod rúškom pomoci obyvateľstvu nezavedú hromadné vakcíny, aby bojovali proti chrípke. Existujú racionálne podklady na vieru, že povinné vakcíny budú zámerne kontaminované chorobami, ktoré boli vyvinuté na to, aby spôsobili smrť.
Zmieňuje sa o úradne povolenej vakcíne od spoločnosti Novartis proti vtáčej chrípke, ktorá v Poľsku v roku 2008 zabila 21 bezdomovcov a ktorej „hlavným výsledkom“ bol „nepriaznivý výskyt prípadov“, a takto svojou injekciou uspokojila definíciu biologickej zbrane stanovenú samotnou vládou USA (biologická látka navrhnutá s cieľom spôsobiť nepriaznivý výskyt prípadov, napríklad smrti alebo zranení).
Novinárka tvrdí, že rovnaké zoskupenie medzinárodných farmaceutických spoločností a medzinárodných vládnych organizácií, ktoré pandemický materiál vyvinuli, bude z vyvolania pandémie profitovať, a to vďaka zmluvám o dodávkach vakcíny. Médiá pod kontrolou skupiny, ktorá pripravila program o „prasačej chrípke“, šíria dezinformácie, aby priviedli amerických občanov až k používaniu nebezpečnej vakcíny.
V prípade, že budú občania USA prinútení brať túto neoverenú vakcínu bez ich súhlasu, v súlade so zákonmi a nariadeniami týkajúcimi sa výnimočných stavov v oblasti zdravia, utrpia značné a nenapraviteľné ublíženie a ujmu.
Burgermeisterová tiež vo svojich obžalobách tvrdí, že dotyční menovaní od roku 2008 zaviedli v USA nové zákony a nariadenia (a/alebo urýchlili ich realizáciu), ktoré zbavujú občanov USA ich zákonných ústavných práv odmietnuť injekciu. Títo ľudia vytvorili alebo umožnili, aby nariadenia, na základe ktorých bude odmietnutie injekcie proti pandemickému vírusu považované za kriminálny čin, zostali v platnosti. Títo ľudia rovnako uvalili ďalšie neprimerané a kruté tresty ako uväznenie a/alebo umiestnenie v karanténnych kempoch, zatiaľ čo občanom budú odopreté práva požadovať náhradu za ujmu alebo smrť spôsobenú nútenými injekciami. Toto je porušenie zákonov o federálnej korupcii a zneuž&iac ute;vanie úradu ako aj Ústavy a Listiny základných ľudských práv. Pomocou týchto činov, uvedení obžalovaní položili základy masovej genocídy.
Používajúc „prasačiu chrípku“ ako zámienku, obžalovaní pomocou nútenej vakcíny vopred naplánovali masovú vraždu obyvateľstva USA. Zaviedli rozsiahlu sieť koncentračných táborov a našli miesta pre masové hroby, a rovnako tak boli zapojení do návrhu a uskutočňovania plánu odovzdať moc nad USA do rúk medzinárodnému kriminálnemu syndikátu, ktorý používa OSN a WHO ako krycie organizácie na vykonávanie ilegálnych vydieračských a manipulačných organizovaných kriminálnych činov, porušujúc tak zákony, čo sa spája s vlastizradou.
Ďalej vo svojej obžalobe hovorí, že farmaceutické firmy Baxter, Novartis a Sanofi Aventis sú súčasťou zahraničného dvojúčelového medzinárodného kriminálneho syndikátu a ktorých zámerom je uskutočniť masovú vraždu, aby v nasledujúcich desiatich rokoch zredukovali svetovú populáciu o viac ako 5 miliárd ľudí. Plánujú šíriť teror, aby ospravedlnili prinútenie ľudí zrieknuť sa svojich práv a vnútili masovú karanténu v kempoch. Domy, podniky, farmy a pozemky mŕtvych budú zhabané syndikátom.
Tým, že zlikviduje obyvateľstvo Severnej Ameriky, bude mať táto medzinárodná elita prístup k prírodným zdrojom tejto oblasti, ako je napríklad voda a územia, na ktorých sa nachádza ropa. Zlikvidovaním Spojených štátov a ich demokratickej konštitúcie tým, že USA bude začlenené do Severoamerickej únie, prevezme táto medzinárodná kriminálna skupina úplnú kontrolu nad Severnou Amerikou.
Najdôležitejšie časti z kompletného spisu
Kompletný spis z 10. júna je 69-stranový dokument poskytujúci dôkazy, ktoré odôvodňujú všetky obvinenia. Zahŕňa:
Faktické pozadie, ktoré opisuje rozvrh udalostí a fakty, ktoré potvrdzujú predpokladaný dôvod, definície OSN a WHO a ich úlohy, priebeh a udalosti od apríla 2009, keď prepukla „prasačia chrípka“.
Dôkazy, že vakcíny „prasačej chrípky“ sú definované ako biologické zbrane, ako to opisujú vládne organizácie a nariadenia, ktoré klasifikujú a kontrolujú vakcíny, a dôkazy o tom, že ostatné krajiny majú strach, že vakcíny na „prasačiu chrípku“ budú použité na biologickú vojnu.
Vedecké dôkazy o tom, že vírus „prasačej chrípky“ je umelý (genetický) vírus.
Vedecké dôkazy o tom, že „prasačia chrípka“ bola vyrobená pomocou bioinžinierstva tak, aby sa podobala na Španielsky chrípkový vírus z roku 1918, vrátane citátov z článku Prasačia chrípka v roku 2009 – Španielska chrípka z 1918 prerobená na zbraň, ktorého autorom je A. True Ott, Ph.D., N.D. a reportáže z Vedeckého magazínu od Dr. Jeffreyho Taubenbergera a iných.
Genóm „prasačej chrípky“
Dôkazy o zámernom vypustení „prasačej chrípky“ v Mexiku
Dôkazy o účasti prezidenta Obamu, ktoré opisujú jeho cestu do Mexika, ktorá prebehla v rovnakom čase, keď prepukla „prasačia chrípka“ a niekoľko funkcionárov, ktorí sa tejto cesty zúčastnili, umrelo. Je tu tvrdenie, že samotný prezident nebol nikdy vyšetrený na „prasačiu chrípku“, pretože bol predtým zaočkovaný.
Dôkazy o tom, že spoločnosť Baxter a WHO vyrobili a vypustili pandemický vírus v Rakúsku, zahŕňajú i výrok z oficiálneho vyhlásenia spoločnosti Baxter, že náhodne rozšírený H5N1 v Českej republike pochádzal z informačného centra WHO. Patrí sem aj opis dôkazov a Burgermeisterovej obvinenia, ktoré podala v apríli v Rakúsku a ktoré sú stále predmetom vyšetrovania.
Dôkazy o tom, že spoločnosť Baxter je súčasťou tajnej siete s biologickými zbraňami.
Dôkazy o tom, že spoločnosť Baxter úmyselne kontaminovala vakcínovú látku.
Dôkazy o tom, že Novartis používa vakcíny ako biologické zbrane.
Dôkazy o tom, akú úlohu v programe o biologických zbraniach zohráva WHO.
Dôkazy o tom, že WHO sfalšovala informácie o ochorení, aby mala právo vyhlásiť Pandemický stupeň č. 6 a získať tak kontrolu nad USA.
Dôkazy o tom, že Úrad pre potraviny a liečivá tají program s biologickými zbraňami.
Dôkazy o účasti Kanadského národného mikrobiologického laboratória v programe s biologickými zbraňami.
Dôkazy o zapletení vedcov, pracujúcich pre britský NIBSC a pre CDC, vo vývoji „prasačej chrípky“.
Dôkazy o tom, že vražednú Španielsku chrípku v roku 1918 spôsobili vakcíny vrátane presvedčenia Dr. Jerryho Tennanta o tom, že rozšírené užívanie aspirínu počas zimy, ktorá nasledovala hneď po skončení Prvej svetovej vojny, mohlo byť kľúčovým faktorom, ktorý prispel k predošlej pandémii, a to práve tým, že aspirín oslabil imunitný systém a znížil telesnú teplotu, čo umožnilo chrípkovému vírusu množiť sa. Tamiflu a Relenza rovnako znižujú telesnú teplotu, a preto sa môže rovnako očakávať, že prispejú k šíreniu pandémie.
Dôkazy o zmanipulovaní sústavy zákonov, aby masová vražda zostala v hraniciach beztrestnosti.
Ústavné problémy: legálnosť verzus nelegálnosť ohrozovania života, zdravia a verejného blaha masovým očkovaním.
Otázka imunity a odškodného ako dôkaz o zámere spáchať trestný čin.
Dôkaz o existencii medzinárodného kriminálneho korporačného syndikátu.
Dôkaz o existencii „Iluminátov“.
Dôkaz o programe vyľudnenia, ktorí pripravili Ilumináti/skupina Bilderberg a ich angažovanosť vo vývoji a vypustení umelého vírusu „prasačej chrípky“.
Dôkazy o tom, že o chrípke prerobenej na zbraň sa hovorilo na stretnutí skupiny Bilderberg v Aténach v dňoch od 14. do 17. mája 2009, ako súčasti ich programu o genocíde, vrátane zoznamu zúčastnených, ktorí, ako to raz vyhlásil Pierre Trudeau, vnímajú samých seba ako geneticky nadradených nad zvyškom ľudstva.
Médiá udržujú Američanov nevedomých o tom, aké nebezpečenstvo im hrozí
Jane Burgermeisterová je írsko-rakúskeho pôvodu a písala pre Britský lekársky časopis Nature a pre American Prospect. Je európskym spravodajcom pre webovú stránku Renewable Energy World (Svet obnoviteľných zdrojov energie). Napísala veľa o klimatických zmenách, biotechnológii a ekológii.
Okrem obvinení, ktoré v apríli podala na Baxter AG a Avir Green Hills Biotechnology, ktoré sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania, vzniesla tiež obvinenia aj proti WHO a spoločnosti Baxter kvôli rozširovaniu „prasačej chrípky“ spôsobenej výbuchom ampuliek v obsadenom IC (InterCity) vlaku vo Švajčiarsku, ktoré mali ísť do výskumného laboratória.
Podľa jej názoru, kontrola médií vládnucou elitou umožnila svetovému kriminálnemu syndikátu rozširovať svoj politický program, zatiaľ čo zvyšok ľudí nemá ani potuchy o tom, čo sa v skutočnosti deje. Jej obvinenia sú pokusom obísť túto kontrolu médií a vyniesť pravdu na svetlo.
Jej najväčšou obavou je to, že „napriek faktom, že spoločnosť Baxter bola prichytená pri čine takmer spúšťajúc pandémiu, stále napredujú, spolu s ostatnými spojeneckými farmaceutickými spoločnosťami, dodávajúc vakcínu proti pandémii.“ Baxter sa ponáhľa, aby uviedla vakcínu na trh niekedy v júli.