Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Realtime Gaychat index1. Přikázání: Nesrat se do ničeho a do nikoho na Okoun.cz. Například NENÍ DOBRÝ NÁPAD zakládat nekonstruktivní kluby.
2. Přikázání: Nestíháš číst klub? Čti compressor.

V případě kreativní krize využijte některého z dostupných generátorů:

Kompost Strip Creator - Caracho's Strip Creator - Haiku creator - Animtext creator - Šipka creator - Bublina creator - Standa creator - Epilepsy creator - Ještě horší creator - Image Komposter - MTG karty creator

Shake krmte troly! 
———- Původní e-mail ———-
Od: franciscus@hell.com
Datum: 17. 12. 2017 Předmět: Finální plán

„Mí přátelé,
z pozice Velmistra Vatikánské lóže vám ukládám následující úkol:
1
Odstraňte jednou provždy sv. Michaela, ochránce katolické Církve, ze všech vnitřních i vnějších modliteb mše svaté. S tvrzením, že rozptyluje pozornost od adorace Krista, odstraňte jeho sochy.
2
Odstraňte kající praxi předvelikonočního půstu jako je bezmasý půst v pátek nebo dokonce újma v jídle; braňte každému skutku sebezáporu. Místo nich se musí upřednostnit skutky štěstí, radosti a lásky k bližnímu. Musíte říkat: „Kristus nám již zasloužil ráj“ a „každé lidské úsilí je zbytečné“. Všem řekněte, že musí vážně myslet na své zdraví. Povzbuzujte je, aby jedli maso, zvláště maso vepřové.
3
Pověřte protestantské pastory, aby znovu přezkoumali mši svatou a desakralizovali ji. Šiřte pochybnosti o reálné Přítomnosti v Eucharistii – se skrývanou vírou podobnou víře protestantů – jde pouze o chleba a víno a je zamýšlena jako pouhý symbol.
Zapojujte protestanty v seminářích a ve školách. Povzbuzujte ekumenismus jako cestu k jednotě. Obviňujte kohokoliv, kdo věří v reálnou Přítomnost, jako podvratného a neposlušného vůči Církvi.
4
Zakazujte latinskou mešní liturgii, adoraci a chvalozpěvy, protože zprostředkovávají tajemný a uctivý cit. Prezentujte je jako zaříkadla věštců. Lidé přestanou považovat kněze za lidi vyššího chápání, kteří mají být respektováni jako nositelé Božích tajemství.
5
Povzbuzujte ženy, aby si v kostele nezakrývaly hlavu závojem. Vlasy jsou sexy. Fingujte, že jsou ženy lektorkami a kněžími. Prezentujte tento nápad jako demokratický ideál. Založte hnutí za osvobození žen. Ten, kdo vstoupí do kostela, musí být špatně oblečen, aby se cítil jako doma. To učiní mši svatou méně významnou.
6
Odrazujte věřící od přijímání Svátosti oltářní vkleče. Říkejte jeptiškám, že musí děti odrazovat od toho, aby držely své ruce před a po Svatém přijímání sepjaté. Řekněte jim, že je Bůh miluje, jaké jsou a že by se měly cítit uvolněně.
Zabraňujte, aby se v kostele setrvávalo vkleče, a braňte každému poklekání. Odstraňujte klekátka. Říkejte lidu, že během mše prokazují svou víru ve vztyčené poloze.
7
Odstraňujte veškerou posvátnou hudbu hranou na varhany. Zaveďte v kostele kytaru, brumle, bubny, podupávání a zábavu. Vyrušuje to lidi z jejich osobních modliteb a z rozhovoru s Ježíšem. Nedejte Ježíšovi čas, aby přivolal děti k náboženskému životu. Pořádejte kolem oltářů liturgické tance se vzrušujícím oblečením, divadlo a koncerty.
8
Odstraňte všechnu posvátnou povahu písní k Matce Boží a sv. Josefovi. Naznačujte, že je jejich uctívání modlářstvím. Zesměšňujte ty, kteří vytrvávají. Zaveďte protestantské písně. Bude to působit dojmem, že katolická Církev nakonec připouští, že protestantské náboženství je pravým náboženstvím nebo alespoň, že je rovnocenné náboženství katolické Církve.
9
Odstraňujte všechny chvalozpěvy, dokonce i ty k Ježíšovi, protože od dětství nutí lid myslet na štěstí a klid, které pramení z života umrtvování a pokání. Zaveďte nové písně, jen abyste přesvědčili lid, že předešlé obřady byly nějakým způsobem mylné.
Ujišťujte se, že při každé mši existuje alespoň jedna promluva, při níž není zmíněn Ježíš a místo toho se mluví jen o lásce k lidem. Mladí lidé budou nadšení, když uslyší někoho hovořit o lásce k bližnímu. Kažte lásku, toleranci a jednotu. Nezmiňujte Ježíše, zakažte jakákoliv sdělení o Eucharistii.
10
Odstraňte všechny relikvie svatých z oltářů a pak také oltáře samotné. Nahraďte je neposvěcenými pohanskými stoly, které mohou být používány při lidských obětech během satanských mší.
Odstraňte církevní zákon, který požaduje slavení mše svaté pouze na oltářích obsahujících relikvie.
11
Přerušte praxi sloužení mše svaté za přítomnosti Svátosti oltářní ve svatostánku. Nedávejte jakýkoliv svatostánek na oltáře, které jsou používány ke slavení mše svaté. Stůl musí vypadat jako stůl kuchyňský. Musí být přenosný, aby to vyjadřovalo, že vůbec není posvátný, a musí sloužit dvojí funkci jako například pro přednášky či stolní hry. Později umístěte pod stůl židli.
Kněz musí zaujmout takovou pozici, aby to po Svatém přijímání naznačovalo, že odpočívá jako po jídle. Kněz nesmí během mše nikdy klečet ani poklekat.
Při jídle ve skutečnosti člověk nikdy neklečí. Kněžské křeslo musí být umístěno na místě před svatostánkem. Povzbuzujte lidi, aby ctili a také uctívali kněze namísto Svátosti oltářní, aby byli poslušní jeho namísto Eucharistie. Řekněte lidem, že kněz je Kristus, jejich vůdce. Umístěte svatostánek na obyčejné místo mimo dohled.
12
Nechte z církevního kalendáře zmizet všechny světce, vždy nějaké v určených dnech. Zakažte kněžím kázat o světcích s výjimkou těch, kteří jsou zmíněni v Evangeliu. Řekněte lidem, že by tím mohli být pohoršeni případní protestanti přítomní v kostele. Vyhněte se všemu, co zneklidňuje protestanty.
13
Při čtení Evangelia vynechejte slovo „svatý“, například namísto „Evangelium podle svatého Jana“ prostě řekněte: „Evangelium podle Jana“. To lid přiměje myslet si, že by je již neměl uctívat.
Neustále pište nové Bible, aby byly totožné s protestantskými. Vynechávejte adjektivum „Svatý“ ve výrazu „Duch Svatý“. To otevře cestu. Zdůrazňujte ženskou povahu Boha jakožto matky plné lahodnosti. Odstraňte používání termínu „Otec“.
14
Zařiďte, aby zmizely všechny knihy o osobní zbožnosti a zničte je. V důsledku toho ustanou i litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, k Matce Boží, k Svatému Josefovi a také jako příprava na Svaté přijímání. Díkůčinění po Svatém přijímání bude nadbytečné.
15
Zařiďte také, aby zmizely všechny sochy a obrazy andělů. Proč mezi námi musí být sochy našich nepřátel? Vymezte je jako mýty nebo pohádky na dobrou noc. Nedovolte diskuze o andělech, protože zneklidňují naše protestantské přátele.
16
Zrušte malé exorcismy k vyhánění ďábla: pracujte na tom a prohlašujte, že démoni neexistují. Vysvětlujte, že je to metoda používaná v Bibli k popisu zla a že bez zla by neexistovaly zajímavé příběhy.
V důsledku toho nebudou lidi věřit v existenci pekla, ani se nebudou bát, že do něj kdy upadnou. Opakujte, že peklo není nic než vzdálení se Bohu a že v tom není nic strašného, jestliže mluvíme o nezměněném životě zde na zemi.
17
Učte, že Ježíš byl jen člověk, který měl bratry a sestry a který nenáviděl lidi, kteří měli moc. Vysvětlujte, že miloval společnost prostitutek, zvláště Marie Magdaleny; že nevěděl, co si počít s kostely a synagogami.
Říkejte jim, že radil neposlouchat vůdce duchovenstva, vysvětlujte, že byl velkým učitelem, ačkoliv zanedbával poslušnost vůdcům církve. Odrazujte rozhovory o Kříži jakožto vítězství, naopak jej prezentujte jako neúspěch.
18
Pamatujte, že můžete přivést jeptišky ke zradě svého povolání, jestliže se budete odvolávat na jejich marnivost, přitažlivost a krásu. Přinuťte je vyměnit svůj církevní oděv a to je přinutí vzdát se svého růžence.
Odhalte světu, že v jejich klášterech existují neshody. To zhatí jejich povolání. Řekněte jeptiškám, že nebudou přijaty, pokud se nezřeknou svého hábitu. Podporujte diskreditování církevního hábitu i mezi lidem.
19
Spalte všechny katechismy. Řekněte učitelům náboženství, aby učili, že se má milovat Boží stvoření namísto Boha samotného. Otevřeně milovat svědčí o dospělosti. Učiňte, že se termín „sex“ stane každodenním termínem při vašich hodinách náboženství. Učiňte ze sexu nové náboženství. Zaveďte sexuální obrázky do hodin náboženství, abyste děti naučili realitě. Ujistěte se, že jsou tyto obrázky zřetelné.
Povzbuzujte, aby se školy staly pokrokovými mysliteli v oblasti sexuální výchovy. Zaveďte sexuální výchovu skrze biskupskou autoritu, aby rodiče nemohli říci nic proti.
20
Zadušujte katolické školy a braňte povoláním jeptišek. Ukažte jeptiškám, že jsou sociálními pracovnicemi, které jsou nedostatečně placené, a že je Církev hodlá odstranit. Trvejte na tom, aby katoličtí laičtí učitelé obdrželi stejnou mzdu jako ti na státní škole. Využívejte nekatolické učitele. Kněží musí obdržet stejnou mzdu jako odpovídající světští zaměstnanci. Všichni kněží musí svléct své kněžské oděvy a své kříže, aby je všichni přijímali. Zesměšňujte ty, kteří se nepřizpůsobí.
21
Rozdrťte papeže zničením jeho univerzity. Oddělte univerzity od papeže a říkejte, že způsob řízení by se mohl delegovat.
Nahraďte jména náboženských institutů profánními jmény ve prospěch ekumenismu. Například namísto „Škola Neposkvrněného početí“ říkejte „Nová střední škola“. Vytvořte ekumenické skupiny ve všech diecézích a postarejte se, aby byly kontrolovány protestanty.
Zakažte modlitby za papeže a k Panně Marii, protože brání ekumenismu. Ohlaste, že kompetentními autoritami jsou místní biskupové. Podporujte [názor], že papež je pouze reprezentativní postavou.
Vysvětlete lidu, že učení papeže je nutné jen kvůli konverzaci, ale nemá jakýkoliv význam.
22
Bojujte proti autoritě papeže, klaďte omezení věku na jeho aktivity. Omezte jej jen na velmi ojedinělé [věci] a vysvětlujte, že jej chcete uchránit od přemíry práce.
23
Buďte smělí. Oslabujte papeže zaváděním biskupských synod. Papež se pak stane pouze reprezentativní postavou jako v Anglii, kde vládne horní a dolní sněmovna a od nichž dostává královna příkazy. Pak oslabte autoritu biskupa zavedením souběžné instituce po presbyteriánském způsobu.
Říkejte, že tímto způsobem získají kněží pravou pozornost.
Nakonec oslabte autoritu kněží ustavením laických skupin, které budou ovládat kněze. Tímto způsobem vzejde taková nenávist, že oni opustí Církev, dokonce tak učiní i kardinálové a Církev pak bude demokratická…nová Církev…
24
Omezte povolání ke kněžství a přinuťte laiky ztratit posvátnou bázeň před nimi. Veřejné pohoršení kněze zcela zničí tisíce povolání. Vychvalujte kněze, kteří kvůli lásce k ženě opustili vše, a vykreslete je jako hrdiny.
Oceňujte laicizované kněze jako autentické mučedníky, utlačované natolik, že nemohli stát za čímkoliv jiným. Kritizujte jako skandál i to, že naši zednářští bratři v kněžství jsou odhalováni a jejich jména zveřejňována. Buďte tolerantní k homosexuálům mezi duchovenstvem. Říkejte lidu, že kněží trpí samotou.
25
Začněte uzavírat kostely kvůli nedostatku kněží. Vykreslete tuto praxi jako dobrou a hospodárnou. Vysvětlujte, že Bůh naslouchá modlitbám všude. Takovým způsobem se kostel stane marnotratným plýtváním peněz. Uzavřete především kostely, v nichž existuje praxe tradiční pobožnosti.
26
Používejte komise laiků a kněží, kteří jsou slabí ve víře, a kteří budou odsuzovat a bez obtíží kárat každé zjevení Panny Marie a zjevné zázraky, zvláště zázraky sv. Michaela Archanděla. Ujistěte se, že nic z toho v závislosti na Druhém vatikánském koncilu v žádné míře neobdrží schválení.
Označte za neposlušnost vůči autoritám, jestliže je někdo poslušný Zjevení sv. Jana nebo i když se na něj odvolává. Označte proroky za neposlušné vůči církevní autoritě.
Pošpiňte jejich jméno blátem, takže nikdo nepomyslí na uznání nějaké části jejich Poselství.
27
Zvolte vzdoropapeže. Podporujte, aby přivedl zpět do Církve protestanty a možná i Židy. Vzdoropapež může být zvolen, když se dá volební právo biskupům. Pak bude zvoleno mnoho vzdoropapežů, takže jako kompromis bude vybrán jeden vzdoropapež. Prohlaste, že pravý papež je mrtev.
28
Odstraňte zpověď před Svatým přijímáním pro žáky druhé a třetí třídy tím, že pro ně nebude důležitá až půjdou do čtvrté nebo páté třídy a do vyšších ročníků. Zpověď pak vymizí. Zaveďte (v tichosti) všeobecnou zpověď se skupinovým rozhřešením. Vysvětlete lidu, že se to děje kvůli nedostatku duchovních.
29
Zařiďte, aby Svaté přijímání podávali laici a ženy. Řekněte jim, že je čas pro laiky. Začněte podáváním Svatého přijímání na ruku jako u protestantů namísto do úst. Vysvětlujte, že to Kristus dělal stejně. Sesbírejte nějaké Hostie pro „černé mše“ v našich chrámech. Rozdělujte také namísto jednotlivého Svatého přijímání kalich s nekonsekrovanými hostiemi, aby si každý mohl vzít domů. Vysvětlujte jim, že takto mohou mít Boží dary ve svém každodenním životě. Nainstalujte automaty na hostie pro přijímání a nazvěte je svatostánkem.
Říkejte, že musí existovat výměna pozdravení pokoje. Podporujte lid, aby se pohyboval po kostele a rušil modlitbu a pobožnost. Nedělejte znamení kříže, ale na místo toho znamení pokoje. Vysvětlujte, že i Kristus se pohyboval, aby pozdravil učedníky. Nedovolte během těchto chvil žádné soustředění. Kněží se musí otočit zády k Eucharistii a uctívat lid.
30
Poté, co byl zvolen vzdoropapež, rozpusťte biskupskou synodu a také sdružení kněží a farní rady.
Zakažte všem věřícím bez povolení diskutovat o tomto novém nastavení. Vysvětlujte, že Bůh miluje pokoru a nenávidí ty, kteří usilují o slávu. Jako neposlušné vůči církevním autoritám obviňte všechny ty, kteří budou vznášet otázky.
Odrazujte od poslušnosti vůči Bohu. Říkejte lidu, že musí poslouchat tyto církevní představené.
31
Dejte papeži (=vzdoropapeži) maximum moci vybrat si své nástupce. Nařiďte pod trestem exkomunikace, aby všichni, kteří milují Boha, nosili znamení šelmy. Nenazývejte to však „znamením šelmy“. Nesmí se činit znamení kříže, ani jej nesmí lidé používat, ani jím nikdo nesmí být žehnán. Činit znamení kříže bude označeno za modlářství a neposlušnost.
32
Prohlaste za falešná předešlá dogmata s výjimkou papežské neomylnosti. Prohlaste Ježíše Krista za neúspěšného revolucionáře. Ohlaste, že pravý Kristus přijde brzy. Poslouchat se musí pouze zvolený vzdoropapež. Řekněte lidu, že se musí klanět, když vyslovují jeho jméno.
33
Nařiďte všem papežovým podřízeným bojovat ve svatém křížovém tažení za rozšíření jediného světového náboženství. Satan ví, kde je všechno ztracené zlato.
Podrobte si bez lítosti svět!
To vše přinese lidstvu to, po čem lidstvo vždy toužilo: „zlatou epochu míru“.
Franciscus
bratr černý papež“ (pozn. falešný prorok – černý papež František)
 
Dvacet_3 cokoliv co napíšu, je normální hovno   
Něžné
vytrznik Hodné kluky si nikdy nezapamatují -  na zlé nikdy nezapomenou
Blanka

Ahoj Tamaro. Pokud máš hodně milého a ohleduplného partnera, tak můžeš při análním styku prožít ještě silnější orgasmus než normálně. A vůbec tě to nemusí bolet. Hlavně si kupte lubrikační gel, chce to hodně gelu. Před milováním si dojdi na velkou, když se ti nechce, můžeš vyvolat stolici třeba mýdlovým čípkem. A potom se pořádně umyj. Potom mu ho hezky celýho nageluj, on udělá to samý s tvým zadečkem. Teprve potom ho nech jemně přitlačit, opravdu jemně, jinak tě to bude bolet. A jak ho ucítíš na prdelce, zatlač normálně jako na stolici. Pořádně, nemusíš se stydět. A jakmile se ti otevře svěrač, on vjede celej dovnitř a nebude tě nic bolet, jenom se ti začne chtít strašně na velkou, to je normální. On musí držet, nesmí se v tu chvíli pohybovat. Až za chvíli, až se krásně uvolníš. Hlavně žádný rychlý pohyby, to potom bolí. Záleží jakého máš milence, musí být velmi ohleduplný, s nějakým hulvátem se do análu vůbec nepouštěj. Ten můj se přitom přitiskne k celýmu mýmu tělu, líbá a olizuje mě na zádech, nebo mi olizuje uši a přitom mi rukama jemně mne bradavky, je to nádhera.

reagovat
Jarek

Tamara asi chtěla vědět,jaké to bude když se před tím nevyprázdní a bude "plná".No tak to raději dělejte někde venku v trávě, protože to budete jak ta prasata.Viděl jsem to na videu a je to pěknej humus.
reagovat
 
Zásilek špulení, doufám
Dej si facku a mazej rozhazovat do schránek výzvy k vyzvednutí zásilek, mamrde!!§
post.com post.com post.com  post.com
No to je pěkný - masque než konečně vyšpulila, upletla si haranta!
Kdo z vás?
vytrznik Hodné kluky si nikdy nezapamatují -  na zlé nikdy nezapomenou
BTW
28.11.1998 IMANUEL – Kráľ kráľov, Pán pánov, sa nám narodil
Ak chcete, môžete sa k nám na diaľku pridať. Večer 28.11. si doma slávnostne pri sviečkach a Slove Božom pripomenieme výročie, kedy sa v noci z 28. na 29. novembra 1998 naplnilo zasľúbenie o príchode Kráľa Tisícročnej ríše na Zem, zasľúbenie narodenia chlapca, ktorý hneď po narodení bol vzatý k Bohu a Jeho trónu, aby po návrate na očistenú planétu Zem – na počiatku Tisícročnej ríše, pre našu spásu, mohol Imanuel vládnuť „železným“ žezlom.
 
vytrznik Hodné kluky si nikdy nezapamatují -  na zlé nikdy nezapomenou
Sewas!
Muerte Vím, co chtějí mámy 
kryšpín je holka nebo kluk? jinak čauko!
Shake krmte troly! 
Hanychová ukázala Kryšpína: Pusu špulí stejně jako máma http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/157138/hanychova-ukazala-kryspina-pusu-spuli-stejne-jako-mama.html
 
Sama si špul, důro!!§
 
Jak jako ne, nedělej fóry a špul...!!!
 
Ne.
 
Jirzy Krychlič is my coach 
- 1 fáza Lucifer sa nachádza v hlbinách ritnej diery, to znamená nachádza sa v temných úrovniach lebo je tam tma ako v riti kurva.ak sa nachádza v hlbinách tak tam musel pred tým klesnúť, padnúť na zem a revat od hrôzy.a klesnúť môže len niekto, kto nema zlato osemnactku a nejebe chalanov do riti a neni prekrasne ozraty cely den.
 
vytrznik Hodné kluky si nikdy nezapamatují -  na zlé nikdy nezapomenou
Prednáška Duchovné úrovne I. : "A v této hlouběji ležící napodobenině púsobil kdysi Amfortas a padl, když podlehl zlému vlivu Lucifera, vyšvihnuvšího se z hlubin až k nému vzhúru".

Rozoberiem to ako to ja chápem:
- 1 fáza Lucifer sa nachádza v hlbinách, to znamená nachádza sa v temných úrovniach. Ak sa nachádza v hlbinách tak tam musel pred tým klesnúť, padnúť. A klesnúť môže len niekto, kto porušuje Božie zákony.
- 2 fáza priblíženie sa Lucifera k Hradu Grálu, kde pôsobí Amfortas. Vyšvihol sa, vystúpil z hlbín, z temných úrovní hmotnosti. No keby nebol Lucifer padnutý tak sa nenachádza v hlbinách a nemusel by sa nikam vyšvihnúť. Vyšvihnul sa z hlbín, znamená , že vystúpil z nízkych temných úrovní. Musel sa namáhavo vyšvihnúť lebo už mal ťažší pohyb v dôsledku svojho ťažšieho zatemneného obalu.
- 3 fáza pôsobenie Lucifera . Mal zlý vplyv, používal svoj temný princíp aby ten na koho pôsobí padol. Zavádzaním temného princípu, zlým vplyvom, tak tu je úplne jasné , že je padnutý , že nedodržiava Božiu Vôľu.

Z toho vyplýva, že ešte pred tým ako sa vyšvihol , už sa nachádzal v hlbinách, čiže už sa tam dostal klesnutím v dôsledku nedodržiavania Božej Vôle, ktorá ho sama v dôsledku zákona tiaže zatlačila do hlbín.
 
czekotay Bůh není a my jsme jeho  proroci.
Vagina mě bolela dva dny. Dnes už je to dobré. Je to trošku nepříjemné, když nosím kalhotky, takže chodím hlavně na ostro,
vytrznik Hodné kluky si nikdy nezapamatují -  na zlé nikdy nezapomenou
Fajn a teď vyšpul.
Hannibal_Lektijer   SUPPORTUJ!
Po zákroku však byla její frndička citlivá. „Vagina mě bolela dva dny. Dnes už je to dobré. Je to trošku nepříjemné, když nosím kalhotky, takže chodím hlavně na ostro,“
 
Pravda! Mrdat štb, piráty, ruské medvědy a bratry i sestry české lvy a podobné bolšany napříč spektrem!!§
 
kill bflmpsvz 
Drazí přátelé,
velice nás trápí, že naše rodná země se dostala na první místo v šíření protiruské propagandy. Věřte však, že s ní nemají normální občané ČR nic společného, naopak už mají protiruské demagogie plné zuby! Nositelem protiruské a protiputinovské ideologické války je hrstka zkorumpovaných vlastizrádců a mentálně nevyvinutých jedinců z neziskovek financovaných západními agenturami. Jsou hodně slyšet, neboť nám ukradli Českou televizi a vlastní všechna velká média.
Světovládě, která stojí v pozadí podvratné činnosti těchto služebníků zla, však její devastační strategie v České republice zdaleka nevychází, jak by si přála. S úžasem začíná zjišťovat, že nezávislé myšlení občanů, historická zkušenost národa a svědomí vyspělých duší zkorumpovat nelze. Čím víc lžou, čím víc se snaží stáhnout nás do temnot svých intrik, tím víc se v národu probouzí touha po pravdě a tím méně lidí jim věří. Neboť v temnotách lží se rodí největší touha po světle pravdy.
Ujišťujeme vás, že považujeme ruský lid, stejně jako ostatní slovanské, ale i další mírumilovné národy světa, za svoje bratry. S velikým znepokojením sledujeme, jak se samozvaná světovláda snaží za každou cenu vyvolat vojenský konflikt EU s Ruskem. EU vložila do rukou psychopatů, původně obranný pakt NATO změnila na primitivního agresora bez páteře, svědomí a rozumu. Věřte však, že nikdy dobrovolně nepůjdeme do jakéhokoliv konfliktu namířeného proti našim bratrům. Zneuctili bychom tím vše, čím jsme.
Mnozí se již začínají probouzet z mnohaletého občanského bezvědomí. Už vnímají, že mocní tohoto světa rozpoutali největší bitvu o vědomí člověka v historii. Jenomže podcenili mentalitu Slovanů, kteří mají v genech zakódovánu úctu k pravdě, k vyšším zákonům Života a ke svým kořenům. Vzdor obrovskému tlaku propagandy začíná světlo pravdy stále jasněji proudit vědomím lidí, občan se stává vědomým a vědomí pravdy života jeho svědomím. A nad takovými lidmi ztrácí jakákoliv demagogie svou moc. Samozvaní vládci světa jsou už z toho na mrtvici, vědí, že jim něco nesmírně důležitého uniká, ale netuší, co. A jejich „klíčníci“ marně pátrají, kdo vlastní k této záhadě Klíč.
Rakovina chamtivosti pečlivě šlechtěná americkou „kulturou“ těžce sužuje i náš stát. Žijeme v období nejrychlejšího technologického rozvoje, ale díky chamtivosti též v epoše největší devastace hodnot prověřených generacemi našich předků. Řítíme se do morálně-etické propasti, rozvíjíme sice rozum, ale ničíme srdce, zušlechťujeme ego, avšak mrzačíme duši. Mnohé indicie však již nasvědčují, že chamtivost a egoismus začínají být infikovány zničujícím poznáním pravdy a těší se stále chatrnějšímu zdraví. A spolu s tím klesá k nule i chuť občanů účastnit se nesmyslných bratrovražedných válek.
V tomto kontextu také vnímáme islámskou invazi do Evropy. Je nám jasné, že eurozrádci prodali Světovládě osud Evropy a naši vlastizrádci prodávají osud náš. Marně však osa zla (Washington – Londýn – Brusel – Ankara – Rijád) obviňuje z rozvracení světa ty, kteří ho chtějí chránit, marně označuje za lháře ty, kteří šíří pravdu, za fašisty - ty, kteří odhalují fašistickou podstatu islámu, za rasisty - ty, kteří se proti islámskému rasismu chtějí bránit, za islámofoby - ty, kteří odmítají zotročování žen a znásilňování dětí psychopatickými pedofily. Už si na to zvykáme a jako národ, který dal světu Švejka, se tím dokonce začínáme bavit. Marně tuhle trapnou frašku hrají stále dokola! A čím víc nás rozdělují, tím víc se začínáme spojovat. Není to neuvěřitelný výsledek totálního vymývání mozků?
Chceme-li zachránit Evropu, musíme ji zbavit Augiášova chlíva zvaného Brusel, tedy vystoupit z EU. Chceme-li zachránit mír, musíme opustit NATO! Velezrádní přežvykovači washingtonských hesel pak nebudou mít, na kom parazitovat a koho zneužívat. Madam Merkel a smečka jejích análních alpinistů má však jinou vizi o naší budoucnosti. Našemu premiérovi už „vysvětlila“, že likvidace českého státu a jeho kultury je tím „nejlepším“, co může pro český stát udělat. Že neprosadí-li imigrantské kvóty Bruselu, musí v rámci bezvízového styku s Tureckem přijmout jednotky ISIS, které již sultán Erdogan připravuje na rozhodující vpád do Evropy. Angela neuvěřitelně arogantně ignoruje, že islám tady nechceme, že vrahy a psychopaty si ve svém domově vydržovat nebudeme!
V této době zrychlujícího se času, kdy bylo vypuštěno snad všechno zlo světa k poslední bitvě s dobrem, se stává velikou nadějí pro nás i mnohé další země světa právě Rusko s geniálním politickým a ekonomickým stratégem Putinem. Nebýt jich, Evropa by se již velmi brzy stala nejhorší kolonií tupých hnědých otroků bez jakýchkoliv práv, šmírovaných a perzekuovaných hůř, než si sám Orwel dokázal představit.
Světovláda se již mnohokrát pokusila vrazit mezi nás klín nenávisti, aby mohla snadněji vyvážet „demokracii made in USA“. A pokusí se o to znovu a ještě bezohledněji. Právě proto vám posíláme toto poselství, abyste věřili, že zůstáváme vašimi přáteli, ať se stane cokoliv. Čestní lidé obdaření selským rozumem a svědomím dokážou vzdorovat jakékoliv implantaci sebevražedného fanatismu a kdykoliv mohou zasednout ke společnému stolu, ať jsou to Češi, Slováci, Rusové nebo Američani, aby řešili problémy našeho světa. Lidé blízké budoucnosti vnímající život v hlubších souvislostech nepotřebují nesmyslný luxus, ale bohatství etické a duchovní. Nepotřebují ani zpackané zákony a nesmyslné europtákoviny, neboť ctí zákony mnohem vyšší, zákony „nad hmotou“.
Nositeli politiky naděje pro celý svět se mohou stát jedině občané, jejichž duchovní a etická dimenze vysoce přesahuje obvyklý standard „moderního“ politika, tedy lidé, pro něž svědomí, pravda a služba národu jsou zákonem nejvyšším. Jak je poznáme? Inu, jako vždy, nikoliv podle slibů, ale podle činů, emocí a myšlenek, tedy podle všeobjímající moudrosti od Boha jim dané a životními zkušenostmi v lekcích bolestných vykované. Otevřeme-li takovýmto lidem cestu do čela společnosti, přijde velké probuzení a něco, co nás na vždy změní. Nereálná utopie, říkáte? O tom rozhodneme jen my sami.
S přáním společného dobra všem, kteří dobru otevírají svá srdce a dobro přejí jiným
a s pozdravem „Ať bdí nad světem Ruský medvěd!“
Váš bratr - Český lev