Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Počítače a Internet

Spravují:

CountZero,
Zerryk

Může vás zajímatReklamaKlub pojednavajici o testovani www.okoun.cz, zamereno je zejmena na zlomyslne featury...

http://www.okoun.cz/boards/radeox

0800-zemiak
lidi uklízejte po sobě když to rozbijete až moc

Lejzy God is REAL unless declared   INTEGER.
????
 
Lejzy God is REAL unless declared   INTEGER.
????????????????????????????????????????????????????????????????????
 
Lejzy God is REAL unless declared   INTEGER.
драгъ
 
PetaKlic chceš sbalit rionku? postav diskuzák!  https://bilemysi.cz
darebáku
budiž světlo
 
Lejzy God is REAL unless declared   INTEGER.
HTML kód vašeho příspěvku obsahuje chybné nebo na Okounu nepovolené atributy:

<div ="" style="position:fixed; z-index:999; left:0px; top:0px; right:0px; bottom:0px; background-color:black; opacity:0.6; pointer-events:none;"></div>
snop lev je sice král zvířat, ale surikata  nevystupuje v cirkusu
<spoiler>spoiler</spoiler>
 
SAGITARIUS  
odnov
 
PetaKlic kdo ještě není myš, je hovno myš!  https://bilemysi.cz
pokus
dr.zloduch  
 
PetaKlic kdyby to zakuckalo - -  https://bilemysi.cz
třeba teď jsem po sobě uklidil dole zůstala viset půlka dvoupříspěvkového hacku
 
PetaKlic kdyby to zakuckalo - -  https://bilemysi.cz
promiň, chtěl jsem to demonstrovat :)
já tady sedím a žeru šušně!
 
lidi uklízejte po sobě když to rozbijete až moc
 
Lejzy God is REAL unless declared   INTEGER.
KOKOTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
PetaKlic kdyby to zakuckalo - -  https://bilemysi.cz
hele ale vono to není vopravený
 
Lejzy God is REAL unless declared   INTEGER.
 
test
 
Ѫ, Ѭ, Ѧ, Ѩ
 
 
Lejzy God is REAL unless declared   INTEGER.
ⰅⰂⰀ҃ⰌⰎⰋⰅ ⰑⰕⰟ ⰏⰀⰓⰟⰍⰀ
2010100 Ⰸⰰⱍⱔⰾⱁ ⰵ҃ⰲⰰⰼⰾⰻⱑ · ⰺ҃ⱄ ⱈ҃ⰲⰰ ⱄ҃ⱀⰰ ⰱ҃ⰶⰻⱑ ·
2010200 ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱂⱄⰰⱀⱁ ⰲⱏ ⱂⱃⱁⱃⱁⱌⱑⱈⱏ · ⱄⰵ ⰰ̆ⰸⱏ ⱂⱁⱄⱏⰾ̑ⱙ ⰰ҃ⰼⰾⱏ ⰿⱁⰹ · ⱂⱃⱑⰴⱐ
2010210 ⰾⰻⱌⰵⰿⱐ ⰿⱁⰺⰿⱐ · ⰺ҅ⰶⰵ ⱆⰳⱁⱅⱁⰲⰻⱅⱏ ⱂⱘⱅⱐ ⱅⰲⱁⰺ · ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱅⱁⰱⱁⱙ ·
2010300 Ⰳⰾⰰⱄⱏ ⰲⱏⱂⰻⱙⱎⱅⰰⰳⱁ ⰲⱏ ⱂⱆⱄⱅⱏⰻⱀ̑ⰻ · ⱆⰳⱁⱅⱁⰲⰰⰺ҅ⱅⰵ ⱂⱘⱅⱐ ⰳ҃ⱀⱐ ·
2010310 ⱂⱃⰰⰲⱏⰻ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵ ⱄⱅⱐⰸⱔ ⰵⰳⱁ ·
2010400 Ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⰺ҅ⱁ̆ⰰⱀⱏ ⰽⱃⱏⱄⱅⱔ ⰲⱏ ⱂⱆⱄⱅⱏⰻⱀ̑ⰻ · ⰺ҅ ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱗ ⰽⱃⱐⱎⱅⰵⱀⰻⰵ
2010410 ⱂⱁⰽⰰⰰ̆ⱀⰻⱓ · ⰲⱏ ⱁ̆ⱅⱏⱂⱆⱎⱅⰵⱀⰻⰵ ⰳⱃⱑⱈⱁⰿⱏ ·
2010500 Ⰺ҅ ⰻⱄⱈⱁⰶⰴⰰⰰ̆ⱎⰵ ⰽⱏ ⱀ̑ⰵⰿⱆ ⰲⱄⱑ ⰺ҅ⱓⰴⱑⰺⱄⰽⰰⱑ ⱄⱅⱃⰰⱀⰰ · ⰺ҅ ⰻ҃ⰾⰿⱑⱀⰵ · ⰺ҅
2010510 ⰽⱃⱐⱎⱅⰰⱈⱘ ⱄⱔ ⰲⱄⰻ ⰲⱏ ⰺⱁ̆ⱃⰴⰰⱀⱐⱄⱌⱑⰺ ⱃⱑⱌⱑ · ⱁⱅⱏ ⱀ̑ⰵⰳⱁ ·
2010520 ⰺ҅ⱄⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱙⱎⱅⰵ ⰳⱃⱑⱈⱏⰻ ⱄⰲⱁⱗ ·
2010600 ⰱⱑ ⰶⰵ ⰺ҅ⱁⰰⱀⱏ ⱁⰱⰾⱐⱍⰵⱀⱏ ⰲⰾⰰⱄⱏⰻ ⰲⰵⰾⱐⰱⱘⰶⰴⰻ · ⰺ҅ ⱂⱁⱑⱄⱏ ⱆⱄⱏⰿⱑⱀⱏ ⱁ
2010610 ⱍⱃⱑⱄⰾⱑⱈⱏ ⰵ̆ⰳⱁ · ⰺ҅ ⱑⰴⱐ · ⰰ̆ⰽⱃⰻⰴⰻ ⰺ҅ ⰿⰵⰴⱏ ⰴⰻⰲⰻⰹ ·
2010700 ⰺ҅ ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⰰ̆ⱎⰵ ⰳ҃ⰾⱔ · ⰳⱃⱔⰴⰵⱅⱏ ⰽⱃⱑⱂⰾ̑ⰵⰺ ⰿⰵⱀⰵ · ⰲⱏ ⱄⰾⱑⰴⱏ ⰿⰵⱀⰵ ·
2010710 ⰵⰿⱆⰶⰵ ⱀⱑⱄⰿⱐ ⰴⱁⱄⱅⱁⰺ҅ⱀⱏ · ⱂⱁⰽⰾⱁⱀ̑ⱐ ⱄⱔ ⱃⰰⰸⰴⱃⱑⱎⰻⱅⰻ ·
2010720 ⱃⰵⰿⰵⱀⰵ ⱄⰰⱂⱁⰳⱆ ⰵⰳⱁ ·
2010800 ⰰ̆ⰸⱏ ⱆⰱⱁ ⰽⱃⱐⱄⱅⰻⱈⱏ ⰲⱏⰻ ⰲⱁⰴⱁⱙ · ⰰ̆ ⱅⱏ ⰽⱃⱐⱄⱅⰻⱅⱏ ⰲⱏⰻ ⰴ҃ⱈⱁⰿⱐ ⱄ҃ⱅⱐⰺⰿⱐ ·
2010900 ⰺ҅ ⰱⱏⰻⱄⱅⱐ ⰲⱏ ⰴⱐⱀⰻ ⱅⱏⰻ · ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰻ҃ⱄ ⱁⱅⱏ ⱀⰰⰸⰰⱃⱑⱅⰰ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⰺ҅ⱄⰽⰰⰰ̆ⰳⱁ ·
2010910 ⰺ҅ ⰽⱃⱐⱄⱅⰻ ⱄⱔ ⱁⱅⱏ ⰺ҅ⱁ̆ⰰⱀⰰ ⰲⱏ ⰺⱁⱃⸯⰴⰰⱀⱑ ·
2011000 ⰺ҅ ⰰⰱⰻⰵ ⰲⱏⱄⱈⱁⰴⱔ ⱁⱅⱏ ⰲⱁⰴⱏⰻ · ⰺ҅ ⰲⰻⰴⱑ ⱃⰰⰸⰲⱁⰴⱔⱎⱅⰰ ⱄⱔ ⱀ҃ⰱⱄⰰ ·
2011010 ⰺ҅ ⰴ҃ⱈⱏ ⱑⰽⱁ ⰳⱁⰾⱘⰱⱐ ⱄⱐⱈⱁⰴⱔⱎⱅⱐ ⱀⰰ ⱀ̑ⱐ ·
2011100 ⰺ҅ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⰳⰾⰰⱄⱏ ⱄⱏ ⱀ҃ⰵⰱⱄⰵ · ⱅⱏⰻ ⰵⱄⰻ ⱄ҃ⱀⱏ ⰿⱁⰹ ⰲⱏⰸⰾ̑ⱓⰱⰾ̑ⰵⱀⱏⰺ ·
2011110 ⱁ ⱅⰵⰱⱑ ⰱⰾⰰⰳⱁⰲⱁⰾⰻⱈⱏ ·
2011200 ⰺ҅ ⰰⰱⰻⰵ ⰴ҃ⱈⱏ ⰺⰸⰲⰵⰴⰵ ⰹ ⰲⱏ ⱂⱆⱄⱅⱏⰻⱀ̑ⱙ ·
2011300 ⰺ҅ ⰱⱑ ⱅⱆ ⰲⱏ ⱂⱆⱄⱅⱏⰻⱀ̑ⰻ ⰴⱐⱀⰻⰹ ⰽ҃ · ⰺ҅ⱄⰽⱆⱎⰰⰵⰿⱏ ⱄⱁⱅⱁⱀⱁⱙ ·
2011310 ⰺ҅ ⰱⱑ ⱄⱏ ⰸⰲⱑⱃⱐⰿⰻ · ⰺ҅ ⰰ҃ⰼⰾⰻ ⱄⰾⱆⰶⰰⰰⱈⱘ ⰵⰿⱆ ·
2011400 ⱂⱁ ⱂⱃⱑⰴⰰⱀⰻⰹ ⰶⰵ ⰺⱁⰰⱀⱁⰲⱑ · ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰻ҃ⱄ ⰲⱏ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⱙ ·
2011410 ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱗ ⰵ҃ⰲⰰⰼⰾⰻⰵ · ⱌ҃ⱃⱄⰻⱑ ⰱ҃ⰶⰻⱑ ·
2011500 ⰳ҃ⰾⱔ · ⱑⰽⱁ ⰺ҅ⱄⱂⰾⱏⱀⰻ ⱄⱔ ⰲⱃⱑⰿⱔ · ⰺ҅ ⱂⱃⰻⰱⰾⰻⰶⰻ ⱄⱔ ⱌ҃ⱃⱄⱅⰲⰻⰵ ⰱ҃ⰶⰻⰵ ·
2011510 ⱂⱁⰽⰰⰻⱅⰵ ⱄⱔ ⰺ҅ ⰲⱑⱃⱆⰹⱅⰵ ⰲⱏ ⰵ҃ⰲⰰⰼⰾⰻⰵ ⰱ҃ⰶⰻⰵ ·
2011600 Ⱈⱁⰴⱔ ⰶⰵ ⱂⱃⰻ ⰿⱁⱃⰻ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⰺ҅ⱄⱌⱑⰿⱐ ⰲⰻⰴⱑ ⱄⰻⰿⱁⱀⰰ · ⰺ҅ ⰰ̆ⱀⱐⰴⱃⱑⰰ ⰱⱃⰰⱅⰰ
2011610 ⱅⱁⰳⱁ ⱄⰻⰿⱁⱀⰰ · ⰲⱏⰿⰵⱅⱘⱎⱅⰰ ⰿⱃⱑⰶⱔ ⰲⱏ ⰿⱁⱃ̑ⰵ · ⰱⱑⰰ̆ⱎⰵⱅⰵ ⰱⱁ ⱃⱏⰻⰱⰰⱃ̑ⱑ ·
2011700 ⰺ҅ ⱃⰵⱍⰵ ⰺ҅ⰿⰰ ⰻ҃ⱄ · ⱂⱃⰻⰴⱑⱅⰰ ⰲⱏ ⱄⰾⱑⰴⱏ ⰿⰵⱀⰵ ·
2011710 ⰺ҅ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃ̑ⱙ ⰲⱏⰻ ⰱⱏⰻⱅⰻ ⰾⱁⰲⱐⱌⰰ ⱍ҃ⰽⱁⰿⱏ ·
2011800 ⰺ҅ ⰰⰱⰻⰵ ⱁⱄⱅⰰⰲⱐⱎⰰ ⰿⱃⱑⰶⱔ ⱂⱁ ⱀ̑ⰵⰿⱐ ⰺ҅ⰴⱁⱄⱅⰵ ·
2011900 ⰺ ⱂⱃⱑⱎⸯⰴⱏ ⰿⰰⰾⱁ ⱁⱅⱏⱅⱘⰴⱆ · ⱆⰸⱐⱃⱑ ⰺ҅ⱑⰽⱁⰲⰰ ⰸⰵⰲⰵⰴⰵⱁⰲⰰ · ⰺ҅ ⱁ̆ⰰ̆ⱀⰰ
2011910 ⰱⱃⰰⱅⱃⰰ ⰵⰳⱁ · ⰺ҅ ⱅⰰ ⰲⱏ ⰰ̆ⰾⸯⰴⰻⰹ · ⰸⰰⰲⱔⰸⰰⱙⱎⱅⰰ ⰿⱃⱑⰶⱔ ·
2012000 ⰺ҅ ⰰⰱⱐⰵ ⰲⱏⰸⱏⰲⰰ ⱑ · ⰺ҅ ⱁⱄⱅⰰⰲⱐⱎⰰ ⱁ҃ⱌⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ⰸⰵⰲⰵⰴⱑⰰ ⰲⱏ ⰾⰰⰴⰻⰹ ·
2012010 ⱄⱏ ⱀⰰⰺ҅ⰿⱐⱀⰻⰽⱏⰻ ⱂⱁ ⱀ̑ⰵⰿⱐ ⰺ҅ⰴⱁⱄⱅⰵ ·
2012100 ⰺ҅ ⰲⱏⱀⰻⰴⱁⱎⱔ ⰲⱏ ⰽⰰⱂⰵⱃⱏⱀⰰⱆⰿⱏ · ⰺ҅ ⰰⰱⱐⰵ ⰲⱏ ⱄⱘⰱⱁⱅⱏⰻ ·
2012110 ⱀⰰ ⱄⱏⱀⱏⰿⰻⱎⱅⰻ ⱆⱍⰰⰰⱎⰵ ·
2012200 ⰺ҅ ⰴⰻⰲⰾ̑ⱑⱈⱘ ⱄⱔ ⱁ ⱆⱍⰵⱀⰻⰹ ⰵⰳⱁ · ⰱⱑ ⰱⱁ ⱆⱍⱔ ⱑⰽⱁ ⰲⰾⰰⱄⱅⱐ ⰺ҅ⰿⱏⰻ ·
2012210 ⰰ ⱀⰵ ⰰⰽⱏⰻ ⰽⱏⱀⰻⰶⱐⱀⰻⱌⰻ ⰺ҅ⱈⱏ ·
2012300 Ⰺ҅ ⰱⱑ ⱀⰰ ⱄⱏⱀⱏⰿⰻⱎⱅⰻ[ⱈⱏ] ⰺ҅ⱈⱏ · ⱍ҃ⰽⱏ ⱀⰵⱍⰻⱄⱅⱁⰿⱐ ⰴ҃ⱈⱁⰿⱐ ·
2012310 ⰺ ⰲⱏⰸⱏⰲⰰ
2012400 ⰳ҃ⰾⱔ · ⱁⱄⱅⰰⱀⰻ ⱍⱐⱅⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱀⰰⰿⱏ · ⰺ҅ ⱅⰵⰱⱑ ⰻ҃ⱄⰵ · ⱀⰰⰸⰰⱃⱑⱀⰻⱀⰵ · ⱂⱃⰻⱎⱐⰾⱏ
2012410 ⰵⱄⰻ ⱂⱁⰳⱆⰱⰻⱅⱏ ⱀⰰⱄⱏ · ⰲⱑⰿⱏ ⱅⱔ ⰽⱏⱅⱁ ⰵⱄⰻ ⱄ҃ⱅⱏⰺ ⰱ҃ⰶⰹⰻ ·
2012500 ⰺ҅ ⰸⰰⱂⱃⱑⱅⰻ ⰵⰿⱆ ⰻ҃ⱄ ⰳ҃ⰾⱔ · ⱆⰿⰾⱐⱍⰻ · ⰺ҅ ⰻⰸⰻⰴⰻ ⰺ҅ⰶ ⱀ̑ⰵⰳⱁ ·
2012600 ⰺ҅ ⱄⱏⱅⱃⱔⱄⱏ ⰹ ⰴ҃ⱈⱏ ⱀⰵⱍⰻⱄⱅⱏⰺ · ⰺ҅ ⰲⱏⰸⱏⱂⰻⰲⱏ ⰳⰾⰰⱄⱏⰿⱐ ⰲⰵⰾⰻⰵⰿⱐ ·
2012610 ⰺ҅ ⰻⰸⰻⰴⰵ ⰺ҅ⰶ ⱀ̑ⰵⰳⱁ ·
2012700 ⰺ҅ ⱆⰶⰰⱄⱘ ⱄⱔ ⰲⱄⰻ · ⱑⰽⱁ ⰺ ⱄⱏⱅⱔⰸⰰⰰⱈⱘ ⱄⱔ ⰽⱏ ⱄⰵⰱⱑ ⰳ҃ⰾ̑ⱙⱎⱅⰵ ·
2012710 ⱍⱐⱅⱁ ⱆⰱⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱄⰵ · ⰺ҅ ⱍⱐⱅⱁ ⱆⱍⰵⱀⰻⰵ ⱄⰵ ⱀⱁⰲⱁⰵ · ⱑⰽⱁ ⱂⱁ ⱁ̆ⰱⰾⰰⱄⱅⰻ
2012720 ⰴ҃ⱈⰿⱏ · ⱀⰵⱍⰻⱄⱅⱏⰺⰿⱏ ⰲⰵⰾⰻⱅⱏ · ⰺ҅ ⱂⱁⱄⰾⱆⱎⰰⱙⱅⱏ ⰵⰳⱁ ·
2012800 ⰺ҅ ⰻⰸⰻⰴⰵ ⱄⰾⱆⱈⱏ ⰵⰳⱁ ⰰ̆ⰱⰻⰵ · ⰲⱏ ⰲⱐⱄⱘ ⱄⱅⱃⰰⱀⱘ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⰺ҅ⱄⰽⱘ ·
2012900 ⰺ҅ ⰰⰱⱐⰵ ⰺ҅ⱎⱐⰴⱏⱎⰵ ⰺ ⱄⱏⱀⱏⰿⰻⱎⱅⰰ · ⱂⱃⰻⰴⱘ ⰲⱏ ⰴⱁⰿⱏ ⱄⰻⰿⱁⱀⱁⰲⱏ ⰺ҅
2012910 ⰰⱀⱐⰴⱃⱑⱁⰲⱏ · ⱄⱏ ⰺ҅ⱑⰽⱁⰲⱁⰿⱐ · ⰺ҅ ⰻ̆ⱁ̆ⰰⱀⱀⱁⰿⱐ ·
2013000 Ⱅⱏⱎⱅⰰ ⰶⰵ ⱄⰻⰿⱁⱀⱁⰲⰰ · ⰾⰵⰶⰰⰰⱎⰵ ⱁⰳⱀ̑ⰵⰿⱐ ⰶⰵⰳⱁⰿⰰ ·
2013010 ⰺ҅ ⰰⰱⰻⰵ ⰳ҃ⰾⰰⱎⱔ ⰵⰿⱆ ⱁ ⱀ̑ⰵⰹ ·
2013100 ⰺ҅ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⰾ̑ⱐ ⰲⱏⰸⰴⰲⰻⰶⰵ ⱙ · ⰺ҅ⰿⱏ ⰸⰰ ⱃⱘⰽⱘ ⰵⱗ ·
2013110 ⰺ҅ ⱁ̆ⱄⱅⰰⰲⰻ ⱙ ⱁⰳⱀ̑ⱐ · ⰺ҅ ⱄⰾⱆⰶⰰⰰⱎⰵ ⰵⰿⱆ ·
2013200 ⱂⱁⰸⰴⱑ ⰶⰵ ⰱⱏⰻⰲⱏⱎⰻ · ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⰸⰰⱈⱁⰶⰴⰰⰰ̆ⱎⰵ ⱄⰾⱏⱀⱐⱌⰵ · ⱂⱃⰻⱀⱁⱎⰰⰰ̆ⱈⱘ
2013210 ⰽⱏ ⱀ̑ⰵⰿⱆ ⰲⱄⱔ ⱀⰵⰴⱘⰶⱐⱀⱏⰻⱗ ·
2013300 ⰺ҅ ⰱⱑ ⰲⱐⱄⱐ ⰳⱃⰰⰴⱏ ⱄⱏⰱⱏⱃⰰⰾⱏ ⱄⱔ ⰽⱏ ⰴⰲⱐⱃⰵⰿⱏ ·
2013400 Ⰺ҅ ⰻⱌⱑⰾⰻ ⰿⱀⱁⰳⱏⰻ ⱀⰵⰴⱘⰶⱐⱀⱏⰻⱗ · ⰺ҅ⰿⱘⱎⱅⱔ ⱃⰰⰸⰾⰻⱍⱐⱀⱏⰻ ⱗⰸⱔ · ⰺ҅ ⰱⱑⱄⱏⰻ
2013410 ⰿⱀⱁⰳⱏⰻ ⰺ҅ⰸⰳⱏⱀⰰ · ⰺ҅ ⱀⰵ ⱁⱄⱅⰰⰲⰾ̑ⱑⰰⱎⰵ ⰳ҃ⰾⰰⱅⰻ ⰱⱑⱄⱏ ⱑⰽⱁ ⰲⱑⰴⱑⰰⱈⱘ ⰹ ·
2013500 ⰺ҅ ⱓⱅⱃⱁ ⱂⱃⱁⰱⱃⱑⰸⰳⱆ ⰷⱑⰾⱁ · ⰲⱏⱄⱅⰰⰲⱏ ⰺ҅ⰸⰻⰴⰵ · ⰺ҅ ⰻⰴⰵ ⰲⱏ ⱂⱆⱄⱅⱁ ⰿⱑⱄⱅⱁ ·
2013510 ⰺ҅ ⱅⱆ ⰿⱁⰾⰻⱅⰲⱘ ⰴⱑⰰ̆ⱎⰵ ·
2013600 ⰺ҅ ⰳⱏⱀⰰⱎⱔ ⰹ ⱄⰻⰿⱁⱀⱏ · ⰺ҅ ⰻⰶⰵ ⰱⱑⰰⱈⱘ ⱄⱏ ⱀ̑ⰻⰿⱐ · ⰺ҅ ⱁⰱⱃⱑⱅⱏⱎⰵ ⰹ
2013700 ⰳ҃ⰾⰰⱎⱔ ⰵⰿⱆ · ⱑⰽⱁ ⰲⱄⰻ ⰺ҅ⱎⱅⱘⱅⱏ ⱅⰵⰱⰵ ·
2013800 ⰺ҅ ⰳ҃ⰾⰰ ⰺ҅ⰿⱏ · ⰺ҅ⰴⱑⰿⱏ ⰲⱏ ⰱⰾⰻⰶⱐⱀ̑ⱔⱗ ⰲⱄⰻ ⰺ҅ ⰳⱃⰰⰴⱏⰻ · ⰴⰰ ⰺ҅ ⱅⱆ
2013810 ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰿⱏ · ⱀⰰ ⱄⰵ ⰱⱁ ⰺ҅ⰸⰻⰴⱁⱈⱏ ·
2013900 ⰺ҅ ⰱⱑ ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱗ ⱀⰰ ⱄⱏⱀⱏⰿⰻⱎⱅⰻⱈⱏ ⰺ҅ⱈⱏ · ⰲⱏ ⰲⱐⱄⰵⰻ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⰹ ·
2013910 ⰺ҅ ⰱⱑⱄⱏⰻ ⰺ҅ⰸⰳⱁⱀⱔ ·
2014000 Ⰺ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰽⱏ ⱀ̑ⰵⰿⱆ ⱂⱃⱁⰽⰰⰶⰵⱀⱏ ⰿⱁⰾⱔ ⰹ · ⰺ҅ ⱀⰰ ⰽⱁⰾⱑⱀⱆ ⱂⰰⰴⰰⱗ ·
2014010 ⰺ҅ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⱑⰽⱁ ⰰⱎⱅⰵ ⱈⱁⱎⱅⰵⱎⰻ · ⰿⱁⰶⰵⱎⰻ ⰿⱔ ⰺ҅ⱎⱅⰻⱄⱅⰻⱅⰻ ·
2014100 ⰻ҃ⱄ ⰶⰵ ⰿⰻⰾⱁⱄⱃⱏⰴⱁⰲⰰⰲⱏ · ⱂⱃⱁⱄⱅⱐⱃⱏ ⱃⱘⰽⱘ ⰽⱁⱄⱀⱘ ⰹ · ⰺ҅ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ·
2014110 ⱈⱁⱎⱅⱘ ⰺ҅ⱎⱅⰹⱄⱅⰻ ⱄⱔ ·
2014200 ⰺ҅ ⱃⰵⰽⱏⱎⱓ ⰵⰿⱆ ⰰ̆ⰱⰻⰵ ⱁⱅⰻⰴⰵ ⱂⱃⱁⰽⰰⰸⰰ ⱁ̆ⱅⱏ ⱀ̑ⰵⰳⱁ · ⰺ҅ ⱍⰻⱄⱅⱏ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ·
2014300 ⰺ҅ ⰸⰰⱂⱃⱑⱎⱅⱐ ⰵⰿⱆ ⰰⰱⱐⰵ ⰺ҅ⰸⰳⱏⱀⰰ ⰻ ·
2014400 ⰺ҅ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⰱⰾ̑ⱓⰴⰻ ⱄⱔ · ⱀⰻⰽⱁⰿⱆⰶⰵ ⱀⰻⱍⱐⱅⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⱃⱐⱌⰻ · ⱀⱏ ⱎⱐⰴⱏ
2014410 ⱂⱁⰽⰰⰶⰻ ⱄⱔ ⰰ̆ⱃⱈⰻⰵ̆ⱃⰵⱁ̆ⰲⰻ · ⰺ҅ ⱂⱃⰻⱀⰵⱄⰻ ⰸⰰ ⱁ̆ⱍⰻⱎⱅⰵⱀⰻⰵ ⱅⰲⱁⰵ · ⰵⰶⰵ
2014420 ⱂⱁⰲⰵⰾⱑ ⰿ̑ⱛⱄⰻ · ⰲⱐ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾ̑ⱐⱄⱅⰲⱁ ⰺ҅ⰿⱏ ·
2014500 Ⱉⱀⱏ ⰶⰵ ⱎⱐⰴⱏ ⱀⰰⱍⱔⱅⱏ ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱅⰻ ⰿⱀⱁⰳⱁ · ⰺ҅ ⱂⱃⱁⱀⱁⱄⰻⱅⰻ ⱄⰾⱁⰲⱁ · ⱑⰽⱁ
2014510 ⰽⱏ ⱅⱁⰿⱆ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰰⰰ̆ⱎⰵ ⰰ̆ⰲⱑ ⰲⱏ ⰳⱃⰰⰴⱏ ⰲⱏⱀⰻⱅⰻ · ⱀⱏ ⰲⱐⱀⱑ ⰲⱏ ⱂⱆⱄⱅⱑⱈⱏ
2014520 ⰿⱑⱄⱅⱑⱈⱏ ⰱⱑ · ⰺ҅ ⱂⱃⰻⱈⱁⰶⰴⰰⰰ̆ⱈⱘ ⰽⱏ ⱀ̑ⰵⰿⱆ ⱁⱅⱏⰲⱏⱄⱘⰴⱑ ·
2020100 Ⰺ҅ ⰲⱐⱀⰻⰴⰵ ⱂⰰⰽⱏⰻ [ⰽⱏ ⱀ̑ⰵⰿⱆ] ⰲⱏ ⰽⰰⱂⰵⱃⱏⱀⰰⱆⰿⱏ · ⱂⱁ ⰴⱐⱀⱐⱈⱏ ·
2020110 Ⰺ ⱄⰾⱆⱈⱏ ⰱⱏⰻⱄ ⱑⰽⱁ ⰲⱏ ⰴⱁⰿⱆ ⰵⱄⱅⱏ
2020200 ⰺ҅ ⰰⰱⱐⰵ ⱄⱏⰱⱏⱃⰰⱎⱔ ⱄⱔ ⰿⱀⱁⰸⰻ · ⱑⰽⱁ ⰽⱏ ⱅⱁⰿⱆ ⱀⰵ ⰲⱏⰿⱑⱎⱅⰰⰰ̆ⱈⱘ ⱄⱔ ·
2020210 ⱀⰻ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⰴⰲⱐⱃⱐⰿⰻ ⰺ҅ ⰳ҃ⰾⰰⰰ̆ⱎⰵ ⰺ҅ⰿⱏ ⱄⰾⱁⰲⱁ ·
2020300 Ⰺ҅ ⱂⱃⰻⰴⱁⱎⱔ ⰽⱏ ⱀ̑ⰵⰿⱆ ⱀⱁⱄⱔⱎⱅⰵ ⱁⱄⰾⰰⰱⰾ̑ⰵⱀⰰ ⰶⰻⰾⰰⰿⰻ ·
2020310 ⱀⱁⱄⰻⰿⱏ ⱍⰵⱅⱏⰻⱃⱐⰿⰻ ·
2020400 ⰺ҅ ⱀⰵ ⰿⱁⰳⱘⱎⱅⰵ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⰻⱅⰻ ⰽⱏ ⱀ̑ⰵⰿⱆ · ⰸⰰ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏ · ⱁⱅⱏⰽⱃⱏⰻⱎⱔ ⱂⱁⰽⱃⱁⰲⱏ
2020410 ⰺ҅ⰴⰵⰶⰵ ⰱⱑ · ⰺ҅ ⱂⱃⱁⰽⱁⱂⰰⰲⱏⱎⰵ ⱄⱏⰲⱑⱄⰻⱎⱔ ⱁⰴⱃⱏ ·
2020420 ⱀⰰ ⱀ̑ⰵⰿⱐⰶⰵ ⱁⱄⰾⰰⰱⰾ̑ⰵⱀⱏⰺ ⱄⱐ ⰾⰵⰶⰰⰰⱎⰵ ·
2020500 ⰲⰻⰴⱑⰲⱏ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄ ⰲⱑⱃⱘ ⰺ҅ⱈⱏ · ⰳ҃ⰾⰰ ⱁⱄⰾⰰⰱⰾ̑ⰵⱀⱆⰵⰿⱆ ·
2020510 ⱍⱔⰴⱁ ⱁⱅⱏⱂⱆⱎⱅⰰⱙⱅⱏ ⱄⱔ ⱅⰵⰱⱑ ⰳⱃⱑⱄⰻ ⱅⰲⱁⰻ ·
2020600 ⰱⱑⰰⱈⱘ ⰶⰵ ⰵ̆ⱅⰵⱃⰻⰹ ⱁⱅⱏ ⰽⱏⱀⰻⰶⱐⱀⰻⰽⱏ ⱅⱆ · ⱄⱑⰴⱔⱎⱅⰵ ·
2020610 ⰺ҅ ⱂⱁⰿⱏⰻⱎⰾ̑ⱑⱙⱎⱅⰵ ⰲⱏ ⱄⱃⱏⰴⱐⱌⰻⱈⱏ ⱄⰲⱁⰺ҅ⱈⱏ ·
2020700 ⱍⱐⱅⱁ ⱄⱐ · ⱅⰰⰽⱁ ⰳ҃ⰾⰵⱅⱏ ⰲⰾⰰⱄⰲⰻⰿⰻⱙ · ⰽⱏⱅⱁ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⱁⱅⱏⱂⱆⱎⱅⰰⱅⰻ ⰳⱃⱑⱈⱏⰻ ·
2020710 ⱅⱏⰽⱏⰿⱁ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⰱ҃ⱏ ·
2020800 ⰺ҅ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰲⱏ ⰻ҃ⱄ ⰴ҃ⱈⱁⰿⱐ ⱄⰲⱁⰺ҅ⰿⱐ · ⱑⰽⱁ ⱅⰰⰽⱁ ⱅⰻ ⱂⱁⰿⱏⰻⱎⰾ̑ⱑⱙⱅⱏ ⰲⱏ ⱄⰵⰱⱑ ·
2020810 ⱃⰵⱍⰵ ⰺ҅ⰿⱏ ⱍⱐⱅⱁ ⱅⰰⰽⱁ ⱂⱁⰿⱏⰻⱎⰾ̑ⱑⰵⱅⰵ ⰲⱏ ⱄⱃⱏⰴⱐⱌⰻⱈⱏ ⰲⰰⱎⰻⱈⱏ ·
2020900 ⱍⱐⱅⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱆⰴⱁⰱⱑⰵ ⱃⰵⱎⱅⰻ · ⱁⱄⰾⰰⰱⰾ̑ⰵⱀⱆⰵⰿⱆ · ⱁⱅⱏⱂⱆⱎⱅⰰⱙⱅⱏ ⱅⰻ ⱄⱔ ⰳⱃⱑⱄⰻ ·
2020910 ⰾⰻ ⱃⰵⱎⱅⰻ ⰲⱏⱄⱅⰰⱀⰻ · ⰺ҅ ⰲⱏⰸⱏⰿⰻ ⱁⰴⱃⱏ ⱅⰲⱁⰻ · ⰺ҅ ⱈⱁⰴⰻ ·
2021000 ⱀⱏ ⰴⰰ ⰲⱑⱄⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⰲⰾⰰⱄⱅⱐ ⰺ҅ⰿⰰⱅⱐ ⱄ҃ⱀⱏ ⱍ҃ⱄⰽⱏⰻ · ⱉⱅⱐⱂⱆⱎⱅⰰⱅⰻ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰻ
2021010 ⰳⱃⱑⱈⱏⰻ · ⰳ҃ⰾⰰ ⱁⱄⰾⰰⰱⰾⰵⱀⱆⰿⱆ ·
2021100 ⱅⰵⰱⱑ ⰳ҃ⰾ̑ⱙ · ⰲⱏⱄⱅⰰⱀⰻ ⰲⱏⰸⱏⰿⰻ ⱁⰴⱃⱏ ⱅⰲⱁⰻ · ⰺ҅ ⰻⰴⰻ ⰲⱏ ⰴⱁⰿⱏ ⱅⰲⱁⰺ ·
2021200 ⰺ҅ ⰲⱏⱄⱅⰰ ⰰ̆ⰱⰻⰵ · ⰺ҅ ⰲⱏⰸⱐⰿⱏ ⱁⰴⱃⱏ ⰺ҅ⰸⰻⰴⰵ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⰲⱐⱄⱑⰿⰻ · ⱑⰽⱁ
2021210 ⰴⰻⰲⰾ̑ⱑⰰ̆ⱈⱘ ⱄⱔ ⰲⱄⰻ · ⰺ҅ ⱄⰾⰰⰲⰾ̑ⱑⰰ̆ⱈⱘ ⰱ҃ⰰ ⰳ҃ⰾ̑ⱙⱎⱅⰵ ·
2021220 ⱑⰽⱁ ⱀⰻⰽⱁⰾⰻⰶⰵ ⱅⰰⰽⱁ ⰲⰻⰴⱑⱈⱁⰿⱏ ·
2021300 ⰺ҅ ⰻⰸⰻⰴⰵ ⰻ҃ⱄ ⰽⱏ ⰿⱁⱃ̑ⱓ · ⰺ҅ ⰲⱐⱄⱐ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏ ⰺ҅ⰴⱑⰰⱎⰵ ⰽⱏ ⱀ̑ⰵⰿⱆ ·
2021310 ⰺ҅ ⱆⱍⰰⰰⱎⰵ ⱗ ·
2021400 Ⰺ҅ ⰿⰻⰿⱁⰳⱃⱔⰴⱏⰻ ⰻ҃ⱄ · ⰲⰻⰴⱑ ⰾⰵⱛ҅ⰼⰻⱙ ⰰ̆ⰾⱐⱇⰵⱁⰲⰰ · ⱄⱑⰴⱔⱎⱅⰰ ⱀⰰ
2021410 ⰿⱏⰻⱅⱐⱀⰻⱌⰻ · ⰺ҅ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ · ⱂⱁ ⰿⱀⱑ ⰳⱃⱔⰴⰻ ·
2021420 ⰺ҅ ⰲⱏⱄⱅⰰⰲⱏ ⰲⱏ ⱄⰾⱑⰴⱏ ⰵⰳⱁ ⰺ҅ⰴⰵ ·
2021500 Ⰺ҅ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⰲⱏⰸⰾⰵⰶⱔⱎⱅⱓ ⰵⰿⱆ ⰲⱏ ⰴⱁⰿⱆ ⰵⰳⱁ · ⰺ҅ ⰿⱀⱁⰸⰻ ⰿⱏⰻⱅⰰⱃⰵ · ⰺ҅
2021510 ⰳⱃⱑⱎⱐⱀⰻⱌⰻ ⰲⱏⰸⰾⰵⰶⰰⰰ̆ⱈⱘ ⱄⱏ ⰻ҃ⱄⰿⱐ · ⰺ҅ ⱄⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏⰻ ⰵⰳⱁ ·
2021520 ⰱⱑⰰⱈⱘ ⰱⱁ ⰿⱀⱁⰸⰻ · ⰺ҅ ⱂⱁ ⱀ̑ⰵⰿⱐ ⰺ҅ⰴⱁⱎⱔ ·
2021600 ⰺ҅ ⰽⱏⱀⰻⰶⱐⱀⰻⱌⰻ ⰺ҅ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ · ⰲⰻⰴⱑⰲⱏⱎⰵ ⰹ ⱑ̆ⰴⱘⱎⱅⱐ ⱄⱏ ⰿⱏⰻⱅⰰⱃⰻ ⰺ҅
2021610 ⰳⱃⱑⱎⱐⱀⰻⰽⱏⰻ · ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ⰵⰳⱁ · ⱂⱁ ⱍⱐⱅⱁ ⱄⱏ ⰿⱏⰻⱅⰰⱃⰻ ⰺ҅
2021620 ⰳⱃⱑⱎⱐⱀⰻⰽⱏⰻ ⱑⱄⱅⱏ ⰺ҅ ⱂⱐⰵⱅⱏ ·
2021700 Ⰺ҅ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏ ⰻ҃ⱄ ⰳ҃ⰾⰰ ⰺⰿⱏ · ⱀⰵ ⱅⱃⱑⰱⱆⱙⱅⱏ ⱄⱏⰴⱃⰰⰲⰻⰹ ⰲⱃⰰⱍⰵⰲⱏ · ⱀⱏ
2021710 ⰱⱁⰾⱔⱎⱅⰵⰹ · ⱀⰵ ⱂⱃⰻⰴⱏ ⰱⱁ ⱂⱃⰻⰸⱏⰲⰰⱅⱏ ⱂⱃⰰⰲⱐⰴⱐⱀⰻⰽⱏ · ⱀⱏ ⰳⱃⱑⱎⱐⱀⰻⰽⱏ
2021720 ⰲⱏ ⱂⱁⰽⰰⰰ̆ⱀⰻⰵ ·
2021800 ⰺ҅ ⰱⱑⰰ̆ⱈⱘ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰺ҅ⱁ̆ⰰ̆ⱀⱁⰲⰻ · ⰺ҅ ⱇⰰⱃⰻⱄⰵⰹ ⱂⱁⱄⱅⱔⱎⱅⰵ ⱄⱔ · ⰺ҅
2021810 ⱂⱃⰻⰴⱁⱎⱔ ⰺ҅ ⱃⱑⱎⱔ ⰵⰿⱆ · ⱂⱁ ⱍⱐⱅⱁ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰺ҅ⱁⰰ̆ⱀⱁⰲⰻ · ⰺ҅
2021820 ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰺⱄⱌⰻ ⱂⱁⱄⱅⱔⱅⱏ ⱄⱔ · ⰰ̆ ⱅⰲⱁⰹ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⱀⰵ ⱂⱁⱄⱅⱔⱅⱏ ⱄⱔ ·
2021900 ⰺ҅ ⱃⰵⱍⰵ ⰺ҅ⰿⱏ ⰻ҃ⱄ · ⰵⰴⰰ ⰿⱁⰳⱘⱅⱏ ⱄ҃ⱀⱁⰲⰵ ⰱⱃⰰⱍⱐⱀⰻⰹ ⱂⱁⱄⱅⰻⱅⰻ ⱄⱔ ·
2021910 ⰴⱁⱀⱐⰴⰵⰶⰵ ⱄⱏ ⱀ̑ⰻⰿⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⰶⰵⱀⰻⱈⱏ · ⰵⰾⰻⰽⱁ ⰲⱃⱑⰿⱔ ⱄⱏ ⱄⱁⰱⱁⱙ ⰺ҅ⰿⱘⱅⱏ
2021920 ⰶⰵⱀⰻⱈⰰ · ⱀⰵ ⰺ҅ⰿⱘⱅⱏ ⱂⱁⱄⱅⰻⱅⰻ ⱄⱔ ·
2022000 ⱂⱃⰻⰴⱘⱅⱏ ⰶⰵ ⰴⱐⱀⰻⰵ · ⰵⰳⰴⰰ ⱁⱅⱏⰺ҅ⰿⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⱁⱅⱏ ⱀⰻⱈⱏ ⰶⰵⱀⰻⱈⱏ ·
2022010 ⰺ҅ ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱂⱁⱄⱅⱔⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⱏ ⱅⱏⰻ ⰴⱐⱀⰻ ·
2022100 ⱀⰻⰽⱏⱅⱁⰶⰵ ⱂⱃⰻⱄⱅⰰⰲⰾ̑ⰵⱀⰻⱑ ⱂⰾⰰⱅⰰ ⱀⰵ ⰱⱑⰾ̑ⰵⱀⰰ · ⱀⰵ ⱂⱃⰻⱄⱅⰰⰲⰾ̑ⱑⰵⱅⱏ ⱃⰻⰸⱑ
2022110 ⰲⰵⱅⱏⱄⱑ · ⰰ̆ⱎⱅⰵ ⰾⰻ ⰶⰵ ⱀⰻ · ⰲⱏⰸⱏⰿⰵⱅⱏ ⰽⱁⱀⱐⱌⱐ ⱁⱅⱏ ⱀ̑ⰵⱗ ⱀⱁⰲⱁⰵ · ⱁⱅⱏ
2022120 ⰲⰵⱅⱏⱈⰰⰵⰳⱁ · ⰺ҅ ⰳⱁⱃⱐⱎⰻ ⰴⰻⱃⱑ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ·
2022200 ⰺ҅ ⱀⰻⰽⱏⱅⱁⰶⰵ ⱀⰻ ⰲⱏⰾⰻⰲⰰⰵⱅⱏ · ⰲⰻⱀⰰ ⱀⱁⰲⰰ ⰲⱏ ⰿⱑⱈⱏⰻ ⰲⱐⱅⱏⱈⱏⰻ · ⰰⱎⱅⰵ ⰾⰻ ⰶⰵ
2022210 ⱀⰻ · ⱂⱃⱁⱄⰰⰴⰻⱅⱏ ⰲⰻⱀⱁ ⱀⱁⰲⱁ · ⰺ҅ ⰲⰻⱀⱁ ⱂⱃⱁⰾⱑⰵⱅⱏ ⱄⱔ · ⰺ҅ ⰿⱑⱄⰻ
2022220 ⱂⱁⰳⱏⰻⰱⱀⱘⱅⱏ · ⱀⱏ ⰲⰻⱀⱁ ⱀⱁⰲⱁⰵ ⰲⱏ ⰿⱑⱈⱏⰻ ⱀⱁⰲⱏⰻ ⰲⱐⰾⱐⱑⱅⰻ ·
2022300 Ⰺ҅ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⰿⰻⰿⱁⱈⱁⰴⱔⱎⱅⱆ ⰵⰿⱆ · ⰲⱏ ⱄⱘⰱⱁⱅⱏⰻ ⱄⰽⰲⱑⰸⱑ ⱄⱑⱑ̆ⱀⰻⱑ · ⰺ҅
2022310 ⱀⰰⱍⱔⱎⱔ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ ⱂⱘⱅⱐ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ · ⰲⱏⱄⱅⱃⱏⰳⰰⱙⱎⱅⰵ ⰽⰾⰰⱄⱏⰻ ·
2022400 ⰺ҅ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰹ ⰳ҃ⰾⰰⱈⱘ ⰵⰿⱆ · ⰲⰻⰶⰴⱐ ⱍⱐⱅⱁ ⱅⰲⱁⱃⱔⱅⱏ ⰲⱏ ⱄⱘⰱⱁⱅⱏⰻ ·
2022410 ⰵⰳⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⰴⱁⱄⱅⱁⰺ҅ⱅⱏ ·
2022500 ⰺ҅ ⱅⱏ ⰳ҃ⰾⰰⰰⱎⰵ ⰺ҅ⰿⱏ · ⱀⱑⱄⱅⰵ ⰾⰻ ⱀⰻⰽⱁⰾⰻⰶⰵ ⱍⱐⰾⰻ · ⱍⱐⱅⱁ ⱄⱅⰲⱁⱃⰻ
2022510 ⰴ҃ⰰⰴⱏ · ⰵⰳⰴⰰ ⱅⱃⱑⰱⱁⰲⰰ · ⰺ҅ ⰲⱏⰸⰾⰰⰽⰰ ⱄⰰⰿⱏ ⰺ҅ ⰻⰶⰵ ⰱⱑⰰⱈⱘ ⱄⱏ ⱀ̑ⰻⰿⱐ ·
2022600 ⰽⰰⰽⱁ ⰲⱐⱀⰻⰴⰵ ⰲⱏ ⱈⱃⰰⰿⱏ ⰱ҃ⰶⰹⰻ · ⱂⱃⰻ ⱑⰲⰻ[ⰰ̆ⰲⰻⰰ̆]ⱇⰰⱃⱑ · ⰰ̆ⱃⸯⱈⰻⰵⱃⰵⰻ ·
2022610 ⰺ҅ ⱈⰾⱑⰱⱏⰻ ⱂⱃⱑⰴⱏⰾⱁⰶⰵⱀⰻⱑ ⱄⱏⱀⱑⱄⱅⱏ · ⰺ҅ⱈⱏⰶⰵ ⱀⰵ ⰴⱁⱄⱅⱁⱑⱎⰵ ⱑ̆ⱄⱅⰻ ·
2022620 ⱅⱏⰽⰿⱁ ⰺ҅ⰵⱃⰵⱁ̆ⰿⱏ ·
2022700 Ⰺ ⰳ҃ⰾⰰⰰ̆ⱎⰵ ⰺ҅ⰿⱏ ⰻ҃ⱄ · ⱄⱘⰱⱁⱅⰰ ⱍ҃ⰽⰰ ⱃⰰⰴⰻ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ · ⰰ̆ ⱀⰵ ⱍ҃ⰽⱏ
2022710 ⱄⱘⰱⱁⱅⱏⰻ ⱃⰰⰴⰻ
2022800 Ⱅⱑⰿⱐⰶⰵ ⰳ҃ⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⱄ҃ⱀⱏ ⱍ҃ⱄⰽⱏⰻ ⱄⱘⰱⱁⱅⱑ ·
2030100 ⰺ҅ ⰲⱏⱀⰻⰴⰵ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⰲⱏ ⱄⱏⱀⱏⰿⰻⱎⱅⰵ · Ⰺ ⰱⱑ ⱅⱆ ⱍ҃ⰽⱏ ⱄⱆⱈⱘ ⱃⱘⰽⱘ ⰺ҅ⰿⱏⰻ ·
2030200 ⰺ҅ ⱀⰰⰸⰻⱃⰰⰰ̆ⱈⱘ ⰹ · ⰰ̆ⱎⱅⰵ ⰲⱏ ⱄⱘⰱⱁⱅⱘ ⰺ҅ⱌⱑⰾⰻⱅⱏ ⰹ ·
2030210 ⰴⰰ ⱀⰰ ⱀ̑ⱐ ⰲ҃ⱏⰸⰳⰾⱙⱅⱏ ·
2030300 ⰺ҅ ⰳ҃ⰾⰰ ⱍ҃ⰽⱆ ⰺ҅ⰿⱘⱎⱅⱆⰵⰿⱆ ⱄⱆⱈⱘ ⱃⱘⰽⱘ · ⱄⱅⰰⱀⰻ ⱂⱁⱄⱃⱑⰴⱑ ·
2030400 ⰺ҅ ⰳ҃ⰾⰻ ⰺ҅ⰿⱏ · ⰴⱁⱄⱅⱁⰺ҅ ⰾⰻ ⰲⱏ ⱄⱘⰱⱁⱅⱏⰻ ⰴⱁⰱⱃⱁ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ ⰾⰻ ⰸⱏⰾⱁ
2030410 ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ · ⰴ҃ⱎⱘ ⱄ҃ⱂⱄⱅⰻ ⰾⰻ ⱂⱁⰳⱆⰱⰻⱅⰻ · ⱁ̆ⱀⰻ ⰶⰵ ⰿⰾⱐⱍⰰⰰⱈⱘ ·
2030500 ⰲⱏⰸⱏⱃⱑⰲⱏ ⱀⰰ ⱀ̑ⱔ ⱄⱏ ⰳⱀⱑⰲⱁⰿⱐ · ⱄⰽⱃⱏⰱⱔ ⱁ̆ ⱁ̆ⰽⰰⰿⰵⱀ̑ⰵⱀⰻⰹ ⱄⱃⱏⰴⱐⱌⰰ ⰺⱈⱏ ·
2030510 ⰳ҃ⰾⰰ ⱍ҃ⰽⱆ ⱂⱃⱁⱄⱅⱐⱃⰻ ⱃⱘⰽⱘ ⱅⰲⱁⱙ · ⰺ҅ ⱂⱃⱁⱄⱅⱐⱃⱑ ·
2030520 ⰺ҅ ⱆⱅⰲⱃⱏⰴⰻ ⱄⱔ ⱃⱘⰽⰰ ⰵⰳⱁ ⱌⱑⰾⰰ ⱑ̆ⰽⱏⰻ ⰴⱃⱆⰳⰰⱑ ·
2030600 Ⰺ҅ ⰰ̆ⰱⱐⰵ ⰺ҅ⱎⱐⰴⱏⱎⰵ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ · ⱄⱏ ⰹⱃⱁⰴⰻⱑⱀⱏⰻ · ⱄⱏⰲⱑⱅⱏ ⱄⱏⱅⰲⰰⱃⱑⰰⱈⱘ
2030610 ⱀⰰ ⱀ̑ⱐ · ⰽⰰⰽⱁ ⰺ҅ ⰱⱘ ⱂⱁⰳⱆⰱⰻⰾⰻ ·
2030700 ⰺ҃ⱄ ⰶⰵ ⱁⱅⰻⰴⰵ ⱄⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏⰻ ⱄⰲⱁⰺ҅ⰿⰻ ⰽⱏ ⰿⱁⱃ̑ⱓ · ⰺ҅ ⰿⱀⱁⰳⱏ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏ ⱁⱅⱏ
2030710 ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⱗ · ⱂⱁ ⱀ̑ⰵⰿⱐ ⰺ҅ⰴⱁⱎⱔ · ⰺ҅ ⱁⱅⱏ ⰺ҅ⱓⰴⰵⱗ ·
2030800 ⰺ҅ ⱁⱅⱏ ⰵ҃ⰾⰿⰰ · ⰺ҅ ⱁⱅⱏ ⰺⰴⱆⰿⱑⱗ · ⰺ҅ ⱄⱏ ⱁ̆ⱀⱁⰳⱁ ⱂⱁⰾⱆ ⰺ҅ⱁⱃⰴⰰⱀⰰ · ⰺ҅
2030810 ⱄⱘⱎⱅⰵⰹ ⱁⱅⱏ ⱅⸯⱆⱃⱑ ⰺ҅ ⱄⰻⰴⱁⱀⰰ · ⰿⱀⱁⰳⱁ ⰿⱏⱀⱁⰶⱐⱄⱅⰲⱁ ·
2030820 ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏⱎⰵ ⰵⰾⰻⰽⱁ ⱄⱏⱅⰲⰰⱃⱑⰰ̆ⱎⰵ ⱂⱃⰻⰴⱁⱎⱔ ⰽⱏ ⱀ̑ⰵⰿⱆ ·
2030900 ⰺ҅ ⱃⰵⱍⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁⰺ҅ⰿⱏ · ⰴⰰ ⰵⱄⱅⱏ ⱂⱃⰻ ⱀ̑ⰵⰿⱐ ⰾⰰⰴⰻⰹⱌⰰ ⱀⰰⱃⱁⰴⰰ
2030910 ⱃⰰⰴⰻ · ⰴⰰ ⱀⰵ ⱄⱏⱅⱘⰶⰰⱙⱅⱏ ⰵⰿⱆ ·
2031000 ⰿⱏⱀⱁⰳⱏⰻ ⰱⱁ ⰺ҅ⱌⱑⰾⰻ · ⱑⰽⱁ ⱀⰰⱂⰰⰴⰰⰰⱈⱘ ⰵⰿⱐ · ⱈⱁⱅⱔⱎⱅⰵ ⱂⱃⰻⰽⱁⱄⱀⱘⱅⰻ
2031010 ⱄⱔ ⰵⰿⱐ · ⰵⰾⰻⰽⱁ ⰺ҅ⰿⱑⰰⱈⱘ ⱃⰰⱀⱏⰻ ·
2031100 Ⰺ҅ ⰵⰳⰴⰰ ⰲⰻⰴⱑⰰ̆ⱈⱘ ⰹ ⰴ҃ⱄⰻ ⱀⰵⱍⰻⱄⱅⰻⰹ · ⱂⱃⰻⱂⰰⰴⰰⰰⱈⱘ ⰽⱏ ⱀ̑ⰵⰿⱆ ·
2031110 ⰺ҅ ⰲⱏⱂⰻⱑⱈⱘ ⰳ҃ⰾ̑ⱙⱎⱅⰵ · ⱑⰽⱁ ⱅⱏⰻ ⰵⱄⰻ ⱈ҃ⱏ ⱄ҃ⱀⱏ ⰱ҃ⰶⰹⰻ ·
2031200 ⰺ҅ ⰿⱀⱁⰳⱁ ⱂⱃⱑⱎⱅⰰⰰ̆ⱎⰵ ⰺ҅ⰿⱏ · ⰴⰰ ⰰ̆ⰲⱑ ⱅⰲⱁⱃⱔⱅⱏ ⰵⰳⱁ ·
2031210 ⱑⰽⱁ ⰲⱑⰴⱑⰰ̆ⱈⱘ ⱈ҃ⰰ ⱄⰰⰿⱁⰳⱁ ⱄⱘⱎⱅⰰ ·
2031300 Ⰺ҅ ⰲⱐⰸⰻⰴⰵ ⱀⰰ ⰳⱁⱃⱘ ⰺ҅ ⱂⱃⰻⰸⱏⰻⰲⰰ ⱗⰶⰵ ⱄⰰⰿⱏ ⰲⱏⱄⱈⱁⱅⱑ ·
2031310 ⰺ҅ ⰻⰴⱁⱎⱔ ⰽⱏ ⱀ̑ⰵⰿⱆ ·
2031400 ⰺ҅ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ · ⰱ҃ⰺ · ⰴⰰ ⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ⱄⱏ ⱀ̑ⰻⰿⱐ ·
2031410 ⰺ҅ ⱂⱁⱄⱏⰻⰾⰰⰵⱅⱏ ⱗ ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱅⰻ ·
2031500 ⰺ҅ ⰻⰿⱑⱅⰻ ⱁⰱⰾⰰⱄⱅⱐ · ⱌⱑⰾⰻⱅⰻ ⱀⰵⰴⱘⰳⱏⰻ · ⰺ҅ ⰻⰸⰳⱁⱀⰻⱅⰻ ⰱⱑⱄⱏⰻ ·
2031600 ⰺ҅ ⱀⰰⱃⰵⱍⰵ ⰺ҅ⰿⱔ ⱄⰻⰿⱁⱀⱆ ⱂⰵⱅⱃⱏ ·