Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Počítače a Internet

Spravují:

CountZero,
Zerryk

Může vás zajímatReklamaKlub pojednavajici o testovani www.okoun.cz, zamereno je zejmena na zlomyslne featury...

http://www.okoun.cz/boards/radeox

0800-zemiak
lidi uklízejte po sobě když to rozbijete až moc

PetaKlic chceš sbalit rionku? postav diskuzák!  https://bilemysi.cz
darebáku
budiž světlo
 
Lejzy God is REAL unless declared   INTEGER.
HTML kód vašeho příspěvku obsahuje chybné nebo na Okounu nepovolené atributy:

<div ="" style="position:fixed; z-index:999; left:0px; top:0px; right:0px; bottom:0px; background-color:black; opacity:0.6; pointer-events:none;"></div>
snop lev je sice král zvířat, ale surikata  nevystupuje v cirkusu
<spoiler>spoiler</spoiler>
 
SAGITARIUS  
odnov
 
PetaKlic kdo ještě není myš, je hovno myš!  https://bilemysi.cz
pokus
dr.zloduch  
 
PetaKlic kdyby to zakuckalo - -  https://bilemysi.cz
třeba teď jsem po sobě uklidil dole zůstala viset půlka dvoupříspěvkového hacku
 
PetaKlic kdyby to zakuckalo - -  https://bilemysi.cz
promiň, chtěl jsem to demonstrovat :)
já tady sedím a žeru šušně!
 
lidi uklízejte po sobě když to rozbijete až moc
 
Lejzy God is REAL unless declared   INTEGER.
KOKOTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
PetaKlic kdyby to zakuckalo - -  https://bilemysi.cz
hele ale vono to není vopravený
 
Lejzy God is REAL unless declared   INTEGER.
 
test
 
Ѫ, Ѭ, Ѧ, Ѩ
 
 
Lejzy God is REAL unless declared   INTEGER.
ⰅⰂⰀ҃ⰌⰎⰋⰅ ⰑⰕⰟ ⰏⰀⰓⰟⰍⰀ
2010100 Ⰸⰰⱍⱔⰾⱁ ⰵ҃ⰲⰰⰼⰾⰻⱑ · ⰺ҃ⱄ ⱈ҃ⰲⰰ ⱄ҃ⱀⰰ ⰱ҃ⰶⰻⱑ ·
2010200 ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱂⱄⰰⱀⱁ ⰲⱏ ⱂⱃⱁⱃⱁⱌⱑⱈⱏ · ⱄⰵ ⰰ̆ⰸⱏ ⱂⱁⱄⱏⰾ̑ⱙ ⰰ҃ⰼⰾⱏ ⰿⱁⰹ · ⱂⱃⱑⰴⱐ
2010210 ⰾⰻⱌⰵⰿⱐ ⰿⱁⰺⰿⱐ · ⰺ҅ⰶⰵ ⱆⰳⱁⱅⱁⰲⰻⱅⱏ ⱂⱘⱅⱐ ⱅⰲⱁⰺ · ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱅⱁⰱⱁⱙ ·
2010300 Ⰳⰾⰰⱄⱏ ⰲⱏⱂⰻⱙⱎⱅⰰⰳⱁ ⰲⱏ ⱂⱆⱄⱅⱏⰻⱀ̑ⰻ · ⱆⰳⱁⱅⱁⰲⰰⰺ҅ⱅⰵ ⱂⱘⱅⱐ ⰳ҃ⱀⱐ ·
2010310 ⱂⱃⰰⰲⱏⰻ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵ ⱄⱅⱐⰸⱔ ⰵⰳⱁ ·
2010400 Ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⰺ҅ⱁ̆ⰰⱀⱏ ⰽⱃⱏⱄⱅⱔ ⰲⱏ ⱂⱆⱄⱅⱏⰻⱀ̑ⰻ · ⰺ҅ ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱗ ⰽⱃⱐⱎⱅⰵⱀⰻⰵ
2010410 ⱂⱁⰽⰰⰰ̆ⱀⰻⱓ · ⰲⱏ ⱁ̆ⱅⱏⱂⱆⱎⱅⰵⱀⰻⰵ ⰳⱃⱑⱈⱁⰿⱏ ·
2010500 Ⰺ҅ ⰻⱄⱈⱁⰶⰴⰰⰰ̆ⱎⰵ ⰽⱏ ⱀ̑ⰵⰿⱆ ⰲⱄⱑ ⰺ҅ⱓⰴⱑⰺⱄⰽⰰⱑ ⱄⱅⱃⰰⱀⰰ · ⰺ҅ ⰻ҃ⰾⰿⱑⱀⰵ · ⰺ҅
2010510 ⰽⱃⱐⱎⱅⰰⱈⱘ ⱄⱔ ⰲⱄⰻ ⰲⱏ ⰺⱁ̆ⱃⰴⰰⱀⱐⱄⱌⱑⰺ ⱃⱑⱌⱑ · ⱁⱅⱏ ⱀ̑ⰵⰳⱁ ·
2010520 ⰺ҅ⱄⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱙⱎⱅⰵ ⰳⱃⱑⱈⱏⰻ ⱄⰲⱁⱗ ·
2010600 ⰱⱑ ⰶⰵ ⰺ҅ⱁⰰⱀⱏ ⱁⰱⰾⱐⱍⰵⱀⱏ ⰲⰾⰰⱄⱏⰻ ⰲⰵⰾⱐⰱⱘⰶⰴⰻ · ⰺ҅ ⱂⱁⱑⱄⱏ ⱆⱄⱏⰿⱑⱀⱏ ⱁ
2010610 ⱍⱃⱑⱄⰾⱑⱈⱏ ⰵ̆ⰳⱁ · ⰺ҅ ⱑⰴⱐ · ⰰ̆ⰽⱃⰻⰴⰻ ⰺ҅ ⰿⰵⰴⱏ ⰴⰻⰲⰻⰹ ·
2010700 ⰺ҅ ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⰰ̆ⱎⰵ ⰳ҃ⰾⱔ · ⰳⱃⱔⰴⰵⱅⱏ ⰽⱃⱑⱂⰾ̑ⰵⰺ ⰿⰵⱀⰵ · ⰲⱏ ⱄⰾⱑⰴⱏ ⰿⰵⱀⰵ ·
2010710 ⰵⰿⱆⰶⰵ ⱀⱑⱄⰿⱐ ⰴⱁⱄⱅⱁⰺ҅ⱀⱏ · ⱂⱁⰽⰾⱁⱀ̑ⱐ ⱄⱔ ⱃⰰⰸⰴⱃⱑⱎⰻⱅⰻ ·
2010720 ⱃⰵⰿⰵⱀⰵ ⱄⰰⱂⱁⰳⱆ ⰵⰳⱁ ·
2010800 ⰰ̆ⰸⱏ ⱆⰱⱁ ⰽⱃⱐⱄⱅⰻⱈⱏ ⰲⱏⰻ ⰲⱁⰴⱁⱙ · ⰰ̆ ⱅⱏ ⰽⱃⱐⱄⱅⰻⱅⱏ ⰲⱏⰻ ⰴ҃ⱈⱁⰿⱐ ⱄ҃ⱅⱐⰺⰿⱐ ·
2010900 ⰺ҅ ⰱⱏⰻⱄⱅⱐ ⰲⱏ ⰴⱐⱀⰻ ⱅⱏⰻ · ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰻ҃ⱄ ⱁⱅⱏ ⱀⰰⰸⰰⱃⱑⱅⰰ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⰺ҅ⱄⰽⰰⰰ̆ⰳⱁ ·
2010910 ⰺ҅ ⰽⱃⱐⱄⱅⰻ ⱄⱔ ⱁⱅⱏ ⰺ҅ⱁ̆ⰰⱀⰰ ⰲⱏ ⰺⱁⱃⸯⰴⰰⱀⱑ ·
2011000 ⰺ҅ ⰰⰱⰻⰵ ⰲⱏⱄⱈⱁⰴⱔ ⱁⱅⱏ ⰲⱁⰴⱏⰻ · ⰺ҅ ⰲⰻⰴⱑ ⱃⰰⰸⰲⱁⰴⱔⱎⱅⰰ ⱄⱔ ⱀ҃ⰱⱄⰰ ·
2011010 ⰺ҅ ⰴ҃ⱈⱏ ⱑⰽⱁ ⰳⱁⰾⱘⰱⱐ ⱄⱐⱈⱁⰴⱔⱎⱅⱐ ⱀⰰ ⱀ̑ⱐ ·
2011100 ⰺ҅ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⰳⰾⰰⱄⱏ ⱄⱏ ⱀ҃ⰵⰱⱄⰵ · ⱅⱏⰻ ⰵⱄⰻ ⱄ҃ⱀⱏ ⰿⱁⰹ ⰲⱏⰸⰾ̑ⱓⰱⰾ̑ⰵⱀⱏⰺ ·
2011110 ⱁ ⱅⰵⰱⱑ ⰱⰾⰰⰳⱁⰲⱁⰾⰻⱈⱏ ·
2011200 ⰺ҅ ⰰⰱⰻⰵ ⰴ҃ⱈⱏ ⰺⰸⰲⰵⰴⰵ ⰹ ⰲⱏ ⱂⱆⱄⱅⱏⰻⱀ̑ⱙ ·
2011300 ⰺ҅ ⰱⱑ ⱅⱆ ⰲⱏ ⱂⱆⱄⱅⱏⰻⱀ̑ⰻ ⰴⱐⱀⰻⰹ ⰽ҃ · ⰺ҅ⱄⰽⱆⱎⰰⰵⰿⱏ ⱄⱁⱅⱁⱀⱁⱙ ·
2011310 ⰺ҅ ⰱⱑ ⱄⱏ ⰸⰲⱑⱃⱐⰿⰻ · ⰺ҅ ⰰ҃ⰼⰾⰻ ⱄⰾⱆⰶⰰⰰⱈⱘ ⰵⰿⱆ ·
2011400 ⱂⱁ ⱂⱃⱑⰴⰰⱀⰻⰹ ⰶⰵ ⰺⱁⰰⱀⱁⰲⱑ · ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰻ҃ⱄ ⰲⱏ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⱙ ·
2011410 ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱗ ⰵ҃ⰲⰰⰼⰾⰻⰵ · ⱌ҃ⱃⱄⰻⱑ ⰱ҃ⰶⰻⱑ ·
2011500 ⰳ҃ⰾⱔ · ⱑⰽⱁ ⰺ҅ⱄⱂⰾⱏⱀⰻ ⱄⱔ ⰲⱃⱑⰿⱔ · ⰺ҅ ⱂⱃⰻⰱⰾⰻⰶⰻ ⱄⱔ ⱌ҃ⱃⱄⱅⰲⰻⰵ ⰱ҃ⰶⰻⰵ ·
2011510 ⱂⱁⰽⰰⰻⱅⰵ ⱄⱔ ⰺ҅ ⰲⱑⱃⱆⰹⱅⰵ ⰲⱏ ⰵ҃ⰲⰰⰼⰾⰻⰵ ⰱ҃ⰶⰻⰵ ·
2011600 Ⱈⱁⰴⱔ ⰶⰵ ⱂⱃⰻ ⰿⱁⱃⰻ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⰺ҅ⱄⱌⱑⰿⱐ ⰲⰻⰴⱑ ⱄⰻⰿⱁⱀⰰ · ⰺ҅ ⰰ̆ⱀⱐⰴⱃⱑⰰ ⰱⱃⰰⱅⰰ
2011610 ⱅⱁⰳⱁ ⱄⰻⰿⱁⱀⰰ · ⰲⱏⰿⰵⱅⱘⱎⱅⰰ ⰿⱃⱑⰶⱔ ⰲⱏ ⰿⱁⱃ̑ⰵ · ⰱⱑⰰ̆ⱎⰵⱅⰵ ⰱⱁ ⱃⱏⰻⰱⰰⱃ̑ⱑ ·
2011700 ⰺ҅ ⱃⰵⱍⰵ ⰺ҅ⰿⰰ ⰻ҃ⱄ · ⱂⱃⰻⰴⱑⱅⰰ ⰲⱏ ⱄⰾⱑⰴⱏ ⰿⰵⱀⰵ ·
2011710 ⰺ҅ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃ̑ⱙ ⰲⱏⰻ ⰱⱏⰻⱅⰻ ⰾⱁⰲⱐⱌⰰ ⱍ҃ⰽⱁⰿⱏ ·
2011800 ⰺ҅ ⰰⰱⰻⰵ ⱁⱄⱅⰰⰲⱐⱎⰰ ⰿⱃⱑⰶⱔ ⱂⱁ ⱀ̑ⰵⰿⱐ ⰺ҅ⰴⱁⱄⱅⰵ ·
2011900 ⰺ ⱂⱃⱑⱎⸯⰴⱏ ⰿⰰⰾⱁ ⱁⱅⱏⱅⱘⰴⱆ · ⱆⰸⱐⱃⱑ ⰺ҅ⱑⰽⱁⰲⰰ ⰸⰵⰲⰵⰴⰵⱁⰲⰰ · ⰺ҅ ⱁ̆ⰰ̆ⱀⰰ
2011910 ⰱⱃⰰⱅⱃⰰ ⰵⰳⱁ · ⰺ҅ ⱅⰰ ⰲⱏ ⰰ̆ⰾⸯⰴⰻⰹ · ⰸⰰⰲⱔⰸⰰⱙⱎⱅⰰ ⰿⱃⱑⰶⱔ ·
2012000 ⰺ҅ ⰰⰱⱐⰵ ⰲⱏⰸⱏⰲⰰ ⱑ · ⰺ҅ ⱁⱄⱅⰰⰲⱐⱎⰰ ⱁ҃ⱌⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ⰸⰵⰲⰵⰴⱑⰰ ⰲⱏ ⰾⰰⰴⰻⰹ ·
2012010 ⱄⱏ ⱀⰰⰺ҅ⰿⱐⱀⰻⰽⱏⰻ ⱂⱁ ⱀ̑ⰵⰿⱐ ⰺ҅ⰴⱁⱄⱅⰵ ·
2012100 ⰺ҅ ⰲⱏⱀⰻⰴⱁⱎⱔ ⰲⱏ ⰽⰰⱂⰵⱃⱏⱀⰰⱆⰿⱏ · ⰺ҅ ⰰⰱⱐⰵ ⰲⱏ ⱄⱘⰱⱁⱅⱏⰻ ·
2012110 ⱀⰰ ⱄⱏⱀⱏⰿⰻⱎⱅⰻ ⱆⱍⰰⰰⱎⰵ ·
2012200 ⰺ҅ ⰴⰻⰲⰾ̑ⱑⱈⱘ ⱄⱔ ⱁ ⱆⱍⰵⱀⰻⰹ ⰵⰳⱁ · ⰱⱑ ⰱⱁ ⱆⱍⱔ ⱑⰽⱁ ⰲⰾⰰⱄⱅⱐ ⰺ҅ⰿⱏⰻ ·
2012210 ⰰ ⱀⰵ ⰰⰽⱏⰻ ⰽⱏⱀⰻⰶⱐⱀⰻⱌⰻ ⰺ҅ⱈⱏ ·
2012300 Ⰺ҅ ⰱⱑ ⱀⰰ ⱄⱏⱀⱏⰿⰻⱎⱅⰻ[ⱈⱏ] ⰺ҅ⱈⱏ · ⱍ҃ⰽⱏ ⱀⰵⱍⰻⱄⱅⱁⰿⱐ ⰴ҃ⱈⱁⰿⱐ ·
2012310 ⰺ ⰲⱏⰸⱏⰲⰰ
2012400 ⰳ҃ⰾⱔ · ⱁⱄⱅⰰⱀⰻ ⱍⱐⱅⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱀⰰⰿⱏ · ⰺ҅ ⱅⰵⰱⱑ ⰻ҃ⱄⰵ · ⱀⰰⰸⰰⱃⱑⱀⰻⱀⰵ · ⱂⱃⰻⱎⱐⰾⱏ
2012410 ⰵⱄⰻ ⱂⱁⰳⱆⰱⰻⱅⱏ ⱀⰰⱄⱏ · ⰲⱑⰿⱏ ⱅⱔ ⰽⱏⱅⱁ ⰵⱄⰻ ⱄ҃ⱅⱏⰺ ⰱ҃ⰶⰹⰻ ·
2012500 ⰺ҅ ⰸⰰⱂⱃⱑⱅⰻ ⰵⰿⱆ ⰻ҃ⱄ ⰳ҃ⰾⱔ · ⱆⰿⰾⱐⱍⰻ · ⰺ҅ ⰻⰸⰻⰴⰻ ⰺ҅ⰶ ⱀ̑ⰵⰳⱁ ·
2012600 ⰺ҅ ⱄⱏⱅⱃⱔⱄⱏ ⰹ ⰴ҃ⱈⱏ ⱀⰵⱍⰻⱄⱅⱏⰺ · ⰺ҅ ⰲⱏⰸⱏⱂⰻⰲⱏ ⰳⰾⰰⱄⱏⰿⱐ ⰲⰵⰾⰻⰵⰿⱐ ·
2012610 ⰺ҅ ⰻⰸⰻⰴⰵ ⰺ҅ⰶ ⱀ̑ⰵⰳⱁ ·
2012700 ⰺ҅ ⱆⰶⰰⱄⱘ ⱄⱔ ⰲⱄⰻ · ⱑⰽⱁ ⰺ ⱄⱏⱅⱔⰸⰰⰰⱈⱘ ⱄⱔ ⰽⱏ ⱄⰵⰱⱑ ⰳ҃ⰾ̑ⱙⱎⱅⰵ ·
2012710 ⱍⱐⱅⱁ ⱆⰱⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱄⰵ · ⰺ҅ ⱍⱐⱅⱁ ⱆⱍⰵⱀⰻⰵ ⱄⰵ ⱀⱁⰲⱁⰵ · ⱑⰽⱁ ⱂⱁ ⱁ̆ⰱⰾⰰⱄⱅⰻ
2012720 ⰴ҃ⱈⰿⱏ · ⱀⰵⱍⰻⱄⱅⱏⰺⰿⱏ ⰲⰵⰾⰻⱅⱏ · ⰺ҅ ⱂⱁⱄⰾⱆⱎⰰⱙⱅⱏ ⰵⰳⱁ ·
2012800 ⰺ҅ ⰻⰸⰻⰴⰵ ⱄⰾⱆⱈⱏ ⰵⰳⱁ ⰰ̆ⰱⰻⰵ · ⰲⱏ ⰲⱐⱄⱘ ⱄⱅⱃⰰⱀⱘ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⰺ҅ⱄⰽⱘ ·
2012900 ⰺ҅ ⰰⰱⱐⰵ ⰺ҅ⱎⱐⰴⱏⱎⰵ ⰺ ⱄⱏⱀⱏⰿⰻⱎⱅⰰ · ⱂⱃⰻⰴⱘ ⰲⱏ ⰴⱁⰿⱏ ⱄⰻⰿⱁⱀⱁⰲⱏ ⰺ҅
2012910 ⰰⱀⱐⰴⱃⱑⱁⰲⱏ · ⱄⱏ ⰺ҅ⱑⰽⱁⰲⱁⰿⱐ · ⰺ҅ ⰻ̆ⱁ̆ⰰⱀⱀⱁⰿⱐ ·
2013000 Ⱅⱏⱎⱅⰰ ⰶⰵ ⱄⰻⰿⱁⱀⱁⰲⰰ · ⰾⰵⰶⰰⰰⱎⰵ ⱁⰳⱀ̑ⰵⰿⱐ ⰶⰵⰳⱁⰿⰰ ·
2013010 ⰺ҅ ⰰⰱⰻⰵ ⰳ҃ⰾⰰⱎⱔ ⰵⰿⱆ ⱁ ⱀ̑ⰵⰹ ·
2013100 ⰺ҅ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⰾ̑ⱐ ⰲⱏⰸⰴⰲⰻⰶⰵ ⱙ · ⰺ҅ⰿⱏ ⰸⰰ ⱃⱘⰽⱘ ⰵⱗ ·
2013110 ⰺ҅ ⱁ̆ⱄⱅⰰⰲⰻ ⱙ ⱁⰳⱀ̑ⱐ · ⰺ҅ ⱄⰾⱆⰶⰰⰰⱎⰵ ⰵⰿⱆ ·
2013200 ⱂⱁⰸⰴⱑ ⰶⰵ ⰱⱏⰻⰲⱏⱎⰻ · ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⰸⰰⱈⱁⰶⰴⰰⰰ̆ⱎⰵ ⱄⰾⱏⱀⱐⱌⰵ · ⱂⱃⰻⱀⱁⱎⰰⰰ̆ⱈⱘ
2013210 ⰽⱏ ⱀ̑ⰵⰿⱆ ⰲⱄⱔ ⱀⰵⰴⱘⰶⱐⱀⱏⰻⱗ ·
2013300 ⰺ҅ ⰱⱑ ⰲⱐⱄⱐ ⰳⱃⰰⰴⱏ ⱄⱏⰱⱏⱃⰰⰾⱏ ⱄⱔ ⰽⱏ ⰴⰲⱐⱃⰵⰿⱏ ·
2013400 Ⰺ҅ ⰻⱌⱑⰾⰻ ⰿⱀⱁⰳⱏⰻ ⱀⰵⰴⱘⰶⱐⱀⱏⰻⱗ · ⰺ҅ⰿⱘⱎⱅⱔ ⱃⰰⰸⰾⰻⱍⱐⱀⱏⰻ ⱗⰸⱔ · ⰺ҅ ⰱⱑⱄⱏⰻ
2013410 ⰿⱀⱁⰳⱏⰻ ⰺ҅ⰸⰳⱏⱀⰰ · ⰺ҅ ⱀⰵ ⱁⱄⱅⰰⰲⰾ̑ⱑⰰⱎⰵ ⰳ҃ⰾⰰⱅⰻ ⰱⱑⱄⱏ ⱑⰽⱁ ⰲⱑⰴⱑⰰⱈⱘ ⰹ ·
2013500 ⰺ҅ ⱓⱅⱃⱁ ⱂⱃⱁⰱⱃⱑⰸⰳⱆ ⰷⱑⰾⱁ · ⰲⱏⱄⱅⰰⰲⱏ ⰺ҅ⰸⰻⰴⰵ · ⰺ҅ ⰻⰴⰵ ⰲⱏ ⱂⱆⱄⱅⱁ ⰿⱑⱄⱅⱁ ·
2013510 ⰺ҅ ⱅⱆ ⰿⱁⰾⰻⱅⰲⱘ ⰴⱑⰰ̆ⱎⰵ ·
2013600 ⰺ҅ ⰳⱏⱀⰰⱎⱔ ⰹ ⱄⰻⰿⱁⱀⱏ · ⰺ҅ ⰻⰶⰵ ⰱⱑⰰⱈⱘ ⱄⱏ ⱀ̑ⰻⰿⱐ · ⰺ҅ ⱁⰱⱃⱑⱅⱏⱎⰵ ⰹ
2013700 ⰳ҃ⰾⰰⱎⱔ ⰵⰿⱆ · ⱑⰽⱁ ⰲⱄⰻ ⰺ҅ⱎⱅⱘⱅⱏ ⱅⰵⰱⰵ ·
2013800 ⰺ҅ ⰳ҃ⰾⰰ ⰺ҅ⰿⱏ · ⰺ҅ⰴⱑⰿⱏ ⰲⱏ ⰱⰾⰻⰶⱐⱀ̑ⱔⱗ ⰲⱄⰻ ⰺ҅ ⰳⱃⰰⰴⱏⰻ · ⰴⰰ ⰺ҅ ⱅⱆ
2013810 ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰿⱏ · ⱀⰰ ⱄⰵ ⰱⱁ ⰺ҅ⰸⰻⰴⱁⱈⱏ ·
2013900 ⰺ҅ ⰱⱑ ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱗ ⱀⰰ ⱄⱏⱀⱏⰿⰻⱎⱅⰻⱈⱏ ⰺ҅ⱈⱏ · ⰲⱏ ⰲⱐⱄⰵⰻ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⰹ ·
2013910 ⰺ҅ ⰱⱑⱄⱏⰻ ⰺ҅ⰸⰳⱁⱀⱔ ·
2014000 Ⰺ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰽⱏ ⱀ̑ⰵⰿⱆ ⱂⱃⱁⰽⰰⰶⰵⱀⱏ ⰿⱁⰾⱔ ⰹ · ⰺ҅ ⱀⰰ ⰽⱁⰾⱑⱀⱆ ⱂⰰⰴⰰⱗ ·
2014010 ⰺ҅ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⱑⰽⱁ ⰰⱎⱅⰵ ⱈⱁⱎⱅⰵⱎⰻ · ⰿⱁⰶⰵⱎⰻ ⰿⱔ ⰺ҅ⱎⱅⰻⱄⱅⰻⱅⰻ ·
2014100 ⰻ҃ⱄ ⰶⰵ ⰿⰻⰾⱁⱄⱃⱏⰴⱁⰲⰰⰲⱏ · ⱂⱃⱁⱄⱅⱐⱃⱏ ⱃⱘⰽⱘ ⰽⱁⱄⱀⱘ ⰹ · ⰺ҅ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ·
2014110 ⱈⱁⱎⱅⱘ ⰺ҅ⱎⱅⰹⱄⱅⰻ ⱄⱔ ·
2014200 ⰺ҅ ⱃⰵⰽⱏⱎⱓ ⰵⰿⱆ ⰰ̆ⰱⰻⰵ ⱁⱅⰻⰴⰵ ⱂⱃⱁⰽⰰⰸⰰ ⱁ̆ⱅⱏ ⱀ̑ⰵⰳⱁ · ⰺ҅ ⱍⰻⱄⱅⱏ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ·
2014300 ⰺ҅ ⰸⰰⱂⱃⱑⱎⱅⱐ ⰵⰿⱆ ⰰⰱⱐⰵ ⰺ҅ⰸⰳⱏⱀⰰ ⰻ ·
2014400 ⰺ҅ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⰱⰾ̑ⱓⰴⰻ ⱄⱔ · ⱀⰻⰽⱁⰿⱆⰶⰵ ⱀⰻⱍⱐⱅⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⱃⱐⱌⰻ · ⱀⱏ ⱎⱐⰴⱏ
2014410 ⱂⱁⰽⰰⰶⰻ ⱄⱔ ⰰ̆ⱃⱈⰻⰵ̆ⱃⰵⱁ̆ⰲⰻ · ⰺ҅ ⱂⱃⰻⱀⰵⱄⰻ ⰸⰰ ⱁ̆ⱍⰻⱎⱅⰵⱀⰻⰵ ⱅⰲⱁⰵ · ⰵⰶⰵ
2014420 ⱂⱁⰲⰵⰾⱑ ⰿ̑ⱛⱄⰻ · ⰲⱐ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾ̑ⱐⱄⱅⰲⱁ ⰺ҅ⰿⱏ ·
2014500 Ⱉⱀⱏ ⰶⰵ ⱎⱐⰴⱏ ⱀⰰⱍⱔⱅⱏ ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱅⰻ ⰿⱀⱁⰳⱁ · ⰺ҅ ⱂⱃⱁⱀⱁⱄⰻⱅⰻ ⱄⰾⱁⰲⱁ · ⱑⰽⱁ
2014510 ⰽⱏ ⱅⱁⰿⱆ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰰⰰ̆ⱎⰵ ⰰ̆ⰲⱑ ⰲⱏ ⰳⱃⰰⰴⱏ ⰲⱏⱀⰻⱅⰻ · ⱀⱏ ⰲⱐⱀⱑ ⰲⱏ ⱂⱆⱄⱅⱑⱈⱏ
2014520 ⰿⱑⱄⱅⱑⱈⱏ ⰱⱑ · ⰺ҅ ⱂⱃⰻⱈⱁⰶⰴⰰⰰ̆ⱈⱘ ⰽⱏ ⱀ̑ⰵⰿⱆ ⱁⱅⱏⰲⱏⱄⱘⰴⱑ ·
2020100 Ⰺ҅ ⰲⱐⱀⰻⰴⰵ ⱂⰰⰽⱏⰻ [ⰽⱏ ⱀ̑ⰵⰿⱆ] ⰲⱏ ⰽⰰⱂⰵⱃⱏⱀⰰⱆⰿⱏ · ⱂⱁ ⰴⱐⱀⱐⱈⱏ ·
2020110 Ⰺ ⱄⰾⱆⱈⱏ ⰱⱏⰻⱄ ⱑⰽⱁ ⰲⱏ ⰴⱁⰿⱆ ⰵⱄⱅⱏ
2020200 ⰺ҅ ⰰⰱⱐⰵ ⱄⱏⰱⱏⱃⰰⱎⱔ ⱄⱔ ⰿⱀⱁⰸⰻ · ⱑⰽⱁ ⰽⱏ ⱅⱁⰿⱆ ⱀⰵ ⰲⱏⰿⱑⱎⱅⰰⰰ̆ⱈⱘ ⱄⱔ ·
2020210 ⱀⰻ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⰴⰲⱐⱃⱐⰿⰻ ⰺ҅ ⰳ҃ⰾⰰⰰ̆ⱎⰵ ⰺ҅ⰿⱏ ⱄⰾⱁⰲⱁ ·
2020300 Ⰺ҅ ⱂⱃⰻⰴⱁⱎⱔ ⰽⱏ ⱀ̑ⰵⰿⱆ ⱀⱁⱄⱔⱎⱅⰵ ⱁⱄⰾⰰⰱⰾ̑ⰵⱀⰰ ⰶⰻⰾⰰⰿⰻ ·
2020310 ⱀⱁⱄⰻⰿⱏ ⱍⰵⱅⱏⰻⱃⱐⰿⰻ ·
2020400 ⰺ҅ ⱀⰵ ⰿⱁⰳⱘⱎⱅⰵ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⰻⱅⰻ ⰽⱏ ⱀ̑ⰵⰿⱆ · ⰸⰰ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏ · ⱁⱅⱏⰽⱃⱏⰻⱎⱔ ⱂⱁⰽⱃⱁⰲⱏ
2020410 ⰺ҅ⰴⰵⰶⰵ ⰱⱑ · ⰺ҅ ⱂⱃⱁⰽⱁⱂⰰⰲⱏⱎⰵ ⱄⱏⰲⱑⱄⰻⱎⱔ ⱁⰴⱃⱏ ·
2020420 ⱀⰰ ⱀ̑ⰵⰿⱐⰶⰵ ⱁⱄⰾⰰⰱⰾ̑ⰵⱀⱏⰺ ⱄⱐ ⰾⰵⰶⰰⰰⱎⰵ ·
2020500 ⰲⰻⰴⱑⰲⱏ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄ ⰲⱑⱃⱘ ⰺ҅ⱈⱏ · ⰳ҃ⰾⰰ ⱁⱄⰾⰰⰱⰾ̑ⰵⱀⱆⰵⰿⱆ ·
2020510 ⱍⱔⰴⱁ ⱁⱅⱏⱂⱆⱎⱅⰰⱙⱅⱏ ⱄⱔ ⱅⰵⰱⱑ ⰳⱃⱑⱄⰻ ⱅⰲⱁⰻ ·
2020600 ⰱⱑⰰⱈⱘ ⰶⰵ ⰵ̆ⱅⰵⱃⰻⰹ ⱁⱅⱏ ⰽⱏⱀⰻⰶⱐⱀⰻⰽⱏ ⱅⱆ · ⱄⱑⰴⱔⱎⱅⰵ ·
2020610 ⰺ҅ ⱂⱁⰿⱏⰻⱎⰾ̑ⱑⱙⱎⱅⰵ ⰲⱏ ⱄⱃⱏⰴⱐⱌⰻⱈⱏ ⱄⰲⱁⰺ҅ⱈⱏ ·
2020700 ⱍⱐⱅⱁ ⱄⱐ · ⱅⰰⰽⱁ ⰳ҃ⰾⰵⱅⱏ ⰲⰾⰰⱄⰲⰻⰿⰻⱙ · ⰽⱏⱅⱁ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⱁⱅⱏⱂⱆⱎⱅⰰⱅⰻ ⰳⱃⱑⱈⱏⰻ ·
2020710 ⱅⱏⰽⱏⰿⱁ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⰱ҃ⱏ ·
2020800 ⰺ҅ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰲⱏ ⰻ҃ⱄ ⰴ҃ⱈⱁⰿⱐ ⱄⰲⱁⰺ҅ⰿⱐ · ⱑⰽⱁ ⱅⰰⰽⱁ ⱅⰻ ⱂⱁⰿⱏⰻⱎⰾ̑ⱑⱙⱅⱏ ⰲⱏ ⱄⰵⰱⱑ ·
2020810 ⱃⰵⱍⰵ ⰺ҅ⰿⱏ ⱍⱐⱅⱁ ⱅⰰⰽⱁ ⱂⱁⰿⱏⰻⱎⰾ̑ⱑⰵⱅⰵ ⰲⱏ ⱄⱃⱏⰴⱐⱌⰻⱈⱏ ⰲⰰⱎⰻⱈⱏ ·
2020900 ⱍⱐⱅⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱆⰴⱁⰱⱑⰵ ⱃⰵⱎⱅⰻ · ⱁⱄⰾⰰⰱⰾ̑ⰵⱀⱆⰵⰿⱆ · ⱁⱅⱏⱂⱆⱎⱅⰰⱙⱅⱏ ⱅⰻ ⱄⱔ ⰳⱃⱑⱄⰻ ·
2020910 ⰾⰻ ⱃⰵⱎⱅⰻ ⰲⱏⱄⱅⰰⱀⰻ · ⰺ҅ ⰲⱏⰸⱏⰿⰻ ⱁⰴⱃⱏ ⱅⰲⱁⰻ · ⰺ҅ ⱈⱁⰴⰻ ·
2021000 ⱀⱏ ⰴⰰ ⰲⱑⱄⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⰲⰾⰰⱄⱅⱐ ⰺ҅ⰿⰰⱅⱐ ⱄ҃ⱀⱏ ⱍ҃ⱄⰽⱏⰻ · ⱉⱅⱐⱂⱆⱎⱅⰰⱅⰻ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰻ
2021010 ⰳⱃⱑⱈⱏⰻ · ⰳ҃ⰾⰰ ⱁⱄⰾⰰⰱⰾⰵⱀⱆⰿⱆ ·
2021100 ⱅⰵⰱⱑ ⰳ҃ⰾ̑ⱙ · ⰲⱏⱄⱅⰰⱀⰻ ⰲⱏⰸⱏⰿⰻ ⱁⰴⱃⱏ ⱅⰲⱁⰻ · ⰺ҅ ⰻⰴⰻ ⰲⱏ ⰴⱁⰿⱏ ⱅⰲⱁⰺ ·
2021200 ⰺ҅ ⰲⱏⱄⱅⰰ ⰰ̆ⰱⰻⰵ · ⰺ҅ ⰲⱏⰸⱐⰿⱏ ⱁⰴⱃⱏ ⰺ҅ⰸⰻⰴⰵ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⰲⱐⱄⱑⰿⰻ · ⱑⰽⱁ
2021210 ⰴⰻⰲⰾ̑ⱑⰰ̆ⱈⱘ ⱄⱔ ⰲⱄⰻ · ⰺ҅ ⱄⰾⰰⰲⰾ̑ⱑⰰ̆ⱈⱘ ⰱ҃ⰰ ⰳ҃ⰾ̑ⱙⱎⱅⰵ ·
2021220 ⱑⰽⱁ ⱀⰻⰽⱁⰾⰻⰶⰵ ⱅⰰⰽⱁ ⰲⰻⰴⱑⱈⱁⰿⱏ ·
2021300 ⰺ҅ ⰻⰸⰻⰴⰵ ⰻ҃ⱄ ⰽⱏ ⰿⱁⱃ̑ⱓ · ⰺ҅ ⰲⱐⱄⱐ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏ ⰺ҅ⰴⱑⰰⱎⰵ ⰽⱏ ⱀ̑ⰵⰿⱆ ·
2021310 ⰺ҅ ⱆⱍⰰⰰⱎⰵ ⱗ ·
2021400 Ⰺ҅ ⰿⰻⰿⱁⰳⱃⱔⰴⱏⰻ ⰻ҃ⱄ · ⰲⰻⰴⱑ ⰾⰵⱛ҅ⰼⰻⱙ ⰰ̆ⰾⱐⱇⰵⱁⰲⰰ · ⱄⱑⰴⱔⱎⱅⰰ ⱀⰰ
2021410 ⰿⱏⰻⱅⱐⱀⰻⱌⰻ · ⰺ҅ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ · ⱂⱁ ⰿⱀⱑ ⰳⱃⱔⰴⰻ ·
2021420 ⰺ҅ ⰲⱏⱄⱅⰰⰲⱏ ⰲⱏ ⱄⰾⱑⰴⱏ ⰵⰳⱁ ⰺ҅ⰴⰵ ·
2021500 Ⰺ҅ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⰲⱏⰸⰾⰵⰶⱔⱎⱅⱓ ⰵⰿⱆ ⰲⱏ ⰴⱁⰿⱆ ⰵⰳⱁ · ⰺ҅ ⰿⱀⱁⰸⰻ ⰿⱏⰻⱅⰰⱃⰵ · ⰺ҅
2021510 ⰳⱃⱑⱎⱐⱀⰻⱌⰻ ⰲⱏⰸⰾⰵⰶⰰⰰ̆ⱈⱘ ⱄⱏ ⰻ҃ⱄⰿⱐ · ⰺ҅ ⱄⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏⰻ ⰵⰳⱁ ·
2021520 ⰱⱑⰰⱈⱘ ⰱⱁ ⰿⱀⱁⰸⰻ · ⰺ҅ ⱂⱁ ⱀ̑ⰵⰿⱐ ⰺ҅ⰴⱁⱎⱔ ·
2021600 ⰺ҅ ⰽⱏⱀⰻⰶⱐⱀⰻⱌⰻ ⰺ҅ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ · ⰲⰻⰴⱑⰲⱏⱎⰵ ⰹ ⱑ̆ⰴⱘⱎⱅⱐ ⱄⱏ ⰿⱏⰻⱅⰰⱃⰻ ⰺ҅
2021610 ⰳⱃⱑⱎⱐⱀⰻⰽⱏⰻ · ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ⰵⰳⱁ · ⱂⱁ ⱍⱐⱅⱁ ⱄⱏ ⰿⱏⰻⱅⰰⱃⰻ ⰺ҅
2021620 ⰳⱃⱑⱎⱐⱀⰻⰽⱏⰻ ⱑⱄⱅⱏ ⰺ҅ ⱂⱐⰵⱅⱏ ·
2021700 Ⰺ҅ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏ ⰻ҃ⱄ ⰳ҃ⰾⰰ ⰺⰿⱏ · ⱀⰵ ⱅⱃⱑⰱⱆⱙⱅⱏ ⱄⱏⰴⱃⰰⰲⰻⰹ ⰲⱃⰰⱍⰵⰲⱏ · ⱀⱏ
2021710 ⰱⱁⰾⱔⱎⱅⰵⰹ · ⱀⰵ ⱂⱃⰻⰴⱏ ⰱⱁ ⱂⱃⰻⰸⱏⰲⰰⱅⱏ ⱂⱃⰰⰲⱐⰴⱐⱀⰻⰽⱏ · ⱀⱏ ⰳⱃⱑⱎⱐⱀⰻⰽⱏ
2021720 ⰲⱏ ⱂⱁⰽⰰⰰ̆ⱀⰻⰵ ·
2021800 ⰺ҅ ⰱⱑⰰ̆ⱈⱘ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰺ҅ⱁ̆ⰰ̆ⱀⱁⰲⰻ · ⰺ҅ ⱇⰰⱃⰻⱄⰵⰹ ⱂⱁⱄⱅⱔⱎⱅⰵ ⱄⱔ · ⰺ҅
2021810 ⱂⱃⰻⰴⱁⱎⱔ ⰺ҅ ⱃⱑⱎⱔ ⰵⰿⱆ · ⱂⱁ ⱍⱐⱅⱁ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰺ҅ⱁⰰ̆ⱀⱁⰲⰻ · ⰺ҅
2021820 ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰺⱄⱌⰻ ⱂⱁⱄⱅⱔⱅⱏ ⱄⱔ · ⰰ̆ ⱅⰲⱁⰹ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⱀⰵ ⱂⱁⱄⱅⱔⱅⱏ ⱄⱔ ·
2021900 ⰺ҅ ⱃⰵⱍⰵ ⰺ҅ⰿⱏ ⰻ҃ⱄ · ⰵⰴⰰ ⰿⱁⰳⱘⱅⱏ ⱄ҃ⱀⱁⰲⰵ ⰱⱃⰰⱍⱐⱀⰻⰹ ⱂⱁⱄⱅⰻⱅⰻ ⱄⱔ ·
2021910 ⰴⱁⱀⱐⰴⰵⰶⰵ ⱄⱏ ⱀ̑ⰻⰿⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⰶⰵⱀⰻⱈⱏ · ⰵⰾⰻⰽⱁ ⰲⱃⱑⰿⱔ ⱄⱏ ⱄⱁⰱⱁⱙ ⰺ҅ⰿⱘⱅⱏ
2021920 ⰶⰵⱀⰻⱈⰰ · ⱀⰵ ⰺ҅ⰿⱘⱅⱏ ⱂⱁⱄⱅⰻⱅⰻ ⱄⱔ ·
2022000 ⱂⱃⰻⰴⱘⱅⱏ ⰶⰵ ⰴⱐⱀⰻⰵ · ⰵⰳⰴⰰ ⱁⱅⱏⰺ҅ⰿⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⱁⱅⱏ ⱀⰻⱈⱏ ⰶⰵⱀⰻⱈⱏ ·
2022010 ⰺ҅ ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱂⱁⱄⱅⱔⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⱏ ⱅⱏⰻ ⰴⱐⱀⰻ ·
2022100 ⱀⰻⰽⱏⱅⱁⰶⰵ ⱂⱃⰻⱄⱅⰰⰲⰾ̑ⰵⱀⰻⱑ ⱂⰾⰰⱅⰰ ⱀⰵ ⰱⱑⰾ̑ⰵⱀⰰ · ⱀⰵ ⱂⱃⰻⱄⱅⰰⰲⰾ̑ⱑⰵⱅⱏ ⱃⰻⰸⱑ
2022110 ⰲⰵⱅⱏⱄⱑ · ⰰ̆ⱎⱅⰵ ⰾⰻ ⰶⰵ ⱀⰻ · ⰲⱏⰸⱏⰿⰵⱅⱏ ⰽⱁⱀⱐⱌⱐ ⱁⱅⱏ ⱀ̑ⰵⱗ ⱀⱁⰲⱁⰵ · ⱁⱅⱏ
2022120 ⰲⰵⱅⱏⱈⰰⰵⰳⱁ · ⰺ҅ ⰳⱁⱃⱐⱎⰻ ⰴⰻⱃⱑ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ·
2022200 ⰺ҅ ⱀⰻⰽⱏⱅⱁⰶⰵ ⱀⰻ ⰲⱏⰾⰻⰲⰰⰵⱅⱏ · ⰲⰻⱀⰰ ⱀⱁⰲⰰ ⰲⱏ ⰿⱑⱈⱏⰻ ⰲⱐⱅⱏⱈⱏⰻ · ⰰⱎⱅⰵ ⰾⰻ ⰶⰵ
2022210 ⱀⰻ · ⱂⱃⱁⱄⰰⰴⰻⱅⱏ ⰲⰻⱀⱁ ⱀⱁⰲⱁ · ⰺ҅ ⰲⰻⱀⱁ ⱂⱃⱁⰾⱑⰵⱅⱏ ⱄⱔ · ⰺ҅ ⰿⱑⱄⰻ
2022220 ⱂⱁⰳⱏⰻⰱⱀⱘⱅⱏ · ⱀⱏ ⰲⰻⱀⱁ ⱀⱁⰲⱁⰵ ⰲⱏ ⰿⱑⱈⱏⰻ ⱀⱁⰲⱏⰻ ⰲⱐⰾⱐⱑⱅⰻ ·
2022300 Ⰺ҅ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⰿⰻⰿⱁⱈⱁⰴⱔⱎⱅⱆ ⰵⰿⱆ · ⰲⱏ ⱄⱘⰱⱁⱅⱏⰻ ⱄⰽⰲⱑⰸⱑ ⱄⱑⱑ̆ⱀⰻⱑ · ⰺ҅
2022310 ⱀⰰⱍⱔⱎⱔ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ ⱂⱘⱅⱐ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ · ⰲⱏⱄⱅⱃⱏⰳⰰⱙⱎⱅⰵ ⰽⰾⰰⱄⱏⰻ ·
2022400 ⰺ҅ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰹ ⰳ҃ⰾⰰⱈⱘ ⰵⰿⱆ · ⰲⰻⰶⰴⱐ ⱍⱐⱅⱁ ⱅⰲⱁⱃⱔⱅⱏ ⰲⱏ ⱄⱘⰱⱁⱅⱏⰻ ·
2022410 ⰵⰳⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⰴⱁⱄⱅⱁⰺ҅ⱅⱏ ·
2022500 ⰺ҅ ⱅⱏ ⰳ҃ⰾⰰⰰⱎⰵ ⰺ҅ⰿⱏ · ⱀⱑⱄⱅⰵ ⰾⰻ ⱀⰻⰽⱁⰾⰻⰶⰵ ⱍⱐⰾⰻ · ⱍⱐⱅⱁ ⱄⱅⰲⱁⱃⰻ
2022510 ⰴ҃ⰰⰴⱏ · ⰵⰳⰴⰰ ⱅⱃⱑⰱⱁⰲⰰ · ⰺ҅ ⰲⱏⰸⰾⰰⰽⰰ ⱄⰰⰿⱏ ⰺ҅ ⰻⰶⰵ ⰱⱑⰰⱈⱘ ⱄⱏ ⱀ̑ⰻⰿⱐ ·
2022600 ⰽⰰⰽⱁ ⰲⱐⱀⰻⰴⰵ ⰲⱏ ⱈⱃⰰⰿⱏ ⰱ҃ⰶⰹⰻ · ⱂⱃⰻ ⱑⰲⰻ[ⰰ̆ⰲⰻⰰ̆]ⱇⰰⱃⱑ · ⰰ̆ⱃⸯⱈⰻⰵⱃⰵⰻ ·
2022610 ⰺ҅ ⱈⰾⱑⰱⱏⰻ ⱂⱃⱑⰴⱏⰾⱁⰶⰵⱀⰻⱑ ⱄⱏⱀⱑⱄⱅⱏ · ⰺ҅ⱈⱏⰶⰵ ⱀⰵ ⰴⱁⱄⱅⱁⱑⱎⰵ ⱑ̆ⱄⱅⰻ ·
2022620 ⱅⱏⰽⰿⱁ ⰺ҅ⰵⱃⰵⱁ̆ⰿⱏ ·
2022700 Ⰺ ⰳ҃ⰾⰰⰰ̆ⱎⰵ ⰺ҅ⰿⱏ ⰻ҃ⱄ · ⱄⱘⰱⱁⱅⰰ ⱍ҃ⰽⰰ ⱃⰰⰴⰻ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ · ⰰ̆ ⱀⰵ ⱍ҃ⰽⱏ
2022710 ⱄⱘⰱⱁⱅⱏⰻ ⱃⰰⰴⰻ
2022800 Ⱅⱑⰿⱐⰶⰵ ⰳ҃ⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⱄ҃ⱀⱏ ⱍ҃ⱄⰽⱏⰻ ⱄⱘⰱⱁⱅⱑ ·
2030100 ⰺ҅ ⰲⱏⱀⰻⰴⰵ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⰲⱏ ⱄⱏⱀⱏⰿⰻⱎⱅⰵ · Ⰺ ⰱⱑ ⱅⱆ ⱍ҃ⰽⱏ ⱄⱆⱈⱘ ⱃⱘⰽⱘ ⰺ҅ⰿⱏⰻ ·
2030200 ⰺ҅ ⱀⰰⰸⰻⱃⰰⰰ̆ⱈⱘ ⰹ · ⰰ̆ⱎⱅⰵ ⰲⱏ ⱄⱘⰱⱁⱅⱘ ⰺ҅ⱌⱑⰾⰻⱅⱏ ⰹ ·
2030210 ⰴⰰ ⱀⰰ ⱀ̑ⱐ ⰲ҃ⱏⰸⰳⰾⱙⱅⱏ ·
2030300 ⰺ҅ ⰳ҃ⰾⰰ ⱍ҃ⰽⱆ ⰺ҅ⰿⱘⱎⱅⱆⰵⰿⱆ ⱄⱆⱈⱘ ⱃⱘⰽⱘ · ⱄⱅⰰⱀⰻ ⱂⱁⱄⱃⱑⰴⱑ ·
2030400 ⰺ҅ ⰳ҃ⰾⰻ ⰺ҅ⰿⱏ · ⰴⱁⱄⱅⱁⰺ҅ ⰾⰻ ⰲⱏ ⱄⱘⰱⱁⱅⱏⰻ ⰴⱁⰱⱃⱁ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ ⰾⰻ ⰸⱏⰾⱁ
2030410 ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ · ⰴ҃ⱎⱘ ⱄ҃ⱂⱄⱅⰻ ⰾⰻ ⱂⱁⰳⱆⰱⰻⱅⰻ · ⱁ̆ⱀⰻ ⰶⰵ ⰿⰾⱐⱍⰰⰰⱈⱘ ·
2030500 ⰲⱏⰸⱏⱃⱑⰲⱏ ⱀⰰ ⱀ̑ⱔ ⱄⱏ ⰳⱀⱑⰲⱁⰿⱐ · ⱄⰽⱃⱏⰱⱔ ⱁ̆ ⱁ̆ⰽⰰⰿⰵⱀ̑ⰵⱀⰻⰹ ⱄⱃⱏⰴⱐⱌⰰ ⰺⱈⱏ ·
2030510 ⰳ҃ⰾⰰ ⱍ҃ⰽⱆ ⱂⱃⱁⱄⱅⱐⱃⰻ ⱃⱘⰽⱘ ⱅⰲⱁⱙ · ⰺ҅ ⱂⱃⱁⱄⱅⱐⱃⱑ ·
2030520 ⰺ҅ ⱆⱅⰲⱃⱏⰴⰻ ⱄⱔ ⱃⱘⰽⰰ ⰵⰳⱁ ⱌⱑⰾⰰ ⱑ̆ⰽⱏⰻ ⰴⱃⱆⰳⰰⱑ ·
2030600 Ⰺ҅ ⰰ̆ⰱⱐⰵ ⰺ҅ⱎⱐⰴⱏⱎⰵ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ · ⱄⱏ ⰹⱃⱁⰴⰻⱑⱀⱏⰻ · ⱄⱏⰲⱑⱅⱏ ⱄⱏⱅⰲⰰⱃⱑⰰⱈⱘ
2030610 ⱀⰰ ⱀ̑ⱐ · ⰽⰰⰽⱁ ⰺ҅ ⰱⱘ ⱂⱁⰳⱆⰱⰻⰾⰻ ·
2030700 ⰺ҃ⱄ ⰶⰵ ⱁⱅⰻⰴⰵ ⱄⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏⰻ ⱄⰲⱁⰺ҅ⰿⰻ ⰽⱏ ⰿⱁⱃ̑ⱓ · ⰺ҅ ⰿⱀⱁⰳⱏ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏ ⱁⱅⱏ
2030710 ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⱗ · ⱂⱁ ⱀ̑ⰵⰿⱐ ⰺ҅ⰴⱁⱎⱔ · ⰺ҅ ⱁⱅⱏ ⰺ҅ⱓⰴⰵⱗ ·
2030800 ⰺ҅ ⱁⱅⱏ ⰵ҃ⰾⰿⰰ · ⰺ҅ ⱁⱅⱏ ⰺⰴⱆⰿⱑⱗ · ⰺ҅ ⱄⱏ ⱁ̆ⱀⱁⰳⱁ ⱂⱁⰾⱆ ⰺ҅ⱁⱃⰴⰰⱀⰰ · ⰺ҅
2030810 ⱄⱘⱎⱅⰵⰹ ⱁⱅⱏ ⱅⸯⱆⱃⱑ ⰺ҅ ⱄⰻⰴⱁⱀⰰ · ⰿⱀⱁⰳⱁ ⰿⱏⱀⱁⰶⱐⱄⱅⰲⱁ ·
2030820 ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏⱎⰵ ⰵⰾⰻⰽⱁ ⱄⱏⱅⰲⰰⱃⱑⰰ̆ⱎⰵ ⱂⱃⰻⰴⱁⱎⱔ ⰽⱏ ⱀ̑ⰵⰿⱆ ·
2030900 ⰺ҅ ⱃⰵⱍⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁⰺ҅ⰿⱏ · ⰴⰰ ⰵⱄⱅⱏ ⱂⱃⰻ ⱀ̑ⰵⰿⱐ ⰾⰰⰴⰻⰹⱌⰰ ⱀⰰⱃⱁⰴⰰ
2030910 ⱃⰰⰴⰻ · ⰴⰰ ⱀⰵ ⱄⱏⱅⱘⰶⰰⱙⱅⱏ ⰵⰿⱆ ·
2031000 ⰿⱏⱀⱁⰳⱏⰻ ⰱⱁ ⰺ҅ⱌⱑⰾⰻ · ⱑⰽⱁ ⱀⰰⱂⰰⰴⰰⰰⱈⱘ ⰵⰿⱐ · ⱈⱁⱅⱔⱎⱅⰵ ⱂⱃⰻⰽⱁⱄⱀⱘⱅⰻ
2031010 ⱄⱔ ⰵⰿⱐ · ⰵⰾⰻⰽⱁ ⰺ҅ⰿⱑⰰⱈⱘ ⱃⰰⱀⱏⰻ ·
2031100 Ⰺ҅ ⰵⰳⰴⰰ ⰲⰻⰴⱑⰰ̆ⱈⱘ ⰹ ⰴ҃ⱄⰻ ⱀⰵⱍⰻⱄⱅⰻⰹ · ⱂⱃⰻⱂⰰⰴⰰⰰⱈⱘ ⰽⱏ ⱀ̑ⰵⰿⱆ ·
2031110 ⰺ҅ ⰲⱏⱂⰻⱑⱈⱘ ⰳ҃ⰾ̑ⱙⱎⱅⰵ · ⱑⰽⱁ ⱅⱏⰻ ⰵⱄⰻ ⱈ҃ⱏ ⱄ҃ⱀⱏ ⰱ҃ⰶⰹⰻ ·
2031200 ⰺ҅ ⰿⱀⱁⰳⱁ ⱂⱃⱑⱎⱅⰰⰰ̆ⱎⰵ ⰺ҅ⰿⱏ · ⰴⰰ ⰰ̆ⰲⱑ ⱅⰲⱁⱃⱔⱅⱏ ⰵⰳⱁ ·
2031210 ⱑⰽⱁ ⰲⱑⰴⱑⰰ̆ⱈⱘ ⱈ҃ⰰ ⱄⰰⰿⱁⰳⱁ ⱄⱘⱎⱅⰰ ·
2031300 Ⰺ҅ ⰲⱐⰸⰻⰴⰵ ⱀⰰ ⰳⱁⱃⱘ ⰺ҅ ⱂⱃⰻⰸⱏⰻⰲⰰ ⱗⰶⰵ ⱄⰰⰿⱏ ⰲⱏⱄⱈⱁⱅⱑ ·
2031310 ⰺ҅ ⰻⰴⱁⱎⱔ ⰽⱏ ⱀ̑ⰵⰿⱆ ·
2031400 ⰺ҅ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ · ⰱ҃ⰺ · ⰴⰰ ⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ⱄⱏ ⱀ̑ⰻⰿⱐ ·
2031410 ⰺ҅ ⱂⱁⱄⱏⰻⰾⰰⰵⱅⱏ ⱗ ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱅⰻ ·
2031500 ⰺ҅ ⰻⰿⱑⱅⰻ ⱁⰱⰾⰰⱄⱅⱐ · ⱌⱑⰾⰻⱅⰻ ⱀⰵⰴⱘⰳⱏⰻ · ⰺ҅ ⰻⰸⰳⱁⱀⰻⱅⰻ ⰱⱑⱄⱏⰻ ·
2031600 ⰺ҅ ⱀⰰⱃⰵⱍⰵ ⰺ҅ⰿⱔ ⱄⰻⰿⱁⱀⱆ ⱂⰵⱅⱃⱏ ·
 
Lejzy God is REAL unless declared   INTEGER.
Ⱂⱃⱁⰳⰾⰰⱄⱏ


Ⱂⱃⱁⰳⰾⰰⱄⱏ ⰵⱄⰿⱐ ⱄⱅ̅ⱆ ⰵⰲ̅ⰼⰵⰾⱐⱓ: * ⱑⰽⱁ ⱂⱃⱁⱃⱁⱌⰻ ⱂⱃⱁⱃⰵⰽⰾⰻ ⱄⱘⱅⱏ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ, * ⱈⱃⱄ̅ⱅⱏ ⰳⱃⱔⰴⰵⱅⱏ ⱄⱏⰱⱐⱃⰰⱅⱏ ⱗⰸⱏⰹⰽⱏ, * ⱄⰲⱑⱅⱏ ⰱⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⱐⱄⰵⰿⱆ ⰿⰹⱃⱆ ⱄⰵⰿⱆ. * Ⱄⰵ ⱄⱏⰱⱏⰹⱄⱅⱐ ⱄⱔ ⰲⱏ ⱄⰵⰴⰿⱏⰹⰻ ⰲⱑⰽⱏ ⱄⱏ. * Ⱃⱑⱎⱔ ⰱⱁ ⱁⱀⰻ: ⱄⰾⱑⱂⰹⰻ ⱂⱃⱁⰸⱐⱃⱔⱅⱏ, * ⰳⰾⱆⱄⰻ ⱄⰾⱏⰹⱎⱔⱅⱏ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⰱⱆⰽⱏⰲⱐⱀⱁⰵ. * Ⰱⰳ̅ⰰ ⰶⰵ ⱆⰱⱁ ⱂⱁⰸⱀⰰⱅⰻ ⰴⱁⱄⱅⱁⰻⱅⱏ.

Ⱅⱁⰳⱁ ⰶⰵ ⱃⰰⰴⰻ ⱄⰾⱏⰹⱎⰻⱅⰵ, ⱄⰾⱁⰲⱑⱀⰵ, ⱄⰻ: * ⰴⰰⱃⱏ ⰱⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⰱⰳ̅ⰰ ⱄⱐ ⰴⰰⱀⱏ, * ⰴⰰⱃⱏ ⰱⰶ̅ⰹⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⰴⰵⱄⱀⱏⰹⱗ ⱍⱔⱄⱅⰻ, * ⰴⰰⱃⱏ ⰴⱆⱎⰰⰿⱏ, ⱀⰻⰽⱁⰾⰻⰶⰵ ⱅⱐⰾⱑⱗ, * ⰴⱆⱎⰰⰿⱏ ⱅⱑⰿⱏ, ⱑⰶⰵ ⰻ ⱂⱃⰹⰻⰿⱘⱅⱏ. * Ⰿⰰⱅⱏⱚⰵⰻ, ⰿⰰⱃ(ⱏ)ⰽⱁ, ⰾⱆⰽⰰ ⰻ ⰺⱁⰰⱀⱏ * ⱆⱍⱔⱅⱏ ⰲⱐⱄⱐ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏ ⰳⰾ̅ⱙⱋⰵ: * Ⰵⰾⰻⰽⱁ ⰱⱁ ⱄⰲⱁⰻⱈⱏ ⰴⱆⱎⱐ ⰾⱑⱂⱁⱅⱘ * ⰲⰻⰴⰻⱅⱏ, ⰾⱓⰱⰻⱅⰵ ⰱⱁ ⱃⰰⰴⱁⰲⰰⱅⰻ ⱄⱔ, * ⰳⱃⱑⱈⱁⰲⱐⱀⱘ ⰶⰵ ⱅⱐⰿⱘ ⱁⱅⱏⰳⱏⱀⰰⱅⰻ * ⰻ ⰿⰹⱃⰰ ⱄⰵⰳⱁ ⱅⱐⰾⱙ ⱁⱅⱏⰾⱁⰶⰻⱅⰻ * ⰻ ⱃⰰⰻⱄⰽⱁⰵ ⰶⰻⱅⰹⰵ ⱂⱃⰹⱁⰱⱃⱑⱄⱅⰻ * ⰻ ⰻⰸⰱⱑⰶⰰⱅⰻ ⱁⱅⱏ ⱁⰳⱀⰻ ⰳⱁⱃⱘⱋⰰ. * ⱄⰾⱏⰹⱎⰻⱅⰵ ⱀⱏⰹⱀⱑ ⱁⱅⱏ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ⱆⰿⰰ.

Ⱄⰾⱏⰹⱎⰻⱅⰵ ⱄⰾⱁⰲⱑⱀⱐⱄⰽⱏ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏ ⰲⱐⱄⱐ, * ⱄⰾⱏⰹⱎⰻⱅⰵ ⱄⰾⱁⰲⱁ, ⱁⱅⱏ ⰱⰳ̅ⰰ ⱂⱃⰹⰻⰴⰵ, * ⱄⰾⱁⰲⱁ ⰶⰵ ⰽⱃⱏⰿⱔ ⱍⰾ̅ⱍⱐⱄⰽⱏⰹⱗ ⰴⱆⱎⱔ, * ⱄⰾⱁⰲⱁ ⰶⰵ ⰽⱃⱑⱂⱔ ⰻ ⱄⱃ̅ⰴⱐⱌⰵ ⰻ ⱆⰿⱏ, * ⱄⰾⱁⰲⱁ ⱄⰵ ⰳⱁⱅⱁⰲⰰⱗ ⰱⰳ̅ⰰ ⱂⱁⰸⱀⰰⱅⰻ. * Ⱑⰽⱁ ⰱⰵⰸⱄⰲⱑⱅⰰ ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⱐ ⱀⰵ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ * ⱁⰽⱆ ⰲⰻⰴⱔⱋⱓ ⰱⰶ̅ⰹⱙ ⱅⰲⰰⱃⱐ ⰲⱐⱄⱙ * ⱀⱏ ⰲⱐⱄⰵ ⱀⰻ ⰾⱑⱂⱁ ⱀⰻ ⰲⰻⰴⰻⰿⱁ ⰵⱄⱅⱏ. * ⱅⰰⰽⱁ ⰻ ⰴⱆⱎⰰ ⰲⱐⱄⱑⰽⰰ ⰱⰵⰸ ⰱⱆⰽⱏⰲⱏ * ⱀⰵ ⱄⱏⰲⱑⰴⱘⱋⰻ ⰸⰰⰽⱁⱀⰰ ⰶⰵ ⰱⰶ̅ⰹⱑ, * ⰸⰰⰽⱁⱀⰰ ⰽⱏⱀⰻⰶⱐⱀⰰ ⰻ ⰴⱈ̅ⱁⰲⱐⱀⰰ, * ⰸⰰⰽⱁⱀⰰ ⱃⰰⰻ ⰱⰶ̅ⰹи ⱑⰲⰾⱑⱙⱋⰰ. * Ⰽⱏⰹⰻ ⰱⱁ ⱄⰾⱆⱈⱏ ⰳⱃⱁⰿⱐⱀⰰⰵⰳⱁ ⱅⱘⱅⱐⱀⰰ * ⱀⰵ ⱄⰾⱏⰹⱎⱔ, ⰱⰳ̅ⰰ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⰱⱁⱑⱅⰻ ⱄⱔ; * Ⱀⱁⰸⰴⱃⰻ ⰶⰵ ⱂⰰⰽⱏⰹ, ⱌⰲⱑⱅⰰ ⱀⰵ ⱘⱈⰰⱙⱋⰻ, * ⰽⰰⰽⱁ ⰱⰶ̅ⰹⰵ ⱍⱓⰴⱁ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰵⱅⰵ; * Ⱆⱄⱅⰰ ⰱⱁ, ⱑⰶⰵ ⱄⰾⰰⰴⱏⰽⰰ ⱀⰵ ⱍⱓⱙⱅⱏ, * ⱑⰽⱁ ⰽⰰⰿⱑⱀⰰ ⱅⰲⱁⱃⱔⱅⱏ ⰶⰵ ⱍⰾ̅ⰽⰰ. * Ⱂⰰⱍⰵ ⰶⰵ ⱄⰵⰳⱁ ⰴⱆⱎⰰ ⰱⰵⰸⰱⱆⰽⱏⰲⱐⱀⰰ * ⱑⰲⰾⱑⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⱏ ⱍⰾ̅ⱌⱑⱈⱏ ⰿⱃ̅ⱅⰲⰰ.

Ⱄⰵ ⰶⰵ ⰲⱐⱄⰵ ⰿⱏⰹ, ⰱⱃⰰⱅⰹⰵ, ⱄⰿⱏⰹⱄⰾⱔⱋⰵ * ⰳⰾ̅ⰵⰿⱏ: ⱄⱏⰲⱑⱅⱏ ⱂⱁⰴⱁⰱⰰⱙⱋⱐ, * ⰻⰶⰵ ⱍⰾ̅ⰲⱑⰽⱏⰹ ⰲⱐⱄⱔ ⱁⱅⱏⰾⱘⱍⰻⱅⱏ * ⱁⱅⱏ ⰶⰻⱅⰹⱑ ⱄⰽⱁⱅⱐⱄⰽⰰ ⰻ ⱂⱁⱈⱁⱅⰻ, * ⰴⰰ ⱀⰵ ⰻⰿⱘⱋⰵ ⱆⰿⱏ ⱀⰵⱃⰰⰸⱆⰿⱐⱀⱏ, * ⱅⱆ ⰶⰴⰵⰿⱐ ⱗⰸⱏⰹⰽⱁⰿⱐ ⱄⰾⱏⰹⱎⱔⱋⰵ ⱄⰾⱁⰲⱁ, * ⱑⰽⱁ ⰿⱑⰴⱐⱀⰰ ⰸⰲⱁⱀⰰ ⰳⰾⰰⱄⱏ ⱄⰾⱏⰹⱎⰻⱅⰵ. * Ⱄⰵ ⰱⱁ ⱄⱅ̅ⱏⰹⰻ ⱂⰰⰲⱐⰾⱏ ⱆⱍⱔ ⱃⰵⱍⰵ, * ⰿⰾ̅ⱅⰲⱘ ⱄⰲⱁⱙ ⰲⱏⰸⰴⰰⱗ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⰱⰳ̅ⱆ: * ⱑⰽⱁ ⱈⱁⱋⱘ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⱏ ⱂⱔⱅⱐ ⰻⰸⰴⱃⰵⱋⰻ * ⱄⱏ ⱃⰰⰸⱆⰿⱁⰿⱐ ⱄⰲⱁⰻⰿⱐ ⰳⰾ̅ⰰⱅⰻ, * ⰴⰰ ⰻ ⰲⱐⱄⰵ ⰱⱃⰰⱅⱐⱑ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⱙⱅⱏ, * ⱀⰵⰶⰵ ⱅⱐⰿⱘ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⱏ ⱀⰵⱃⰰⰸⱆⰿⱐⱀⱏ. * Ⰽⱏⰹⰻ ⰱⱁ ⱍⰾ̅ⰽⱏ ⱀⰵ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰵⱅⱏ, * ⰽⱏⰹⰻ ⱀⰵ ⱂⱃⱁⰾⱁⰶⰻⱅⱏ ⱂⱃⰻⱅⱏⱍⱔ ⰿⱘⰴⱃⱏⰻ, * ⱄⰽⰰⰸⰰⱙⱋⰻⱗ ⰱⰵⱄⱑⰴⱏⰹ ⱂⱃⰰⰲⱏⰹ ⱀⰰⰿⱏ; * ⱑⰽⱁ ⰱⱁ ⱅⱐⰾⱑ ⱂⰾⱏⱅⱐⱈⱏ ⱀⰰⱄⱅⱁⰻⱅⱏ, * ⰲⱐⱄⰵ ⱅⱐⰾⱔⱋⰻ, ⱂⰰⱍⰵ ⰳⱀⱁⱑ ⰳⱀⱁⱗⱋⰻ, * ⰵⰳⱀⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ⰱⱃⰰⱎⱐⱀⰰ ⱀⰵ ⰻⰿⰰⱅⱏ. * ⱅⰰⰽⱁ ⰴⱆⱎⰰ ⰲⱐⱄⱑⰽⰰ ⱁⱂⰰⰴⰰⰵⱅⱏ * ⰶⰻⰸⱀⰻ, ⰱⰶ̅ⰹⱑ ⱀⰵ ⰻⰿⱘⱋⰻ ⰶⰻⰲⱁⱅⰰ, * ⰵⰳⰴⰰ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰵ ⰱⰶ̅ⰹⱑ ⱀⰵ ⱄⰾⱏⰹⱎⰻⱅⱏ.

Ⰻⱀⱘ ⰶⰵ ⱂⰰⰽⱏⰹ ⱂⱃⰻⱅⱐⱍⱘ ⰿⱘⰴⱃⱘ ⰷⱑⰾⱁ * ⰴⰰ ⰳⰾ̅ⰵⰿⱏ: Ⱍⰾ̅ⰲⱑⱌⰻ, ⰾⱓⰱⱔⱋⰵ ⱄⱔ, * ⱈⱁⱅⱔⱋⰵ ⱃⰰⱄⱅⰻ ⰱⰶ̅ⰹⰵⰿⱐ ⱃⰰⱄⱅⱁⰿⱐ, * ⰽⱏⱅⱁ ⰱⱁ ⰲⱑⱃⱏⰹ ⱄⰵⱗ ⱀⰵ ⰲⱑⱄⱅⱐ ⱂⱃⰰⰲⱏⰹ; * ⱑⰽⱁ ⱄⱑⰿⰵⱀⰻ ⱂⰰⰴⰰⱙⱋⱆ ⱀⰰ ⱀⰻⰲⱑ, * ⱅⰰⰽⱁ ⱀⰰ ⱄⱃ̅ⰴⱐⱌⰻⱈⱏ ⱍⰾ̅ⱍⱐⱄⱌⱑⱈⱏ, * ⰴⱏⰶⰴⱑ ⰱⰶ̅ⰹⰻ ⰱⱆⰽⱏⰲⱏ ⱅⱃⱑⰱⱆⱙⱋⰵ, * ⰴⰰ ⰲⱏⰸⰴⱃⰰⱄⱅⰵⱅⱏ ⱂⰾⱁⰴⱏ ⰱⰶ̅ⰹⰻ ⱂⰰⱍⰵ. * Ⰽⱏⱅⱁ ⱂⱃⰻⱅⱏⱍⰵ ⰲⱐⱄⰵ ⱃⰵⱋⰻ, * ⱁⰱⰾⰻⱍⰰⱙⱋⱔ ⰱⰵⱄ ⰽⱀⰻⰳⱏ ⱗⰸⱏⰹⰽⱏⰹ, * ⰲⱏ ⰳⰾⰰⱄⱑ ⱄⱏⰿⱏⰹⱄⰾⱐⱀⱑ ⱀⰵ ⰳⰾ̅ⱙⱋⰵ. * Ⱀⰻ, ⰰⱋⰵ ⱆⰿⱑⰵⱅⱏ ⱗⰸⱏⰹⰽⱏⰹ ⰲⱐⱄⱔ, * ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⱄⱏⰽⰰⰸⰰⱅⰻ ⱀⰵⰿⱁⱋⱐ ⱄⰻⱈⱏ. * Ⱁⰱⰰⱍⰵ ⱄⰲⱁⱙ ⱂⱃⰻⱅⱏⱍⱙ ⰴⰰ ⱂⱃⰻⱄⱅⰰⰲⰾⱙ, * ⰿⱏⱀⱁⰳⱏ ⱆⰿⱏ ⰲⱏ ⰿⰰⰾⱑ ⱃⱑⱍⰻ ⰽⰰⰶⱔ: * Ⱀⰰⰸⰻ ⰱⱁ ⰲⱐⱄⰻ ⰱⰵⱄ ⰽⱏⱀⰻⰳⱏ ⱗⰸⱏⰹⱌⰻ, * ⰱⱃⰰⱅⰻ ⱄⱔ ⱀⰵ ⰿⱁⰳⱘⱋⰵ ⰱⰵⰸ ⱁⱃⱘⰶⰹⱑ * ⱄⱏ ⱂⱃⱁⱅⰻⰲⱐⱀⰻⰽⱁⰿⱐ ⰴⱆⱎⱐ ⱀⰰⱎⰻⱈⱏ, * ⰳⱁⱅⱁⰲⰻ ⰿⱘⰽⱏⰹ ⰲⱑⱍⱐⱀⱏⰹⱗ ⰲⱏ ⱂⰾⱑⱀⱏ. * Ⰻⰶⰵ ⰱⱁ ⰲⱃⰰⰳⰰ, ⱗⰸⱏⰹⱌⰻ, ⱀⰵ ⰾⱓⰱⰻⱅⰵ. * Ⰱⱃⰰⱅⰻ ⰶⰵ ⱄⱔ ⱄⱏ ⱀⰻⰿⱏ ⰿⱏⰹⱄⰾⱔⱋⰵ ⰷⱑⰾⱁ, * ⱁⱅⱏⰲⱃⱐⰸⱑⱅⰵ ⱂⱃⰻⰾⰵⰶⱐⱀⱁ ⱆⰿⱆ ⰴⰲⱐⱃⰻ, * ⱁⱃⱘⰶⰹⰵ ⱂⱃⰹⰻⰿⱏⱎⰵ ⱅⰲⱃⱐⰴⱁ ⱀⱏⰹⱀⱑ, * ⰵⰶⰵ ⰽⱆⱙⱅⱏ ⰽⱏⱀⰻⰳⱏⰹ ⰳⰴ̅ⱐⱀⰵ, * ⰳⰾⰰⰲⱘ ⱅⱐⱃⱘⱋⰵ ⱀⰵⱂⱃⰹⱑⰸⱀⰻ ⰲⰵⰾⱐⰿⰻ.

Ⰱⱆⰽⱏⰲⰻ ⱄⰹⱗ ⰻⰶⰵ ⰱⱁ ⱂⱃⰹⰻⰿⰵⱅⱏ, * ⰿⱘⰴⱃⱁⱄⱅⱐ ⱅⱁⰿⱆ ⱈⱃⱄ̅ⱅⱁⱄⱏ ⰳⰾ̅ⰵⱅⱏ, * ⰻⰶⰵ ⰱⱁ ⱄⰻⱈⱏ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰰ ⰳⰾ̅ⱙⱋⰵ, * ⱂⱁⰴⱁⰱⱀⰻ ⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ⰲⱃⰰⰳⰰ ⱆⰱⰻⱅⰻ, * ⱂⱁⰱⱑⰴⱘ ⱂⱃⰻⱀⱁⱄⱔⱋⰵ ⰽⱏ ⰱⰳ̅ⱆ ⰴⱁⰱⱃⱘ, * ⱂⰾⱏⱅⰻ ⰱⱑⰶⱔⱋⰵ ⱅⱐⰾⱗ ⰳⱀⱁⰵⰲⱐⱀⱏⰹⱗ, * ⱂⰾⱏⱅⰻ, ⰵⱗⰶⰵ ⰶⰻⰲⱁⱅⱏ ⱑⰽⱁ ⰲⱏ ⱄⱏⱀⱑ, * ⱀⰵ ⱂⰰⰴⰰⱙⱋⰵ, ⰽⱃⱑⱂⱐⰽⱁ ⰶⰵ ⱄⱅⱁⱗⱋⰵ, * ⰽⱏ ⰱⰳ̅ⱆ ⱑⰲⰾⱐⱎⰵ ⱄⱔ ⱑⰽⱁ ⱈⱃⰰⰱⱏⱃⰻ, * ⱄⱅⱁⱗⱋⰵ ⱁ ⰴⰵⱄⱀⱘⱙ ⰱⰶ̅ⰹⱑ ⱂⱃⱄ̅ⱅⱁⰾⰰ, * ⰵⰳⰴⰰ ⱁⰳⱀⱐⰿⱐ ⱄⱘⰴⰻⱅⱏ ⱗⰸⱏⰹⰽⱁⰿⱏ, * ⱃⰰⰴⱆⱙⱋⰵ ⱄⱔ ⱄⱏ ⰰⱀⱐⰼⰵⰾⱏⰹ ⰲⱏ ⰲⱑⰽⱏⰹ, * ⱂⱃⰻⱄⱀⱁ ⱄⰾⰰⰲⱗⱋⰵ: ⰱⰳ̅ⱏ ⰿⰾⱄ̅ⱅⰻⰲⱏⰹⰻ, * ⰽⱏⱀⰻⰶⱐⱀⰰⰿⰻ ⰲⱐⱄⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⱂⱑⱄⱀⱐⰿⰻ * ⰱⰳ̅ⱆ ⱂⱁⱙⱋⰵ ⱍⰾ̅ⰽⱏⰹ ⰿⰻⰾⱆⱙⱋⱓ. * Ⱅⱁⰿⱆ ⱂⱁⰴⱁⰱⰰⰵⱅⱏ ⰲⱐⱄⱑⰽⰰ ⱄⰾⰰⰲⰰ, * ⱍⱐⱄⱅⱐ ⰻ ⱈⰲⰰⰾⰰ, ⰱⰶ̅ⰹⰻ ⱄⱀ̅ⱆ, ⰲⱏⰹⱀⱘ * ⱄⱏ ⱁⱌ̅ⰵⰿⱏ ⰻ ⱄⱅ̅ⱏⰹⰿⱐ ⰴⱈ̅ⱁⰿⱐ * ⰲⱏ ⰲⱑⰽⱏⰹ ⰲⱑⰽⱏ ⱁⱅⱏ ⰲⱐⱄⰵⱗ ⱅⰲⰰⱃⰻ. * Ⰰⰿⰻⱀⱏ.
 
Lejzy God is REAL unless declared   INTEGER.
 
Smileys

???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ☺️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ☹️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
People and Fantasy

???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????‍♀️ ????‍♂️ ???? ???? ????‍♂️ ????‍♀️ ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍♀️ ????‍♂️ ????‍♀️ ????‍♂️ ????‍♀️ ????‍♂️ ????‍♀️ ????‍♂️ ????‍♀️ ????‍♂️ ????️‍♀️ ????️‍♂️ ????‍⚕️ ????‍⚕️ ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍✈️ ????‍✈️ ????‍???? ????‍???? ????‍⚖️ ????‍⚖️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????‍♀️ ????‍♂️ ????‍♀️ ????‍♂️ ????‍♀️ ????‍♂️ ????‍♀️ ????‍♂️ ????‍♀️ ????‍♂️ ????‍♀️ ????‍♂️ ????‍♀️ ????‍♂️ ???? ???? ???? ????‍♀️ ????‍♂️ ????‍♀️ ????‍♂️ ????‍♀️ ????‍♂️ ????‍♀️ ????‍♂️ ????‍♀️ ????‍♂️ ????‍♀️ ????‍♂️ ????‍♀️ ????‍♂️ ????‍♀️ ????‍♂️ ????‍♀️ ????‍♂️ ????‍♀️ ????‍♂️ ????‍♀️ ????‍♂️ ????‍♀️ ????‍♂️ ???? ???? ???? ???? ????‍♀️ ????‍♂️ ???? ????‍♀️ ????‍♂️ ????‍♀️ ????‍♂️ ???? ???? ???? ???? ????‍❤️‍???? ????‍❤️‍???? ???? ????‍❤️‍????‍???? ????‍❤️‍????‍???? ???? ????‍????‍???? ????‍????‍????‍???? ????‍????‍????‍???? ????‍????‍????‍???? ????‍????‍???? ????‍????‍???? ????‍????‍????‍???? ????‍????‍????‍???? ????‍????‍????‍???? ????‍????‍???? ????‍????‍???? ????‍????‍????‍???? ????‍????‍????‍???? ????‍????‍????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍????‍???? ????‍????‍???? ????‍????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍????‍???? ????‍????‍???? ????‍????‍???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ✊ ???? ???? ???? ✌️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ☝️ ✋ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ✍️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
Clothing and Accessories

???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ⛑ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
Pale Emojis

???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????‍♀️ ???????? ???????? ???????? ???????? ????????‍♀️ ???????? ????????‍♀️ ???????? ????????‍♀️ ???????? ????????‍♀️ ???????? ????????‍♀️ ???????? ????????‍⚕️ ????????‍⚕️ ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍✈️ ????????‍✈️ ????????‍???? ????????‍???? ????????‍⚖️ ????????‍⚖️ ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????‍♀️ ???????? ???????? ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ????????‍♀️ ????????‍♂️ ????????‍♀️ ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ???????? ???????? ???????? ????????‍♀️ ???????? ????????‍♀️ ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ✊???? ???????? ???????? ???????? ✌???? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ☝???? ✋???? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ✍???? ???????? ???????? ???????? ????????
Cream White Emojis

???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????‍♀️ ???????? ???????? ???????? ???????? ????????‍♀️ ???????? ????????‍♀️ ???????? ????????‍♀️ ???????? ????????‍♀️ ???????? ????????‍♀️ ???????? ????????‍⚕️ ????????‍⚕️ ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍✈️ ????????‍✈️ ????????‍???? ????????‍???? ????????‍⚖️ ????????‍⚖️ ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????‍♀️ ???????? ???????? ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ????????‍♀️ ????????‍♂️ ????????‍♀️ ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ???????? ???????? ???????? ????????‍♀️ ???????? ????????‍♀️ ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ✊???? ???????? ???????? ???????? ✌???? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ☝???? ✋???? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ✍???? ???????? ???????? ???????? ????????
Moderate Brown Emojis

???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????‍♀️ ???????? ???????? ???????? ???????? ????????‍♀️ ???????? ????????‍♀️ ???????? ????????‍♀️ ???????? ????????‍♀️ ???????? ????????‍♀️ ???????? ????????‍⚕️ ????????‍⚕️ ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍✈️ ????????‍✈️ ????????‍???? ????????‍???? ????????‍⚖️ ????????‍⚖️ ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????‍♀️ ???????? ???????? ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ????????‍♀️ ????????‍♂️ ????????‍♀️ ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ???????? ???????? ???????? ????????‍♀️ ???????? ????????‍♀️ ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ✊???? ???????? ???????? ???????? ✌???? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ☝???? ✋???? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ✍???? ???????? ???????? ???????? ????????
Dark Brown Emojis

???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????‍♀️ ???????? ???????? ???????? ???????? ????????‍♀️ ???????? ????????‍♀️ ???????? ????????‍♀️ ???????? ????????‍♀️ ???????? ????????‍♀️ ???????? ????????‍⚕️ ????????‍⚕️ ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍✈️ ????????‍✈️ ????????‍???? ????????‍???? ????????‍⚖️ ????????‍⚖️ ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????‍♀️ ???????? ???????? ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ????????‍♀️ ????????‍♂️ ????????‍♀️ ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ???????? ???????? ???????? ????????‍♀️ ???????? ????????‍♀️ ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ✊???? ???????? ???????? ???????? ✌???? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ☝???? ✋???? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ✍???? ???????? ???????? ???????? ????????
Black Emojis

???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????‍♀️ ???????? ???????? ???????? ???????? ????????‍♀️ ???????? ????????‍♀️ ???????? ????????‍♀️ ???????? ????????‍♀️ ???????? ????????‍♀️ ???????? ????????‍⚕️ ????????‍⚕️ ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍???? ????????‍✈️ ????????‍✈️ ????????‍???? ????????‍???? ????????‍⚖️ ????????‍⚖️ ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????‍♀️ ???????? ???????? ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ????????‍♀️ ????????‍♂️ ????????‍♀️ ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ???????? ????????‍♂️ ???????? ???????? ???????? ????????‍♀️ ???????? ????????‍♀️ ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ✊???? ???????? ???????? ???????? ✌???? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ☝???? ✋???? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ✍???? ???????? ???????? ???????? ????????
Animals & Nature

???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ☘️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ⭐️ ???? ✨ ⚡️ ☄️ ???? ???? ???? ???? ☀️ ???? ⛅️ ???? ☁️ ???? ???? ⛈ ???? ???? ❄️ ☃️ ⛄️ ???? ???? ???? ???? ☔️ ☂️ ???? ????
Food & Drink

???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ☕️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
Activity and Sports

⚽️ ???? ???? ⚾️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ⛳️ ???? ???? ???? ???? ???? ⛸ ???? ???? ???? ???? ⛷ ???? ????️‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????️‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????‍♀️ ????‍♂️ ????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ⛹️‍♀️ ⛹????‍♀️ ⛹????‍♀️ ⛹????‍♀️ ⛹????‍♀️ ⛹????‍♀️ ⛹️‍♂️ ⛹????‍♂️ ⛹????‍♂️ ⛹????‍♂️ ⛹????‍♂️ ⛹????‍♂️ ???? ????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????️‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????️‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ???? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????????‍♀️ ????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ????????‍♂️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ♟ ???? ???? ???? ????
Travel & Places

???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ✈️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ⛵️ ???? ???? ???? ⛴ ???? ⚓️ ⛽️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ⛲️ ⛱ ???? ???? ???? ???? ⛰ ???? ???? ???? ⛺️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ⛪️ ???? ???? ???? ⛩ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
Objects


⌚️ ???? ???? ???? ⌨️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ☎️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ⏱ ⏲ ⏰ ???? ⌛️ ⏳ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ⚖️ ???? ???? ⚒ ???? ⛏ ???? ⚙️ ⛓ ???? ???? ???? ???? ⚔️ ???? ???? ⚰️ ⚱️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ⚗️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ✉️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ✂️ ???? ???? ✒️ ???? ???? ???? ✏️ ???? ???? ???? ???? ???? ????
Symbols

❤️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ❣️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ☮️ ✝️ ☪️ ???? ☸️ ✡️ ???? ???? ☯️ ☦️ ???? ⛎ ♈️ ♉️ ♊️ ♋️ ♌️ ♍️ ♎️ ♏️ ♐️ ♑️ ♒️ ♓️ ???? ⚛️ ???? ☢️ ☣️ ???? ???? ???? ????️ ???? ???? ????️ ✴️ ???? ???? ???? ㊙️ ㊗️ ???? ???? ???? ???? ????️ ????️ ???? ???? ????️ ???? ❌ ⭕️ ???? ⛔️ ???? ???? ???? ???? ♨️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ❗️ ❕ ❓ ❔ ‼️ ⁉️ ???? ???? 〽️ ⚠️ ???? ???? ⚜️ ???? ♻️ ✅ ????️ ???? ❇️ ✳️ ❎ ???? ???? Ⓜ️ ???? ???? ???? ???? ♿️ ????️ ???? ????️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ℹ️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? 0️⃣ 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣ 4️⃣ 5️⃣ 6️⃣ 7️⃣ 8️⃣ 9️⃣ ???? ???? #️⃣ *️⃣ ⏏️ ▶️ ⏸ ⏯ ⏹ ⏺ ⏭ ⏮ ⏩ ⏪ ⏫ ⏬ ◀️ ???? ???? ➡️ ⬅️ ⬆️ ⬇️ ↗️ ↘️ ↙️ ↖️ ↕️ ↔️ ↪️ ↩️ ⤴️ ⤵️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ➕ ➖ ➗ ✖️ ♾ ???? ???? ™️ ©️ ®️ 〰️ ➰ ➿ ???? ???? ???? ???? ???? ✔️ ☑️ ???? ⚪️ ⚫️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ▪️ ▫️ ◾️ ◽️ ◼️ ◻️ ⬛️ ⬜️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????‍???? ???? ???? ???? ♠️ ♣️ ♥️ ♦️ ???? ???? ????️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
Flags

All flag emojis for every country.

????️ ???? ???? ???? ????️‍???? ????‍☠️ ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????

New Emojis

Emojis from Emoji 11.0: New in 2018.

???? ???? ???? ???? ???? ???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ????‍???? ???? ????‍♀️ ????‍♂️ ???? ????‍♀️ ????‍♂️ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ♟ ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ♾ ????‍☠️